Etaamb.openjustice.be
Wet van 11 juni 2015
gepubliceerd op 22 juni 2015

Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000314
pub.
22/06/2015
prom.
11/06/2015
ELI
eli/wet/2015/06/11/2015000314/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

11 JUNI 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen et Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 24, eerste lid, van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014, worden de woorden "honderdtwintig dagen" vervangen door de woorden "zes maanden".

Art. 3.Artikel 27 van dezelfde wet, opgeheven bij de wet van 18 juni 1993, wordt hersteld als volgt : "

Art. 27.Voor de financiële verslagen over de jaarrekeningen van de politieke partijen en hun componenten over het boekjaar 2014, aan de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers toe te zenden tijdens het kalenderjaar 2015, dienen de artikelen 24 en 25 te worden gelezen als volgt : "

Art. 24.Binnen honderdtwintig dagen na het afsluiten van de rekeningen wordt het in artikel 23 bepaalde verslag toegezonden aan de minister van Financiën en aan de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, die zorg draagt voor de onverwijlde publicatie van dit verslag in de parlementaire stukken.

Daarenboven zendt de voorzitter onverwijld een exemplaar van de financiële verslagen of van de in het eerste lid bedoelde parlementaire stukken, bij een aangetekende zending, naar het Rekenhof met de opdracht om, met toepassing van artikel 1, 4°, derde lid, binnen een maand, een advies uit te brengen over de juistheid en de volledigheid van deze verslagen. Het onderzoek door het Rekenhof schorst de in het derde lid bepaalde termijn.

De Controlecommissie formuleert binnen negentig dagen na de in het eerste lid bepaalde termijn, onder meer op grond van het advies van het Rekenhof, haar opmerkingen en keurt, voor zover zij geen onregelmatigheden vaststelt, het financieel verslag goed. Het advies van het Rekenhof wordt als bijlage bij het verslag van de Controlecommissie gevoegd. Indien op vordering van het openbaar ministerie een gerechtelijk onderzoek loopt dat rechtstreeks verband houdt met de financiering van de partijen, gebeurt de goedkeuring onder voorbehoud.

De procedure en de modaliteiten inzake de controle en het horen van de betrokkenen worden bepaald in het huishoudelijk reglement van de Controlecommissie. Dit reglement wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De samenvatting van het financieel verslag, de opmerkingen en de akte van goedkeuring worden onverwijld door de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers toegezonden aan de minister van Financiën en aan de diensten van het Belgisch Staatsblad die deze binnen dertig dagen na ontvangst in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad moeten publiceren.

Art. 25.Het niet goedkeuren van het financieel verslag door de Controlecommissie, en het niet of het laattijdig indienen van dit verslag hebben het verlies tot gevolg van de dotatie die krachtens hoofdstuk III aan de in artikel 22 bedoelde instelling zou worden toegekend gedurende de daaropvolgende periode die de Controlecommissie bepaalt en ten minste één en ten hoogste vier maanden duurt.

De in artikel 24 bedoelde goedkeuring onder voorbehoud heeft de preventieve opschorting van een twaalfde van de jaarlijkse dotatie tot gevolg.".".

Art. 4.In dezelfde wet wordt een artikel 27/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 27/1.Voor de controle van de financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten over het boekjaar 2013 en voor de controle van de verslagen van de voorzitters van de kieskring- en collegehoofdbureaus over de verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen van de politieke partijen en de individuele kandidaten voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en het Europees Parlement van 25 mei 2014, die beide uitgevoerd worden door de Controlecommissie tijdens het kalenderjaar 2015, zijn de bepalingen van deze wet zoals ze van kracht waren op 31 december 2014, van toepassing.".

Art. 5.In artikel 29 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 23 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007000285 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen sluiten, wordt de zinsnede ", met uitzondering van artikel 27 dat in werking treedt met ingang van het aanslagjaar 1991" opgeheven.

Art. 6.De bijlage van dezelfde wet wordt aangevuld met een overgangsbepaling, luidende : "Overgangsbepaling Voor de financiële verslagen over de jaarrekeningen van de politieke partijen en hun componenten over het boekjaar 2014, aan de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers toe te zenden tijdens het kalenderjaar 2015, dient punt 2 van deze bijlage te worden gelezen als volgt : "2. De samenvattende rekening (balans en resultatenrekening) van elke component van de politieke partij, volgens de definitie ervan in artikel 1, 1°, tweede lid. Deze rekeningen mogen opgesteld worden in de vorm van een synoptische tabel met ten minste aanduiding per component van : a)het totaal van de activa, het totaal van de voorzieningen en schulden en het bedrag van het patrimonium; b) de opbrengsten en kosten uit courante werking, het resultaat uit courante werking vóór financiële resultaten, het financieel resultaat, het uitzonderlijk resultaat, het resultaat van het boekjaar; c) het aantal tewerkgestelde personen uitgedrukt in voltijdse equivalenten, waarvan de kost door de partijcomponent wordt gedragen.".".

Art. 7.Artikel 2 treedt in werking op 1 januari 2016.

De artikelen 3 tot 6 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 11 juni 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 54-949 Integraal verslag : 19 maart 2015 Senaat (www.senate.be) : Stukken : 6-190 Handelingen van de Senaat : 24 april 2015

^