Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 april 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/12/2020 pub. 23/04/2021 numac 2021020871 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-COainfera2bendinferb-uitstoot type wet prom. 28/04/2019 pub. 23/04/2021 numac 2021031007 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/03/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de toekenning van een toeslag bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in het kader van de coronacrisis type koninklijk besluit prom. 08/03/2020 pub. 23/04/2021 numac 2021020706 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop de legalisatie wordt uitgevoerd en de mogelijke weigeringsgronden van legalisatie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021020793 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3429 van 2 april 2021, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van n Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021031028 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit ****. 3427 van 2 april 2021, wordt eerste korporaal-chef ****. **** benoemd tot **** in de **** voor de uitzonderlijke verdiensten **** **** neemt zijn rang in de Orde in op de datum van vandaag. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021031031 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3428 van 2 april 2021, wordt **** ****. **** op zijn aanvraag en met zijn graad **** in de categorie van de beroepsofficieren va Voor verdere bevordering neemt hij **** als kapitein op 26 december 2017. Hij maakt(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021031099 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 januari 2020, dat uitwerking heeft sedert 31 augustus 2020 's avonds, is er op zijn uitdrukkelijk verzoek, een einde gesteld aan het behoud van de hoedanigheid van magistraat van de heer Ceuppens P Bij koninklijk besluit van 2 april 2021, - dat in werking treedt op 30 april 2021 's avonds, is(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021031098 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 2 april 2021, dat heden in werking treedt, is aan dhr. De Gomme M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Waregem. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021202007 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 18 april 2021, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, vanaf 10(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021030955 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 01/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021031033 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de driftreducerende middelen of maatregelen type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021031069 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 1 april 2021 wordt Mevrouw Audrey RIGO, attaché , met ingang van 1 april 2021, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A3, in het Franse taalkader, bij de Centrale diensten van (...) Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...) type ministerieel besluit prom. 25/11/2020 pub. 23/04/2021 numac 2021201690 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 25/11/2020 pub. 23/04/2021 numac 2021201689 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 27/11/2020 pub. 23/04/2021 numac 2021201692 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021201693 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 14 en programma 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 25/11/2020 pub. 23/04/2021 numac 2021201691 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021201881 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 15 maart 2021 wordt de beraadslaging van 4 februari 2021 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van de stad Edingen de beslissing heeft genomen om de volgende beraadslagingen voor het - De beraadslaging van 24 oktober 2019, goedgekeurd op 6 december 2019, tot vaststelling van de hef(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021031123 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Vernietiging Bij arrest van de Raad van State nr. 250.294 van 1 april 2021, afdeling bestuursrechtspraak, VI de kamer, wordt de derde en laatste (...) Ditzelfde arrest beveelt de bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad op dezelfde wijz(...)

arrest

type arrest prom. 21/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021031167 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het politiebesluit van 26 oktober 2020 tot uitvaardiging van een avondklok van 22u tot 6u op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type arrest prom. 21/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021031166 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende verlenging van het besluit van 26 oktober 2020 tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald zijn door de minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type arrest prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021201014 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 151/2020 van 19 november 2020 Rolnummer 7236 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 176 2 , 6°, van het Wetboek diverse rechten en taksen, gesteld door de Nederlandstalige Rechtbank van eerste Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, de rechters J.-(...) type arrest prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021201408 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 157/2020 van 26 november 2020 Rolnummer 7170 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 14 en 24 van de wet van 17 juni 2013 « betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdr Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021201409 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 158/2020 van 26 november 2020 Rolnummer 7230 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 5 van de wet van 10 februari 2003 « betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare recht Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 25/03/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021201885 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 27 april 2020 betreffende de adoptie van kinderen

beschikking

type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020823 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Federale Republiek Brazilië betreffende luchtdiensten, gedaan te Brussel op 4 oktober 2009 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020824 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Australië betreffende de luchtdiensten, gedaan te Canberra op 23 november 2012 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020826 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Democratische Republiek Congo betreffende het luchtvervoer, gedaan te Kinshasa op 2 februari 2013 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020825 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Senegal betreffende het luchtvervoer, gedaan te Dakar op 18 januari 2013 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020827 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Guinee betreffende het luchtvervoer, gedaan te Conakry op 2 april 2015 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020828 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije betreffende het luchtvervoer, gedaan te Brussel op 27 februari 2017 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020832 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Benin betreffende het luchtvervoer, gedaan te Cotonou op 9 januari 2018 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020830 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Ivoorkust betreffende het luchtvervoer, gedaan te Abidjan op 25 oktober 2017 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020829 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Mali betreffende het luchtvervoer, gedaan te Bamako op 29 augustus 2017 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020831 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kaapverdië betreffende het luchtvervoer, gedaan te Brussel op 26 oktober 2017 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020834 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen de Regering van de Republiek Gabon en de Regering van het Koninkrijk België betreffende de luchtvervoerdiensten, gedaan te Brussel op 28 mei 2018 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020835 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Burkina Faso betreffende het luchtvervoer, gedaan te Brussel op 5 juni 2018 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020833 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Staat Qatar betreffende het luchtvervoer, gedaan te Brussel op 6 maart 2018 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020836 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Congo betreffende het luchtvervoer, gedaan te Brussel op 12 juni 2018 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020840 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Armenië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het personeel van de diplomatieke missies en consulaire posten, ondertekend te Brussel op 4 december 2018 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020838 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Sierra Leone betreffende het luchtvervoer, gedaan te Freetown op 3 juli 2019 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020837 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Togo betreffende het luchtvervoer, gedaan te Lomé op 13 juni 2019 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020839 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Liberia betreffende het luchtvervoer, gedaan te Monrovia op 17 juli 2019

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021031097 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 14 april 2021 werd de heer Vanmalcot L., eresubstituut-procureur des Konings bij het parket Luxemburg, door de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, aangewezen om vana

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020870 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, wat betreft een tijdelijke regeling voor terrassen voor de horeca in het kader van het coronavirus type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021041128 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging, de geletterdheidsmodules en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden administratie, auto, bakkerij, Hebreeuws, horeca, slagerij en mechanica-elektriciteit

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021031150 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-21/0007: Comfort Energy NV/Kuwait Petroleum SA. - Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Op 19 april 2021 ont(...) Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de detailhandel in vaste, v(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021031137 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Tweetalige Calltakers noodcentrale Brussel (m/v/x) (niveau C) Nederlandstalig voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG21098 Solliciteren kan tot 20/05/2021 via www.selor.be. De gedetailleerde functie(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021201976 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0444.552.978 DECOPLUS intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 30/(...) type lijst prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021201977 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021201993 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Coördinator selecties (niveau A2) voor Talent.Brussels (Brussel Openbaar Ambt). - Selectienummer: AFB21014 Solliciteren kan tot 09/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021202026 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de het RSVZ. - Selectienummers: BNG20159 - BNG20160 - BNG20159 - Attachés teamchef PEN Gent (m/v/x) Er is 1 laureaat. - BNG20160 - A(...) Er is 1 laureaat. Deze selecties werden afgesloten op 22/02/2021. De lijst van laureaten is(...) type lijst prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021202048 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Boekhouders (niveau B) voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Selectienummer: AFG21086 Solliciteren kan tot 07/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021041239 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 4 maart 2021, wordt de vergunning voor het organisere Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021031115 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke orde Adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie. - Samenstelling De Adviescommissie voor de benoemingen voor de advocaten bij het Hof van Cassatie is samengesteld als volgt : 1° aangewezen d - gewoon lid : de heer Kevers Y., advocaat, - plaatsvervangend lid : de heer Forges M, stafhoude(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021092404 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand april 2021    Indice avril 2021 Moyenne(...) type indexcijfers prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021092403 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand maart 2021    Indice mars 2021 Moyenne

document

type document prom. 18/03/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021201775 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de werkgelegenheid

erratum

type erratum prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021202005 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectleiders HVAC (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG21064. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 26 maart 2021. De uiterste(...) Solliciteren kan tot 06/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021031107 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 maart 2019 Wordt de Gouden Medaille van de Orde van Leopold II toegekend aan: de heer HAUTENAUVE Voorzitter van de Cercle d'Histoire et de Généalogie a.s.b.l. De Rewisbique te REBECQ met rangin(...)

document

type document prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021020862 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale Politie. - Aanstelling in een hoger ambt Bij beslissing van de Commissaris-generaal van 19 april 2021 wordt de tijdelijke aanstelling van Mevr. eerste adviseur Dominique VAN RYCKEGHEM, in het hoger ambt van directeur-ge(...) type document prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021031138 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige calltakers noodcentrale Provincie Luik met kennis van Duits (m/v/x) (niveau C) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: AFG21081 Solliciteren kan tot 20/05/2021 via www.selor.be. De gede(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 60 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. N(...) type document prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021202031 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de het RSVZ: Attachés projecten PEN (m/v/x). - Selectienummer: BFG20173 Er is geen laureaat. (...) type document prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021202046 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige attaché statistieken (niveau A1) voor het RSVZ. - Selectienummer: ANG21008 Deze selectie werd afgesloten op 19/03/2021. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021202045 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs EAE (niveau B) voor het RSVZ. - Selectienummer: ANG20317 Deze selectie werd afgesloten op 01/03/2021. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 23/04/2021 numac 2021202044 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés teamchef CNH (niveau A1) voor het RSVZ. - Selectienummer: ANG21035 Deze selectie werd afgesloten op 18/03/2021. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...)
^