Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 31 augustus 2021
gepubliceerd op 17 februari 2022

Ministerieel besluit houdende toestemming voor de overdracht van een deel van de percelen van het onroerend goed "Les Dolimarts"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2022200525
pub.
17/02/2022
prom.
31/08/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AUGUSTUS 2021. - Ministerieel besluit houdende toestemming voor de overdracht van een deel van de percelen van het onroerend goed "Les Dolimarts"


De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid;

Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, gewijzigd bij artikel 17 van de bijzondere wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten met betrekking tot de Zesde Staatshervorming, inzonderheid op artikel 6, § 1, VI, 9°;

Gelet op de wet van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type wet prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de Gemeenschappen en de Gewesten, alsook voor de organisatie van de controle van het Rekenhof;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2008 tot regeling van de overdracht van de onroerende rechten, de roerende goederen en de rechten de verplichtingen aan het Commissariaat-generaal voor Toerisme ter uitvoering van Titel II van het decreet van 27 mei 2004 tot organisatie van het toerisme;

Gelet op het Waals Toerismewetboek, aangenomen bij het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2010 tot codificatie van de wetgevingen betreffende het toerisme met het oog op de invoering van een Waals Toerismewetboek;

Gelet op het decreet van het Waals Parlement van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204066 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende organisatie van de controle en de interne audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de diensten van de Waalse Regering, de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen, de instellingen en de Ombudsdienst van het Waalse Gewest sluiten houdende organisatie van de controle en de interne audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de diensten van de Waalse Regering, de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen, de instellingen en de Ombudsdienst van het Waalse Gewest;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019204305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019204496 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het decreet van 17 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2020 pub. 01/03/2021 numac 2021030325 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 17/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044552 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de begroting van het Commissariaat-generaal voor Toerisme voor het begrotingsjaar 2021;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 juni 2021;

Overwegende dat het vastgoed "des Dolimarts" in 2008 aan het Commissariaat-generaal voor Toerisme (CGT) is overgedragen;

Dat dit eigendom, met een geschatte oppervlakte van 164ha, hoofdzakelijk bestond uit een bosgebied en een heel klein gedeelte met de ruïnes van een voormalig vakantiedorp;

Overwegende dat een optie op 27 juni 2018 werd ondertekend tussen het CGT en de S.A. "Les cabanes des Dolimarts" om een recht van opstal te vestigen voor de ontwikkeling van een resort van hutten op een oppervlakte van ongeveer 26ha;

Dat op 18 februari 2019 het besluit is ondertekend waarbij toestemming wordt verleend voor de vervreemding en uittreding uit de bosregeling in geval van uitoefening van de optie met betrekking tot het recht van opstal;

Dat deze optie op 28 mei 2020 is uitgeoefend Overwegende dat het saldo van de eigendom van het CGT, die een oppervlakte van ongeveer 138 ha omvat, geen toeristische functie vervult;

Dat het bosgebied verscheidene Natura 2000-gebieden omvat;

Dat het CGT niet belast is met de eigendom of het beheer van bosgebieden;

Gelet op de noodzaak om te zorgen voor een evenwichtige ontwikkeling van bossen en wouden als bedoeld in artikel 1 van het Boswetboek;

Overwegende dat artikel 1.2 van de overeenkomst tussen het CGT en "les cabanes des Dolimarts" voorziet in een regelmatige coördinatie met het Departement Natuur en Bossen "om een coherent bosbeheer van het eigendom en het gehele bosmassief te bespreken met betrekking tot het project en met name het toeristische aspect ervan";

Gelet op het op 26 februari 2021 meegedeelde beginselakkoord van het DNF omtrent de overdracht van het saldo van het Dolimart-bosgebied aan zijn erfgoed;

Overwegende dat het behoud van dit natuurlijk en onroerend erfgoed in het Gewest een prioriteit is;<0 Overwegende dat het DNF, in het kader van de bosregeling, de huidige beheerder is van deze 138 ha en dat het best geschikt is om te zorgen voor een evenwichtig beheer van dit eigendom en de verschillende functies die het vervult;

Besluit :

Artikel 1.De Minister van Toerisme geeft toestemming voor de kosteloze overdracht van een deel van het vastgoed "Dolimarts", dat eigendom is van het Commissariaat-generaal voor Toerisme, aan het Waalse Gewest, Waalse Overheidsdienst - Landbouw Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu, Departement Natuur en Bossen, vertegenwoordigd door de Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn.

De overdracht betreft : - enerzijds de gekadastreerde percelen VRESSE-SUR-SEMOIS 10 DIV/BOHAN/C 205C P0000, 205E P0000, 234 P0000, 242 A P0000, 243D P0000, 251 F P0000, 253H P0000, 253K P0000, 253 L P0000, 256C P0000, 258 A P0000, 261 A P0000 et 263 C P0000. - anderzijds de delen van de percelen 240, 243C, 159M6 en 241 N5 geherkadastreerd C 240 A P0000, C 243 E P0000, C 270 B P0000 et C 241 P 5 P0000.

Voor een totaal van ongeveer 138ha 01a 89ca.

Art. 2.Zij delegeert aan de Commissaris-generaal voor Toerisme de bevoegdheid om alle formaliteiten te verrichten die nodig zijn voor de overdracht.

Art. 3.Zij belast het Commissariaat-generaal voor Toerisme de Waalse Overheidsdienst - Landbouw, natuurlijke hulpbronnen en leefmilieu - te verzoeken om toestemming te vragen bij zijn voogdijminister voor de in artikel 53 van het Boswetboek bedoelde overdracht.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 31 augustus 2021.

V. DE BUE

^