Etaamb.openjustice.be
Wet van 28 maart 2014
gepubliceerd op 31 maart 2014

Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie wat het gerechtelijk arrondissement Brussel en het gerechtelijk arrondissement Henegouwen betreft

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009138
pub.
31/03/2014
prom.
28/03/2014
ELI
eli/wet/2014/03/28/2014009138/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

28 MAART 2014. - Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie wat het gerechtelijk arrondissement Brussel en het gerechtelijk arrondissement Henegouwen betreft


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 2.In deel II, boek IV, van het Gerechtelijk Wetboek wordt een hoofdstuk X ingevoegd, luidende "Algemene bepaling".

Art. 3.In hoofdstuk X van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij artikel 2, wordt een artikel 555/2 ingevoegd, luidende : "

Art. 555/2.In het gerechtelijk arrondissement Brussel worden de in dit boek bedoelde adviezen en opdrachten van de procureur des Konings uitgebracht en uitgevoerd door de in artikel 150, § 2, 1°, bedoelde procureur des Konings van Halle-Vilvoorde indien het een benoeming betreft met een standplaats in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde, of door de in artikel 150, § 2, 2°, bedoelde procureur des Konings van Brussel indien het een benoeming betreft met een standplaats in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

In het gerechtelijk arrondissement Brussel wordt het in artikel 518, eerste lid, bedoelde advies ingewonnen bij beide procureurs des Konings.

In het gerechtelijk arrondissement Henegouwen worden de in dit boek bedoelde adviezen en opdrachten van de procureur des Konings uitgebracht en uitgevoerd door de in artikel 150, § 4, 1°, bedoelde procureur des Konings van Charleroi indien het een benoeming betreft met een standplaats in het kanton Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, het kanton Binche, het kanton Charleroi, het kanton Châtelet, het kanton Fontaine-l'Evêque, het kanton Seneffe of het kanton Thuin of door de in artikel 150, § 4, 2°, bedoelde procureur des Konings van Bergen indien het een benoeming betreft met een standplaats in de overige kantons van de provincie Henegouwen.

In het gerechtelijk arrondissement Henegouwen wordt het in artikel 518, eerste lid, bedoelde advies ingewonnen bij beide procureurs des Konings.

De in de artikelen 513, § 3, en 515, § 2, eerste lid, 1°, bedoelde adviezen worden ingewonnen bij de procureur des Konings die bevoegd is voor de gebiedsomschrijving waarin de betrokken kandidaat zijn woonplaats heeft.". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel sluiten betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel

Art. 4.De artikelen 36 tot 38 van wet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel sluiten betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel worden opgeheven.

Art. 5.Artikel 73 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000023 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 73.De zaken die op het tijdstip dat deze wet in werking treedt aanhangig zijn, worden van rechtswege en zonder bijkomende kosten voortgezet voor het gerecht dat bevoegd zou zijn indien de zaken aanhangig waren gemaakt na de inwerkingtreding ervan. Het geding wordt voortgezet in de staat waarin het zich laatstelijk bevond.".

Art. 6.In dezelfde wet wordt een artikel 74 ingevoegd, luidende : "

Art. 74.Het verzet, het derdenverzet, het verzoek tot herroeping van het gewijsde en de vorderingen tot uitlegging en verbetering betreffende beslissingen die genomen zijn voor de inwerkingtreding van deze wet, worden ingediend bij het gerecht dat bevoegd is na de inwerkingtreding ervan.".

Art. 7.In dezelfde wet wordt een artikel 75 ingevoegd, luidende : "

Art. 75.Het hoger beroep en het cassatieberoep tegen beslissingen genomen voor de inwerkingtreding van deze wet door de politierechtbank en de correctionele rechtbank, worden ingesteld bij de griffie van de rechtbank die bevoegd zou zijn indien de zaak aanhangig was gemaakt na de inwerkingtreding van deze wet.".

Art. 8.In dezelfde wet wordt een artikel 76 ingevoegd, luidende : "

Art. 76.§ 1. De zaken die de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet reeds naar de politierechtbank of de correctionele rechtbank heeft verwezen, maar die nog niet voor deze rechtbank werden behandeld, worden aanhangig gemaakt bij de politierechtbank of de correctionele rechtbank die bevoegd is na de inwerkingtreding ervan. § 2. De gedingen die reeds aanhangig zijn en de beslissingen die in het kader van een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek genomen zijn voor de inwerkingtreding van deze wet, worden verder behandeld door de rechtbank die bevoegd is na de inwerkingtreding ervan.".

Art. 9.In dezelfde wet wordt een artikel 77 ingevoegd, luidende : "

Art. 77.Eensluidende afschriften van stukken uit het dossier van de rechtspleging of uit het strafdossier worden, naargelang de taal van de rechtspleging van de zaak waarin het dossier werd aangelegd, afgegeven door de griffie van de Nederlandstalige of Franstalige rechtbank. Eensluidende afschriften of uittreksels van akten van de burgerlijke stand worden, naargelang de taal waarin zij zijn opgesteld, afgegeven door de griffier van de Nederlandstalige of Franstalige rechtbank van eerste aanleg.". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de wet van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht sluiten tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht

Art. 10.In artikel 21 van de wet van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht sluiten tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht wordt het te vervangen artikel 412, § 1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek vervangen als volgt : "

Art. 412.§ 1. De overheden die bevoegd zijn om een tuchtprocedure in te stellen zijn : 1° ten aanzien van de magistraten van de zetel, met uitzondering van de magistraten bij het Hof van Cassatie : a) de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie ten aanzien van de eerste voorzitters van de hoven van beroep en van de eerste voorzitters van de arbeidshoven;b) de eerste voorzitter van het hof van beroep ten aanzien van de leden van dat hof, van de voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg, van de voorzitter van de rechtbank van koophandel of van de voorzitters van de rechtbanken van koophandel en van de voorzitters van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het betrokken rechtsgebied;c) de eerste voorzitter van het arbeidshof ten aanzien van de leden van dat hof, daaronder begrepen de raadsheren in sociale zaken, en van de voorzitter van de arbeidsrechtbank of van de voorzitters van de arbeidsrechtbanken van het betrokken rechtsgebied;d) de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg ten aanzien van de leden van die rechtbank, daaronder begrepen de assessoren in strafuitvoeringszaken, en, in de gerechtelijke arrondissementen Eupen en Brussel, van de vrederechters en van de rechters in de politie-rechtbanken. In het gerechtelijk arrondissement Brussel is de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg bevoegd ten aanzien van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken met zetel in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde en ten aanzien van de rechters in de Nederlandstalige politierechtbank met zetel in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

Ten aanzien van de vrederechters die zitting hebben in de vredegerechten van het gerechtelijk kanton met zetel te Kraainem en Sint-Genesius-Rode en van het gerechtelijk kanton met zetel te Meise, zijn de voorzitters van de Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken van eerste aanleg gezamenlijk bevoegd. De beslissingen worden overlegd in consensus.

De voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg wordt, met betrekking tot de andere vredegerechten, waarvan de zetel gevestigd is in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde, evenwel telkenmale bij eenvoudig verzoek aan de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg betrokken bij de door hem aangeduide beslissingen met het oog op een consensus.

De voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg is bevoegd ten aanzien van de rechters in de Franstalige politierechtbank waarvan de zetel gevestigd is in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

De voorzitters van de Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken van eerste aanleg zijn gezamenlijk bevoegd ten aanzien van de vrederechters van de vredegerechten waarvan de zetel gevestigd is in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. De beslissingen worden overlegd in consensus.

Bij gebrek aan consensus in geval van toepassing van het derde, vierde en zesde lid, neemt de eerste voorzitter van het hof van beroep van Brussel de beslissing; e) de voorzitter van de rechtbank van koophandel ten aanzien van de leden van die rechtbank, daaronder begrepen de rechters in handelszaken;f) de voorzitter van de arbeidsrechtbank ten aanzien van de leden van die rechtbank, daaronder begrepen de rechters in sociale zaken;g) met uitzondering van de gerechtelijke arrondissementen Brussel en Eupen, de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank ten aanzien van de vrederechters en van de rechters in de politierechtbanken;2° ten aanzien van de magistraten van het openbaar ministerie, met uitzondering van de magistraten bij het Hof van Cassatie : a) de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie ten aanzien van de procureurs-generaal bij de hoven van beroep en van de federale procureur;b) de procureur-generaal bij het hof van beroep ten aanzien van de leden van het parket-generaal bij het hof van beroep, van de leden van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof, van de procureurs des Konings en van de arbeidsauditeurs;c) de procureur des Konings ten aanzien van de leden van het parket van de procureur des Konings, en de arbeidsauditeur ten aanzien van de leden van het arbeidsauditoraat;d) de federale procureur ten aanzien van de federale magistraten;e) ten aanzien van de bijstandsmagistraten en de verbindingsmagistraten in jeugdzaken, de tuchtoverheid die bevoegd is voor het ambt waarin zij werden benoemd;3° ten aanzien van de magistraten van het Hof van Cassatie : a) de algemene vergadering van het Hof van Cassatie ten aanzien van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie;b) de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie ten aanzien van de zittende magistraten in het Hof van Cassatie;c) de minister van Justitie ten aanzien van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie;d) de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie ten aanzien van de eerste advocaat-generaal en de advocaten-generaal bij het Hof van Cassatie;4° ten aanzien van de referendarissen bij het Hof van Cassatie : a) de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie ten aanzien van de referendarissen die de raadsheren bijstaan;b) de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie ten aanzien van de referendarissen die de leden van het parket bijstaan;5° ten aanzien van de referendarissen en van de parketjuristen : a) de eerste voorzitter van het hof van beroep ten aanzien van de referendarissen bij dat hof;b) de eerste voorzitter van het arbeidshof ten aanzien van de referendarissen bij dat hof;c) de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg ten aanzien van de referendarissen bij die rechtbank;d) de voorzitter van de arbeidsrechtbank ten aanzien van de referendarissen bij die rechtbank;e) de voorzitter van de rechtbank van koophandel ten aanzien van de referendarissen bij die rechtbank;f) de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank en in de gerechtelijke arrondissementen Brussel en Eupen de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg ten aanzien van de referendarissen bij de politierechtbank;g) de procureur-generaal bij het hof van beroep ten aanzien van de parketjuristen bij het parket-generaal en het arbeidsauditoraat-generaal;h) de procureur des Konings ten aanzien van de parketjuristen bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg;i) de arbeidsauditeur ten aanzien van de parketjuristen bij het arbeidsauditoraat;j) de federale procureur ten aanzien van de parketjuristen bij het federaal parket;6° ten aanzien van de attachés van de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie : de procureur-generaal bij dat Hof;7° ten aanzien van de personeelsleden van niveau A, de griffiers, de secretarissen en het personeel van griffies, parketsecretariaten en steundiensten : a) de eerste voorzitter bij het Hof van Cassatie ten aanzien van de hoofdgriffier van het Hof van Cassatie, en de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie ten aanzien van de hoofdsecretaris van het parket-generaal bij het Hof van Cassatie;b) de eerste voorzitter van het hof van beroep en het arbeidshof ten aanzien van de hoofdgriffier van het hof van beroep en van het arbeidshof, en de procureur-generaal bij het hof van beroep ten aanzien van de hoofdsecretaris van het parket-generaal bij het hof van beroep en bij het arbeidshof, alsook van de personeelsleden van het niveau A bij deze hoven, bij de parketten-generaal en bij de auditoraten-generaal;c) de federale procureur ten aanzien van de hoofdsecretaris en van de personeelsleden van niveau A van het federaal parket;d) de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank ten aanzien van de hoofdgriffier van de vredegerechten en van de politierechtbank, de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg ten aanzien van de hoofdgriffier van deze rechtbank en in de gerechtelijke arrondissementen Brussel en Eupen, ten aanzien van de hoofdgriffier van de politierechtbank en van de hoofdgriffier van het vredegerecht. In het gerechtelijk arrondissement Brussel wordt de voorzitter van de bevoegde rechtbank van eerste aanleg bepaald overeenkomstig § 1, 1°, d), tweede tot vijfde lid; e) de procureur des Konings ten aanzien van de hoofdsecretaris van het parket van de procureur des Konings en van de personeelsleden van niveau A van de rechtbanken van eerste aanleg, de vredegerechten, van de politierechtbank, en van de parketten;f) de voorzitter van de rechtbank van koophandel ten aanzien van de hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel, en de procureur des Konings ten aanzien van de personeelsleden van niveau A bij de rechtbank van koophandel;g) de voorzitter van de arbeidsrechtbank ten aanzien van de hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank, en de arbeidsauditeur ten aanzien van de hoofdsecretaris van het arbeidsauditoraat en van de personeelsleden van niveau A van deze rechtbanken en parketten;h) de magistraat korpschef van het rechtscollege of van het parket ten aanzien van de leden van de steundiensten;i) de hoofdgriffier ten aanzien van de griffiers-hoofden van dienst, de griffiers, de deskundigen, de administratief deskundigen en ICT-deskundigen, assistenten en medewerkers bij de griffie; j) de hoofdsecretaris ten aanzien van de secretarissen-hoofden van dienst, de secretarissen, de deskundigen, de administratief deskundigen en ICT deskundigen, assistenten en secretariaatsmedewerkers bij het parket.". HOOFDSTUK 5. - Inwerkingtreding

Art. 11.Met uitzondering van artikel 10 dat in werking treedt op de dag dat artikel 21 van de wet van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht sluiten tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht in werking treedt, treedt deze wet in werking op de dag die is bepaald overeenkomstig artikel 61, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel sluiten betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel, gewijzigd bij de wetten van 31 december 2012 en 6 januari 2014.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 28 maart 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 53-3355 Integraal verslag : 20 maart 2014 Senaat (www.senaat.be) : Stukken : 5-2783 Handelingen van de Senaat : 27 maart 2014.

^