Etaamb.openjustice.be
Wet van 26 juni 2000
gepubliceerd op 20 september 2000

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen

bron
ministerie van financien
numac
2000003559
pub.
20/09/2000
prom.
26/06/2000
ELI
eli/wet/2000/06/26/2000003559/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 JUNI 2000. - Wet tot wijziging van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bepaald in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Een artikel 58bis, luidend als volgt, wordt in de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen ingevoegd : «

Artikel 58bis.De Munt is gemachtigd muntstukken en medailles te schenken, tot een maximumbedrag dat in de algemene uitgavenbegroting van de Staat, hoofdstuk V « Staatsbedrijven » wordt vastgesteld. ».

Art. 3.Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1999.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 28 juni 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Financiën, D. REYNDERS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota (1) Zitting 1999-2000 Kamer van volksvertegenwoordigers Parlementaire bescheiden.- Ontwerp van wet, nr. 410/1. - Verslag nr. 410/2. - Tekst aangenomen nr. 410/3.

Parlementaire handelingen. - Bespreking en aanneming. - Vergaderingen van 3 en 4 mei 2000.

Senaat Parlementaire bescheiden. - Ontwerp van wet overgedragen door de Kamer van volksvertegenwoordigers nr. 421-1.

^