Etaamb.openjustice.be
Arrest van 21 april 2021
gepubliceerd op 23 april 2021

Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het politiebesluit van 26 oktober 2020 tot uitvaardiging van een avondklok van 22u tot 6u op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021031167
pub.
23/04/2021
prom.
21/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/21/2021031167/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 APRIL 2021. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het politiebesluit van 26 oktober 2020 tot uitvaardiging van een avondklok van 22u tot 6u op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gelet op artikel 166, § 2 van de Grondwet;

Gelet op artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, zoals gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014;

Gelet op artikel 11 van de wet van 5 augustus 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van artikel 81 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie van 3 februari 1958, opgemaakt te Brussel op 16 februari 1990 sluiten op het politieambt, zoals vervangen door de wet van 7 december 1998;

Gelet op artikel 128 van de provinciewet;

Gelet op artikel 4, § 2quater, 1° van de wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten, zoals gewijzigd door de wet van 6 januari 2014;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/03/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020030302 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19 type ministerieel besluit prom. 13/03/2020 pub. 19/03/2020 numac 2020040667 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19. - Duitse vertaling sluiten houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19;

Gelet op het advies 2.3 (82) van Celeval dat de zes gulden regels omschrijft die moeten worden toegepast in de verschillende stadia van de COVID-19 pandemie;

Gelet op de nota's van de gezondheidsexperts die op 7 en 13 april 2021 gericht werden aan het Overlegcomité;

Gelet op de vergadering van de Provinciale Crisiscel uitgebreid met de Burgemeesters en de diensten van het Verenigd College, die op 24 oktober 2020 plaatsvond;

Gelet op het besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 oktober 2020 tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald zijn door de minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd door de besluiten van 3 november, 11 december 2020, 15 januari, 26 februari en 26 maart 2021;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/10/2020 pub. 28/10/2020 numac 2020010455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken sluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd door de ministeriële besluiten van 1 en 28 november 2020, van 11, 19, 20, 21 en 24 december 2020, van 12, 14, 26 en 29 januari 2021, 6 februari 2021, 6, 20 en 26 maart 2021;

Gelet op de vergadering van het Overlegcomité van 14 april 2021;

Gelet op de epidemiologische rapporten opgesteld door Sciensano en door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

Gelet op de beslissing van het Overlegcomité van 14 april 2021 om vanaf 8 mei nieuwe buitenactiviteiten toe te laten;

Gelet op de vergadering van de gewestelijke veiligheidsraad van 20 april 2021;

Gelet op het voorafgaande overleg met het Nationaal Crisiscentrum en de Coronacommissaris die door de federale staat is aangesteld voor de beheersing van de COVID-19-crisis;

Gelet op het voorzorgsbeginsel in het kader van het beheer van een internationale gezondheidscrisis;

Gelet op de dringendheid en het gezondheidsrisico dat de ontwikkeling en de verspreiding van het coronavirus COVID-19 voor de bevolking op het grondgebied van het Brussels Gewest met zich meebrengen;

Overwegende dat het volledige land zich sinds 13 oktober 2020 op alarmniveau 4 (zeer hoge alertheid) bevindt;

Overwegende dat uit de evaluatie van de epidemiologische situatie die op 7 april 2021 door de Risk Assessment Group (hierna RAG) werd uitgevoerd, blijkt dat het aantal in België vastgestelde coronabesmettingen ligt daalt;

Overwegende dat desondanks voorzichtigheid geboden blijft, omdat ook het aantal uitgevoerde testen de laatste tijd is afgenomen;

Overwegende dat het reproductiegetal - d.i. een schatting van de besmettingsgraad - in het land (op 14 april) uitgaande van het gemiddelde van de laatste zeven dagen 0,933 bedraagt, wat erop wijst dat de epidemie licht vertraagt;

Overwegende dat benadrukt dient te worden dat die evolutie nog geen impact heeft op de bezettingsgraad van de ziekenhuizen en in het bijzonder van de diensten voor intensieve zorgen; dat de druk op de ziekenhuizen en op de continuïteit van de niet-COVID-19-zorg groot blijft en dat dit een aanzienlijk effect kan hebben op de volksgezondheid;

Overwegende dat de opname van niet-COVIDpatiënten op de intensieve zorgen trouwens minder beperkt is dan tijdens de vorige golven, de druk op het intensieve zorgensysteem aanzienlijker is en de maximumcapaciteit van de 2000 bedden in België bijna bereikt is;

Overwegende dat de ziekenhuizen blijven kampen met personeelsuitval wegens ziekte en dat dit leidt tot een tekort aan personeel in de zorgsector; dat de opvang van patiënten onder druk blijft staan;

Overwegende dat de RAG benadrukt dat de 14-daagse cumulatieve incidentie evenals het aantal nieuwe gevallen in alle provincies/gewesten gedaald is;

Dat de 14-daagse incidentie per 100.000 inwoners in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dus afneemt en op 20 april 465 bedroeg (538 op 24 maart), maar nog altijd hoger is dan de nationale besmettingsgraad (468/100.000);

Dat het aantal ingenomen bedden op de afdelingen intensieve zorgen (ICU) in het Brussels gewest (en in de provincie Henegouwen) het hoogste is van het land (156 COVID-patiënten op ICU op een totaal van 941 patiënten over het hele land); dat dit betekent dat 58% van het totale aantal erkende ICU-bedden in het Brussels gewest ingenomen wordt door COVID-patiënten (wat ook veel hoger is dan het nationale percentage van 47%);

Dat het aantal overlijdens in het hele land toeneemt, maar nog iets meer in het Brussels gewest;

Dat de door de diensten van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie opgestelde opvolgingsrapporten een lichte afname van de epidemie in het Brussels gewest bevestigen;

Overwegende echter dat het percentage positieve testen in Brussel nog altijd hoog is (10%); dat dit samen met het bijzonder hoge aantal ICU-bedden dat ingenomen wordt door COVID-patiënten, in een dicht stedelijk gebied als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest noopt tot een bijzondere aanpak;

Overwegende dat de strikte maatregelen die momenteel in Brussel van kracht zijn, tot minstens 7 mei verlengd moeten worden, d.i. het moment waarop voor het land een verregaandere bijsturing van de maatregelen ter bestrijding van de corona-epidemie gepland is.

Overwegende dat de strategie voor het epidemiebeheer bepaalt dat pas overwogen kan worden de lockdownfase te verlaten zodra de indicatoren de volgende drempels bereikt hebben: ? Nieuwe ziekenhuisopnames < 75 per dag op nationaal niveau gedurende een onafgebroken periode van 7 dagen (wat overeenstemt met een gecumuleerde incidentie over 7 dagen < 4,5/100.000 inwoners) EN Rt ziekenhuisopnames < 1 EN ? Nieuwe gevallen < 100/100 000 inwoners over 14 dagen (wat overeenstemt met []800 gevallen per dag) gedurende een onafgebroken periode van 3 weken EN Rt gevallen < 1 Als de drempels voor de volgende indicatoren overschreden worden, betekent dit dat de bovengrens van de controlefase doorbroken is: ? Nieuwe gevallen >100/100 000 inwoners over 14 dagen op nationaal niveau (wat overeenstemt met []800 gevallen per dag) EN een positiviteitsratio >3% OF ? Nieuwe ziekenhuisopnames > 75 per dag op nationaal niveau voor een onafgebroken periode van 7 dagen (wat overeenstemt met een gecumuleerde incidentie over 7 dagen > 4,5/100.000 inwoners) Overwegende dat iedere versoepelingsmaatregel gekoppeld moet worden aan de voorwaarde dat gedurende drie weken een stabiele verbetering van de gezondheidssituatie wordt vastgesteld; dat de huidige epidemiologische situatie belet om minstens tot 7 mei enige versoepeling van de bijkomende Brusselse maatregelen die momenteel gelden, te overwegen; dat enkel strikte maatregelen ervoor kunnen zorgen dat de situatie onder controle blijft;

Overwegende dat in artikel 27, § 1, tweede lid van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/10/2020 pub. 28/10/2020 numac 2020010455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken sluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken bepaald is dat "wanneer de burgemeester of de gouverneur door het gezondheidsorganisme van de betrokken gefedereerde entiteit wordt ingelicht over een plaatselijke toename van de epidemie op diens grondgebied, of wanneer hij dit vaststelt, hij bijkomende maatregelen moet nemen vereist door de situatie";

Dat de lokale overheden bijgevolg de mogelijkheid behouden om, naast de maatregelen die al door de federale overheid zijn uitgevaardigd, omwille van de bijzondere gezondheidssituatie op hun grondgebied bijkomende maatregelen goed te keuren;

Dat de minister van Binnenlandse Zaken die mogelijkheid in herinnering heeft gebracht in de motivatie van haar ministerieel besluit van 26 maart 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/03/2021 pub. 26/03/2021 numac 2021041075 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/10/2020 pub. 28/10/2020 numac 2020010455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken sluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;

Dat die verlenging ter kennis werd gebracht aan het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken, het nationale crisiscentrum en de door het Overlegcomité aangestelde coronacommissaris; dat die instanties geen opmerkingen of bezwaren over de bijkomende maatregel tot verlenging van de avondklok hebben geformuleerd;

Overwegende dat de woorden "de gouverneur" in voormeld artikel 27 voor wat het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, begrepen moeten worden als "de Minister-President";

Overwegende dat, zoals de Raad van State in arrest nr. 247.452 van 27 april 2020 benadrukt, de minister van Binnenlandse Zaken bij de keuze van de maatregelen om de gezondheidscrisis aan te pakken over "de meest ruime beoordelingsbevoegdheid" beschikt;

Overwegende dat vanuit een gelijkaardige redenering de Minister-President over de meest ruime beoordelingsbevoegdheid beschikt om bijkomende maatregelen in de aanpak van de COVID-19-crisis goed te keuren en dat binnen de perken van zijn bevoegdheden inzake bestuurlijke politie;

Overwegende dat de Raad van State in arrest nr. 241.671 van 30 mei 2018 benadrukt dat: "iedere bestuurlijke politiewet de bevoegde overheden machtigt preventieve maatregelen te nemen om verstoringen van de openbare orde nog voor zij zich voordoen, te vermijden" en dat "de overheid in dat verband over een ruime beoordelingsbevoegdheid beschikt en rekening kan houden met iedere mogelijk gevaarlijke situatie en risico, hoe klein ook, voor de openbare veiligheid";

Dat het dus noodzakelijk is om de bijkomende maatregelen naast degene die reeds door de minister van Binnenlandse Zaken zijn bepaald, te behouden;

Overwegende dat het in het licht van de maatregelen die door de minister van Binnenlandse Zaken zijn genomen, gerechtvaardigd is om de Brusselse maatregelen te verlengen; dat de nationale maatregelen om het virus te bestrijden van toepassing zijn tot 7 mei 2021, de dag waarop de gezondheidssituatie en de relevantie van de genomen maatregelen opnieuw zullen worden onderzocht; dat het aangewezen is om voor deze maatregel diezelfde deadline aan te houden, Besluit :

Artikel 1.Artikel 5 van Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 oktober 2020 tot uitvaardiging van een avondklok van 22u tot 6u op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt vervangen als volg: "De maatregelen opgelegd door dit besluit gelden tot en met 7 mei 2021"

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Overeenkomstig artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan een beroep tot nietigverklaring van dit besluit worden ingediend bij de afdeling administratie van de Raad van State wegens schending van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. Het verzoek tot nietigverklaring moet, op straffe van onontvankelijkheid, worden ingediend binnen de 60 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Het verzoekschrift wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure met behulp van de identiteitskaart op de beveiligde website van de Raad van State http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Er kan tevens een vordering tot schorsing van het besluit worden ingediend, conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 december 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/1991 pub. 17/03/2011 numac 2011000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State.

Brussel, 21 april 2021.

De Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, R. VERVOORT

^