Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 september 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/06/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003559 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. -- pub. 20/09/2000 numac 2000009794 bron ministerie van justitie Taalexamens voor kandidaat-rechters in sociale of in handelszaken Gewone zittijd van november 2000 Het Ministerie van Justitie zal binnenkort examens over de kennis van de Duitse of van de Franse taal organiseren, ten behoeve van de kandidate Deze examens omvatten een mondeling en een schriftelijk gedeelte. Het mondeling gedeelte bestaat(...) type wet prom. -- pub. 20/09/2000 numac 2000041309 bron ministerie van financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand september 2000 is Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 5,164 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/06/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000000463 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van de wet van 24 december 1999 houdende sociale en diverse bepalingen, tot wijziging van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 29/06/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000000481 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000000626 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 mei 2000 tot verdeling van de provincieraadsleden over de kiesdistricten type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2000 numac 2000003555 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 14 juli 2000 worden Mevrn. Degeest, B.M.A. en Baeyens, K.J.R., eerstaanwezend verificateurs, met ingang van 1 december 1999, bevorderd door overgang naar het hoger niveau, b (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2000 numac 2000003554 bron ministerie van financien Algemeen Secretariaat. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 juli 2000 wordt Mevr. Dhondt, M.P.C., eerstaanwezend verificateur, met ingang van 1 april 2000, bevorderd door overgang naar het hoger niveau bij de Algemene Diensten van het Alg (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2000 numac 2000003570 bron ministerie van financien Mandaten Bij koninklijk besluit van 16 juni 1998, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 1998, wordt de heer Blomme, F., inspecteur van financiën bij de Administratie van de begroting en de contole op de uitgaven, benoemd tot Regeringscommi Bij koninklijk besluit van 26 oktober 1998, dat uitwerking heeft met ingang van 18 februari 199(...) type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003579 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot opheffing van diverse bepalingen betreffende de Effectenbeurs van Brussel type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003583 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot vaststelling van de statuten van de Effectenbeursvennootschap van Brussel type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003582 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van de Euronext-hergroepering type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003581 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 12 augustus 2000 houdende diverse bepalingen betreffende de organisatie van de financiële markten en diverse andere bepalingen type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003580 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot machtiging van de naamloze vennootschap naar Nederlands recht Euronext om alle aandelen van de Effectenbeursvennootschap van Brussel te houden en tot aanpassing van de samenstelling van de raad van bestuur van deze laatste vennootschap type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2000 numac 2000009762 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen en instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 13 juli 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internat 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 20 juli 20(...) type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000012583 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot oprichting van paritaire subcomités voor de textielnijverheid en het breiwerk en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000014197 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Beveren van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2000 numac 2000015138 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2000, wordt de heer Guy Genot, adviseur-generaal, met ingang van 1 augustus 2000, bevorderd tot de graad van directeur-generaal der Consulaire Zaken in het Frans taalka De belanghebbenden kunnen op hun verzoek bij de Directie Personeel Hoofdbestuur, Karmelietenstraat (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2000 numac 2000022635 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 17 augustus 1999, wordt Mevr. Hoedemakers, Caroline, met ingang van 12 juli 1999 's avonds, eervol ontslag verleend uit haar functie van Adjunct-Kabinetschef van Onze Minister belast met Vo Bij koninklijk besluit van 17 augustus 1999, wordt Mevr. Deman, Esther, met ingang van 12 juli (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/09/2000 numac 2000003509 bron ministerie van financien Aanstellingen Bij ministerieel besluit van 30 januari 1998, dat in werking treedt op 1 december 1997, wordt de heer Garnier, R., directeur bij de Administratie der douane en accijnzen aangesteld als afgevaardigde van de Minister van Financiën b Bij hetzelfde besluit, wordt de heer De Croock, M., eerste attaché van financiën bij de Administrat(...) type ministerieel besluit prom. 15/09/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000022687 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/09/2000 numac 2000021437 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arresten van 27 juni 2000 in zake D. Cavallini tegen de Belgische Staat, waarvan de expedities ter griffie van het Arbitragehof zijn ingekomen « Schendt artikel 66 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, zoals het is gewijzigd bij artike(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/08/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000000735 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief ZPZ 6 betreffende de voortgangsrapportering van de pilootpolitiezones

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/09/2000 numac 2000022547 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Lijst van de bestrijdingsmiddelen voor niet-landbouwkundig gebruik waarvoor in de loop van het jaar 1999 een toelating is verleend Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2000 numac 2000003501 bron ministerie van financien Administratie der douane en accijnzen. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 mei 2000, wordt de heer Van Cauwenberghe, H.R.M., gedetacheerd eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur bij de centrale diensten van de Administratie der (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2000 numac 2000003498 bron ministerie van financien Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 mei 2000, worden de heren Berger, J.R.F., Cenne, Y.M.A.J., en Petit, O., stagiairs, met ingang van 1 maart 2000, benoemd bij het Interfederaal Korps (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2000 numac 2000003499 bron ministerie van financien Administratie van de begroting en de controle op de uitgaven Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 juli 2000, wordt de heer Hauman, K.W.G.T., stagiair, met ingang van 1 april 2000, benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar tot de graad (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2000 numac 2000003502 bron ministerie van financien Algemeen Secretariaat. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 mei 2000, wordt de heer Van Reybrouck, G.D.J., stagiair, met ingang van 1 april 2000, benoemd bij de Studie- en documentatiedienst van het Algemeen Secretariaat van het Ministerie (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2000 numac 2000003503 bron ministerie van financien Administratie der pensioenen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000, wordt Mevr. Declerck, M.J.P., eerste attaché van financiën bij de Administratie der pensioenen, met ingang 1 november 1999, er benoemd tot de graad van directe Bij hetzelfde koninklijk besluit, wordt de heer Brisaert, W.R., adjunct-adviseur bij de Administrat(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2000 numac 2000003571 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 9 oktober 1998, wordt Mevr. Chabot, C.C.G., stagiair, met ingang van 1 april 1998, benoemd bij de Administratie der thesaurie in de hoedanigheid van rijksambtenaar tot de graa Bij koninklijk besluit van 29 mei 2000, worden de in onderstaande tabel opgenomen ambtenaren be(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2000 numac 2000022631 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1999, wordt Mevr. Vergeyle, Marie-Anne, met ingang van 2 augustus 1999, benoemd in de hoedanigheid van Kabinetschef van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. Bij koninklijk besluit van 17 augustus 1999, wordt Mevr. Hoedemakers, Caroline, met ingang van

document

type document prom. -- pub. 20/09/2000 numac 2000012639 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werkgelegenheid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Belliardstraat 51, brengt ter kennis van de representatieve werknemers Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 20/09/2000 numac 2000022541 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor de overzeese sociale zekerheid Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van het Beheerscomité van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid van 14 juni 2000, wordt Mevr. Suzanne Van Nieuwenhove, bestuursassistent bij het Fond Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type document prom. -- pub. 20/09/2000 numac 2000022537 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten v Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte van individuele strekking kan voor de afdelin(...) type document prom. -- pub. 20/09/2000 numac 2000022542 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor sociale zekerheid. - Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van 23 juni 2000, wordt Mevr. Martine Coart, klerk bij de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid, mat Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)
^