Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 juli 2014

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 25 april 2014, zijn vernieuwd, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Leuven van : - de heer Claes W., wonende te Glabbeek, voor een termijn te Gent, afdeling Brugge van : - Mevr. Bogaert E., wonende te Beernem, voor een termijn van vijf(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014204318
pub.
04/07/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 25 april 2014, zijn vernieuwd, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Leuven van : - de heer Claes W., wonende te Glabbeek, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 juli 2014. te Gent, afdeling Brugge van : - Mevr. Bogaert E., wonende te Beernem, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 13 juli 2014; - de heer Broos P., wonende te Gent, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 17 juli 2014; - de heer Bracke D., wonende te Gent, voor een termijn met ingang van 17 juli 2014 en eindigend op 31 augustus 2017.

Bij koninklijk besluit van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014003166 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overheidssector type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014202683 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen en van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 25 en volgende van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014202144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toekenning aan de contractuele personeelsleden van de Ombudsdienst voor Energie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014202871 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het algemeen beheersorgaan en van de bijzondere beheerscomités van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014011380 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 1, 1°, zesde lid, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2013012288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2013, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende het minimum uurloon sluiten, is de aanwijzing van Mevr.

Rouard M.-N., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 augustus 2014.

Bij koninklijk besluit van 27 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014022274 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de gezinsorganisaties die zetelen in het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers sluiten, is de aanwijzing van Mevr.

Paridaens Y., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 16 juli 2014.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014014338 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van paramotoren type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014018225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014022346 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003253 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene voorwaarden van promotionele acties welke verbonden zijn aan openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij en de mogelijkheid bieden om loten in natura te winnen welke worden toegekend door middel van trekkingen type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014202561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van gemachtigden, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014202867 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van gemachtigden, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014203618 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding en de aanduiding van gemachtigden, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten sluiten, zijn vernieuwd, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Dendermonde, voor de heren : - Mariën G., wonende te Dendermonde, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 2 augustus 2014; - Nevens D., wonende te Affligem, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2014; - Meert Ch., wonende te Erpe-Mere, voor een termijn met ingang van 1 september 2014 en eindigend op 31 augustus 2015.

Bij koninklijk besluit van 18 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014003281 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014003305 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014024262 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree sluiten, is de aanwijzing van Mevr.

Mathys D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 augustus 2014.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^