Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 oktober 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/02/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 en van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen type wet prom. -- pub. 13/10/2005 numac 2005003737 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de fusie tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft de Commissie voo(...) Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen o(...) type wet prom. -- pub. 13/10/2005 numac 2005009778 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 22 september 2005, is machtiging verleend aan de heer **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behouden type wet prom. -- pub. 13/10/2005 numac 2005009777 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 22 september 2005, is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, ****(...) type wet prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005014175 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende wijziging van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 13/10/2005 numac 2005054332 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** De heer ****, **** **** **** ****, geboren te **** **** te beslissen over de vraag van de gewestelijke directeur der registratie en domeinen, name(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000598 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de bijzondere regels inzake de termijn en de procedure voor de behandeling van de aanvragen ingediend overeenkomstig artikel 15ter van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen type koninklijk besluit prom. 30/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005003731 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2005 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2005 numac 2005009796 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 3 oktober 2005 : - zijn benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel : - Mevr. Degreef, D., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - Mevr. de Hemptinne, M., - is de heer De Buysscher, S., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2005 numac 2005009797 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 23 september 2005 : - is de heer Rollier, E., vrederechter van het kanton Deinze, wordt aangesteld als effectief lid van de jury belast met het afnemen van de taalexamens voor de kandidaten voor - is de heer Vanheukelen, Ch., gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Leuven, wordt(...) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de arbeidskledij (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende bestaanszekerheidsvergoedingen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1992, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden (1) type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van sommige werknemers type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het protocolakkoord 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de uurlonen in uitvoering van artikel 3 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 27 juni 2003 type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in Brussel type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden indien zij worden ontslagen - vlasbereiding type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de risicogroepen 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de vorming van de syndicale afgevaardigden in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012336 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, ter bevordering van de tewerkstelling en de vorming van de werknemers behorende tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012335 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de statuten van het « Fonds voor bestaanszekerheid van de petroleumsector » type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de nationale kaderovereenkomst van 25 maart 1983 betreffende de invoering en organisatie van de halve overbruggingsploegen in de textielnijverheid en het breiwerk type koninklijk besluit prom. 30/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs type koninklijk besluit prom. 20/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005022833 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 41bis van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type koninklijk besluit prom. 20/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005022834 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 5bis van de wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 3 maart 1973, alsmede van de Wijziging van de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 22 juni 1979 type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005201901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, tot vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het beheer van gebouwen" type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2005 numac 2005202214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2000 betreffende de arbeids- en beloningsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van bejaarde werknemers in geval van ontslag type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2005 numac 2005202218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202260 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de eenmalige premie type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de Kerst- en Nieuwjaarspremie type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de wijziging van artikel 32 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001 betreffende de functieclassificatie van de bedienden type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende het budget type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de werkingsfaciliteiten voor de werknemersafgevaardigden in de ondernemingsraad en het comité voor bescherming en preventie op het werk en voor de vakbondsafgevaardigden type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202316 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de outsourcing type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de syndicale waarborgen type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven ten gunste van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de gewaarborgde minimumwedde type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202381 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking (1) type koninklijk besluit prom. 23/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 23/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202491 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001 houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid « Sociaal Fonds van de tabaksindustrie » genoemd type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2005 numac 2005202503 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de toekenning van een vakbondspremie aan het personeel van de socio-culturele sector dat afhangt van de Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot aanduiding van de beheerder van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders van de voedingsindustrie en tot invoering van het solidariteitsreglement type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202520 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de maatregelen ten behoeve van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, de werkgelegenheid en de inspanningen inzake opleiding en vorming inzake risicogroepen voor de periode 2003-2004 type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2005 numac 2005202767 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waals ministerie van uitrusting en vervoer Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 worden de volgende eretitels verleend : -benoemd worden tot Commandeur in de Orde van Leopold II de heren Victor Caby, Guy Chanet, Baudouin Degros, René Meyskens, Michel Stas en Ala - benoemd worden tot Ridder in de Orde van Leopold II de dames Edwige Baye, Eugénie Bihain, Christi(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/10/2005 numac 2005011417 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Commissie tot Regeling der Prijzen Ontslag en benoeming van leden Bij ministerieel besluit van 30 september 2005, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - worden aanvaard de ontslagen aangeboden door de heer Donald De Mue - worden benoemd binnen de Commissie tot Regeling der Prijzen : Mevr. Caroline Jonckheere, werkend (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/10/2005 numac 2005011418 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van leden Bij ministerieel besluit van 30 september 2005, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - worden aanvaard de ontslagen aangeboden door d - worden benoemd binnen de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten : Mevr. Caroline (...) type ministerieel besluit prom. 08/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende indexering van de weddenschaal van de afgevaardigden-werklieden bij het toezicht in de groeven en graverijen type ministerieel besluit prom. 15/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005036220 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de erkenning van de v.z.w. Belgische Ezel Vrienden

arrest

type arrest prom. 04/10/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005003736 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van het Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005031344 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van het Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel , die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202709 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de vertegenwoordiger van de Waalse Regering in het Comité voor een sociaal verantwoorde productie type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202750 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing of erkenning van de voorzitter, van drie ondervoorzitters en van de bijzitters en griffiers van de raad van beroep van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren

erratum

type erratum prom. 04/10/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005022876 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen. - Erratum type erratum prom. 30/06/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 houdende oprichting van een Raad voor Economische Coördinatie. - Erratum type erratum prom. 24/03/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005031346 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/10/2005 numac 2005009795 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vacante betrekkingen. - Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetbo(...)

document

type document prom. -- pub. 13/10/2005 numac 2005003727 bron federale overheidsdienst financien Nederlands-Belgisch belastingverdrag 2001. Regeling van 1 september 2005 tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België inzake grensoverschrijdende ontslaguitkeringen, nr. CPP 2005/2036
^