Etaamb.openjustice.be
Wet van 23 maart 2007
gepubliceerd op 28 maart 2007

Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2007000285
pub.
28/03/2007
prom.
23/03/2007
ELI
eli/wet/2007/03/23/2007000285/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MAART 2007. - Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

TITEL I. - Wijzigingen van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Art. 2.In artikel 1 van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 2°, derde streepje, gewijzigd bij de wetten van 18 juni 1993, 19 november 1998 en 2 april 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) het woord "Volksvertegenwoordigers" wordt vervangen door het woord "volksvertegenwoordigers";b) de woorden "de Raden" worden vervangen door de woorden "de Gemeenschaps- en Gewestparlementen ";2° in 4°, vijfde lid, vervangen bij de wet van 2 april 2003, worden de woorden "tijdens het in de artikelen 11bis en 24, tweede lid, bedoelde onderzoek door het Rekenhof en" ingevoegd tussen het woord "geschorst" en de woorden "tijdens de recesperiodes". HOOFDSTUK II. - Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers

Art. 3.In artikel 2 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 19 mei 1994, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, vierde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000, wordt de tweede zin vervangen als volgt : « In dat geval moeten de partijen kunnen aantonen dat de uitgaven die ze voor die kandidaat of kandidaten hebben verricht, op een coherente manier passen in de campagne van de partij.»; 2° in § 2, 1°, gewijzigd bij de wet van 19 november 1998, het koninklijk besluit van 20 juli 2000 en de wet van 2 april 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden "of lijsten" worden ingevoegd tussen de woorden "hun lijst" en de woorden "bij de laatste verkiezingen"; b) de woorden "op de voorgedragen kandidatenlijst" worden ingevoegd tussen de woorden "aan te duiden kandidaat" en het bedrag ": 8.700 euro"; 3° § 2bis, ingevoegd bij de wet van 2 april 2003, wordt opgeheven;4° in § 3, 1°, gewijzigd bij de wet van 19 november 1998, het koninklijk besluit van 20 juli 2000 en de wet van 2 april 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden "of lijsten" worden ingevoegd tussen de woorden "hun lijst" en de woorden "bij de laatste verkiezingen"; b) de woorden "op de voorgedragen kandidatenlijst" worden ingevoegd tussen de woorden "aan te duiden kandidaat" en het bedrag ": 8.700 euro".

Art. 4.In artikel 4bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 12 juli 1994, worden in de §§ 1, 2 en 4 de woorden "de Gemeenschaps- en/of Gewestraden" en de woorden "de Gemeenschaps- of Gewestraden" vervangen door de woorden "de Gemeenschaps- en Gewestparlementen".

Art. 5.In artikel 5, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 2 april 2003, wordt het 5° vervangen als volgt : « 5° geen commerciële reclamespots op radio, televisie en in bioscopen verspreiden alsmede betalende boodschappen op internet. ».

Art. 6.Artikel 11bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 2 april 2003, wordt aangevuld als volgt : « Het onderzoek door het Rekenhof schorst de in artikel 12, § 1, bepaalde termijn. ».

Art. 7.In artikel 12, § 1, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 2 april 2003, worden de woorden "artikel 1, 4°, derde en vierde lid" vervangen door de woorden "artikel 1, 4°, vierde en vijfde lid".

Art. 8.In artikel 13 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 18 juni 1993 en 2 april 2003, worden de woorden "Bij overschrijding van het in artikel 2, § 1, vermelde toegestane maximumbedrag" vervangen door de woorden "Bij schending van artikel 2, § 1,".

Art. 9.In artikel 14 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 21 mei 1991, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden "een klacht ingediend" worden vervangen door de woorden "een aangifte gedaan";b) de woorden "een klacht ingediend" worden ingevoegd tussen de woorden "de Controlecommissie of" en de woorden "door een persoon";2° in § 3, gewijzigd bij de wetten van 18 juni 1993 en 2 april 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid, eerste zin, worden de woorden ", voor het doen van aangiften" ingevoegd tussen de woorden "de procureur des Konings" en de woorden "en voor de indiening van klachten";b) in het eerste lid, tweede zin, worden de woorden "artikel 1, 4°, derde en vierde lid" vervangen door de woorden "artikel 1, 4°, vierde en vijfde lid";c) tussen het eerste en het tweede lid wordt het volgende lid ingevoegd : « Met betrekking tot de door de Controlecommissie gedane aangiften beschikt de procureur des Konings voor de uitoefening van de strafvordering in ieder geval over een termijn van dertig dagen vanaf de ontvangst van de aangifte.». HOOFDSTUK III. - Financiering van de politieke partijen

Art. 10.In artikel 15 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 17 februari 2005, wordt het woord "Volksvertegenwoordigers " vervangen door het woord "volksvertegenwoordigers".

Art. 11.In artikel 15bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 10 april 1995, vervallen de woorden ", tegen uiterlijk 31 december 1995,".

Art. 12.In artikel 16, eerste lid, 2°, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 18 juni 1993 en het koninklijk besluit van 20 juli 2000, wordt het woord "Volksvertegenwoordigers " vervangen door het woord "volksvertegenwoordigers".

Art. 13.Artikel 16ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 19 november 1998 en gewijzigd bij de wet van 2 april 2003, wordt vervangen als volgt : «

Art. 16ter.§ 1. Na afloop van elk jaar stellen de politieke partijen en hun componenten, alsook de politieke mandatarissen het in artikel 16bis, tweede lid, bedoelde overzicht op van alle giften van 125 euro en meer die hen toegekend zijn, onder welke vorm ook, tijdens het afgelopen jaar en dit in de volgorde van hun ontvangst. § 2. Het overzicht vermeldt de naam en voornamen van de natuurlijke persoon die de gift heeft gedaan, zijn volledige adres (straat, nummer en gemeente van hoofdverblijfplaats), zijn nationaliteit, het bedrag van elke gift, de datum waarop zij ontvangen werd en het totale bedrag van alle giften die tijdens het afgelopen jaar zijn ontvangen. § 3. Het overzicht wordt uiterlijk op 30 april van het jaar dat volgt op het jaar waarop het betrekking heeft, tegen ontvangstbewijs ingediend bij de Controlecommissie die toeziet op de naleving van de in artikel 16bis en dit artikel bepaalde verplichtingen. § 4. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het model van de in dit artikel en de artikelen 6 en 16bis bedoelde overzichten, alsook die bedoeld in artikel 116, § 6, tweede lid, van het Kieswetboek. § 5. Wanneer een politieke partij of een van haar componenten het in § 1 bedoelde overzicht niet of laattijdig indient, verliest de partij gedurende de daaropvolgende periode die de Controlecommissie bepaalt en die ten minste één en ten hoogste vier maanden duurt, het recht op de in artikel 15 bepaalde dotatie. § 6. De politieke mandataris die het in § 1 bedoelde overzicht niet of laattijdig indient, wordt gestraft met geldboete van 26 euro tot 100.000 euro. ».

Art. 14.In artikel 19, eerste en tweede lid, van dezelfde wet wordt het woord "Volksvertegenwoordigers" vervangen door het woord "volksvertegenwoordigers".

Art. 15.In artikel 21 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 18 juni 1993, wordt het woord "Volksvertegenwoordigers " vervangen door het woord "volksvertegenwoordigers". HOOFDSTUK IV. - Boekhouding van de politieke partijen

Art. 16.In artikel 24 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 19 november 1998 en 2 april 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste en het vijfde lid wordt het woord "Volksvertegenwoordigers" telkens vervangen door het woord "volksvertegenwoordigers";2° in het tweede lid worden de woorden "artikel 1, § 2," vervangen door de woorden "artikel 1, 4°, derde lid";3° het tweede lid wordt aangevuld als volgt : « Het onderzoek door het Rekenhof schorst de in het derde lid bepaalde termijn.». HOOFDSTUK V. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 17.Artikel 29, tweede lid, van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 18.Artikel 30 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 17 februari 2005, wordt opgeheven.

TITEL II. - Wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen

Art. 19.In artikel 17 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 4 wordt vervangen als volgt : « de §§ 2 en 3 zijn niet van toepassing op : 1° verenigingen die wegens de aard van hun hoofdactiviteit onderworpen zijn aan bijzondere, uit een wetgeving of een overheidsreglementering voorvloeiende regels betreffende het houden van hun boekhouding en betreffende hun jaarrekening, voor zover zij minstens gelijkwaardig zijn aan die bepaald op grond van deze wet;2° verenigingen als bedoeld in artikel 1, 1°, van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen.»; 2° er wordt een § 6bis ingevoegd, luidende : « § 6bis.Paragraaf 6, eerste lid, is niet van toepassing op de in § 4, 2° bedoelde verenigingen. ».

TITEL III. - Inwerkingtreding

Art. 20.Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 23 maart 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Gewone zitting 2006 - 2007 Kamer van Volksvertegenwoordigers : Parlementaire bescheiden.- Wetsvoortel, nr. 2996/1. - Amendementen, nr. 2996/2. - Verslag, nr. 2996/3. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 2996/4..

Integraal Verslag : 22 maart 2007.

Senaat Parlementaire bescheiden. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 3-2139/1. - Verslag, nr. 3-2139/2. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr. 3-2139/3.

Handelingen van de Senaat : 22 maart 2007.

^