Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 februari 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/02/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005000210 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen type wet prom. 17/02/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 en van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 07/03/2005 numac 2004203611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende erkenning van een organisatie van werkgevers in uitvoering van artikel 26 van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 07/03/2005 numac 2004203610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de bepalingen van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 23/03/2005 numac 2004203618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 1975 betreffende de jaarlijkse vakantie type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 14/03/2005 numac 2005000097 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de ondervoorzitters van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005000121 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1992 betreffende de uitreiking van het getuigschrift voor het uitoefenen van het beroep van privé-detective en de erkenning van de instellingen gemachtigd om dit getuigschrift af te leveren type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005011112 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot regeling van de inschrijving van de personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen en van de waarborgen waarover deze personen moeten beschikken type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 02/03/2005 numac 2005022083 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 22/02/2005 numac 2005022086 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 1996 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 25/02/2005 numac 2005022094 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 1978 tot bepaling van bijzondere normen voor universitaire ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 25/02/2005 numac 2005022093 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisbloedbank moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 25/02/2005 numac 2005022096 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 toepasselijk worden verklaard op de functie van ziekenhuisbloedbank type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 25/02/2005 numac 2005022095 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 28/02/2005 numac 2005022136 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 24/02/2005 numac 2005022142 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van officiële fytosanitaire certificaten of fytosanitaire certificaten voor wederuitvoer waarvan planten, plantaardige producten of andere materialen afkomstig uit derde landen vergezeld moeten gaan type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005022148 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 25/02/2005 numac 2005022190 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2003 tot uitvoering van artikel 71bis , §§ 1 en 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 03/03/2005 numac 2005022200 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 februari 2003 tot vaststelling van de wijze van het nemen van monsters voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 06/04/2005 numac 2005022208 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 26/04/2005 numac 2005022209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 houdende benoeming van de leden apothekers voorgedragen door de geneeskundige faculteiten in de Nationale Raad van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 09/03/2005 numac 2005022215 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot uitvoering van artikel 46, § 1, vijfde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 25/03/2005 numac 2005022214 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 14/03/2005 numac 2005022212 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de normatieve verdeelsleutel met het oog op de verdeling van de globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling van de verzekering voor geneeskundige verzorging onder de verzekeringsinstellingen vanaf het jaar 2002 type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005022230 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende oprichting van een Commissie « Standaarden inzake telematica ten behoeve van de sector van de gezondheidszorg »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/02/2005 pub. 22/03/2005 numac 2005011136 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 2004 tot bepaling van de nadere regels voor storting aan de CREG van de federale bijdrage die strekt tot de compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt type ministerieel besluit prom. 17/02/2005 pub. 02/03/2005 numac 2005022174 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 februari 2003 houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria type ministerieel besluit prom. 17/02/2005 pub. 03/03/2005 numac 2005022173 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2003 tot vaststelling van de wijze van monstervoorbereiding en criteria voor de analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen type ministerieel besluit prom. 17/02/2005 pub. 24/02/2005 numac 2005035213 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de sociaalrechtelijke inspecteurs en de ambtenaren, bevoegd voor het opleggen van de administratieve geldboete

decreet

type decreet prom. 17/02/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005031114 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de toekenning van subsidies voor de aankoop of het optrekken van gebouwen, voor het inrichten van crèches, oudercrèches, peutertuinen, gemeentelijke opvangvoorzieningen voor kinderen en gespecialiseerde opvangdiensten, die door hun eentalig Franstalige regeling onder de uitsluitende bevoegdheid van de Franse Gemeenschap ressorteren, evenals voor de uitbreiding, de verbouwing, de zware herstellingen, de voorzieningen en de eerste meubilering van die gebouwen type decreet prom. 17/02/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005031116 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 16 juli 1994 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor gezinsplanning type decreet prom. 17/02/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005031115 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 7 november 1997 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en de toekenning van subsidies aan de centra voor globale sociale actie, gewijzigd door het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 12 juli 2001 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de toegekende subsidies in de sectoren van het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen

beschikking

type beschikking prom. 17/02/2005 pub. 09/03/2005 numac 2005031061 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie ertoe strekkende evenveel mannen als vrouwen op de gemeentelijke kieslijsten te plaatsen type beschikking prom. 17/02/2005 pub. 09/03/2005 numac 2005031062 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in verband met de termijnen voor het toezicht die van toepassing zijn op de akten van de gemeenteoverheden vastgesteld in het kader van de ordonnantie van 7 oktober 1993 houdende organisatie van de herwaardering van de wijken

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/02/2005 pub. 28/02/2005 numac 2005027073 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de actualisering van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Houyet type besluit van de waalse regering prom. 17/02/2005 pub. 28/02/2005 numac 2005027074 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de slachtpremie in de rundvleessector type besluit van de waalse regering prom. 17/02/2005 pub. 07/03/2005 numac 2005027148 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 met betrekking tot de hypotheekleningen en de huurtegemoetkoming van het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 17/02/2005 pub. 04/03/2005 numac 2005027149 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in het statuut van de « Société wallonne de Gestion et de Participations » , afgekort : « SOGEPA » type besluit van de waalse regering prom. 17/02/2005 pub. 10/03/2005 numac 2005027152 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Adviescommissie inzake Verslavingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/02/2005 pub. 10/03/2005 numac 2005031066 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de stad Brussel tot opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 14A-31415 « Pottenbakkerswijk » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 20 januari 1960 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/02/2005 pub. 10/03/2005 numac 2005031067 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan « Sint-Jacobs-/Bijstandswijk » van de stad Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/02/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005031097 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de benoeming van de leden van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud

erratum

type erratum prom. 17/02/2005 pub. 28/02/2005 numac 2005035249 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de sociaal-rechtelijke inspecteurs en de ambtenaren, bevoegd voor het opleggen van de administratieve geldboete. - Erratum type erratum prom. 17/02/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005031149 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in verband met de termijnen voor het toezicht die van toepassing zijn op de akten van de gemeenteoverheden vastgesteld in het kader van de ordonnantie van 7 oktober 1993 houdende organisatie van de herwaardering van de wijken. - Errata
^