Etaamb.openjustice.be
Wet van 17 februari 2005
gepubliceerd op 13 oktober 2005

Wet tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 en van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2005000599
pub.
13/10/2005
prom.
17/02/2005
ELI
eli/wet/2005/02/17/2005000599/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 FEBRUARI 2005. - Wet tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 en van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973

Art. 2.Artikel 16 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973, gewijzigd bij de wetten van 5 juli 1976, 8 juli 1976, 3 december 1984, 21 augustus 1987, 7 juli 1994 en 2 april 2001, wordt aangevuld met een 7°, luidende : « 7° de aanvragen ingediend overeenkomstig artikel 15ter van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen. »

Art. 3.Artikel 16bis van dezelfde gecoördineerde wetten, ingevoegd bij de wet van 12 februari 1999, wordt opgeheven.

Art. 4.In artikel 19, eerste lid, van dezelfde gecoördineerde wetten, gewijzigd bij de wet van 25 mei 1999, worden de woorden « , 1° tot 6°, » ingevoegd tussen de woorden « de artikelen 11, 12, 13, 14 en 16 » en de woorden « kunnen voor de afdeling administratie worden gebracht ».

Art. 5.Artikel 30 van dezelfde gecoördineerde wetten, gewijzigd bij de wetten van 17 oktober 1990, 4 augustus 1996 en 18 april 2000, wordt aangevuld met een § 4, luidende : « § 4. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de bijzondere regels inzake de termijn en de procedure voor de behandeling van de aanvragen ingediend overeenkomstig artikel 15ter van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen.

De artikelen 19, 21 en 21 bis, voor zover zij betrekking hebben op het administratief dossier en op de tussenkomst ter ondersteuning van het beroep, zijn niet van toepassing op de procedures die gebaseerd zijn op voornoemd artikel 15ter.

Degenen die belang hebben bij de oplossing van de zaak kunnen erin tussenkomen als verdediger en het arrest waarin over de aanvraag uitspraak wordt gedaan, is vatbaar voor verzet, derdenverzet en herziening onder de voorwaarden als bepaald door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. »

Art. 6.In artikel 52, eerste lid, van dezelfde gecoördineerde wetten, worden de woorden « , 1° tot 6°, » ingevoegd tussen de woorden « de artikelen 12, 13 en 16 » en de woorden « worden behandeld ».

Art. 7.In artikel 63 van dezelfde gecoördineerde wetten, gewijzigd bij de wetten van 16 juni 1989 en 4 augustus 1996, worden de woorden « de artikelen 11, 12, 13, 14, 16, 17 en 18 » vervangen door de woorden « de artikelen 11, 12, 13, 14, 16, 1° tot 6°, 17 en 18 »

Art. 8.Artikel 97 van dezelfde gecoordineerde wetten, gewijzigd bij de wetten van 28 juni 1983 en 16 juni 1989, wordt aangevuld met het volgende lid : « Bij staking van stemmen besluit het arrest dat de in artikel 16, 7°, bedoelde aanvraag verworpen wordt. ». HOOFDSTUK III. - Wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen

Art. 9.In artikel 15ter van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, ingevoegd bij de wet van 12 februari 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden « een tweetalige kamer » vervangen door de woorden « de algemene vergadering van de afdeling administratie »;2° § 1, tweede lid, wordt vervangen als volgt : « De aanvraag die wordt ingediend door ten minste een derde van de leden van de Controlecommissie moet rechtstreeks aan de Raad van State worden gericht.Op straffe van niet-ontvankelijkheid wordt in de aldus toegezonden aanvraag melding gemaakt van de naam van de eisende partijen, de in artikel 22 bedoelde instelling waartegen de aanvraag gericht is, een beschrijving van de feiten en overeenstemmende tekenen alsmede van het recht of de rechten die werden bekrachtigd bij het in het vorige lid bedoelde Verdrag en waarvan wordt beweerd dat de aangeklaagde partij er kennelijk tegen gekant is. In de aanvraag worden voorts de natuurlijke personen en rechtspersonen vermeld die bij voornoemde feiten betrokken zijn. De Koning kan bijkomende nadere regels vaststellen wat de inhoud van de aanvraag betreft. De Raad van State brengt, binnen zes maanden na de aanhangigmaking, een behoorlijk met redenen omkleed arrest uit en kan beslissen de dotatie die krachtens dit hoofdstuk aan de in artikel 22 bedoelde instelling wordt toegekend, in te trekken hetzij ten belope van het dubbele van het bedrag van de voor het stellen van die daad gefinancierde of gedane uitgaven, hetzij voor een periode die niet korter mag zijn dan drie maanden noch langer dan één jaar. »; 3° § 1 wordt aangevuld met het volgende lid : « De Raad van State kan gelasten zijn arrest of een samenvatting daarvan via de kranten of op enigerlei andere wijze te publiceren of te verspreiden, ten laste van de instelling bedoeld bij artikel 22 waaraan een sanctie wordt opgelegd.»; 4° § 2 wordt vervangen als volgt : « § 2.De partijen mogen hun aanvraag en elk ander procedurestuk, evenals hun verklaringen, in de taal van hun keuze opstellen.

Deze aanvragen, stukken en verklaringen worden vertaald door de diensten van de Raad van State wanneer een partij die van enig belang doet blijken, dit vraagt.

De akten van rechtspleging van de organen van de Raad van State evenals de arresten worden opgesteld in de taal van de taalgroep waartoe de volksvertegenwoordigers of senatoren van de in § 1, tweede lid, bedoelde politieke partij behoren. Zij worden vertaald door de diensten van de Raad van State wanneer een partij die van enig belang doet blijken, dit vraagt.

Wanneer de betrokken politieke partij, volksvertegenwoordigers of senatoren telt die niet uitsluitend tot één van de Nederlandse taalgroepen of tot één van de Franse taalgroepen van de Kamer en van de Senaat behoren, worden de akten van rechtspleging van de Raad van State, evenals de arresten, in het Nederlands en in het Frans betekend, alsook in het Duits wanneer een partij die van enig belang doet blijken, dit vraagt.

De aanvragen en andere procedurestukken die medeondertekend worden door volksvertegenwoordigers of senatoren die niet uitsluitend tot één van de Nederlandse taalgroepen of tot één van de Franse taalgroepen van de Kamer en van de Senaat behoren, mogen opgesteld worden in de twee of de drie landstalen, naar gelang van het geval. De akten van rechtspleging van de organen van de Raad van State evenals zijn arresten worden in dit geval betekend in de twee of drie landstalen, naar gelang van het geval. De diensten van de Raad van State zorgen voor de vertaling van de akten en verklaringen van de andere partijen wanneer een partij die van enig belang doet blijken, dit vraagt. »; 5° § 3 wordt opgeheven. HOOFDSTUK IV. - Inwerkingtreding

Art. 10.Deze wet treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 17 februari 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota's (1) Buitengewone zitting 2003. Kamer van volksvertegenwoordigers.

Parlementair bescheid. - Wetsvoorstel, nr. 217/1.

Gewone zitting 2003-2004.

Kamer van volksvertegenwoordigers Parlementaire bescheiden. - Amendementen, nr. 217/2-6. - Advies van de Raad van State, nr. 217/7. - Erratum, nr. 217/8. - Amendementen, nr. 217/9-10. - Verslag, nr. 217/11. - Tekst aangenomen door de commissie, nr. 217/12. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 217/13.

Integraal Verslag. - 12 februari 2004.

Gewone zitting 2004-2005.

Senaat Parlementaire bescheiden. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 3-515/1. - Amendementen, nr. 3-515/2. - Verslag, nr. 3-515/3. - Amendementen, nr. 3-515/4. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr. 3-515/5.

Handelingen van de Senaat. - 20 januari 2005.

^