Etaamb.openjustice.be
Decreet van 17 december 2020
gepubliceerd op 01 maart 2021

Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021030325
pub.
01/03/2021
prom.
17/12/2020
ELI
eli/decreet/2020/12/17/2021030325/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 DECEMBER 2020. - Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.De kredieten voor het dekken van de uitgaven van Wallonië tijdens het begrotingsjaar 2021 worden geopend en verdeeld in basisallocaties overeenkomstig de bij dit decreet gevoegde opgesomde programma's en begrotingstabel die hierna zijn samengevat.

Deze tabellen bevatten de raming van de verwachte uitgaven die in 2021 ten laste van de begrotingsfondsen dienen te worden aangerekend.

De kredieten voor het dekken van de uitgaven van Wallonië tijdens het begrotingsjaar 2021 worden geopend en verdeeld in basisallocaties overeenkomstig de bij dit decreet gevoegde opgesomde programma's en begrotingstabel die hierna zijn samengevat.

Deze tabellen bevatten de raming van de verwachte uitgaven die in 2021 ten laste van de begrotingsfondsen dienen te worden aangerekend.

(In Duizend EUR)

Vastleggings- kredieten

Limitatieve vereffenings-kredieten

Niet-limitatieve vereffenings-kredieten

Uitgavenkredieten

18.442.558

17.803.598


Waaronder

Vastleggingsmiddelen

Vereffeningsmiddelen


Verwachte uitgaven ten laste van de begrotingsfondsen

361.534

363.454


Art. 2.§ 1. De aanwijzingen van de buitengewone rekenplichtigen die van kracht zijn op 31 december 2012, worden ambtshalve hernieuwd voor 2021, rekening houdend met het feit dat ze nu "gedecentraliseerde penningmeesters" worden genoemd, overeenkomstig artikel 38, § 2, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden.

Geldvoorschotten kunnen worden toegekend aan deze gedecentraliseerde penningmeesters voor de uitbetaling van de schuldvorderingen waarvan het bedrag niet hoger is dan 8.500 euro, BTW niet meegerekend. Van hun aanwending moet binnen vier maanden verantwoording worden gedaan. Geen nieuw voorschot mag verleend worden bij gebrek aan of bij laattijdige overlegging van dit bewijs.

De jaarrekening van de gedecentraliseerde penningmeesters bedoeld in artikel 39 van het voornoemde decreet van 15 december 2011 wordt vastgesteld op grond van de bankverrichtingen uitgevoerd tussen 1 januari en 31 december van het jaar.

Deze geldvoorschottent tot een maximumbedrag van 3.000.000 euro mogen worden verleend aan de gedecentraliseerde penningmeesters van de Waalse Overheidsdienst alsook aan de gedecentraliseerde penningmeesters van de wetenschappelijke instellingen van het Waalse Gewest en van het "Centre de Recherche Agronomique de Gembloux".

Dit individueel maximumbedrag wordt gebracht op : - 4.000.000 euro voor de gedecentraliseerde penningmeesters van het Departement Boekhouding van de Waalse overheidsdienst. Voor de gedecentraliseerde penningmeesters van de buitenlandse betrekkingen en de buitenlandse investeringen, wordt dit bedrag gebracht op 375.000 euro per programma; - 5.000.000 euro voor de gedecentraliseerde penningmeester(s) van het Departement Boekhouding van de Waalse overheidsdienst, belast met de uitbetaling van de uitgaven van de Houtvestingen van het Departement Natuur en Bossen of van andere bijzondere diensten van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu; - 4.000.000 euro voor de met het beheer van het leerlingenvervoer belaste gedecentraliseerde penningmeester van het Departement Boekhouding van de Waalse Overheidsdienst, voor de uitbetaling van schuldvorderingen betreffende het leerlingenvervoer waarvan het bedrag niet hoger is dan 20.000 euro, BTW niet meegerekend, en voor zover deze schuldvorderingen betrekking hebben op aanbestedingen die geleid hebben tot een overeenkomst, en betreffende het onderhoud van de door de dienst voor leerlingenvervoer beheerde voertuigen evenals de betaling van de kosten van leerlingenvervoer overeenkomstig de wet van 15 juli 1983 tot oprichting van de dienst voor leerlingenvervoer ;

In geval van dringende noodzaak mogen de schuldvorderingen van meer dan 8.500 euro, BTW niet meegerekend, verbonden aan de buitenlandse betrekkingen van het Waalse Gewest en aangerekend ten laste van de basisallocaties van organisatieafdeling 09, programma's 09 en 10, eveneens door middel van geldvoorschotten worden betaald voor zover zij minder dan 12.500 euro, BTW niet meegerekend, bedragen.

De Gedecentraliseerde penningmeesters van de Waalse Overheidsdienst, belast met de betaling van de voorschotten voor de kosten van opdrachten, zijn er evenwel toe gemachtigd de nodige voorschotten, ongeacht het bedrag, te verlenen aan de ambtenaren, kabinetsleden en deskundigen, belast met een opdracht in het buitenland.

Bovendien zijn de gedecentraliseerde penningmeesters van de Waalse overheidsdienst ertoe gemachtigd om de door het Gewest verschuldigde bedragen ten gevolge van tegen het Gewest uitgesproken vonnissen en arresten zonder beperking te vereffenen. § 2. Krachtens artikel 2, 8°, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden wordt de term "rekenplichtige" die in alle individuele akten van benoeming of aanwijzing voorkomen overeenkomstig de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991, de uitvoeringsbesluiten of andere regelgevende, decretale of reglementaire bepalingen vanaf 1 januari 2013 vervangen door de term "penningmeester".

Onverminderd de bepalingen bedoeld in lid 1 krachtens artikel 2, 7° en 20 van hetzelfde decreet van 15 december 2011 wordt het woord "gewoon rekenplichtige" die in alle individuele akten van benoeming of aanwijzing voorkomen overeenkomstig de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991, de uitvoeringsbesluiten of andere regelgevende, decretale of reglementaire bepalingen vervangen vanaf 1 januari 2013 door de woorden "ontvanger-penningmeester".

Art. 3.Artikel 1, tweede lid, van het decreet van 4 november 1993 houdende oprichting van een begrotingsfonds voor arbeidsbemiddeling wordt gewijzigd als volgt : "De jaarlijkse toelagen die toegekend worden door de Minister belast met Leefmilieu en die vastgesteld worden per "A.P.E."-punt aangewend voor de exploitatie van een containerpark, door de Minister belast met Patrimonium en die vastgesteld worden per "A.P.E."-punt aangewend voor opgravingen of voor de vernieuwing van archeologische vindplaats(en), en door de Minister belast met Sport en die vastgesteld worden per "A.P.E."-punt aangewend voor sportcentra, door de Minister belast met Huisvesting en die vastgesteld worden per "A.P.E."-punt aangewend voor openbare bouwmaatschappijen, door de Minister belast met Sociale Actie en die vastgesteld worden per "A.P.E."-punt aangewend voor gewestelijke migrantencentra, zijn bijkomende ontvangsten voor het begrotingsfonds voor arbeidsbemiddeling.".

Het derde lid van artikel 1 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Het laatste lid van artikel 1 van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als volgt : ''Op het krediet voor het in het eerste lid bedoelde fonds worden alleen de uitgaven aangerekend die betrekking hebben op het Tewerkstellingsbeleid en de beroepsopleiding waarvoor het Waalse Gewest bevoegd is, zoals ze voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse Dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling). » De Minister van Tewerkstelling en van Vorming is ertoe gemachtigd om het aantal rekeningen betreffende de reserves van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling)" vast te stellen. De Minister van Tewerkstelling en Vorming is ertoe gemachtigd om te beslissen over de bestemming ervan.

Art. 4.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor het voeren van het nieuwe informaticabeleid of voor uitzonderlijke uitgaven over te dragen van de begrotingsprogramma's naar de basisallocaties "Specifieke informatica" van de functionele programma's van de organisatieafdelingen alsook de kredieten nodig voor acties inzake informaticabijstand naar basisallocatie 12.03 van programma 12.21 voor de kabinetten, de basisallocaties 12.05, 12.06, 74.04 en 74.05 voor eWBS en 12.14 en 74.03 voor het Waalse Betaalorgaan.

Art. 5.In afwijking van artikel L1332-3 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie wordt de enveloppe van het Bijzonder Fonds voor maatschappelijk welzijn voor de aanvankelijke begroting 2021 vastgesteld op 71.284 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van het Federale Planbureau bekendgemaakt in oktober 2020 voor de inflatie 2019, 2020 en 2021 en van de structurele herfinanciering van 5.000 duizend euro die bij de aanvankelijke begroting 2010 is bekrachtigd.

De neutralilteit van deze maatregel betreffende de evolutie van de enveloppe van het fonds zal worden gewaarborgd bij de aanpassing 2021 wanneer het rekening zal worden genomen met de definitieve vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het begrotingsjaar 2020.

Art. 6.In afwijking van artikel L1332-4 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie wordt de enveloppe van het "CRAC" voor de aanvankelijke begroting 2021 vastgesteld op 34.589 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van het Federale Planbureau bekendgemaakt in oktober 2020 voor de inflatie 2019, 2020 en 2021.

De neutralilteit van deze maatregel betreffende de evolutie van het krediet toegekend aan het « CRAC » zal worden gewaarborgd bij de aanpassing 2021 wanneer het rekening zal worden genomen met de definitieve vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het begrotingsjaar 2020.".

Art. 7.In afwijking van artikel L1332-5 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt de enveloppe van het Gemeentefonds voor de aangepaste begroting 2021 vastgesteld op 1.300.630 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van de begroting van het Federaal Plan bekendgemaakt in oktober 2020 voor de inflatie 2019, 2020 en 2021, met de structurele herfinanciering van 10.000 euro die bij de aanvankelijk begroting 2009 is opgenomen alsook, voor 2021, met een enveloppe van 11.189 euro.

De neutralilteit van deze maatregel betreffende de evolutie van de enveloppe van het fonds zal worden gewaarborgd bij de aanpassing 2021 wanneer het rekening zal worden genomen met de definitieve vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het begrotingsjaar 2020.

Art. 8.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Tewerkstelling en Vorming en de bevoegde vakminister, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd kredieten over te dragen tussen de basisallocaties betreffende de programma's inzake beroepsdoorstroming van de verscheidene programma's van de algemene uitgavenbegroting.

Art. 9.§ 1. In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de betrokken leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om de kredieten die nodig zijn voor de bezoldiging van het personeel over te dragen van de begrotingsprogramma's naar de basisallocaties 11.03 van de Waalse begroting alsook naar de basisallocaties 11.01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.07, 11.08, 11.14 en 11.15 van programma 02 van organisatieafdeling 11. § 2. In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om de kredieten nodig voor de reiskosten over te dragen van de programma's van de begroting naar de basisallocaties 12.03, 12.10, 12.11 en 12.15 van programma 02 van organisatieafdeling 11.

Art. 10.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om de kredieten nodig voor de uitvoering van de beslissingen van de Waalse Regering van de programma's van de begroting over te dragen in het kader van de vergoedingen, toelagen en werkingskosten van de personeelsleden en hun administratieve structuur.

Art. 11.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd de budgettaire overdrachten betreffende de bezoldigingen en allocaties van de personeelsleden uit te voeren, tussen de verschillende programma's 01 (functionele) van de organisatieafdelingen en programma 02 (personeelsbeheer) van organisatieafdeling 11 van de administratieve begroting van het Waalse Gewest.

Art. 12.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de vakministers, ieder wat hem betreft, de Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd de budgettaire overdrachten betreffende de werkingskredieten uit te voeren tussen programma 01 (functionele) en de andere programma's van elke organisatieafdeling.

Art. 13.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd kredieten over te dragen van programma's van organisatieafdeling 02 en programma 06 van organisatieafdeling 09 naar basisallocatie 11.04 van programma 03, organisatieafdeling 09.

Art. 14.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de leden van de Waalse Regering ertoe gemachtigd overdrachten uit te voeren tussen de programma's van organisatieafdeling 02.

Art. 15.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de betrokken leden van de Waalse Regering ertoe gemachtigd om de kredieten nodig voor de uitvoering van het programma Evaluatie, Prospectief Onderzoek en Statistiek over te dragen van de programma's van de begroting naar programma 11 van organisatieafdeling 09.

Art. 16.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister-President, de Minister van Begroting en de bevoegde Vakminister ertoe gemachtigd, de nodige kredieten over te dragen van BA 41.01 "Post-COVID-19 Fonds voor de armoedebestrijding" van programma 10.02 naar basisallocaties met als doel de financiering van de uitgaven gebonden aan projecten gebonden aan de ontsnapping uit de armoede.

Art. 17.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister-President, de Minister van Begroting en de bevoegde Vakminister ertoe gemachtigd, de nodige kredieten over te dragen van BA 41.02 "Post-COVID-19 Fonds voor de uitstraling van Wallonië" van programma 10.02 naar de basisallocaties met als doel de financiering van de uitgaven gebonden aan projecten die verband houden met de uitstraling van Wallonië.

Art. 18.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de Minister van Onroerend beheer ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12.

Art. 19.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, kunnen de vastleggingskredieten van de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 16 overgedragen worden van een programma naar het andere door de Minister van Ruimtelijke Ordening, voor wat zijn bevoegdheden betreft, mits instemming van de Minister van Begroting, ongeacht het bedrag, in het kader van de uitvoering van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling.

Art. 20.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Ministers van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn en de Vice-Minister-President en Minister van Landbouw, voor de basisallocaties die tot hun bevoegdheden behoren, alsook de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen de programma's 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14 en 15 van organisatieafdeling 15.

Art. 21.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de Minister van Landbouw en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen tussen de programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 en programma 23 van organisatieafdeling 18.

Art. 22.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, belast met duurzame ontwikkeling, en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen tussen de programma's 02, 11 en 12 van organisatieafdeling 15 en de programma's 41 van organisatieafdeling 16 en programma 10 van organisatieafdeling 10, alsook tussen deze 2 programma's.

Art. 23.§ 1. Er wordt een overheidsbestuurseenheid met rechtspersoonlijkheid opgericht, "Post-Covid-19 Fonds voor de armoedebestrijding" genoemd.

Deze eenheid wordt ingedeeld in de instellingen van type 1 bedoeld in artikel 3, 4°, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, van de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden.

Het fonds staat onder het gezag van de Minister bevoegd voor de coördinatie van de strijd tegen de armoede.

Het wordt beheerd door en binnen het personeel van de Waalse overheidsdienst.

Zijn zetel is in Namen gevestigd.

Het fonds is onderworpen aan de bepalingen van het decreet van 19 december 2002 houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut. § 2. Het doel van het Post-COVID-19 Fonds voor de armoedebestrijding is door middel van subsidies of contracten projecten te ondersteunen die erop gericht zijn om mensen die in Wallonië wonen en een inkomen hebben dat onder de armoedegrens ligt, uit de armoede te halen. § 3. Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten kan elk initiatief van een vereniging, een onderneming, een plaatselijk bestuur, een rechtspersoon of een natuurlijke persoon om mensen in Wallonië met een inkomen onder de armoedegrens uit de armoede te halen, op voorwaarde dat het initiatief door de Minister relevant wordt geacht, aanleiding geven tot een subsidie. § 4. Onverminderd de bepalingen betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van de subsidies, bepaalt de Regering de voorwaarden die aanleiding kunnen geven tot een subsidie of het voorwerp uitmaken van een opdracht. § 5. Het initiatief van een vereniging, een onderneming, een plaatselijk bestuur, een rechtspersoon of een natuurlijke persoon om mensen in Wallonië met een inkomen onder de armoedegrens uit de armoede te halen, kan niet in aanmerking komen voor meerdere subsidies voor dezelfde uitgave. § 6. Subsidies of opdrachten kunnen met name worden toegekend voor de volgende doeleinden: 1° de organisatie van specifieke opleidingen;2° de organisatie van innoverende opleidingen;3° de organisatie van stages;4° de werkgelegenheidservaringen;5° de gestructureerde ondersteuning voor studenten;6° de organisatie van geïntegreerde integratieprogramma's voor eenoudergezinnen;7° de organisatie van geïndividualiseerde socio-professionele inburgeringstrajecten met inbegrip van betaalde opleidingen;8° de organisatie van acties die de digitale kloof verkleinen;9° de uitvoering van studies. § 7. De aanvraag wordt aan het secretariaat-generaal van de Waalse Overheidsdienst gericht. Ze wordt ondertekend door de aanvrager of door zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Indien de aanvraag door een mandataris wordt ondertekend, moet deze laatste in ieder geval zijn handtekening zetten onder vermelding van de personen die hem hebben gemachtigd.

Een gezamenlijke subsidieaanvraag kan door meerdere rechtspersonen of natuurlijke personen worden ingediend.

Echtgenoten en wettelijk samenwonenden mogen geen gezamenlijke subsidieaanvraag indienen. § 8. De subsidieaanvraag moet worden ingediend in de vorm en volgens de modaliteiten die door de Regering zijn vastgesteld. § 9. Het Secretariaat-generaal van de Waalse Overheidsdienst onderzoekt de subsidieaanvraag in coördinatie met de diensten van de Waalse Regering die belast zijn met de ondersteuning en de financiële opvolging van de opdrachten van het Waalse Netwerk Armoedebestrijding in toepassing van artikel 12 van het decreet van 23 januari 2014 betreffende de erkenning van een netwerk armoedebestrijding in Wallonië. § 10. Het Secretariaat-generaal van de Waalse Overheidsdienst stelt de aanvrager in kennis van de met redenen omklede beslissing over de ingediende subsidieaanvraag en stelt het bedrag van de subsidie vast, indien hij er recht op heeft. § 11. Het fonds wordt gefinancierd door jaarlijkse dotaties die in de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest zijn opgenomen.

De lijst bedoeld in artikel 3, § 2, van het decreet houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden wordt aangevuld als volgt: "-Post-COVID-19 Fonds voor de armoedebestrijding." Artikel 1, § 2, eerste lid van het decreet van 19 december 2002 houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut wordt aangevuld als volgt: "-Post-COVID-19 Fonds voor de armoedebestrijding."

Art. 24.§ 1. Er wordt een overheidsinstelling met rechtspersoonlijkheid opgericht, "Post-COVID-19 Fonds voor de uitstraling van Wallonië" genoemd.

Deze eenheid wordt ingedeeld in de instellingen van type 1 bedoeld in artikel 3, 4°, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, van de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden.

Het fonds staat onder het gezag van de Minister-President.

Het wordt beheerd door en binnen het personeel van de Waalse overheidsdienst.

Zijn zetel is in Namen gevestigd.

Het fonds is onderworpen aan de bepalingen van het decreet van 19 december 2002 houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut. § 2. Het doel van het Post-COVID-19 Fonds voor de uitstraling van Wallonië is het ondersteunen, door middel van subsidies of opdrachten, van projecten die gericht zijn op het ondersteunen van personen, bedrijven, verenigingen of instellingen die bijdragen aan het geven, in België of in het buitenland, van een positief imago van Wallonië. § 3. Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten kan elk initiatief van een vereniging, een onderneming, een plaatselijk bestuur, een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die bijdraagt aan het geven van een positief imago van Wallonië, op voorwaarde dat het initiatief door de Minister relevant wordt geacht, aanleiding geven tot een subsidie of het voorwerp uitmaken van een opdracht. § 4. Onverminderd de bepalingen betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van de subsidies stelt de Regering de voorwaarden voor de toekenning van de subsidies vast. § 5. Het initiatief van een natuurlijke persoon of een openbare of private rechtspersoon die bijdraagt aan het geven van een positief imago van Wallonië kan niet in aanmerking komen voor meerdere subsidies voor dezelfde uitgave. § 6. Subsidies of opdrachten kunnen met name worden toegekend voor de volgende doeleinden: 1° de organisatie van evenementen;2° de deelname aan evenementen;3° de uitvoering van werken;4° de verwerving of renovatie van roerende of onroerende goederen. § 7. De aanvraag wordt aan het secretariaat-generaal van de Waalse Overheidsdienst gericht. Ze wordt ondertekend door de aanvrager of door zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Indien de aanvraag door een mandataris wordt ondertekend, moet deze laatste in ieder geval zijn handtekening zetten onder vermelding van de personen die hem hebben gemachtigd.

Een gezamenlijke subsidieaanvraag kan door meerdere rechtspersonen of natuurlijke personen worden ingediend. § 8. De subsidieaanvraag moet worden ingediend in de vorm en volgens de modaliteiten die door de Regering zijn vastgesteld. § 9. Het Secretariaat-generaal van de Waalse Overheidsdienst onderzoekt de subsidieaanvraag in coördinatie met de diensten van de Waalse Regering. § 10. Het Secretariaat-generaal van de Waalse Overheidsdienst stelt de aanvrager in kennis van de met redenen omklede beslissing over de ingediende subsidieaanvraag en stelt het bedrag van de subsidie vast, indien hij er recht op heeft. § 11. Het fonds wordt gefinancierd door jaarlijkse dotaties die in de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest zijn opgenomen.

De lijst bedoeld in artikel 3, § 2, van het decreet houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden wordt aangevuld als volgt: "-Post-COVID-19 Fonds voor de uitstraling van Wallonië.".

Artikel 1, § 2, lid 1, van het decreet van 19 december 2002 houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut wordt aangevuld als volgt: "-Post-COVID-19 Fonds voor de uitstraling van Wallonië.".

Art. 25.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen van alle basisallocaties van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest naar de basisallocaties 41.01 van programma 02 van organisatieafdeling 17 en 41.01 van programma 04 van organisatieafdeling 15 met het oog op de toekenning van bijkomende dotaties aan het "Fonds wallon des calamités naturelles" (Waals fonds voor natuurrampen).

Art. 26.In afwijking van artikel 26, 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd om vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen tussen de volgende programma's: 02, 03 en 11 van organisatieafdeling 14, programma 13 van organisatieafdeling 15 en de programma's 11, 31 en 41 van organisatieafdeling 16.

Art. 27.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit en de Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd om vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen tussen de volgende programma's: programma 10 van organisatieafdeling 10, de programma's 02, 03 en 11 van organisatieafdeling 14, de programma's 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14 en 15 van organisatieafdeling 15 en de programma's 11, 31, 41 van organisatieafdeling 16 in het kader van het herstel-, veerkracht- en overgangsplan.

Art. 28.In afwijking van artikel 26, 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de Minister van Huisvesting, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen de programma's 11, 12 en 41 van organisatieafdeling 16.

Art. 29.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd om een maximumbedrag vast te stellen voor de toelage toegekend volgens de bepalingen van artikel D.V.19, 3° van het Wetboek van Ruimtelijke ontwikkeling. Bovendien kan hij de fasering van de toekenning van deze toelage vaststellen.

Art. 30.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de betrokken leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen de programma's van organisatieafdeling 02 en van programma 06 van organisatieafdeling 09 en programma 03 van organisatieafdeling 09.

Art. 31.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd een toelage toe te kennen aan de inrichtingen voor technisch secundair onderwijs, aan de onderwijsinrichtingen die het diploma industrieel ingenieur uitreiken en aan de Universiteiten Toegepaste Wetenschappen die fotovoltaïsche systemen verwerven (demonstratiematerieel en/of pedagogisch materieel). De toelage bedraagt 20 % van de globale kosten van het gekozen systeem en wordt rechtstreeks aan de derde-investeerder gestort.

Art. 32.De toelagen toegekend overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 10 april 2003 betreffende de toekenning van subsidies aan publiekrechtelijke personen en aan de niet-commerciële instellingen voor de verwezenlijking van studies en werken die een betere energieprestatie van de gebouwen beogen, mogen worden gestort aan de derde investeerder die de verrichtingen m.b.t. renovatie i.v.m. energiebesparing financiert in die instellingen.

Art. 33.Krachtens de overeenkomst "Steun ter bevordering van tewerkstelling - Onderwijs" tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest kan de Minister van Tewerkstelling de FOREm machtigen de steun ter bevordering van tewerkstelling uit te betalen in vier forfaitaire schijven gelijk aan 1/4 van het bedrag dat overeenstemt met het totaal aantal subsidieerbare punten, op overlegging van een schuldvordering van de Federatie Wallonië-Brussel.

Art. 34.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd het volgende bedrag te storten op de bij Belfius Bank geopende gewestelijke rekening voor de sanering van de gemeenten met zware schuldenlast op 1 april 2021: 19.984.000 euro gelijk aan de interesten van leningen aangegaan in het kader van de sanering van gemeenten met zware schuldenlast krachtens de overeenkomst van 30 juli 1992 zoals gewijzigd bij haar aanhangsel nr. 16 van 15 juli 2008, namelijk 14.767.000 euro, aangepast, vanaf het verdelingsjaar 2009, met het evolutiepercentage, welke wordt verhoogd met 1% vanaf 2010.

Art. 35.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de volgende bedragen te storten op de bij Belfius Bank geopende gewestelijke rekening voor de sanering van de financiën van met schulden bezwaarde gemeenten: - op 1 augustus 2021 : 59 613 000 euro die de aanvullende gewestelijke tegemoetkoming vormen (BA 41.05.40 van programma 17.02); - op 1 oktober 2021: 34 589.000 euro d.i. de dotatie aan het "CRAC" in het kader van de herfinanciering van het gemeentefonds (BA 41.06.40 van programma 17.02); - uiterlijk op 31 december 2021: 9.600.000 euro die de steun aan gemeenten in het kader van de pensioenkwestie vormen (BA 41.07.40 van programma 17.02).

Art. 36.De Waalse Regering bepaalt de regels voor de verdeling van de kredieten ingeschreven in de basisallocaties 43.07.22, 43.09.22, 43.12.12, 43.14.22, 43.15.22, 43.16.22, 43.17.22, 43.18.22, 43.20.22, 43.21.12, 43.22.12, 43.23.22, 43.24.22, 43.25.22, 43.26.52, 43.29.53, 43.30.59, 43.31.22, 43.32.12, 43.33.52, 43.34.12, 43.35.52, 43.36.53, 43.37.59, 43.40.12, 63.03.21, 63.04.52 en 63.05.59 van programma 02 van organisatieafdeling 17.

Art. 37.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, kunnen de ordonnancerende Minister en de Minister van Begroting, in geval van ontoereikende kredieten in een programma van de algemene uitgavenbegroting, de nodige kredieten naar dit programma overdragen, tegen verschuldigde compensatie om de dringende uitgaven uit te betalen in geval van bijlegging van geschillen of om de betaling van nalatigheidsinterest te vermijden.

Art. 38.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de leden van de Waalse Regering ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor de door de Europese Unie medegefinancierde projecten over te dragen tussen de programma's.

Art. 39.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Begroting en de bevoegde Vakminister ertoe gemachtigd de nodige kredieten over te dragen van BA 01.02 "Herstel-, veerkracht- en overgangsplan" van BA 01.05 "Voorziening voor economisch herstel", van BA 01.06 "COVID-voorziening ", van BA 01.07 "COVID-reserve", van BA 01.10 "Voorziening Veerkracht, herstel en herstructurering" van programma 10.08 naar de basisallocaties met als doel de financiering van de uitgaven gebonden aan projecten die door de Waalse Regering worden goedgekeurd in het kader van het Economisch herstelplan, het Herstel-, veerkracht- en overgangsplan, met het oog op de financiering van projecten in verband met de thema's Veerkracht/herstel/herstructurering of met het oog op de financiering van uitgaven in verband met COVID-19.

Art. 40.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de bevoegde Vakministers en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd de nodige vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen van alle programma's van de begroting van het Waalse Gewest naar BA 01.02 "Herstel-, veerkracht- en overgangsplan", van BA 01.05 "Voorziening voor economisch herstel", van BA 01.06 "COVID-voorziening ", van BA 01.07 "COVID-reserve", van BA 01.10 "Voorziening - Veerkracht, herstel en herstructurering" van programma 10.08.

Art. 41.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om kredieten die nodig zijn in het kader van het post-COVID economisch herstel van basisallocatie 01.05 van programma 10.08 over te dragen naar de basisallocaties die onder de bevoegdheid vallen van de Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra.

Art. 42.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd regels inzake de subsidieerbaarheid van de uitgaven te bepalen voor de door het EFRO medegefinancierde projecten (behalve steunregeling en behalve investeringen met rechtstreekse kredieten door het Waalse Gewest) in het kader van de programma's EFRO 2014-2020 van de "overgangsgebieden", van de "meer ontwikkelde gebieden" en "territoriale samenwerking - luik A, B en C", zoals goedgekeurd door de Waalse Regering en de Europese Commissie. Deze machtiging zal ook nodig zijn voor de programmering 2021-2027 (behalve steunregeling en behalve investeringen met rechtstreekse kredieten door het Waalse Gewest) in het kader van de programma's EFRO van de "minder ontwikkelde gebieden", "overgangsgebieden", "meer ontwikkelde gebieden" en "Europese territoriale samenwerking - luik A, B en C", zoals goedgekeurd door de Waalse Regering en door de Europese Commissie.

Art. 43.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Ministers van Huisvesting en Energie, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd vastleggingskredieten over te dragen tussen basisallocatie 53.04 van programma 11 van organisatieafdeling 16 en basisallocatie 53.02 van programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest.

Art. 44.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de Minister van Plaatselijke Besturen en Stedenbeleid, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd vastleggingskredieten over te dragen tussen de basisallocaties 63.02, 63.04, 63.08 en 63.20 van programma 07 van organisatieafdeling 14 en de basisallocaties 63.01, 63.02 en 63.08 van programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest.

Art. 45.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Leden van de Waalse Regering betrokken bij de Prioritaire Acties voor de Toekomst van Wallonië en bij het Marshall-Plan 2.Groen en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd kredietoverdrachten uit te voeren tussen de basisallocaties die door de Waalse Regering worden geacht overeen te worden met de beleidsdomeinen van de plannen bedoeld bij dit artikel.

Art. 46.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister belast met de Competitiviteitspolen en de coördinatie ervan, de Minister van Tewerkstelling en Vorming en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen de basisallocaties van programma 10 van organisatieafdeling 09 en de programma's 06, 22 en 31 van organisatieafdeling 18 met betrekking tot het beleid inzake de Competitiviteitspolen alsook tussen diezelfde basisallocaties van de programma's 06, 22 en 31 van organisatieafdeling 18.

Art. 47.De Minister belast met Energie wordt ertoe gemachtigd, tot beloop van maximaal 90 %, subsidies toe te kennen voor de financiering van investeringen van energetische aard in gebouwen met gemeenschappelijke, culturele, sportieve, associatieve of andere bestemming.

Art. 48.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Begroting en, in voorkomend geval, de bevoegde Vakministers ertoe gemachtigd om vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen tussen de programma's van organisatieafdeling 19 naar basisallocatie 01.01.00 van programma 03 van dezelfde organisatieafdeling en omgekeerd.

Art. 49.Met instemming van de Regering is het Gewestelijke Hulpcentrum voor gemeenten ertoe gemachtigd, ten gunste van de inrichtende macht, de gemeenten, de OCMW's en het verenigingsleven, tot beloop van maximaal 90 %, de financiering van werken ter verbetering van de energieprestatie van gebouwen bestemd voor het onderwijs (internaten inbegrepen) alsook voor de sectoren van kinderopvang, van jeugd, van hulpzones, van sport en van cultuur te verzekeren.

Art. 50.Artikel 1, § 1, van het decreet van 19 december 2002 houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut wordt aangevuld met het volgende lid: "De vzw Les Lacs de l'eau d'Heure is ertoe gehouden om, wat betreft de door het Waalse Gewest toegekende middelen, al haar financiële rekeningen en alle beleggingen toe te vertrouwen aan een door de Waalse Regering aangewezen kredietinstelling".

In artikel 1, § 2, van het decreet van 19 december 2002 houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut, worden de volgende vermeldingen toegevoegd: "Het Commissariaat-Generaal voor Toerisme", de "s.a. Le Circuit de Spa-Francorchamps", "de SOWAFINAL", "de SOWALFIN voor de middelen toegekend in het kader van het Marshall-Plan 2.Groen, hetzij als ze de eindbegunstigde is, hetzij als ze deze niet is in afwachting van de storting ervan aan degene die voor de maatregel in aanmerking komt", "het IWEPS", "de aan de Franse Gemeenschap en aan het Waalse Gewest gemeenschappelijke openbare Bestuursschool wat betreft de door het Waalse Gewest toegekende middelen", het "Agence wallonne du Patrimoine" (Waals Agentschap voor het patrimonium), "het "Agence du Numérique" en de "SA Immowal".

Paragraaf 3 van artikel 1 wordt vervangen als volgt: "De Waalse Regering is belast met de bepaling van de beheersmodaliteiten binnen de thesaurie van het Waalse Gewest, de rekeningen en de beleggingen van de instellingen bedoeld in § 1.".

In artikel 2, § 2, van het decreet van 19 december 2002 houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut, waarvan de opdrachten de in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet bedoelde aangelegenheden aangaan, vervallen de vermeldingen "het Psychiatrische Ziekenhuis Le Chêne aux Haies".

Art. 51.Binnen de perken van de desbetreffende basisallocaties, mogen de bedoelde subsidies, met inbegrip van de met de Europese fondsen medegefinancierde tegemoetkomingen, worden toegekend.

Programma 09.01 : "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië): Bijkomende dotatie bestemd voor de dekking van de werkingskosten van de "Conseil wallon de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes" (Waalse raad voor kansengelijkheid tussen mannen en vrouwen).

Programme 09.02 : Sociale dienst: Subsidie om de sociale dienst van de diensten van de Waalse Regering in staat te stellen sociale acties te voeren ten gunste van de personeelsleden van alle diensten van de Waalse Regering en voor de technische werking van deze VZW te zorgen.

Programma 09.04: Commissariaat Ewbs: Toelagen betreffende de uitvoering van prioriteiten inzake administratieve vereenvoudiging.

Toelagen aan de privé instellingen en verenigingen betreffende de uitvoering van de prioriteiten inzake administratieve vereenvoudiging.

Programme 09.08 : Commissariaat-generaal voor Toerisme: Subsidie aan het Commissariaat-generaal voor toerisme voor zijn werkingskosten.

Toelagen betreffende de uitvoering van de beslissing van de Regering ter ondersteuning van de toeristische sector in het kader van de COVID-crisis via "WBT".

Toelagen betreffende de uitvoering van de beslissing van de Regering ter ondersteuning van de toeristische sector in het kader van de COVID-crisis via het CGT. Programme 09.09: Buitenlandse betrekkingen: Bevorderingsacties voor de grensoverschrijdende betrekkingen EFRO - Subsidies aan privé-instellingen.

Transnationale en interregionale coöperatie - Subsidies aan openbare instellingen.

Bevorderingsacties voor de grensoverschrijdende betrekkingen EFRO - Subsidies aan openbare instellingen.

Dotatie aan W.B.I. Subsidie aan W.B.I. voor de aflossing van het lopend bedrag.

Subsidie aan W.B.I. in het kader van de programmering 2014-2020 van de Europese Structuurfondsen.

Subsidie voor acties van de internationale betrekkingen.

Overdracht van inkomsten aan de VZW's voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio.

Programme 09.10: Buitenlandse handel en buitenlandse investeerders: Subsidie aan het "Agence pour le commerce extérieur" (Agentschap voor buitenlandse handel).

Programma 10.01 : Functioneel : Steun voor acties die bijdragen tot de inrichting van een observatorium van de overheidsopdrachten binnen de dienst duurzame ontwikkeling.

Steun aan de oprichting van burgerschapshuizen.

Programme 10.02 Secretariaat-generaal: Dotatie aan het Post-COVID-19 Fonds voor de armoedebestrijding.

Dotatie aan het Post-COVID-19 Fonds voor de uitstraling van Wallonië.

Subsidies en vergoedingen.

Subsidies toegekend voor de tegemoetkoming van de Kunstencommissie van Wallonië.

Subsidies inzake crisissituaties.

Programme 10.03: Dienst Voorzitterschap en Kanselarij: Subsidies, vergoedingen en steun aan studies en acties inzake gewestelijke ontwikkeling.

Subsidies voor de plaatselijke organisatoren van de "Fêtes de Wallonie" (Waalse Feesten).

Subsidie aan de "Mouvement Wallon pour la Qualité" (Waalse Beweging voor Kwaliteit).

Toelagen ten gunste van plaatselijke toekomstverwachtingsoefeningen.

Toelagen aan de vzw "Tour de la Région wallonne Organisation".

Toelagen aan de privé instellingen en verenigingen belast met het lokaal overleg - permanente bewoning.

Subsidies voor het Waalse net van de armoedebestrijding.

Subsidies aan privé of publieke gespecialiseerde operatoren ter bevordering van een betere kennis van de systemen voor wapeninvoer, -uitvoer en -doorvoer.

Subsidies aan het « Centre de médiation des gens de voyage ».

Subsidie aan de "RTBF" voor een gedeeltelijke kostenovername in verband met de Promotie van het Waalse Gewest.

Subsidie voor de VZW Solvaydomein - Kasteel van Terhulpen.

Subsidie voor evenementen en activiteiten geschikt voor de herwaardering van het Domein van Terhulpen.

Subsidies aan het Institut Jules Destrée.

Subsidie voor "Fondation Mons 2015".

Subsidies aan de openbare instellingen en verenigingen belast met het lokaal overleg - permanente woning.

Subsidies ten gunste van openbare instellingen ter bervordering van Wallonië.

Subsidie aan de Duitstalige Gemeenschap.

Subsidies in het kader van de operationalisering van het Plan Armoedebestrijding.

Subsidie aan de « Université catholique de Louvain » in het kader van het Waals platform voor het IPCC. Subsidie aan de "ASBL FEDEMOT". >Programme 10.04 : Coördinatie van de dossiers in verband met structuurfondsen: Subsidie met het oog op de technische bijstand en de bevordering via openbare of privé-instellingen - MEDEFINANCIERING DOOR HET EFRO. Toelage met het oog op de technische bijstand en de bevordering via openbare of privé-instellingen - MEDEFINANCIERING DOOR ESF. Dotatie aan het Agentschap voor het Europees Sociaal Fonds.

Dotatie aan het Agentschap voor levenslang leren en vorming.

Programma 10.07 : Geomatica Toelagen voor geomatica.

Programma 10.10 : Duurzame ontwikkeling.

Ondersteuning van Belgische of internationale initiatieven gevoerd op het gebied van duurzame ontwikkeling en ecologische overgang, met inbegrip van de toekenning van prijzen.

Ondersteuning van het duurzame overheidsaankopenbeleid en strijd tegen sociale dumping.

Ondersteuning voor de versterking van de certificerings/labelingstappen van de bedrijven inzake duurzame ontwikkeling.

Subsidies aan de privé en publieke sectoren in het kader van de Waalse strategie voor duurzame ontwikkeling en de strategie "Manger demain".

Steun voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de ondernemingen.

Steun voor initiatieven ter bevordering van het duurzamer voedsel.

Subsidies aan milieuverenigingen.

Subsidies betreffende iedere actie die op significante wijze bijdraagt tot de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië.

Subsidies inzake verantwoorde overheidsaankopen.

Bewustmakingsacties inzake duurzame ontwikkeling voor het personeel van de Waalse Overheidsdienst en van de "UAP".

Beheer- en opvolgingsacties van de milieu- en sociale prestaties in de Waalse Overheidsdienst.

Dynamisering van een meer duurzame mobiliteit binnen de Waalse Overheidsdienst.

Ondersteuning van het beleid inzake duurzame of verantwoorde overheidsaankopen en strijd tegen sociale dumping.

Steun voor circulaire aankopen.

Ondersteuning van sociale verantwoorde investeringen.

Hergefocuste Alliantie Tewerkstelling - Leefmilieu.

Steun voor de ontwikkeling van indicatoren ter aanvulling van het BBP en het toezicht op de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling.

Allerhande subsidies in het kader van het Herstel-, veerkracht- en overgangsplan.

Subsidies betreffende duurzaam huisvestingsbeheer Toelagen aan de privé-sector inzake duurzame ontwikkeling en ecologische overgang.

Toelagen aan de niet-openbare sector inzake duurzame voeding.

Toelagen aan de openbare sector inzake duurzame ontwikkeling en ecologische overgang (lopende uitgaven).

Toelagen aan de gemeenten inzake duurzame ontwikkeling en ecologische overgang.

Allerhande initiatieven inzake duurzame ontwikkeling en ecologische overgang.

Toelagen aan de openbare sector inzake duurzame ontwikkeling en ecologische overgang (investeringen).

Allerhande initiatieven inzake duurzame ontwikkeling en ecologische overgang - intercommunales.

Steun aan de ontwikkeling van de CO2 prestatieladder.

Dotatie aan het Fonds voor een "Fonds bas carbone et résilience" (Fonds voor een koolstofarme en veerkrachtige economie).

Programma 10.50: Begrotingsfonds inzake de Loterij: Begrotingsfonds inzake de Loterij.

Programma 11.04 : Human resources, Selectie, Opleiding, Ambtenarenzaken: Subsidies voor opleidingen voor personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst en van de I.O.P. waarvan het personeel aan de Gewestelijke Ambtenarencode onderworpen is en die door de School voor Overheidsbestuur van de Federatie Wallonië-Brussel en van Wallonië worden georganiseerd.

Subsidies voor de opleiding en de ontwikkeling van de bevoegdheden van openbare mandatarissen.

Subsidies aan Universiteiten met het oog op een betere opleiding van overheidsambtenaren.

Programme 12.31: Vestiging der gebouwen: Subsidies en vergoedingen aan de niet-openbare sector.

Subsidie aan het "ISSEP" voor de studie van het energetisch beheer van gebouwen.

Subsidies aan Immowal in het kader van door het Gewest toevertrouwde specifieke opdrachten.

Programme 14.02 : Acties voor een gebruikersvriendelijke mobiliteit en coördinatie van het mobiliteitsbeleid en beleid inzake verkeersveiligheid : Subsidies voor opleidings-, onderzoeks-, bevorderings- en innovatie-activiteiten inzake vervoer.

Subsidies ter bevordering van het imago van het Waalse Gewest en zijn tegemoetkomingen ten gunste van het vervoer.

Subsidies voor de oprichting en de exploitatie van een centrum voor speerpunttelecommunicatie.

Subsidies voor de uitvoering van acties met het oog op de tenuitvoerlegging van gemeentelijke "handvesten" voor de mobiliteit en de plannen voor vervoer en voor de uitvoering van gezamenlijke acties inzake verkeersveiligheid, intermodaliteit en mobiliteit.

Bijkomende impulssubsidies aan de plaatselijke besturen voor de uitvoering van de gemeentelijke mobiliteitsplannen, de plannen voor leerlingenvervoer alsook voor de realisatie van inrichtingen ter bevordering van het openbaar vervoer, de intermodaliteit of de veiligheid van zwakke gebruikers, alsook voor de aankoop van schone voertuigen en voor radarinstallatie.

Subsidies aan de plaatselijke besturen voor de financiering van elke actie of verwezenlijking die tot doel hebben de verbetering van de verkeersveiligheid.

Subsidies aan exploitanten van taxi's en aan de plaatselijke besturen voor de aankoop van schone voertuigen.

Subsidies voor de financiering of de ondersteuning van alle initiatieven met het oog op een betere mobiliteit.

Subsidies aan milieuverenigingen.

Subsidies met betrekking tot de deelneming van het Gewest aan door de Europese Unie medegefinancierde programma's met het oog op de verbetering van de mobiliteit en de verkeersveiligheid.

Allerhande subsidies in het kader van het Waalse Investeringsplan, het Waalse Overgangsplan en het Infrastructuurplan 2019-2024.

Toelagen aan buitenlandse instellingen met het oog op de bevordering van het gebruik van een alternatieve vervoerswijze.

Subsidies aan natuurlijke personen om duurzame mobiliteitskeuzes te stimuleren.

Subsidies aan exploitanten van maatschappijen voor personenvervoer ter ondersteuning van elk initiatief ter verbetering van de mobiliteit.

Subsidies aan verenigingen die de sector van het personenvervoer vertegenwoordigen, ter ondersteuning van elk initiatief ter verbetering van de mobiliteit.

Subsidies voor de financiering of ondersteuning van initiatieven ten behoeve van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer.

Subsidies voor de financiering of de ondersteuning van alle initiatieven met het oog op een betere mobiliteit.

Subsidies aan de NMBS voor investeringen en maatregelen ter verbetering van de actieve mobiliteit en intermodaliteit.

Toelagen aan de plaatselijke besturen om het wegennet uit te rusten en te verbeteren op het gebied van verkeersveiligheid, intermodaliteit en mobiliteit, en voor de aanleg en inrichting van fietspaden in het kader van het regionaal structurerend fietsnetwerk.

Allerhande subsidies in het kader van het Herstel-, veerkracht- en overgangsplan.

Programme 14.03 : Stads-, interstedelijk, landbouw- en schoolvervoer: Subsidies aan verenigingen voor de bevordering van het openbaar vervoer.

Subsidies aan studentenverenigingen en/of die de mobiliteit inzake vervoer aanbevelen.

Subsidies ter ondersteuning van organisatoren van manifestaties in verband met vervoer.

Subsidies ter bevordering van het imago van het Waalse Gewest en zijn tegemoetkomingen ten gunste van het vervoer.

Subsidies aan "OTW" met het oog op de exploitatie van het net en op de realisatie van investeringen en acties ter verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van het openbaar vervoer, het beheer van human resources, de mobiliteit en intermodaliteit van het personenvervoer, met inbegrip van de Europese medefinancieringen.

Tegemoetkoming in het kader van de gewestelijke voorfinanciering van de projecten van spoorweginfrastructuren van de NMBS. Tegemoetkoming in het kader van de financiering van de uitvoering van structurerende vervoermiddelen.

Allerhande subsidies in het kader van het Waalse Investeringsplan en het Infrastructuurplan 2019-2024.

Allerhande subsidies in het kader van het Herstel-, veerkracht- en overgangsplan.

Programme 14.04 : Gewestelijke luchthavens en vliegvelden: Subsidies aan de vennootschappen belast met de exploitatie van de gewestelijke luchthavens en vliegvelden voor de bevordering en ontwikkeling van hun installaties.

Subsidies aan de vennootschappen belast met de exploitatie van gewestelijke luchthavens voor openbare opdrachten in het kader van de exploitatie van luchthavens.

Allerhande tegemoetkomingen voor de verwezenlijking van begeleidingsmaatregelen met het oog op de integratie van de economische ontwikkeling van de luchthavens in hun onmiddellijke omgeving.

Allerhande subsidies met het oog op de uitvoering van de geluidsisolatiewerken.

Subsidies betreffende de uitvoering van begeleidings- en voorlichtingsmaatregelen.

Subsidies voor voorlichtings-, bevorderings- of bewustmakingstudies en -acties wat betreft de gewestelijke luchthaveninfrastructuren.

Subsidies aan de VZW CAREX voor de oprichting van een hoge-snelheid vrachtvervoerdienst verbonden met het luchthavenplatform van Luik-Airport en de verwezenlijking van de desbetreffende voorzieningen, met inbegrip van de gebieden of landen die door deze dienst zouden kunnen worden bediend.

Dotatie aan de "Sowaer" voor de uitvoering van specifieke gemachtigde opdrachten inzake veiligheid en beveiliging.

Aanvullende dotatie aan de "Sowaer" voor de uitvoering van veiligheidsopdrachten.

Dotatie aan de "Sowaer" betreffende de dienst aangegane schuld voor de uitvoering van de begeleidings- en informatiemaatregelen.

Programma 14.06: Sportinfrastructuur: Subsidies en vergoedingen aan de openbare en privé sector wat betreft de sportinfrastructuren alsook de pilootacties in die sector alsook in het kader van het Programma voor Beroepsdoorstroming.

Subsidie aan de v.z.w. "Union Culturelle et sportive Wallonne".

Subsidie aan de intercommunale voor de exploitatie van het circuit Spa-Francorchamps.

Subsidie voor de aankoop van gebouwen en voor bouw-, uitbreidings- of verbouwingswerken van grote sportinfrastructuren en specifieke infrastructuren.

Subsidie voor investeringen betreffende de bouw, uitbreiding, renovatie en aanwerving van een onroerende installatie.

Subsidie voor de bouw of inrichting van cafetaria's en bars.

Subsidie voor de aankoop van de eerste sportuitrusting noodzakelijk voor de werking van de onroerende installatie.

Subsidie voor verrichtingen in verband met de bouw, renovatie en uitrusting van kleine sportinfrastructuren met inbegrip van straatsport en overdekte straatsport.

Subsidie aan de NV Hippodrome de Wallonie.

Subsidie aan de sportvereniging wielerploeg "Wallonie-Bruxelles" (Wallonië-Brussel).

Subsidie voor de aankoop, bouw, renovatie en uitrusting van sportinfrastructuren in het kader van het "Zwembadplan".

Steun aan straatsport.

Steun aan sportactiviteiten voor de bevordering van sportinfrastructuur.

Subsidies aan scholen van het middelbaar onderwijs, aan basisscholen, aan VZW's, aan CVBA, en "SCRLFS", voor kleine en middelgrote infrastructuren, straatsport en sportuitrusting op basis van de voorwaarden bepaald door de Regering.

Allerhande subsidies in het kader van het Waals Investeringsplan en van het Herstel-, veerkracht- en overgangsplan.

Allerhande toelagen in het kader van het project "Wallonië: Ambitions or".

Programma 14.07 : Gesubsidieerde werken: Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen om de verbetering van de leefomgeving, de begrafenisstructuren, de zachte vervoermiddelen en de onthaal- en toegankelijkheidsomstandigheden in openbare gebouwen en de sociale integratie te bevorderen.

Toelage aan de Plaatselijke Besturen in het kader van de tenuitvoerlegging van fase II van het meerjaarlijkse actieplan ter vermindering van de permanente woning in de toeristische voorzieningen van Wallonië.

Subsidie aan de plaatselijke besturen en aan het Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten in het kader van gemeentelijke investeringen van openbaar nut op bovenlokaal vlak en van wegenwerken.

Subsidies aan de ondergeschikte besturen in het kader van de uitvoering van het Lucht- en Klimaatplan (openbare verlichting).

Subsidies aan privé of openbare instellingen voor onderzoek, bewustmaking, voorlichting en opleiding alsook voor acties in verband met wegeninfrastructuren op het gebied van gesubsidieerde werken.

Subsidies aan de plaatselijke besturen en andere publiekrechtelijke personen voor werken of studies inzake wegen en openbare gebouwen of voor de aankoop van materieel.

Subsidies in het kader van het Mercureplan, de " PICverts " alsook de " Espaces Multi Services (EMS) ".

Subsidie aan de intercommunales voor de aankoop van gebouwen.

Subsidies aan de gemeenten in het kader van het gewestelijk Fonds voor de gemeentelijke investeringen.

Subsidies en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales, aan openbare of privé-instellingen in het kader van de medefinanciering van de Europese programma's.

Subsidies voor bovengemeentelijke investeringen.

Toelage met het oog op de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen.

Toelage aan de intercommunale IGRETEC voor de aankoop van gebouwen.

Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen voor werken en studies die in aanmerking komen voor de ondersteuning door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - Programmering 2014-2020 - Hoofdlijn I. Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen voor werken en studies die in aanmerking komen voor de ondersteuning door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - Programmering 2014-2020 - Hoofdlijn III. Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen voor werken en studies die in aanmerking komen voor de ondersteuning door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - Programmering 2014-2020 - Hoofdlijn V. Toelagen aan de openbare besturen in het kader van de stedelijke herdynamisering via de duurzame mobiliteit en de geïntegreerde stedelijke ontwikkeling.

Allerhande subsidies in het kader van het Waalse Investeringsplan.

Toelagen aan de plaatselijke besturen en aan het Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten in het kader van de oproep tot het indienen van projecten met betrekking tot de uitrusting van gebieden van permanente woning.

Programma 14.11: Bouw en onderhoud van het autosnelwegen- en wegennetwerk en van het hydraulische netwerk: Subsidies voor de organisatie van tentoonstellingen en lezingen evenals voor studies.

Subsidies voor de bevordering van acties inzake verkeersveiligheid.

Subsidies aan diverse verenigingen en groeperingen voor acties met het oog op de bewustmaking, voorlichting en opleiding inzake openbare infrastructuur.

Subsidies aan het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN).

Subsidies aan de Permanente Internationale Vereniging voor Wegencongressen (PIVW).

Subsidies aan de "Chemins du Rail".

Subsidie aan het Commissariaat-generaal voor toerisme voor de financiering van wegeninfrastructuren bestemd voor het toerisme.

Allerhande subsidies in het kader van het Waalse Investeringsplan, het Waalse Overgangsplan en het Infrastructuurplan 2019-2024.

Toelagen aan de « Association internationale permanente des Congrès de Navigation (AIPCN) » (Permanent International Association of Navigation Congresses).

Subsidies aan verenigingen die actief zijn voor de bevordering en herwaardering van de binnenvaart.

Subsidies aan verenigingen die sociale bijstand verlenen aan binnenschippers en hun gezinnen.

Tegemoetkoming van het Gewest ten gunste van een derde instelling voor de uitvoering van baggerwerkopdrachten.

Werkingstoelage aan de autonome havens.

Toelagen aan de plaatselijke besturen om het wegennet uit te rusten en te verbeteren op het gebied van verkeersveiligheid, intermodaliteit en mobiliteit, en voor de aanleg en oprichting van fietspaden in het kader van het regionale structurerende fietsnetwerk.

Allerhande subsidies in het kader van het Herstel-, veerkracht- en overgangsplan.

Programma 15.02 : Coördinatie van het landbouw- en het leefmilieubeleid : Subsidies aan de ondergeschikte besturen voor de uitvoering van werken in bossen.

Subsidies aan de openbare sector voor de verwezenlijking van proefprojecten inzake natuurbescherming.

Subsidies aan de niet-publieke sector voor de verwerving, de inrichting of de bouw van vissershuizen.

Subsidies aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Toelagen aan instellingen en vennootschappen in het kader van internationale betrekkingen, aankoop van materieel inbegrepen.

Subsidies aan privé, openbare of universitaire instellingen voor acties en studies ten gunste van de bevordering van de belangen van de landbouw.

Subsidies aan landbouw- en tuinbouwmanifestaties.

Subsidies aan privé, openbare of universitaire instellingen voor acties ten gunste van het gewestelijke, Europese en internationale landbouwbeleid en voor de studies ten gunste van het voeren van beheersboekhouding.

Subsidies aan de "Conseil Supérieur Wallon de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de l'Alimentation" (Waalse Hoge Raad voor Landbouw, Agrovoeding en Voeding).

Toelagen voor privé, openbare of universitaire instellingen voor acties en studies inzake landbouw en plattelandsontwikkeling in het kader van de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Subsidies voor studies, onderzoeken en acties op het gebied van de milieugezondheidskunde.

Subsidies voor acties in het kader van de Permanente Cel Leefmilieu-Gezondheid.

Toelagen toegekend voor de tegemoetkoming van de Cel Leefmilieu-Gezondheid, openbare en privé-sector.

Subsidies aan verenigingen inzake bewustmaking en bescherming van het leefmilieu.

Subsidies aan de "Centres régionaux d'initiation à l'environnement" (C.R.I.E.) (Gewestelijke centra voor een eerste kennismaking met leefmilieu).

Toelagen aan de niet-openbare sector voor investeringsuitgaven met het oog op de bescherming van de natuur en de landelijke aangelegenheden.

Subsidie aan de niet-openbare sector voor investeringsuitgaven met het oog op de bescherming van de natuur en de landelijke aangelegenheden.

Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen inzake bewustmaking en bescherming van de natuur en landelijke aangelegenheden.

Toelagen aan de instellingen die afhangen van de Franse Gemeenschap voor investeringsuitgaven met het oog op de bescherming van de natuur en de landelijke aangelegenheden.

Subsidies aan milieuverenigingen.

Allerhande subsidies in het kader van het Herstel-, veerkracht- en overgangsplan.

Programma 15.03 : Ontwikkeling en studie van het milieu : Subsidies aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Subsidies aan natuurlijke personen of privé-instellingen voor de nuttige toepassing van de ondergrondse hulpbronnen.

Subsidies aan het "Musée de la Pierre" te Sprimont en aan het "Musée du Marbre" te Rance voor acties met het oog op de promotie van sierstenen.

Specifieke subsidies en vergoedingen aan niet-openbare sectoren voor de organisatie van jaarbeurzen en evenementen bestemd ter bevordering van de Waalse landbouw en zijn producten.

Subsidies aan pilootcentra, aan landbouwkamers en -comicen en aan organen voor de begeleiding van landbouwers.

Subsidie ter dekking van de personeels- en werkingskosten van de "Fédération des Services de Remplacement Agricole de Wallonie asbl".

Subsidie aan "REQUASUD" ter dekking van personeels- en werkingskosten.

Subsidies aan het "Centre d'Economie Rurale de Marloie" (CER).

Subsidies aan de "Association wallonne d'Elevage".

Subsidie toegekend aan de vereniging VALBIOM voor de uitvoering van het FARR-WAL-programma.

Toelagen aan het "Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAQ-W).

Subsidies aan het "Centre wallon de Recherches Agronomiques de Gembloux"(CRA-W).

Subsidies aan de openbare sector inzake landbouw en agro-voeding.

Subsidie aan referentie- en proefcentra.

Subsidies voor wetenschappelijk en technisch onderzoek.

Subsidies aan de ondergeschikte openbare besturen voor bouw-, uitbreidings- of verbouwingswerken in openbare slachthuizen of markten.

Subsidies en premies toegekend voor de verbetering van de kwaliteit van dieren en dierenproducten.

Subsidie aan het Onderzoek en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) of aan BV-OECO (Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor de Consumenten Organisaties).

Subsidie aan de vzw « Europees Paardencentrum van Mont-le-Soie ».

Subsidies aan instellingen belast met vulgarisatie-, begeleidings- en bevorderingsopdrachten.

Subsidies aan instellingen die de bestaansonzekerheid in de landbouw bestrijden.

Subsidies waarbij de landbouwers ertoe aangezet worden deel te nemen aan de voedselkwaliteitsregelingen in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling.

Subsidie aan de "Cellule de la Qualité des produits fermiers" (C.Q.P.F.).

Subsidie aan de adviesinstellingen voor hun tussenkomst in het kader van het Bedrijfsadviessysteem (BAS).

Subsidie aan de "Faculté universitaire des sciences agronomiques" van Gembloux. (Gembloux Agro Bio Tech) Subsidie aan de privé-verenigingen en instellingen inzake landbouw en agro-voeding.

Specifieke toelagen en vergoedingen aan de openbare sector inzake ontwikkeling en onderzoek van het natuurlijk en landbouwmilieu.

Toelagen aan het "Institut Scientifique de Service Public- ISSEP" (Openbaar Wetenschappelijk Instituut).

Allerhande subsidies in het kader van het Herstel-, veerkracht- en overgangsplan.

Programme 15.04: Tegemoetkomingen aan de Landbouw: Subsidies aan het "Centre wallon de Recherches Agronomiques de Gembloux" in het kader van de uitvoering van het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem (G.B.C.S.) verbonden met de activiteiten van de instelling die de "EOFGL" en "ELFPO" tegemoetkomingen betaalt.

Subsidies aan de doorgangsgebouwen voor landbouwactiviteiten.

Compenserende subsidies en vergoedingen in het kader van Natura 2000.

Dotatie aan het "Fonds wallon des calamités naturelles" (Waals natuurrampenfonds) - Afdeling "Fonds wallon des calamités agricoles" (Waals fonds voor landbouwrampen).

Tegemoetkoming van het Waalse Gewest voor de uitvoering van de Europese schoolregeling.

Tegemoetkomingen voor landbouwinvesteringen voor het opmaken en monitoring van plannen.

Gewestelijke steun aan veehouders voor de verwerking of afzet van producten van hun bedrijf en aan melkproducenten voor de verwerking en afzet van zuivelproducten.

Tegemoetkomingen aan de landbouwverenigingen, hun begeleiding en de opstart.

Tegemoetkomingen aan de milieuvriendelijke landbouw.

Tegemoetkomingen voor de biologische landbouw.

Tegemoetkomingen voor investeringen in landbouwbedrijven.

Tegemoetkomingen voor de vestiging van jonge landbouwers en steun voor diversificatie.

Steun voor de opstelling van plannen in verband met de milieuvriendelijke landbouw.

Buitengewone tegemoetkoming ten gunste van de landbouw.

Tegemoetkomingen voor investeringen in landbouwbedrijven.

Vergoedingen voor de viskwekers voor de schade veroorzaakt door ongunstige klimaatverschijnselen.

Uitzonderlijke uitgaven in het kader van de vogelgriep.

Toelagen in het kader van het Waals bijenteeltprogramma.

Gewestelijke steun aan landbouwers voor de verwerking of afzet van producten van hun bedrijf.

Toelagen en vergoedingen aan ondergeschikte openbare besturen, landbouwers en particulieren in het kader van het beheer van de Natura 2000-sites.

Programma 15.05: Dierenwelzijn: Subsidies voor het onderzoek inzake dierenwelzijn voor de universiteiten, onderzoekscentra en hogescholen.

Toelagen aan de openbare sector en de niet-openbare sector op het gebied van de dierenbescherming en het Dierenwelzijn.

Steun voor Belgische initiatieven op het gebied van de dierenbescherming en het Dierenwelzijn.

Programme 15.11 : Natuur, Bossen, Jacht en Visserij: Subsidies aan verenigingen die actief zijn op het gebied van de bescherming en herwaardering van bossen.

Subsidies aan de ondergeschikte besturen voor de uitvoering van werken in bossen.

Subsidies aan de Faculteiten Landbouwkundige Wetenschappen om bosonderzoek te ontwikkelen.

Subsidies aan diverse verenigingen en private personen met het oog op het natuurbehoud.

Subsidies aan diverse verenigingen en particulieren of openbare rechtspersonen voor acties ten gunste van de biodiversiteit.

Subsidies voor het behoud van merkwaardige bomen en hagen op privé en openbare eigendom.

Ondersteuning van pilootacties op gemeentelijk niveau inzake natuurbehoud.

Vergoedingen voor schade aangericht door beschermde diersoorten.

Subsidies aan de openbare sector voor de verwezenlijking van proefprojecten inzake natuurbescherming.

Subsidies aan instellingen die erkend zijn voor bewustmaking inzake leefmilieu.

Subsidies aan instellingen en vennootschappen in het kader van internationale betrekkingen.

Subsidies aan jagers- en vissersverenigingen.

Subsidies voor de ontwikkeling van de visteelt.

Subsidies aan de niet-publieke sector voor de verwerving, de inrichting of de bouw van vissershuizen.

Subsidies aan Jachtraden.

Compenserende subsidies en vergoedingen in het kader van Natura 2000.

Subsidie aan de "Office Economique wallon du Bois".

Subsidie inzake dynamisering van het bosbeheer.

Bijdrage aan de werking van het Nationaal Secretariaat voor de bestrijding van invasieve exotische soorten.

Investeringstoelagen aan de visteeltsector.

Uitzonderlijke tegemoetkoming ten gunste van de bossector.

Ondersteuning van proefacties op gemeentelijk niveau inzake groene ruimten.

Subsidies aan de openbare sectoren en aan niet-openbare sectoren in het kader van de "Semaine de l'Arbre".

Subsidies aan de eigenaren en aan de VZW's belast met het beheer van historische parken en tuinen voor de aankoop van materieel voor het onderhoud van historische parken en tuinen.

Subsidies aan de eigenaren en aan de VZW's belast met het beheer van historische parken en tuinen voor de totstandbrenging van samenwerkingsverbanden met tuin- en bosbouwscholen.

Toelagen inzake groengebieden.

Toelagen in het kader van de Afrikaanse varkenspest.

Toelagen in het kader van de bestrijding tegen de schorskever.

Allerhande subsidies in het kader van het Herstel-, veerkracht- en overgangsplan.

Programma 15.12: Landelijke en natuurlijke ruimte: Subsidies aan de "Fondation rurale de Wallonie" krachtens de kaderovereenkomst.

Subsidie aan de begeleidingsstructuur in het kader van de "Richtlijn nitraten".

Subsidie aan de "GREOA" en aan de "FGW" voor hun acties inzake plattelandsontwikkeling.

Subsidies aan natuurlijke personen, privé of publieke instellingen voor verrichtingen ter bevordering, herwaardering, bewustmaking of voorlichting over plattelandsontwikkeling, ruilverkaveling of beheer van de landelijke ruimte.

Subsidies aan natuurlijke personen, privé of publieke instellingen voor initiatieven of acties met het oog op de bewustmaking over plattelandsleven, kennis van de landelijke aangelegenheden, plattelandsontwikkeling en beheer van de landelijke ruimte.

Subsidies voor transgemeentelijke proefacties met het oog op de plattelandsontwikkeling.

Subsidies voor originele en innoverende acties inzake plattelandsontwikkeling.

Specifieke subsidies en vergoedingen inzake het beheer van de landelijke ruimte.

Specifieke subsidies en vergoedingen inzake landbouw en agro-voeding.

Subsidies aan de niet-openbare sector voor de verwezenlijking van werken met het oog op de restauratie van aquatische habitats, met inbegrip van het herstel van de vrije doorgaan van vissen en de studies nodig voor deze werken.

Toelagen aan UCL en Ulg-Gembloux Agro-Bio Tech in het kader van het geïntegreerd beheer grond-erosie-afvloeiend water (GISER).

Allerhande uitgaven voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio.

Toelagen aan de niet-openbare sector inzake plattelandsontwikkeling, waterlopen met inbegrip van de alluviale vlakte.

Subsidies voor de oprichting van co working places en gedeelde kantoorruimten in landelijk gebied.

Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen voor werken met het oog op de verbetering van landbouwwegen en voor de totstandbrenging van voorzieningen ter bescherming tegen de erosie van landbouwgrond en ter bestrijding van overstromingen en modderstromen als gevolg van afvloeiing.

Allerhande subsidies in het kader van het Herstel-, veerkracht- en overgangsplan.

Programma 15.13 : Preventie en Bescherming : Lucht, Water, Grond: Subsidies aan privé-instellingen voor acties in verband met het fenomeen "NIMBY".

Subsidies die moeten worden toegekend overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 28 februari 1991 voor de exploitatiekosten en de investeringsuitgaven van de erkende ontwateringsinstellingen.

Subsidies aan openbare of gelijkgestelde instellingen voor de financiering van projecten tot valorisatie van bemalingswater van steengroeven voor de openbare distributie.

Subsidies aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Subsidie aan de begeleidingsstructuur in het kader van de "Richtlijn nitraten".

Toelage aan de begeleidingsstructuur in het kader van het Waalse reductieprogramma inzake pesticiden.

Subsidies aan privé-instellingen zonder winstoogmerk inzake sensibilisering voor individuele waterzuivering.

Subsidies aan de riviercomités voor de financiering van de studieovereenkomst van het riviercontract.

Specifieke subsidies en vergoedingen inzake het beheer van de landelijke ruimte.

Subsidies voor de opvolging van de milieuvriendelijke methoden.

Tegemoetkomingen voor maatregel 10 van het programma voor landbouw en leefmilieu.

Subsidies aan de vzw Agra-Ost voor haar acties voor een milieuvriendelijke landbouw en valorisering van organische stoffen.

Toelagen aan UCL en Ulg-Gembloux Agro-Bio Tech in het kader van het geïntegreerd beheer grond-erosie-afvloeiend water (GISER) Subsidies aan omwoners om de toegang van het vee tot de waterlopen te voorkomen.

Toelagen aan het "Institut Scientifique de Service Public- ISSEP" (Openbaar Wetenschappelijk Instituut).

Programma 15.14. Politie en controle: Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen voor personeelsleden belast met vaststellingen.

Programma 15.15 : Beleid inzake afval en grondstoffen : Allerhande subsidies in het kader van het Waalse Investeringsplan en het Waals plan inzake afval en grondstoffen.

Allerhande subsidies inzake de nuttige toepassing van huishoudelijk en niet-huishoudelijk afval.

Allerhande toelagen inzake het beheer van afval en grondstoffen.

Allerhande toelagen inzake het bodembeheer.

Toelagen aan het "Institut Scientifique de Service Public- ISSEP" (Openbaar Wetenschappelijk Instituut).

Programme 16.02: Ruimtelijke ordening en stedenbouw: Subsidies aan gemeenten voor de aanwerving van adviseurs inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Subsidies voor acties ter bevordering van een zorgvuldige ruimtelijke ordening zowel op plaatselijk als op gewestelijk vlak.

Subsidies voor een architectuur- en landschapsbijstand in het kader van de Europese operationele programma's.

Subsidies voor ruimtelijke ordening in het kader van het operationeel programma "INTERREG 2C" en andere Europese operationele programma's.

Subsidies aan de gemeenten en grondbedrijven in het kader van hun grondaankopen en -ruiloperaties uitgevoerd in het kader van het door het Gewest bepaalde grondbeleid.

Subsidies aan de universiteitsinstellingen.

Subsidies aan privé instellingen belast met de uitvoering van de projecten van het Programma Leader 2014-2020.

Toelagen voor : 1° de opmaak van het basisdossier voor de herziening van het gewestplan (art.D.I.12 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling); 2° de opmaak of herziening,in het geheel of voor een deel, van een meergemeentelijk ontwikkelingsplan, een gemeentelijk plan, een plaatselijk beleidsontwikkelingsplan of een gemeentelijke stedenbouwkundige handleiding (Art.D.I.12 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling); 3° de opmaak van een milieueffectenverslag ten aanzien van een ontwerp van herziening van een gewestplan, een meergemeentelijk ontwikkelingsplan of een gemeentelijk ontwikkelingsplan of een gemeentelijk plan (art.D.I.12 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling); 4° de opmaak van een onderzoek inzake algemeen nut voor de ruimtelijke ordening en de stedenbouw/de opmaak van een onderzoek inzake algemeen nut voor de ruimtelijke ontwikkeling, de ruimtelijke ordening en de stedenbouw (art.D.I.12 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling); 5° de organisatie van informatievergaderingen met betrekking tot ruimtelijke ordening en stedenbouw;6° de werking van de gemeentelijke commissie en voor de opleiding van haar leden en het betrokken gemeentepersoneel;7° op verzoek van een gemeente of verschillende aangrenzende gemeenten, de indienstneming van een persoon die competenties aantoont in verband met het beheer van het betrokken grondgebied/opverzoek van een of verschillende aangrenzende gemeenten of een vereniging van gemeenten, voor de jaarlijkse indienstneming van één of verschillende adviseurs ter zake van ruimtelijke ordening en stedenbouw (art.D.I.12 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling); 8° voor de algemene onderzoeken inzake ruimtelijke ordening met name voor de permanente conferentie voor de ruimtelijke ordening die in het kader van het programma handelt (art.D.I.12 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling).

Subsidies voor de aankoop van onroerende goederen in het kader van het gewestelijk grondbeleid.

Subsidies aan de plaatselijke besturen in het kader van het Plan Permanente Woning.

Toelagen aan de Duitstalige Gemeenschap.

Programma 16.03: Stadsvernieuwing en -heropleving en afgedankte bedrijfsruimten: Toelagen en vergoedingen aan de grote Waalse steden inzake "Grootstedenbeleid".

Toelagen betreffende stedenbeleid.

Toelagen voor acties met het oog op de bevordering en de aanmoediging van de herbestemming, de renovatie en de aanpassing van het bestaand patrimonium met het oog op een zuiniger gebruik van de bodem.

Subsidies voor acties en studies die bijdragen tot de uitvoering van de heraanleg van de gebieden voor landschappelijk en milieuherstel.

Tussenkomst, via een aan de NV SOGEPA gegeven opdracht voor de aankoop en de heraanleg van de gebieden voor landschappelijk en milieuherstel ten bate van operatoren die in het kader van een opdracht als afgevaardigd bouwheer optreden.

Subsidies aan gemeenten die voorkomen op de lijst van de Bevoorrechte initiatiefgebieden van type I, in het kader van het gewestelijk grondbeleid.

Deze toelagen zijn bestemd om : - de gemeente aan te sporen onroerende goederen geschikt voor stadsuitbreiding aan te kopen teneinde meer bebouwde of te bouwen onroerende goederen in het gebied aan te bieden; - de ruil of de verkoop aan te sporen van onroerende goederen die niet geschikt zijn voor stadsuitbreiding en die eigendom zijn van de gemeente teneinde onroerende goederen te kunnen kopen die geschikt zijn voor stadsuitbreiding of die, op stedenbouwkundig vlak, in het kader van een gemeentelijk beleid voor woonuitbreiding passen.

Toelagen aan UCL en Ulg-Gembloux Agro-Bio Tech in het kader van het geïntegreerd beheer grond-erosie-afvloeiend water (GISER) Toelagen bestemd voor het opmaken van een dossier met betrekking tot de uitbreiding van de omtrek van een verrichting van stadsvernieuwing door gemeenten die een dergelijke verrichting uitvoeren en die, om de doelstellingen bedoeld in artikel D.V.14, § 1, van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening te bereiken, een door de Waalse Regering vastgelegde omtrek van zo'n verrichting moeten uitbreiden.

Toelagen bestemd voor het opmaken van een dossier met betrekking tot de uitbreiding van de omtrek van een verrichting van stadsvernieuwing door gemeenten die een dergelijke verrichting uitvoeren en die, om de doelstellingen bedoeld in artikel D.V.14, § 1, van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening te bereiken, een door de Waalse Regering vastgelegde omtrek van zo'n verrichting moeten uitbreiden.

Deze toelagen : - bedragen 50% van de kosten verbonden met het opmaken van het dossier m.b.t. de uitbreiding van de omtrek van de betrokken erkende verrichting van stadsvernieuwing; - zijn onderworpen aan de indiening van een dossier die ten minste de volgende stukken (of elementen) bevat: 1. het bewijs van enerzijds de noodzaak van de geplande uitbreiding van de erkende omtrek en anderzijds van de afstemming van de voorgestelde grenzen van de geplande uitbreiding op de erkende omtrek;2. de opsomming en de beschrijving van de uit te voeren projecten met het oog op het bereiken van de doelstellingen die de basis vormen van de geplande uitbreiding van de omtrek; 3. de financiële raming van de kosten van de te voeren acties in het kader van de geplande uitbreiding van de omtrek (fasering, verwervingen, werken, ...); 4. het advies van de plaatselijke commissie voor stadsvernieuwing, indien ze bestaat, of, bij gebrek daaraan, van de gemeentelijke commissie;5. een uittreksel van de beraadslaging en het besluit van de gemeenteraad waarbij bovenbedoeld uitbreidingsproject en de gegevens bedoeld in bovenvermelde punten 1, 2 en 3 worden goedgekeurd; en de goedkeuring ervan, op advies van de beleidsgroep "Ruimtelijke Ordening" - afdeling " Operationele inrichting" - en van de Administratie, door de Minister bevoegd voor stadsvernieuwing.

Subsidies aan de gemeenten om de kosten te dekken van een adviseur inzake stadsvernieuwing, belast met de bijstandsopdrachten die nodig zijn voor de gemeente voor de erkenning en het beheer van een stadsvernieuwingsverrichting.

Subsidies en vergoedingen aan privé instellingen die acties inzake het Stadsbeleid voeren.

Jaarlijkse subsidie aan de stad Luik voor aantrekkelijkheidsbeleid (uitdagingen inzake grootstedelijke mobiliteit).

Jaarlijkse subsidie aan de stad Bergen voor aantrekkelijkheidsbeleid (uitdagingen inzake grootstedelijke mobiliteit).

Jaarlijkse subsidie aan de stad Namen voor aantrekkelijkheidsbeleid (uitdagingen inzake grootstedelijke mobiliteit).

Toelagen en vergoedingen (personeel en werking) aan de grote Waalse steden inzake "Grootstedenbeleid" (overeenkomst duurzame steden).

Subsidies EFRO 2014-2020.

Toelagen aan de openbare besturen in het kader van de versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid.

Subsidies aan de grote Waalse steden voor investeringswerken inzake "Grootstedenbeleid".

Programma 16.11: Huisvesting: privé-sector: Subsidies voor acties met het oog op een betere aanpassing van het woningbestand van de privé-sector aan de behoeften van de samenleving.

Subsidies aan privé-instellingen met het oog op de aankoop, de renovatie of verbouwing of het optrekken van woningen in specifieke wijken.

Toelagen met betrekking tot privé-woning.

Subsidies en terugbetaalbare voorschotten aan het "Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie" (Woningfonds van de grote gezinnen van Wallonië) bestemd aan instellingen met een sociaal doeleinde die tegen de leegstand van gebouwen strijden.

Subsidie aan het « Centre de recherche en habitat durable ».

Leader-projecten.

Toelagen aan privé-instellingen in het kader van de Europese operationele programma's - Programmering 2014-2020.

Toelagen aan openbare instellingen in het kader van de Europese operationele programma's - Programmering 2014-2020.

Toelagen aan sociale steunpunten in het kader van hun opdrachten als huurwoningzoekers.

Tegemoetkoming ten gunste van de Waalse maatschappij voor sociaal krediet voor schuldsaldo's voor gewestelijke tegemoetkomingen van voorgaande jaren - voor lopende uitgaven.

Tegemoetkoming ten gunste van het huisvestingsfonds voor kroostrijke gezinnen van Wallonië voor schuldsaldo's voor gewestelijke tegemoetkomingen van voorgaande jaren - voor investeringsuitgaven.

Toelage aan de "SWCS" en aan het "FLW" voor werkingskosten verbonden aan het beheer van de Ecopack-Renopackregeling.

Bijzondere dotatie de Waalse maatschappij voor sociaal krediet.

Toelagen voor investeringsuitgaven ter facilitering van de toegang tot huisvesting - privé-sector.

Rentelasten betreffende de terugbetaalbare voorschotten voor de steun bij de aankoop/bouw voor de personen jonger dan 35 jaar en voor de aanpassingswerken van de woning van bejaarde personen - sociale leningen.

Toelagen aan de "Société wallonne de crédit social" (Waalse Sociale Kredietmaatschappij) in het kader van het "Plan Bien-Etre".

Terugbetaalbare voorschotten voor steun bij aankoop - sociale leningen.

Terugbetaalbare voorschotten voor de huurwaarborg.

Programma 16.12: Huisvesting: openbare sector: Subsidies voor acties van de overheid inzake bouw, renovatie, voorziening van infrastructuur en bevordering van de sociale integratiewoningen en middelgrote woningen.

Subsidies aan de openbare instellingen voor de aankoop, renovatie, verbouwing of oprichting van woningen in specifieke woonwijken.

Subsidies voor de inrichting en de verbetering van de door de huisvestingsmaatschappijen (SLSP) beheerde woonwijken.

Toelagen aan de SLSP voor de inbeheer- of inhuurneming van huurwoningen.

Toelagen voor investeringsuitgaven ter facilitering van de toegang tot huisvesting - overheidssector.

Toelegen mbt de openbare woning.

Toelagen betreffende het renovatieplan.

Subsidies aan de gemeenten voor de Huisvestingsadviseurs.

Participatie in het kapitaal van de openbare bouwmaatschappijen, de "guichets de crédits social (sociaal kredietloketten) en de "SWL" (Waalse Huisvestingsmaatschappij).

Allerhande subsidies in het kader van het Waalse Investeringsplan.

Subsidies voor de innovatieve creatie van woningen van openbaar nut.

Terugbetaalbare voorschotten betreffende het renovatieplan.

Terugbetaalbare voorschotten betreffende de openbare woning.

Programma 16.21 : Monumenten, landschappen en opgravingen : Toelagen aan het "Agence wallonne du Patrimoine" (Waals Agentschap voor het patrimonium).

Programma 16.31 : Energie : Toelagen voor de aansporing of ondersteuning van acties ter bevordering, voor de demonstratie en inzake ondersteuning van een rationeel gebruik van energie en alternatieve energie, met inbegrip van de premies en toelagen die in het kader van het Energiefonds worden uitbetaald.

Toelagen aan ondernemingen en particulieren voor de renovatie in verband met energiebesparing van woonwijken, in het bijzonder in het kader van projectenoproepen met het oog op de verwezenlijking van de renovatie in verband met energiebesparing van woonwijken.

Subsidies om de uitgaven met betrekking tot de medefinanciering samen met de EEG van door partners van het Gewest gevoerde acties in het kader van Europese programma's te dekken.

Subsidies voor iedere activiteit ter bevordering van het onderzoek, de innovatie en de technologische ontwikkeling op het gebied van energie.

Subsidies aan universitaire onderzoekseenheden of onderzoekseenheden van universitair niveau, en aan onderzoekscentra voor de financiering van onderzoeksprojecten op het gebied van energie, met inbegrip van uitgaven voor de infrastructuur, de aankoop van uitrustingen en voor het uitbrengen van adviezen inzake technologie.

Ondersteuning van acties voor de demonstratie van wetenschappelijke en originele toepassingen van speerpunttechnologie op het gebied van energie, bestemd voor sectoren waar deze technologie niet of weinig gebruikt wordt.

Toelagen die in het kader van oproepen tot het indienen van projecten worden toegekend aan bedrijven en universitaire onderzoekseenheden of onderzoekseenheden van universitair niveau en onderzoekscentra voor de financiering van onderzoekprojecten op het gebied van energie.

Studies en sensibilisatieacties met het oog op de bevordering van het beheer van de energiefactuur.

Studies en sensibilisatieacties met het oog op de steun van de autoproductie van energie.

Toelagen ten gunste van de privé-sector - Uitvoering van vereenvoudigde sectorovereenkomsten.

Deelneming van het Waalse Gewest aan de acties van het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie (IRENA).

Toelage AMURE - voor bedrijven en federaties die zich in het bijzonder richten op het uitvoeren van audits, haalbaarheidsstudies en, voor bepaalde activiteitensectoren, investeringen in energie-efficiëntie.

Toelage UREBA voor niet-commerciële Instellingen en Privaatrechtelijke personen om het energieverbruik van gebouwen te verminderen.

Subsidie voor actoren die sensibiliseringsopdrachten leiden voor verschillende doelgroepen (energieadviseurs, energieloket, enz...).

Subsidies die worden toegekend om de opdrachtgevers aan te moedigen gebouwen te bouwen of te renoveren met inachtneming van de vereistenniveaus die strenger zijn dan de geldende wettelijke eisen.

Studies met betrekking tot de ontwikkelingen en steunregelingen van hernieuwbare energie.

Studies met betrekking tot de uitvoering van de omzetting van de Europese Richtlijnen (SER, EE EPB, energiemarkt, ...) en van het Nationaal Energie Klimaat Plan.

Ontwikkeling van instrumenten ter ondersteuning van hernieuwbare energie via het mechanisme van de groene certificaten.

Onderzoek betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteits- en gasmarkten.

Toelagen voor het kwetsbaar publiek.

Subsidies aan bedrijven en huishoudens voor het uitvoeren van energiebesparende werkzaamheden.

Toelage aan actoren en verenigingen die binnen de geliberaliseerde markt de residentiële en industriële klanten bijstaan of begeleiden.

Toelagen voor actoren en verenigingen die gebruikers (burgers, professionals, leerlingen, bedrijven) bijstaan of ondersteunen op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

Toelagen aan de distributienetbeheerders in het kader van het "prosumer"-tarief.

Toelagen aan beheerders van distributienetbeheerders ter ondersteuning van de installatie van slimme meters.

Toelagen aan de producenten van elektriciteit (gezinnen en bedrijven) om het eigen verbruik van energie te maximaliseren.

Toelagen aan de producenten van elektriciteit (gezinnen en bedrijven) in het kader van het "prosumer"-tarief.

Toelage aan de beheerders van de energiedistributiesystemen voor de uitbreiding van de lijst van beschermde klanten bedoeld in artikel 33, § 2, van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de regionale elektriciteitsmarkt.

Dotatie aan get "Fonds bas carbone et résilience" (Fonds voor een koolstofarme en veerkrachtige economie).

Toelage aan aan bedrijven, "UAP" en plaatselijke besturen ter ondersteuning van waterstofprojecten.

Toelage aan aan bedrijven, "UAP" en plaatselijke besturen ter ondersteuning van de oprichting van hernieuwbare energiegemeenschappen.

Toelage aan gezinnen en bedrijven, aan "UAP" en aan de plaatselijke besturen voor de uitvoering van duurzame energie- en klimaatprojecten, met name in het kader van het Energie- en Klimaatactieplan.

Toelage aan gezinnen en bedrijven, aan "UAP" en aan de plaatselijke besturen om de installatie van laadpalen voor elektrische voertuigen op het openbare domein te versnellen.

Toelagen aan gezinnen en bedrijven, aan "UAP" en aan de plaatselijke besturen in het kader van het Transitieplan en van "Get Up Wallonia".

Allerhande subsidies in het kader van het Herstel-, veerkracht- en overgangsplan.

Programma 16.41: Eerste Alliantie Tewerkstelling - Leefmilieu: Initiatieven om de gebruikskosten van de woningen drastisch te verminderen.

Financiering van her renovatieplan, van de procedures mbt de renovatie en de oprichting van woningen van openbaar nut.

Renovatieplan van het openbare woningbestand met het oog op de verbetering van de energieprestatie.

Renovatieplan met het oog op de bevordering van de energieprestatie van de gebouwen van de openbare sector en van de niet-commerciële sector.

Projectenoproepen met het oog op de snelle terbeschikkingstelling van woningen van openbaar nut, van innoverende woningen (woningen voor bejaarden/ gehandicapten "connects"...) en sociaal huurvruchtgebruik.

Financiering van acties ter bevordering van eco-bouwmaterialen en ter stimulering van de circulaire economie in de bouw.

Programma 16.42: Duurzame ontwikkeling: Subsidie in het kader van het beleid inzake duurzame overheidsaankopen in verband met socioprofessionele inschakeling, opleiding en creatie van banen.

Programma 16.53: Energiefonds: Subsidies voor distributienetbeheerders om de werkelijke kosten van de openbare dienstverleningsverplichting te dekken.

Subsidies aan ondernemingen voor de ontwikkeling tot de productie van elektriciteit en warmte uit hernieuwbare energiebronnen.

Subsidies voor iedere activiteit ter bevordering van het onderzoek, de innovatie en de technologische ontwikkeling op het gebied van energie.

Subsidies en premies aan bedrijven, VZW's en huishoudens voor het uitvoeren van energiebesparende werkzaamheden.

Ondersteuning van acties voor de demonstratie van wetenschappelijke en originele toepassingen van speerpunttechnologie op het gebied van energie, bestemd voor sectoren waar deze technologie niet of weinig gebruikt wordt.

Allerhande subsidies in het kader van het Waalse Transitieplan.

Studies en sensibilisatieacties met het oog op de bevordering van het beheer van de energiefactuur.

Studies en sensibilisatieacties met het oog op de steun van de autoproductie van energie.

Programma 17.02 : Binnenlandse aangelegenheden: Subsidies voor de werking van het Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten en voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

Toelagen voor de werking van het Gewestelijk centrum voor de vorming van personeelsleden van de plaatselijke en provinciale besturen van Wallonië en voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

Toelagen en vergoedingen aan gemeenten, provincies, intercommunales, OCMW's, andere plaatselijke besturen en openbare of privé-instellingen die bedenkings-, bewustmakings- en opleidingsacties voeren in verband met het beheer van de plaatselijke besturen, de burgerzin, de participatieve democratie, de maatschappelijke integratie en de algemene doelstellingen van het programma.

Subsidies ten gunste van Namen-Hoofdstad.

Subsidies voor bovengemeentelijke pilootacties.

Subsidies aan de gemeenten voor acties ter bevordering van de sociale integratie, het onderhoud van het erfgoed, en de veiligheid, de werkgelegenheid en subsidies aan de gemeenten voor de agentschappen voor plaatselijke ontwikkeling.

Subsidies en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare of privé-instellingen in het kader van de steun aan het beheer.

Subsidies en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare of privé-instellingen voor de beroepsopleiding van het gemeentepersoneel en van de mandatarissen.

Toelagen en vergoedingen aan gemeenten voor de uitvoering van mechanismen voor de verbetering van hun eigen diensten en van de aan de burgers verleende diensten.

Subsidies en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare instellingen in het kader van de medefinanciering van in de gemeenten ontwikkelde Europese programma's.

Subsidies en vergoedingen aan gemeenten, intercommunales en aan openbare instellingen voor de bevordering, op alle gebieden, van de burgerlijke betrokkenheid en het partnerschap inzake buurtpreventie.

Subsidies aan gemeenten en provincies met het oog op de toekenning van een compensatie van de forfaitarisering van de verminderingen van de onroerende voorheffing.

Subsidies voor de beroepsopleiding van het personeel van de provinciebesturen.

Subsidie aan de Ombudsdienst in het kader van de bemiddeling van de Plaatselijke Besturen.

Subsidie voor de ontwikkeling van de Informatie- en Communicatietechnologieën en het e-Gemeenteplan.

Subsidie in het kader van het vormingsplan.

Subsidies aan gemeenten en vzw's voor de organisatie van de etappes van de "Tour de la Région wallonne".

Subsidies in het kader van de mutualisering van de informatica in de plaatselijke besturen.

Financiering van de cel voor de verificatie van de verenigbaarheid van de mandaten.

Subsidies voor de lokale ontwikkelingsagentschappen in de vorm van vzw's.

Subsidies ter ondersteuning van initiatieven met het oog op een betere werking van de OCMW's.

Subsidies in het kader van sectorovereenkomsten.

Subsidies aan de gemeenten voor acties gevoerd in het kader van het Plan voor maatschappelijke cohesie.

Kapitaalsubsidies in het kader van het onderhoud van de openbare infrastructuren van de ondergeschikte besturen.

Leader-projecten.

Dotatie aan het "Fonds wallon des calamités naturelles" (Waals natuurrampenfonds).

Toelagen en vergoedingen aan de intercommunales voor acties ter verbetering van de openbare netheid en ter bevordering van tewerkstelling.

Toelage voor het Waalse net van de armoedebestrijding (RWLP).

Studies, communicatie en bewustmakingsacties van de Plaatselijke besturen inzake de uitwisseling van gegevens.

Cop21 - Steun bij de aankoop van niet-vervuilende voertuigen of aanpassing van voertuigen aan milieunormen.

Begeleidende maatregel kilometerheffing - foorreizigers en ambulante handel.

Begeleidende maatregel kilometerheffing - mijnen, mijnbouwers, steengroeve-uitbaters.

Toelagen voor bovenlokale beheersverrichtingen.

Compensatie voor de plaatselijke besturen in het kader van de afschaffing van de belasting op de masten, pylonen en antennes.

Toelage aan de stad Namen voor investeringen in verband met de functie van gewestelijke hoofdstad.

Subsidies aan gemeenten en provincies in het kader van de tweede pensioenpijler.

Subsidies aan de provincies in het kader van de overname van de hulpverleningszones.

Subsidies aan gemeenten en provincies voor de responsabiliseringsbijdrage pensioen.

Dotatie aan het "CRAC" voor ondersteuning aan gemeenten in het kader van de pensioenproblematiek.

Uitzonderlijke toelagen aan gemeenten, provincies, OCMW's, intercommunales en andere plaatselijke besturen.

Toelage voor de steun aan de gemeenten in het kader van de pensioenproblematiek.

Programma 17.11 : Overkoepelend sociaal en gezondheidsbeleid : Steun aan transversale initiatieven.

Steun aan het "Tandem-plan".

Subsidies aan de instellingen die actief zijn in de prostitutiewereld en/of inzake bestrijding van AIDS. Subsidies aan de gemeenten in het kader van het beheer van het Plan voor maatschappelijke cohesie in de Waalse steden en gemeenten.

Overkoepelende subsidies in uitrusting in de openbare en privé-sectoren.

Ondersteuning van sportinitiatieven op sociaal- en gezondheidsgebied.

Subsidies voor studies, onderzoeken en acties op het gebied van de milieugezondheidskunde.

Programma 17.12 : Allerhande dotaties voor het beleid inzake Gezondheid, Sociale bescherming, Handicap en Gezinnen : Toelage aan het Gewestelijk Hulpcentrum voor Gemeenten in het kader van de bevoegdheden inzake Gezondheid, Handicap en Gezinnen.

Subsidie aan de FOREM in het kader van het « PTP » (Programma voor beroepsdoorstroming).

Programma 17.13 : Sociale actie: Ondersteuning van initiatieven gevoerd op het gebied van sociale actie.

Subsidies voor de financiering van onderzoek op sociaal gebied.

Werkings-, personeels- en uitrustingssubsidies aan openbare en privé sociale steunpunten.

Subsidies aan instellingen waarvan de opdracht erin bestaat immigranten te helpen op godsdienstig of moreel gebied.

Steun aan initiatieven van het Europees Vluchtelingenfonds (EVF).

Steun aan het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (IFMB).

Subsidies voor de sociale integratie van de bevolking van buitenlandse herkomst.

Subsidies voor onderzoeks-, informatie-, denk- en actie-instellingen met een gewestelijke, transregionale en transnationale aard inzake de integratie van migranten.

Subsidies aan opvanghuizen en gemeenschapshuizen.

Subsidies aan de gewestelijke centra voor de integratie van vreemdelingen of de bevolking van buitenlandse herkomst.

Subsidies aan coördinatie- en documentatie-instellingen op sociaal vlak.

Ondersteuning van specifieke initiatieven van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van andere openbare besturen.

Ondersteuning voor de opleiding van sociale interveniënten en van ambtenaren.

Ondersteuning van het toezicht in de sector sociale actie, de sociale gezondheidszorg sector en de medisch-sociale sector.

Subsidies aan de diensten voor hulpverlening aan rechtsonderhorigen.

Steun van het nationaal plan voor gelijke kansen.

Steun aan coördinaties van gerechterlijke arrondissementen.

Steun aan de reflectiegroep inzake hulp aan slachtoffers.

Subsidies inzake de inschakeling in het arbeidscircuit van de gerechtigden op sociale integratie.

Subsidies voor voorzieningen op het gebied van sociale actie.

Subsidies voor uitrusting en inrichting ten gunste van Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en Hoofstukken XII. Toelagen voor de aankoop, de inrichting en de voorzieningen van gronden voor rondtrekkende bevolkingsgroepen.

Steun aan privé en openbare diensten voor sociale integratie.

Steun aan privé en publieke initiatieven inzake gelijke kansen.

Subsidies aan de vzw's die partner zijn van de sociale steunpunten die men aan het oprichten is.

Toelagen aan de VZW "l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement".

Subsidies aan de VZW « Osiris-Crédal-Plus ».

Subsidies aan de sociale Contactpunten van Namen en Doornik.

Subsidies aan de centra voor maatschappelijke hulpverlening.

Ondersteuning van privé-initiatieven inzake schuldbemiddeling.

Subsidies ter ondersteuning van initiatieven met het oog op een betere werking van de OCMW's.

Ondersteuning van sportinitiatieven inzake Sociale Actie.

Toelage aan de OCMW's in het kader van de inschakeling van de gerechtigden op een financiële sociale tegemoetkoming overeenkomstig de wet van 2 april 1965 (Federale dienst) - Art. 60-61.

Toelagen aan de O.C.M.W.'s in het kader van de inschakeling van de gerechtigden van het Leefloon (Federale dienst) - Art. 60-61.

Subsidies voor de integratie van buitenlanders of personen van buitenlandse herkomst.

Bijdrage aan de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind.

Subsidies aan organisaties voor opdrachten met betrekking tot vrouwenrechten of de bestrijding van huiselijk geweld.

Subsidies aan organisaties voor de bestrijding van discriminatie tegenover vrouwen.

Subsidies aan instellingen die strijden tegen elke vorm van discriminatie.

Burgerdienst - subsidie aan de "asbl Plateforme pour le Service Citoyen".

Burgerdienst - vergoedingen van de stagiairs.

Steun betreffende permanente woning.

Programma 17.14 : Kinderkribben en jeugd : Toelage voor de infrastructuren van privé of openbare instellingen met betrekking tot kind en gezin.

Toelagen in het kader van de buitenschoolse opvang van jonge kinderen.

Babypack-premies.

Programma 18.02: ONDERNEMINGEN - Investeringssteun: Financiering van de maatregel "Carbon Leakage".

Premies in het kader van de begeleidingsmaatregelen in verband met de kilometerheffing.

Toelagen voor acties in het kader van het Waalse steunplan aan de alternatieve vervoerswijzen op het wegvervoer.

Toelagen en premies in het kader van het Herstel-, veerkracht- en overgangsplan.

Programma 18.03: ONDERNEMINGEN - Financiële middelen: Toelage voor de stimulering van circulaire economie in het Waalse Gewest.

Subsidie aan de SOWALFIN. Toelage aan de groep SOWALFIN om acties te voeren ter bevordering van de oprichting, de ontwikkeling en de innovatie van ondernemingen.

Subsidies aan Wallimage voor de opdracht om filmopnames te verwelkomen in Wallonië en voor de promotie van Wallonië in de filmindustrie.

Toelage voor de werking van de beeldindustrie.

Subsidies aan Wallimage voor de financiering van werken/lange films van fictie, animatie en documentaires en voor de productie van televisieprogramma's.

Toelage aan de "SPAQuE" voor het beheer van de gemachtigde opdracht NORDION. Strategische interventies in de bedrijfssector en ten gunste van ondernemingen in herstructurering.

Actiemiddelen voor de financiële instellingen van Wallonië met als doel de consolidatie en de ontwikkeling van de Waalse ondernemingen.

Tegemoetkoming in de activiteit leningen/waarborgen van de "SOWALFIN".

Toelagen en premies in het kader van het Waals Investeringsplan en het Herstel-, veerkracht- en overgangsplan.

Ondersteuning van innovatie, ontwikkeling en groei van de ondernemingen.

Leningen en waarborgen in het kader van de begeleidingsmaatregelen in verband met de kilometerheffing.

Tegemoetkomingen met betrekking tot de werkingsuitgaven van door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Programma 18.04: ONDERNEMINGEN - Bedrijfsruimtes: Subsidies aan operatoren inzake economische ontwikkeling voor de verwezenlijking van diverse onderzoeken en andere maatregelen met betrekking tot de ontwikkeling van bedrijfsruimtes.

Subsidie aan de VZW "LIEGE CAREX".

Toelagen aan universiteiten of groeperingen van universiteiten in het kader van de ontwikkeling van bedrijfsruimten.

Gewestelijke bijdrage ten gunste van de "Sowafinal" ter dekking van de jaarlijkse lasten die voortkomen uit de alternatieve financiering van de onthaalinfrastructuren voor economische activiteiten en van de herstructurering van de economische activiteit.

Financiering van industriële opvanginfrastructuur en andere maatregelen voor de ontwikkeling van de bedrijfsruimten die door de Europese Unie worden medegefinancierd.

Toelagen in het kader van proefprojecten in verband met de rehabilitatie van bedrijfsruimten.

Toelagen en premies in het kader van het Herstel-, veerkracht- en overgangsplan.

Programma 18.06: ONDERNEMINGEN - Competitiviteit, Innovatie, Ontwikkeling: Subsidies om de oprichting van activiteiten, de groei en de innovatie bij de ondernemingen en de structurering van het productieapparaat te stimuleren.

Subsidies aan de operationele cellen van de competitiviteitspolen.

Toelagen in het kader van de ontwikkeling en steun aan handels, ambachtsleden en voor de herdynamisering van de stadscentra waaronder de beheersstructuren van de stadscentra.

Toelagen medegefinancierd door het EOFGL met het oog op de bevordering van de ontwikkeling van plaatselijke acties in verband met de economische activiteit.

Toelagen voor activiteiten ter ondersteuning van de sector logistiek.

Subsidie aan de VZW "LIEGE CAREX".

Subsidie aan de "CESW" voor de werkingskosten van het Waarnemingscentrum voor de Handel.

Subsidie voor de tenuitvoerlegging van een steunbeleid voor zelfstandigen.

Toelagen en premies in het kader van het Herstel-, veerkracht- en overgangsplan.

Programma 18.07: Acties medegefinancierd in het kader van de Structuurfondsen: Toelagen voor de werkingsuitgaven met name van door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Programma 18.11. Bevordering van de Tewerkstelling: Toelagen aan het "IWEPS" voor de financiering van werkingsuitgaven van het Waarnemingscentrum inzake werkgelegenheid.

Subsidies voor proefacties bestemd bij voorkeur voor werkzoekenden.

Subsidies voor de werkingsuitgaven van door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Bijdrage van Wallonië aan het programma "LEED" van de O.E.S.O. Subsidies voor initiatieven betreffende specifieke programma's inzake inschakeling in het arbeidsproces.

Subsidies aan de gemeenten met het oog op de ontwikkeling van nieuwe plaatselijke betrekkingen.

Subsidies voor de financiering van de overdracht van de bevoegdheid "Tewerkstelling" naar de Duitstalige Gemeenschap.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het PTP (Programma voor beroepsdoorstroming).

Subsidies voor de gewestelijke opdrachten voor tewerkstelling.

Subsidies in het kader van de begeleiding en de bewustmaking voor het management van diversiteit voor de openbare sector en de VZW's.

Subsidies aan de agentschappen voor plaatselijke ontwikkeling.

Tegemoetkomingen ten gunste van ondernemingen in verband met de arbeidsmarkt.

Subsidies ter bevordering van gelijke kansen inzake de toegang tot de werkgelegenheid.

Subsidies voor acties inzake tewerkstelling voor de VZW's en de openbare sector.

Subsidies voor diverse acties voor de privé-sector.

Subsidies aan de "Mission Régionale pour l'insertion et l'Emploi" voor de inschakeling van nieuwkomers in de samenleving en de beroepswereld.

Toelagen ter bevordering van gelijke kansen inzake de toegang tot de werkgelegenheid (openbaar).

Programma 18.12 : FOREm : Subsidies voor specifieke acties met het oog op de tewerkstelling in de cellen voor collectieve reconversie.

Subsidies voor acties betreffende de uitvoering van de gemeenschappelijke verklaring van de Regering en de sociale partners.

Subsidies voor de verwezenlijking van een begeleidingsplan voor werkzoekenden.

Subsidies voor de financiering van de Cellen voor collectieve reconversie.

Subsidies voor de instanties van de gebieden kwalificerend onderwijs - vorming - tewerkstelling.

Subsidies voor de financiering van de "Maisons de l'emploi" (Huizen van de tewerkstelling).

Subsidies voor de antwoorden op de behoeften van de markt: Talenplannen, Knelpuntberoepen.

Subsidie voor de ontwikkeling van een kwalitatief aanbod.

Subsidie voor de verbetering en versterking van de oriëntatie (beroepen uitproberen).

Subsidies voor acties ter bevordering van tewerkstelling en inschakeling.

Toelage voor Premies en Complementen.

Opleidings-, stage- en vestigingstoelagen.

Toelage voor het Fonds beroepservaring.

Toelage voor het verstrekken van opleidingen en studies.

Inschakelingsovereenkomst.

Subsidies voor de inschakeling van nieuwkomers in de samenleving en het beroepscircuit en het preventiebeleid tegen het radicalisme.

Toelagen voor begeleidingsmaatregelen - kilometerheffing - luik tewerkstelling.

Programma 18.13: Door de administratie beheerd plan voor de werkloosheidsbestrijding waarvan de kostenovername echter door FOREm gewaarborgd wordt: Subsidies voor acties betreffende de uitvoering van Programma's voor Beroepsdoorstroming.

Steun ter Bevordering van Tewerkstelling ("A.P.E.").

Maatregel SESAM. Programma 18.15 : Sociale economie : Subsidies aan integratiebedrijven die bijdragen tot de sociale integratie van bijzonder moeilijk te plaatsen werkzoekenden en hun inschakeling in het arbeidsproces.

Subsidie voor de bevordering van de Werkgelegenheid in de buurtdiensten.

Subsidie voor de werking van de "SOWECSOM".

Toelagen voor proefacties en de bevordering van sociale economie, met inbegrip van de ontwikkeling van coöperatieven en de bevordering van nieuwe economische, creatieve en samenwerkingsmodellen.

Subsidie voor begeleidingsprojecten van begunstigden van microkredieten.

Subsidie voor adviesverlenende Agentschappen.

Subsidies voor de financiering van de begeleiding binnen erkende inschakelingsbedrijven IDESS. Subsidie voor het vzw Waalse net van de armoedebestrijding.

Subsidies aan de O.C.M.W.'s voor projecten in verband met sociale economie.

Toelagen aan structuren van sociale economie die actief zijn in de recyclage van afvalstoffen.

Toelage aan met sociaal oogmerk bouwmaatschappijen op het gebied van sociale economie.

Toelagen voor de werkingsuitgaven met name van door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Toelage aan de VZW belast met de representativiteit van de sociale economiebedrijven.

Subsidie aan de sociaal-economische en milieuraad van Wallonië voor de werking van de adviserende en erkenningscommissie van bedrijven werkzaam in de sociale economie.

Acties betreffende de invoering van sociale, milieu- en ethische clausules in de overheidsopdrachten ten gunste van de bedrijven werkzaam in de sociale economie.

Steun aan de sectorale federaties die actief zijn in de sociale economie.

Programma 18.19 : Buurtbanen : Tewerkstelling van jongeren in de non-profit sector (privé en openbare sector).

Startbaanovereenkomsten (privé en openbare sector).

Loopbaanonderbrekingen.

Toelage aan de "CESE".

Programma 18.21 : Beroepsopleiding : Allerhande subsidies aan de VZW's inzake opleiding inzake acties of activiteiten die bijdragen tot de beroepsopleiding.

Subsidies om de coördinatie van de instellingen voor de inschakeling in het arbeidsproces en de sociale integratie te bevorderen.

Subsidies aan de OCMW's die vormingen via tewerkstelling organiseren.

Subsidies voor de financiering van de werking van de bevoegdheidscentra.

Subsidies voor de financiering van de voorzieningen voor het technisch en beroepsonderwijs en de taalbadcursussen.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van de trajectbegeleiding en inzetbaarheid.

Subsidies voor de levenslange opleiding van werknemers en het aanpasbaar karakter van de bedrijven.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van acties voor innovatie, van structuren, systemen en acties.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van acties in het kader van het gelijkekansenbeleid.

Toelage ter bevordering van acties ter bestrijding van discriminaties in de vormingssector.

Toelagen voor het opstarten van nieuwe vormingsvoorzieningen (met inbegrip van de door de Europese Unie medegefinancierde projecten).

Subsidies voor de opleiding inzake informatie- en communicatietechnologieën.

Subsidies voor de werkingsuitgaven van door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Financiering van kwalificerende opleidingsacties.

Toelage ter bevordering van acties voor de kwalificerende opleiding.

Subsidies om de voorlichting over de kwalificaties en de beroepskeuzevoorlichting te bevorderen.

Subsidies ter bevordering van de technische beroepen.

Toelage aan de VZW « Interfédération » in het kader van de bevordering van de sector van de centra voor de integratie in de samenleving en het beroepscircuit.

Subsidie voor het platform voor het aanleren van talen dat toegankelijk is voor alle Waalse burgers.

Subsidie voor de financiering van het vormingscentrum "Technifutur".

Toelagen ter ondersteuning van de acties inzake kwalificatie.

Allerhande toelagen aan lokale overheidsdiensten inzake opleiding.

Toelage aan de "CESE".

Preventiebeleid radicalisme.

Subsidies aan de centra voor de integratie in de samenleving en het beroepscircuit voor het preventiebeleid radicalisme.

Subsidies aan de als centra voor de integratie in de samenleving en het beroepscircuit erkende OCMW's voor het preventiebeleid radicalisme.

Subsidies voor acties betreffende de uitvoering van de gemeenschappelijke verklaring van de Regering en de sociale partners.

Uitvoering, op het gebied van opleiding, van de Programma's voor Beroepsdoorstroming.

Programma 18.22 : FOREm - Opleiding: Subsidies voor acties betreffende de uitvoering van de gemeenschappelijke verklaring van de Regering en de sociale partners.

Subsidies met het oog op de financiering van projecten voor de sociale integratie, de inschakeling in het arbeidsproces en de beroepsopleiding.

Subsidies voor specifieke acties met het oog op de beroepsopleiding in de cellen voor collectieve reconversie.

Subsidies ter bevordering van de beroepen in de non-profit sector.

Subsidies voor de financiering van de werking van de bevoegdheidscentra.

Subsidies voor de financiering van opleidingscheques Subsidie voor de aanpassingskredieten.

Subsidies ter bestrijding van de gebreken aan gekwalificeerde arbeidskrachten.

Subsidies voor de antwoorden op de behoeften van de markt: Talenplannen, Knelpuntberoepen.

Subsidies ter bevordering van de zelfcreatie van activiteiten.

Financiering van de werking en van de investeringen van het luik "Opleiding van de competitiviteitspolen".

Subsidie voor de afwisselende opleiding en de zelfcreatie van activiteiten.

Subsidie voor de verbetering en versterking van de oriëntatie (beroepen uitproberen).

Subsidie om de maximale bereikbaarheid van de vaardigheidscentra in verband met het onderwijs te garanderen.

Subsidies voor de financiering van investeringen in verband met de centra voor beroepsvorming.

Toelage ter ondersteuning van de Tutorat-opleidingen.

Toelage voor acties betreffende de validering van de vaardigheden.

Toelage met het oog op de versterking van de band tussen het opleidingsaanbod en de beroepen met toekomstperspectief.

Toelage voor de financiering van opleidingen van de Vaardigheidscentra aansluitend op de projecten van de polen en de digitalisering van de beroepen.

Toelage ter ondersteuning van de innovatie van de bedrijven.

Toelage met het oog op de financiering van opleidingen van de Vaardigheidscentra inzake digitalisering.

Subsidie voor het project « Maison des Langues ».

Toelagen voor begeleidingsmaatregelen - kilometerheffing - Luik Opleiding.

Subsidies voor de projecten van de samenwerkingsovereenkomst Waals Gewest, Forem en OCMW. Toelagen aan de centra voor de integratie in de samenleving en het beroepscircuit.

Toelage ter bevordering van de zelfcreatie van activiteiten (AIRBAG).

Toelagen en premies in het kader van het Herstel-, veerkracht- en overgangsplan.

Programma 18.23 : Landbouwopleiding : Toelagen aan de centra van landbouwberoepsopleiding voor de organisatie van de cursussen en anderen daaraan verbonden activiteiten.

Programma 18.24: Afwisselende opleiding voor zelfstandigen en KMO's: Subsidies met het oog op de werking van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME) (Waals instituut voor alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen).

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van de bevordering en opleiding van zelfstandigen.

Toelagen aan het "IFAPME" voor investeringen voor vormings- en dienstencentra van het "IFAPME".

Financiering van het taalplan in het kader van de afwisselende opleiding.

Subsidie voor de ontwikkeling van de Afwisselende opleidingstrajecten en van de Beroepsstages.

Subsidie voor de verbetering en versterking van de oriëntatie (beroepen uitproberen).

Toelagen voor de bevordering van de harmonisatie van het statuut van de alternerende leerlingen en voor de ondersteuning van hun begeleiding in het bedrijf.

Toelage ter ondersteuning van de Tutorat-opleidingen.

Toelage voor acties betreffende de validering van de vaardigheden.

Toelage voor de valorisatie van beroepsopleidingen.

Toelage voor de opleiding knelpuntberoepen en afwisselende opleiding.

Toelage voor het taalplan.

Vormingstoelage in het kader van de digitalisering van de beroepen.

Toelagen en premies in het kader van het Waals Investeringsplan en van het Herstel-, veerkracht- en overgangsplan.

Programma 18.25: Gekruiste beleidsvoeringen in het kader van de opleiding: Allerhande toelagen in het kader van de alternerende opleiding.

Werkingssubsidies aan de "Office francophone de la Formation en Alternance".

Subsidie voor alfabetiseringsacties.

Allerhande toelagen in het kader van de validering van de vaardigheden.

Subsidies aan de « Service francophone des Métiers et Qualifications ».

Subsidies in het kader van de projecten "Beroepsoriëntering" en "Cité des métiers".

Toelagen aan Collectieve structuren voor Hoger onderwijs.

Toelage aan " AEF-Europe " (opdracht " CFC ").

Toelage aan "CESE Wallonie".

Programma 18.31: ONDERZOEK - Steun, Promotie, Verspreiding en Valorisatie: Toelagen voor de werkingsuitgaven met name van door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Subsidie aan het "Parc d'aventures scientifiques (le Pass)".

Toelagen en premies in het kader van het Waals Investeringsplan en van het Herstel-, veerkracht- en overgangsplan.

Subsidies aan het "FNRS" en bijbehorende fondsen ("FRIA", "Welbio" en "WISD").

Programma 18.32: Digitale sector: Toelagen en premies in het kader van het Waals Investeringsplan en van het Herstel-, veerkracht- en overgangsplan.

Toelagen in het kader van het programma "Digital Wallonia".

Toelagen voor de projecten "Digitale school".

Toelage aan de VZW Kenniscentrum "Technofutur TIC".

Toelage aan het "Agence du Numérique".

Programma 18.52 : Fonds bestemd voor de ondersteuning van Onderzoek, ontwikkeling en innovatie: Subsidies betreffende iedere actie die op significante wijze bijdraagt tot de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië.

Programma 19.03 : Begroting - Boekhouding - Thesaurie : Subsidies voor acties die bijdragen tot de uitstraling van Wallonië.

Uitzonderlijke toelagen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19.

Art. 52.De Minister van Gezondheid en Sociale Actie wordt ertoe gemachtigd subsidies toe te kennen door middel van de begroting van het "Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles" (Waals agentschap voor gezondheid, sociale bescherming, handicap en gezinnen), binnen de perken van de basisallocaties bestemd voor het ministeriële beheer, voor acties op het gebied van Gezondheid en Welzijn en met betrekking tot: Toelagen voor het "centre de recherche de la Défense sociale" van het ziekenhuis "Les Marronniers".

Subsidies voor onderzoeken, studies en acties op het gebied van gezondheid en geestelijke gezondheid.

Subsidies aan de tele-onthaalcentra.

Subsidies aan instellingen en groepen die door hun acties tot de voorlichting met betrekking tot gezondheid bijdragen.

Subsidies aan de instellingen voor studies, experimenten en acties op het vlak van geestelijke gezondheid, drugsgebruik en zorgcircuits.

Subsidies voor palliatieve zorg.

Investeringssubsidie op het gebied van gezondheid, geestelijke gezondheid, drugsgebruik en zorgcircuits.

Toelagen inzake schoolziektes.

Subsidies voor de uitrusting en inrichting van de Diensten voor geestelijke gezondheid die ressorteren onder de privé en openbare sector.

Subsidies aan de Contactpunten op gezondheidsgebied.

Toelagen toegekend in het kader van tegemoetkomingen in de niet-gesubsidieerde lasten van de ziekenhuizen van Doornik.

Subsidies aan hulp- en zorgnetwerken en aan verslavingsdiensten.

Subsidies voor de herstructurering van het ziekenhuisaanbod.

Subsidies voor de versterking van de centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten in het kader van het Plan voor Sociale Inclusie.

Subsidie voor de versterking van de hulp- en opvangnetwerken van de drugsverslaafden in het kader van het Plan voor Sociale Inclusie.

Uitgaven verbonden met de werking van het waarnemingscentrum inzake gezondheid.

Subsidies aan de geïntegreerde gezondheidsverenigingen.

Subsidies aan de centra voor de coördinatie van thuiszorg en thuisdienstverlening van de privé-sector en van de openbare sector.

Subsidies inzake chronische nierinsufficiëntie.

Ondersteuning van sportinitiatieven op het gebied van de gezondheid.

Proefprojecten gevoerd in het kader van de zorgtrajecten.

Subsidies voor initiatieven inzake gezin en derde leeftijd.

Subsidies aan erkende diensten voor gezinshulp en thuishouding, van de openbare en privé-sector.

Subsidies voor de permanente vorming van de maatschappelijke werkers.

Bijkomende subsidie aan de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp per uur gepresteerd ten gunste van gebruikers die wonen in dunbevolkte gemeenten.

Infrastructuursubsidies inzake huisvesting voor de 3de leeftijd.

Investeringssubsidies op het gebied van het gezin en de 3de leeftijd.

Subsidies aan de centra voor gezinsplanning en de centra voor levens- en gezinsvragen voor de aanwerving van contraceptieve middelen in het kader van het Plan voor sociale inclusie.

Subsidies aan erkende diensten voor gezinshulp en thuishouding uit de privé-sector voor hun tegemoetkoming in de reiskosten.

Subsidies toegekend voor acties in het kader van de bestrijding van de mishandeling van bejaarden.

Subsidies voor de versterking van de centra voor gezinsplanning en de centra voor levens- en gezinsvragen in het kader van het Plan voor sociale inclusie.

Subsidies voor de begeleiding van bejaarden en particulieren ter bevordering van hun samenwonen.

Subsidies aan de centra voor gezinsplanning en de centra voor levens- en gezinsvragen.

Subsidies aan dagonthaalcentra voor bejaarden van de openbare en privé-sector.

Subsidies voor de bouw, de aanleg en de uitrusting van onthaalinstellingen voor bejaarden beheerd door vzw's of openbare besturen.

Ondersteuning van sportinitiatieven inzake gezin en derde leeftijd.

Bijdrage van Wallonië voor de financiering van de "Algemene Cel voor het Beleid inzake Drugs".

Proefprojecten inzake de eerste verzorgingslijn.

Subsidies aan instellingen die kwaliteit binnen de verzorgingsinstellingen bevorderen.

Uitzonderlijke toelagen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19.

Art. 53.De Minister van Gezondheid en Sociale Actie wordt ertoe gemachtigd subsidies toe te kennen door middel van de begroting van het "Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles" (Waals agentschap voor gezondheid, sociale bescherming, handicap en gezinnen), binnen de perken van de basisallocaties bestemd voor het ministeriële beheer, voor acties op het gebied van de Gehandicapte persoon en met betrekking tot: Subsidies voor de mobiliteit en toegankelijkheid van gehandicapten.

Subsidies voor de toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid van telecommunicatie voor gehandicapten.

Subsidies voor acties met betrekking tot de bevordering en sociale integratie van gehandicapten.

Subsidies voor initiatieven op het gebied van de gebarentaal.

Investeringssubsidies inzake de toegang van gehandicapte personen tot telecommunicatie, gebouwen, ...

Ondersteuning van sportinitiatieven op het gebied van het gehandicaptenbeleid.

Uitzonderlijke toelagen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19.

Art. 54.De Minister van Gezondheid en Sociale Actie wordt ertoe gemachtigd subsidies toe te kennen door middel van de begroting van het "Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles" (Waals agentschap voor gezondheid, sociale bescherming, handicap en gezinnen), binnen de perken van de basisallocaties bestemd voor het ministeriële beheer, voor gezamenlijke acties voor verschillende afdelingen van het Agentschap en met betrekking tot: IT-ontwikkeling met betrekking tot de Waalse sociale bescherming.

Subsidies aan de adviseringsdiensten voor de inrichting van de woning en aan de technische hulp van de privé-sector en van de openbare sector.

Subsidie aan VZW's in het kader van de begeleiding van personen met diepe cognitieve stoornis.

Tegemoetkoming in het kader van het « Plan wallon de Nutrition Santé et Bien-être ».

Toelage voor studies, acties en onderzoeken op het gebied van de Bevordering van de Gezondheid en van het Gezin.

Toelagen aan sociale fondsen.

Uitzonderlijke toelagen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19.

Art. 55.In afwijking van artikel 28, lid 2, van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid worden de volgende dotaties aan het "Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles" (Waals agentschap voor gezondheid, sociale bescherming, handicap en gezinnen) voor het jaar 2021 vereffend onder de volgende voorwaarden: 1° Een werkingsdotatie van 56.975.000 euro wordt toegerekend op artikel 41.14 van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 van de begroting 2021 van het Waalse Gewest; 2° Een werkingsdotatie van 4.315.000 euro wordt toegerekend op artikel 41.21 van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 van de begroting 2021 van het Waalse Gewest voor de afdeling Gezin; 3° Een dotatie van 1.361.480.000 euro voor het beheer van de paritaire opdrachten wordt toegerekend op artikel 41.15 van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 van de begroting 2021 van het Waalse Gewest; 4° Een dotatie van 2.343.905.000 euro voor het beheer van de paritaire opdrachten wordt toegerekend op artikel 41.22 van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 van de begroting 2021 van het Waalse Gewest voor de afdeling Gezin; 5° Een dotatie voor het beheer van zijn gereglementeerde opdrachten van 1.216.508.000 euro wordt toegerekend op artikel 41.16 van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 van de begroting 2021 van het Waalse Gewest; 6° Een dotatie voor het beheer van zijn gereglementeerde opdrachten van 35.339.000 euro wordt toegerekend op artikel 41.23 van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 van de begroting 2021 van het Waalse Gewest voor de afdeling Gezin; 7° Een dotatie voor het beheer van zijn facultatieve opdrachten in verband met Gezondheid en Welzijn van 33.677.000 euro wordt toegerekend op basisallocatie 41.17 van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 van de begroting 2021 van het Waalse Gewest; 8° Een dotatie voor het beheer van zijn facultatieve opdrachten in verband met de Gehandicapte persoon van 7.540.000 euro wordt toegerekend op basisallocatie 41.18 van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 van de begroting 2021 van het Waalse Gewest; 9° Een dotatie voor het beheer van zijn facultatieve opdrachten in verband met de Gehandicapte persoon van 5.480.000 euro wordt toegerekend op basisallocatie 41.19 van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 van de begroting 2021 van het Waalse Gewest. 10° Een dotatie in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 van 68.825.000 euro wordt toegerekend op artikel 41.26 van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 van de begroting 2021 van het Waalse Gewest. 11° Een dotatie voor het beheer van zijn investeringskosten van 585.000 euro wordt toegerekend op artikel 61.01 van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 van de begroting 2021 van het Waalse Gewest.

Die 11 dotaties worden in twaalf schijven uitbetaald: - 430.000.000 euro maximum uiterlijk op de eerste dag van elke maand van januari tot november 2021; - het saldo uiterlijk op 1 december 2021; - 12° Een dotatie voor het beheer van zijn facultatieve opdrachten in verband met Gezondheid en Welzijn van 27.448.000 euro wordt toegerekend op basisallocatie 61.03 van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 van de begroting 2021 van het Waalse Gewest; - 13° Een dotatie voor het beheer van zijn facultatieve opdrachten in verband met de Gehandicapte persoon van 12.440.000 euro wordt toegerekend op basisallocatie 61.04 van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 van de begroting 2021 van het Waalse Gewest.

Deze 2 dotaties zullen uiterlijk op 1 december 2021 in één keer worden betaald; - 14° Een dotatie van 6.481.000 euro voor het beheer van de paritaire opdrachten wordt toegerekend op artikel 61.06 van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 van de begroting 2021 van het Waalse Gewest; - 15° Een dotatie van 930.000 euro voor het beheer van de paritaire opdrachten wordt toegerekend op artikel 61.08 van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 van de begroting 2021 van het Waalse Gewest;

Deze 2 dotaties zullen uiterlijk op 1 maart 2021 in één keer worden betaald.

Art. 56.In afwijking van artikel 44, tweede lid van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen, wordt de werkingsdotatie van 32.269.000 euro, toegekend aan de "Caisse publique d'allocations familiales" (Waals kinderbijslagfonds) (FAMIWAL), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Boulevard Mayence 1 te 6000 Charleroi, vereffend volgens de volgende modaliteiten: Het bedrag van 32.269.000 toegerekend op artikel 41.05 van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 van de begroting 2021 van het Waalse Gewest wordt in twee schijven uitbetaald: - 15.500.000 euro uiterlijk op 20 april 2021; - 14.500.000 euro uiterlijk op 20 september 2021; - het saldo uiterlijk op 1 november 2021.

Art. 57.De Minister van Toerisme wordt ertoe gemachtigd de volgende subsidies toe te kennen uit middelen van de begroting van het Commissariaat-generaal voor Toerisme binnen de perken van de betrokken basisallocaties, met inbegrip van de door de Europese fondsen medegefinancierde tegemoetkomingen: Toelagen inzake toeristische promotie.

Toelagen aan toeristische verenigingen, locaties en attracties voor toeristenactiviteiten.

Bijkomende toelagen voor specifieke opdrachten voor de bevordering van het toerisme die aan toeristische instellingen en operatoren worden toevertrouwd.

Werkingstoelage aan de erkende Instelling belast met het beheer van het label "kampplaats".

Investeringstoelagen voor kampplaatsen.

Toelage aan toeristische instellingen en aan VZW's inzake keten producten in het kader van het platform Tour-I-Wal en de aanpassing van hun websites.

Subsidies voor de uitwerking en tenuitvoerlegging van toeristische strategieën.

Werkingssubsidie aan « Wallonie Belgique Tourisme (WBT) ».

Toelage aan de « Office de la Naissance et de l'Enfance ».

Werkingstoelage aan de V.Z.W. "Les Lacs de l'Eau d'Heure".

Toelage aan het "Centre d'Ingénierie Touristique en Wallonie" (CITW).

Toelage aan " WBT " voor de verwezenlijking van promotieacties alsook die van haar clubs.

Werkingstoelage aan Immowal.

Toelagen voor de ontwikkelingsprojecten van bosgebieden en van recreatiegebieden.

Premies in het kader van het actieplan Permanente Woning in de toeristische voorzieningen.

Toelagen in het kader van de oproep tot projecten 2018 "Wallonie insolite".

Toelagen in het kader van de oproep tot projecten 2019 "Terre d'eau".

Allerhande subsidies in het kader van het Waalse Investeringsplan.

Toelage aan de operatoren van de toeristische sector in het kader van de gezondheidscrisis in verband met COVID-19 via het "CGT" of "WBT".

Toelage aan het "CGT" in het kader van de relance van de toeristische sector na de crisis COVID-19.

Toelage aan "WBT" in het kader van de relance van de toeristische sector na de crisis COVID-19.

Art. 58.De Minister van Erfgoed wordt ertoe gemachtigd de volgende subsidies toe te kennen uit middelen van de begroting van het "Agence wallonne du Patrimoine" (Waals Agentschap voor het patrimonium) binnen de perken van de betrokken basisallocaties, met inbegrip van de door de Europese fondsen medegefinancierde tegemoetkomingen: Subsidies voor voorafgaande studies, bescherming, herwaardering, herbestemming, restauratie en bevordering van het monumenten-, natuurlijk en archeologisch patrimonium van het Waalse Gewest.

Subsidies aan de privé-sector en de publieke sector voor een maximumbedrag van 22.000 euro (niet meegerekend BTW) gelijk aan maximum 80 % van uit te voeren werken en van een maximum bedrag van 10.000 euro (incl. BTW) gelijk aan maximum 100% van de leveringen en uitvoeringsmiddelen voor acties inzake het onderhoud van het Waalse patrimonium die betrekking hebben op de gezamenlijke voorzorgs- of herstellingsoperaties die voorlopig of definitief worden ondernomen in een als monument beschermd goed, opgenomen in de beschermingslijst of dat (na het instellen van een wettelijk onderzoek) op het punt staat om als monument beschermd te zijn.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van samenwerkingsakkoorden.

Dotatie aan de C.E.S.W. ter dekking van de werkingskosten van de C.R.M.S.F. Toelagen aan de openbare sector voor de valorisatie door verlichting van het Uitzonderlijk Erfgoed van Wallonië.

Investeringstoelagen met het oog op de valorisatie van de regionale collecties inzake patrimonium.

Toelage aan het Commissiariaat-generaal voor Toerisme in het kader van de valorisatie van de site van de "Abbaye d'Aulne".

Investeringstoelagen inzake valorisatie van het industrieel erfgoed.

Dotatie aan de Duitstalige Gemeenschap in het kader van haar bevoegdheid Erfgoed.

Art. 59.De Minister van Klimaat en de Minister van Leefmilieu, ieder wat hem betreft, worden ertoe gemachtigd om subsidies toe te kennen uit middelen van de begroting van het "Agence wallonne de l'Air et du Climat" (Waals agentschap voor Lucht en Klimaat) voor acties op het gebied van klimaat, leefmilieu en duurzame ontwikkeling en met betrekking op: Toelagen aan de privé-sector met het oog op de bewustmaking van het publiek en acties op het gebied van klimaatveranderingen of de aanpassing aan de klimaatveranderingen.

Toelagen aan de plaatselijke besturen voor de klimaatbescherming of de aanpassing aan de klimaatveranderingen.

Toelagen aan universiteiten voor onderzoeken op het gebied van klimaatveranderingen of de aanpassing aan de klimaatveranderingen.

Toelagen aan de privé-sector in het kader van de uitvoering van sectorovereenkomsten in Wallonië.

Toelagen om investeringen ten gunste van het klimaat te financieren.

Vrijwillige of verplichte bijdrage aan nationale en internationale instellingen met inbegrip van de financiële verplichtingen van het Gewest in het kader van de Verdragen, Overeenkomsten, Protocollen en samenwerkingsovereenkomsten...

Toelage in het kader van het programma Fast start en tegemoetkoming in de financiering van internationale projecten inzake duurzame ontwikkeling of elk ander financieringsprogramma van de projecten "Noord Zuid".

Toelage aan het ISSEP voor de exploitatie van de meetnetten voor luchtkwaliteit, het referentielaboratorium en microanalyse, alsook voor de aankoop van materieel in verband met deze opdrachten.

Ad hoc-toelage aan het "ISSEP" in het kader van specifieke opdrachten in verband met luchtkwaliteit.

Toelagen aan de privé-sector met het oog op de bewustmaking van het publiek en acties op het gebied van luchtkwaliteit.

Toelage aan de plaatselijke besturen voor luchtbescherming.

Vrijwillige of verplichte bijdrage aan nationale en internationale instellingen met inbegrip van de financiële verplichtingen van het Gewest in het kader van de Verdragen, Overeenkomsten, Protocollen en samenwerkingsovereenkomsten.

Opleidingssubsidie.

Toelagen aan de VZW's en de Universiteiten met het oog op de bewustmaking van het publiek en acties op het gebied van klimaatveranderingen of de aanpassing aan de klimaatveranderingen.

Toelagen aan de VZW's en Universiteiten met het oog op de bewustmaking van het publiek en acties op het gebied van luchtkwaliteit.

Art. 60.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Sociale actie en Gezondheid en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen de basisallocatie 62.03 van programma 12 naar de basisallocaties 51.01, 52.01, 52.82, 52.83, 63.01, 13 en 63.02 van programma 13 en de basisallocaties 51.01 en 63.01 van programma 12.

Art. 61.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Sociale actie en Gezondheid en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen de basisallocaties 41.17 tot 41.19 en 61.03 tot 61.04 van programma 12, 33.01 van programma 11 en 33.01, 33.05, 33.07, 33.19, 33.23 en 52.82 van programma 13.

Art. 62.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Sociale actie en Gezondheid en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen basisallocatie 01.01 van programma 17.11 naar de basisallocaties die vergoedingen inhouden in dezelfde organisatieafdeling, programma's 11 tot 13.

Art. 63.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de Minister van Sociale Actie, Gezondheid en Gelijke Kansen, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd om vanuit de begrotingsprogramma's die onder zijn bevoegdheid vallen de kredieten die inspelen op opkomende vraagstukken die een dringende reactie op het vlak van gezondheid, volksgezondheid en sociale materies zoals volgt vergen over te dragen naar de programma's 12 en 13 van organisatieafdeling 17: de prioritaire gevallen inzake handicap, sociale contactpunten, opvangtehuizen, gemeenschapshuizen, ambulante diensten, integratie van vluchtelingen. Het dringend karakter wordt telkenmale behoorlijk gemotiveerd.

Art. 64.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor het voeren van het communicatiebeleid over te dragen tussen de basisallocaties 12.02 en 74.06 van Programma 06 Communicatie, archief en documentatie van Organisatieafdeling 10 (Secretariaat-generaal) en de basisallocaties 12.02, 12.03, 12.05, 12.09, 12.13, 12.16 en 74.01 van Programma 03 Dienst Voorzitter en Kanselarij van Organisatieafdeling 10 (Secretariaat-generaal).

Art. 65.De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen wordt ertoe gemachtigd om het bedrag van de gewestelijke steun voorzien in de basisallocaties 41.01, 41.02 en 41.07 tot 41.12 van programma 12 en 41.04 van programma 13 van organisatieafdeling 17 toe te kennen aan het "CRAC" (Gewestelijk Hulpcentrum voor Gemeenten).

Art. 66.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd om de presentiegelden en de vergoedingen vast te stellen die de Beleidsgroep "Leefmilieu" aan zijn leden kan verlenen.

Art. 67.De Waalse Regering is ertoe gemachtigd de aanwezigheidsgelden en de vergoedingen vast te leggen voor de leden van de task forces et de strategische raad ingevoerd in het kader van Get Up Wallonia.

Art. 68.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd om de presentiegelden en de vergoedingen vast te stellen die de Beleidsgroep "Ruimtelijke Ordening" en de Adviescommissie over de beroepen aan hun leden kunnen verlenen.

Art. 69.Onverminderd de arbeidsovereenkomsten die, op de inwerkingtredingsdatum van dit decreet, de "Société Wallonne du Crédit Social" (Waalse Sociale Kredietmaatschappij) verbinden met haar contractuele personeelsleden en zonder wijziging van de aard van de banden tussen de Maatschappij en dezelfde personeelsleden, wordt genoemde Maatschappij, tot de dag van de inwerkingtreding van het besluit van de Regering betreffende het specifieke statuut van het personeel dat toepasselijk is op de Maatschappij, geacht onderworpen te zijn aan de toepassing van het decreet van 22 januari 1998 betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren.

Art. 70.De gewestelijke tegemoetkomingen bedoeld bij het besluit van de Waalse Regering betreffende de financiering van installaties voor het afvalstoffenbeheer maken het voorwerp uit van jaarlijkse vastleggingen en vereffeningen die overeenkomen met de annuïteiten van de toegestane leningen in het kader van een globaal investeringsprogramma in het kader van het Waalse plan voor afvalstoffen.

Art. 71.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd, de lasten verbonden met de voorfinanciering ten belope van 75 % over te nemen van de operatoren die door het E.S.F. worden betaald en die op het grondgebied van Wallonië aanwezig zijn.

Art. 72.In artikel 2, § 1, 1°, van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs, worden de woorden "de hulpverleningszones" ingevoegd tussen de woorden "de openbare centra voor maatschappelijk welzijn" en de woorden "en de politiezones".

Art. 73.In artikel 15, § 4, eerste lid, van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs, worden de woorden "de autonome gemeentebedrijven, de hulpverleningszones en de politiezones" ingevoegd tussen de woorden "de openbare centra voor maatschappelijk welzijn" en de woorden "worden toegekend, al naargelang van".

Art. 74.In artikel 22, § 1, tweede lid, van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs, wordt een punt 6° ingevoegd, luidend als volgt: "6° de hulpverleningszones".

Art. 75.Artikel 15, § 5, van het decreet van 25 mei 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs, wordt aangevuld met een tweede lid, luidend als volgt: "Om de punten bedoeld in het eerste lid te verkrijgen, moet de gemeente, wanneer zij of een vereniging van gemeenten een beroep doet op externe dienstverleners voor de recycling en de sortering van afval, deze dienstverlening, bij voorkeur, aan de sociale economiebedrijven voorstellen bedoeld in het Waalse decreet van 20 november 2008 betreffende de sociale economie en aan de centra voor socioprofessionele inschakeling bedoeld in het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling. ».

Art. 76.In artikel 21 van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002 en bij het besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2010, onverminderd de toepassing van de jaarlijkse indexering zoals bedoeld in het derde en in het vierde lid van artikel 21, worden de volgende wijzigingen aangebracht: - In het eerste lid, wordt het getal "3.114,85" vervangen door het getal "3.140,54".

Art. 77.Artikel 2, § 3, van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs, wordt aangevuld met een tweede lid, luidend als volgt: "De plaatselijke besturen bedoeld in artikel 2, § 1, 1°, onder beheersplan met een sterke opvolging verricht door het Gewestelijke Hulpcentrum voor gemeenten of beschouwd als onder beheersplan met een lichte opvolging verricht door het Gewestelijke Hulpcentrum voor gemeenten, overeenkomstig de beginselen bedoeld bij het decreet van 3 juni 1993 betreffende de algemene principes van het beheersplan voor gemeenten met schuldenlast alsook bij de artikelen L.3311-1 en volgende van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, worden vrijgesteld van de naleving van de toekenningsvoorwaarde bedoeld in het voormalige lid. ».

Art. 78.In artikel 8, § 3, vierde lid, van het besluit van 19 december 2002 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs, vervangen bij het besluit van 30 april 2009, worden de woorden « de Regering » vervangen door de woorden "de Minister".

Art. 79.De "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling) kan de voorzitters van de Onderwijsregio's Kwalificerend onderwijs - Vorming - Tewerkstelling gelegen in het Waalse Gewest en de voorzitters van de dienovereenkomstige subregionale kamers tewerkstelling - vorming hun reiskosten terugbetalen volgens de voorwaarden en het percentage die van toepassing zijn op de ambtenaren van het Waalse Gewest.

Art. 80.Paragraaf 6 van artikel 27 van het decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling) van 6 mei 1999 wordt vervangen als volgt: " § 6. De in de begroting opgenomen toelagen worden ter beschikking van de Dienst gesteld in twaalf maandelijkse schijven die niet gelijk hoeven te zijn aan elkaar. Deze bepaling is niet van toepassing op de artikelen 41.05 van programma 18.13, 41.15 van programma 18.22 van de begroting waarvoor het ritme van de vereffening door de Minister bevoegd voor werkgelegenheid en opleiding wordt bepaald. ».

Art. 81.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie en Digitale Technologieën, de Minister van Tewerkstelling en Vorming en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen tussen de basisallocaties 12.03 en 74.04 van programma 18.01 en de basisallocaties van de economische codes 12 en 74 van de programma's 18.02, 18.06, 18.15 en 18.31.

Art. 82.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Tewerkstelling en Vorming en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen tussen de basisallocaties 12.03 en 74.04 van programma 18.01 en de basisallocaties van de economische codes 12 en 74 van de programma's 18.11, 18.19, 18.21 en 18.25.

Art. 83.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen tussen de programma's 09 van organisatieafdeling 10, programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 21 van organisatieafdeling 12.

Art. 84.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Vice-Minister-President en Minister van Economie, Industrie, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming en de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd om vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen tussen basisallocatie 31.18 van programma 18.06 en de basisallocaties van programma 10 van organisatieafdeling 09 die verband houden met de tegemoetkomingen bedoeld bij het decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille.

Art. 85.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd kredieten over te dragen tussen enerzijds de basisallocaties 12.03, 12.04, 74.02 en 74.03 van programma 01 van organisatieafdeling 15, basisallocatie 12.03 van programma 04 van organisatieafdeling 15, de artikelen 12.09, 12.16, 74.07 van programma 02 van organisatieafdeling 16, en anderzijds, de basisallocaties 12.06, 74.01 en 74.02 van programma 07 van organisatieafdeling 10 van de begroting in het kader van het gecentraliseerd geomaticabeheer van de Waalse Overheidsdienst.

Art. 86.Overeenkomstig artikel 13 van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, is de Waalse Regering vrijgesteld van de onmiddellijke neerlegging van een specifiek ontwerp van decreet tot aanpassing als de begrotingsberaadslaging dat zij goedkeurt houdende opening van de nodige kredieten, hetzij voor de vastlegging, hetzij voor de vereffening, hetzij voor de vastlegging en de vereffening van uitgaven, cumulatief per aard van krediet lager is dan 5.000.000 euro.

Art. 87.In afwijking van artikel L2333-2 van het Wetboek van Plaatselijke Democratie en Decentralisering, bedraagt de gewestelijke dotatie toegekend aan het Provinciefonds in 2021, 131.980.000 euro.

Art. 88.§ 1. In § 1, 1°, van artikel 8bis van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures" (Waalse maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren), ingevoegd bij het decreet van 4 februari 1999 en gewijzigd bij het decreet van 27 november 2003, wordt littera c opgeheven. § 2. De Regering bepaalt de datum waarop dit decreet in werking treedt.

Art. 89.De in de voorgaande jaren aan de O.C.M.W.'s teveel uitgekeerde bedragen in het kader van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, en de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, kunnen voor het begrotingsjaar 2021 verrekend worden als voorschotten voor het lopende jaar.

Het beschikbare saldo van de vorige jaren in het kader van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, en van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, mag worden gebruikt om de uitgaven inherent aan het lopende begrotingsjaar te dekken.

Het beschikbare saldo van de vorige jaren in het kader van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, mag worden gebruikt om de uitgaven inherent aan het lopende begrotingsjaar te dekken.

Art. 90.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de Minister van Tewerkstelling en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om tussen de programma's 11, 19 en 25 van organisatieafdeling 18 vastleggingskredieten over te dragen tussen de verschillende basisallocaties met betrekking tot de overdracht van bevoegdheden, tot stand gekomen in het kader van de Zesde Staatshervorming ter uitvoering van de bijzondere wet van 6 januari 2014 of overgeheveld, ten gevolge van die staatshervorming, door de Federatie Wallonië-Brussel krachtens het decreet van 11 april 2014 betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening overgedragen is aan het Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 91.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de Minister van Tewerkstelling en Vorming en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om in het kader van de "Steunhervorming" en in het bijzonder van de invoering van het doelgroepenbeleid vastleggingskredieten over te dragen tussen volgende basisallocaties van organisatieafdeling 18: 41.05, van programma 11, 41.20, 41.23 et 41.24 van programma 12, 41.04, 41.05 en 41.06 van programma 13, 41.01 van programma 18, 33.03, 33.10, 33.14, 43.03, 43.04, 43.05 van programma 19 en 41.01 van programma 21.

Art. 92.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Tewerkstelling en Vorming en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om in het kader van de "Steunhervorming" en in het bijzonder van de invoering van het Doelgroepenbeleid vastleggingskredieten over te dragen tussen volgende basisallocaties van de organisatieafdeling 18: 41.23, 41.24 van programma 12 en 41.01 van programma 18.

Art. 93.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om van de begrotingsprogramma's de kredieten nodig voor de uitvoering van het nieuwe administratieve vereenvoudigingsbeleid of buitengewone uitgaven over te dragen naar de basisallocaties van programma 09.04 "e-Wallonie-Bruxelles-Simplification" (e-Wallonië-Brussel-Vereenvoudiging).

Art. 94.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd van de begrotingsprogramma's de kredieten nodig voor het voeren van het nieuwe documentatiebeleid of voor uitzonderlijke uitgaven inzake documentatie over te dragen naar basisallocatie 12.01 "Permanente terbeschikkingstelling van documentaire bronnen voor de gezamenlijke Waalse Overheidsdienst" van programma 06 Communicatie, archief en documentatie van Organisatieafdeling 10 (Secretariaat-generaal).

Art. 95.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de Minister van Begroting en de Leden van de Waalse Regering ertoe gemachtigd, de nodige kredieten over te dragen tussen de basisallocaties ter financiering van de begeleidingsmaatregelen in verband met de kilometerheffing.

Art. 96.§ 1. Er wordt een openbare bestuurseenheid van het type 1 met rechtspersoonlijkheid opgericht, het "Fonds bas carbone et résilience" (Fonds voor een koolstofarme en veerkrachtige economie), hierna "het Fonds" genoemd. § 2. De opdracht van het Fonds is om via subsidies of markten initiatieven en actoren te ondersteunen die bijdragen aan het ontstaan van een koolstofarme en meer veerkrachtige samenleving in het licht van veranderingen op een manier die complementair is aan het KYOTO-fonds. Daartoe zal het fonds acties en projecten kunnen ondersteunen die aansluiten bij het energie-, klimaat- en milieubeleid van de Regering.

De Ministers van Klimaat en Leefmilieu bepalen welke projecten door het fonds worden gefinancierd. § 3. Het Fonds heeft geen eigen personeel en wordt beheerd door het personeel van de Waalse Overheidsdienst. Het fonds wordt beheerd door een leidinggevende ambtenaar die door de ministers van Klimaat en Milieu gezamenlijk wordt aangewezen. Deze opdracht wordt gratis uitgevoerd. § 4. De middelen van het Fonds bestaan uit : 1° toelagen binnen de perken van de op de begroting van het Gewest uitgetrokken kredieten;2° toelagen afkomstig van overheden, administraties en openbare instellingen;3° de opbrengst van eventuele schenkingen en legaten;4° de opbrengst van het erfgoed;5° de terugbetalingen van niet-verschuldigde bedragen;6° de reserves die in de voorgaande jaren zijn aangelegd; § 5. De lijst bedoeld in artikel 3, § 2, van het decreet houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheid wordt aangevuld als volgt: " - Fonds bas carbone et résilience" (Fonds voor een koolstofarme en veerkrachtige economie).

Artikel 1, § 2, lid 1, van het decreet van 19 december 2002 houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut wordt aangevuld als volgt: " - Fonds bas carbone et résilience" (Fonds voor een koolstofarme en veerkrachtige economie). § 6. Subsidies of opdrachten kunnen met name worden toegekend voor de volgende doeleinden: Toelagen aan bedrijven, "UAP" en plaatselijke besturen ter ondersteuning van projecten mbt alternatieve brandstoffen;

Toelagen aan bedrijven, "UAP" en plaatselijke besturen ter ondersteuning van de oprichting van hernieuwbare Energiegemeenschappen;

Toelagen aan gezinnen en bedrijven, aan "UAP" en aan de plaatselijke besturen voor de uitvoering van duurzame energie- en klimaatprojecten, met name in het kader van het Energie- en Klimaatactieplan;

Toelagen aan gezinnen en bedrijven, aan "UAP" en aan de plaatselijke besturen om de installatie van laadpalen voor elektrische voertuigen op het openbare domein te versnellen;

Toelagen aan gezinnen en bedrijven, aan "UAP" en aan de plaatselijke besturen ter ondersteuning van projecten voor groene ruimten, veerkracht en vergroening van stedelijke en landelijke gebieden;

Toelage aan bedrijven, "UAP" en plaatselijke besturen ter ondersteuning van projecten ter bevordering van duurzame en kwalitatieve voeding;

Toelage aan bedrijven, "UAP" en plaatselijke besturen ter ondersteuning van de houtsector en boomkwekerijen;

Toelagen aan de gezinnen, bedrijven, "UAP" en aan de plaatselijke besturen ter ondersteuning van projecten die oplossingen bieden voor de bestrijding van de klimaatverandering en van de erosie van de biodiversiteit;

Toelagen aan de gezinnen en bedrijven, aan "UAP" en aan de plaatselijke besturen in het kader van het Herstel-, veerkracht- en overgangsplan.

Art. 97.De bijlage bij het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, ingevoegd bij het decreet van 17 december 2015 tot wijziging van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, het decreet van 5 maart 2008 houdende oprichting van het "Agence wallonne de l'air et du climat" (Waals agentschap voor Lucht en Klimaat) en het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen wordt vervangen als volgt: "De instellingen bedoeld in artikel 3, § 1, 4°, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, van de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden zijn ingedeeld als volgt :

Nr. ECB

BENAMING

Type

0

"Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne" (Egalisatiefonds voor begrotingen van het Waalse Gewest)

Type 1

0

Fonds wallon des calamités naturelles (Waals Fonds Natuurrampen)

Type 1

241530493

"Institut scientifique de service public" (Wetenschappelijk Instituut van Openbare Dienst)

Type 1

254714773

"Centre régional d'aide aux communes (CRAC)"

Type 1

262172984

"Centre wallon de Recherches Agronomiques" (Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek)

Type 1

810888623

« Wallonie-Bruxelles International »

Type 1

866518618

Iweps

Type 1

898739543

COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR TOERISME

Type 1

693771021

"Caisse publique d'allocations familiales" (Waals kinderbijslagfonds) (Famiwal)

Type 2

202414452

Autonome haven van Luik

Type 2

208201095

Autonome haven van Charleroi

Type 2

218569902

Autonome haven van Namen

Type 2

231550084

"SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT SA" (WAALSE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ NV)

Type 2

236363165

Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (Waalse Dienst Beroepsvorming en Tewerkstelling) (met inbegrip van de subregionale comités inzake tewerkstelling en vorming)

Type 2

267314479

Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX) (Waals agentschap voor uitvoer en buitenlandse investeringen)

Type 2

267400492

"Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité" (Waals Agentschap voor de Bevordering van een Landbouwkwaliteit)

Type 2

473771754

SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL (WAALSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL KREDIET)

Type 2

475273274

Autonome haven "Centre et de l'Ouest"

Type 2

849413657

Bestuursschool voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest

Type 2

869559171

Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises (IFAPME) (Waals instituut voor alternerende opleidingen en zelfstandigen en voor kmo's)

Type 2

202268754

« CREDIT SOCIAL LOGEMENT »

Type 3

216754517

Conseil Economique et Social de Wallonie

Type 3

219919487

Société Régionale d'Investissement de Wallonie (Waalse gewestelijke investeringsmaatschappij)

Type 3

227842904

SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Type 3

240365703

SOCIETE DE GESTION DU FRI DE LA REGION WALLONNE

Type 3

242069339

Waalse Vervoersoperator

Type 3

242319658

Société de Transport en Commun de Liège - Verviers (Openbaarvervoermaatschappij van Luik - Verviers)

Type 3

243929462

SPAQuE

Type 3

244308059

Société de Transport en Commun du Brabant wallon (Openbaarvervoermaatschappij van Waals-Brabant)

Type 3

244309049

Société de Transport en Commun de Namur-Luxembourg (Openbaarvervoermaatschappij van Namen - Luxemburg)

Type 3

244311524

Société de Transport en Commun du Hainaut (Openbaarvervoermaatschappij van Henegouwen)

Type 3

252151302

SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES

Type 3

260639790

SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE RENOVATION DES SITES INDUSTRIELS DU BRABANT WALLON

Type 3

400351068

Crédit social de la Province du Brabant wallon (Sociaal Krediet van de Provincie Waals Brabant)

Type 3

401122615

"SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT"

Type 3

401228127

"Crédit à l'épargne immobilière" (Krediet voor vastgoedsparen)

Type 3

401412625

PROXIPRET

Type 3

401417672

« La Terrienne du crédit social » (de landelijke maatschappij van het sociale krediet)

Type 3

401465578

L'Ouvrier chez Lui

Type 3

401553373

« La Maison ouvrière » van het arrondissement Charleroi en Zuid-Henegouwen

Type 3

401567330

Société de Transport en Commun de Charleroi (Openbaarvervoermaatschappij van Charleroi

Type 3

401609593

« LE CREDIT SOCIAL ET LES PETITS PROPRIETAIRES REUNIS »

Type 3

401632260

Building

Type 3

401731339

Tous Propriétaires

Type 3

401778057

La Prévoyance

Type 3

402324326

« SA société de crédit pour habitations sociales », afgekort « SA SCHS » in het Duits AG Eigenheimkreditgesellschaft » (AG EKKG)

Type 3

402436568

Terre et Foyer

Type 3

402439340

Le Travailleur chez Lui

Type 3

402495065

Credissimo Henegouwen

Type 3

402509715

« LE PETIT PROPRIETAIRE »

Type 3

402550889

Habitation Lambotte

Type 3

403977482

Credissimo

Type 3

404370630

SOCIAAL KREDIET VAN LUXEMBURG

Type 3

405631729

« LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT »

Type 3

413193670

Abdij van Villers-la-Ville

Type 3

413255038

VZW « Domaine régional Solvay - Château de La Hulpe »

Type 3

419202029

B.E. Fin

Type 3

421102536

Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie (FLFNW) (Huisvestingsfonds kroostrijke gezinnen van Wallonië)

Type 3

421988404

FIWAPAC

Type 3

426091207

SOCIETE WALLONNE DE LOCATION-FINANCEMENT

Type 3

426516918

S.R.I.W. ENVIRONNEMENT

Type 3

426887397

SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS

Type 3

427724963

« IMMOWAL »

Type 3

433766083

Sociale dienst van de diensten van de Waalse Regering

Type 3

435532572

SOCIETE DE RENOVATION ET D'ASSAINISSEMENT DES SITES INDUSTRIELS

Type 3

437249076

« Synergies Wallonie »

Type 3

450305870

Riviercontract « Haute Meuse »

Type 3

452116307

SPARAXIS

Type 3

454183890

SOCIETE DE CAPITAL A RISQUE - OBJECTIF No1 DU HAINAUT OCCIDENTAL

Type 3

454196164

FONDS DE CAPITAL A RISQUE - OBJECTIF No 1 - DES ARRONDISSEMENTS DE CHARLEROI ET DE THUIN

Type 3

454259413

FONDS DE CAPITAL A RIQUE DE L'INVEST MONS-BORINAGE-CENTRE

Type 3

455653441

SOCIETE WALLONNE D'ECONOMIE SOCIALE MARCHANDE

Type 3

458220674

TECHNIFUTUR

Type 3

462311896

"Parc d'Aventures Scientifiques"

Type 3

463308424

Riviercontract Ourthe

Type 3

466071439

WSL

Type 3

466557627

SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX

Type 3

471250249

SOCIETE WALLONNE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE

Type 3

471517988

Société d'Investissement Agricole de Wallonie

Type 3

471925091

WESPAVIA

Type 3

472062970

WALLIMAGE

Type 3

473771061

« ECO-BIOGAZ »

Type 3

475247837

SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS

Type 3

475355824

VZW Riviercontract voor de rivier Amel

Type 3

475627325

Gemeenschappelijk secretariaat van het programma Interreg IV Luxemburg - Wallonië - Vlaanderen

Type 3

476800629

Technisch team Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen VZW

Type 3

477985712

SILYA

Type 3

480028848

SAMANDA

Type 3

480029442

FOREIGN STRATEGIC INVESTMENTS HOLDING

Type 3

480753576

TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE

Type 3

505741370

« Agence pour l'entreprise et l'innovation »

Type 3

544978266

123CDI

Type 3

552710255

SOLAR CHEST

Type 3

553753006

ESPACE FINANCEMENT

Type 3

554780018

Participatiefonds Wallonië

Type 3

568575002

« AGENCE DU NUMERIQUE »

Type 3

652991825

Riviercontract Moezel VZW

Type 3

657816980

"WALLONIA OFFSHORE WIND"

Type 3

667687820

« IMBC 2020 »

Type 3

667964566

« FONDS DE CAPITAL A RISQUE 2020 »

Type 3

669955343

B2START

Type 3

669741844

"Namur Innovation & Growth"

Type 3

670937716

« Luxembourg Développement Europe 2 »

Type 3

672421123

WAPI 2020

Type 3

695982819

Parentia Wallonie

Type 3

697584804

"Caisse Wallonne d'Allocations Familiales Camille"

Type 3

697754256

Kidslife Wallonie

Type 3

697784445

INFINO WALLONIE

Type 3

705942145

"Société wallonne d'investissement et de conseil" in de sectoren gezondheid, ziekenhuizen, huisvesting van bejaarde personen, opvang van gehandicapten

Type 3

807763936

Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon

Type 3

808269425

"Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des ainés" (Waalse Agentschap belast met de bestrijding van mishandeling van bejaarde personen)

Type 3

809506372

WALLONIE PICARDE - CAPITAL A RISQUE

Type 3

811443701

GELIGAR

Type 3

811463495

« Caisse d'Investissement de Wallonie »

Type 3

812008774

NOVALLIA

Type 3

812367476

Institut wallon virtuel de recherche d'excellence dans les domaines des sciences de la vie

Type 3

816595290

OFFICE ECONOMIQUE WALLON DU BOIS

Type 3

816917469

SOCIETE MIXTE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER

Type 3

817847382

Riviercontract van het onderstroomgebied Semois-Chiers

Type 3

817922707

Riviercontract Dijle-Gete

Type 3

823228409

Futurocité

Type 3

826929552

Riviercontract van de stroomafwaartse Maas en zijrivieren

Type 3

828207477

Riviercontract Dender

Type 3

830804802

Riviercontract Samber & zijrivieren

Type 3

836794452

Riviercontract Schelde-Leie

Type 3

841609612

"Centre d'Etudes et Habitat Durable asbl"

Type 3

843107667

« Durobor Real Estate »

Type 3

847284310

IMMO-DIGUE

Type 3

851101358

Riviercontract van het onderstroomgebied van de Vesder

Type 3

860662588

SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT DE L'EXPORTATION ET DE L'INTERNALISATION DES ENTREPRISES WALLONNES - SOFINEX

Type 3

860911919

DGL MAINTENANCE SA

Type 3

861927053

SOCIETE DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE

Type 3

862775210

La Terrienne du Luxembourg

Type 3

865277018

WALLIMAGE ENTREPRISES

Type 3

865732522

ARCEO

Type 3

866661841

COMPAGNIE FINANCIERE DU VAL

Type 3

867271753

Epicuris

Type 3

871229947

GEPART

Type 3

872191039

Riviercontract Zenne

Type 3

873260316

SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE

Type 3

873769961

FINANCIERE D'ENTREPRISE ET DE RENOVATION IMMOBILIERE

Type 3

877938090

SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITES

Type 3

877942347

SOCIETE WALLONNE POUR LA GESTION D'UN FINANCEMENT ALTERNATIF

Type 3

879929065

"DESIGN INNOVATION ET COMPETENCE"

Type 3

880827009

Riviercontract van het onderstroomgebied van de Haine

Type 3

881746727

SOCIETE WALLONNE D'ACQUISITIONS ET DE CESSION D'ENTREPRISES

Type 3

882099588

LA FINANCIERE DU BOIS

Type 3

882104835

Financière Spin-off luxembourgeoise

Type 3

883921903

BIOTECH COACHING

Type 3

888366085

WALLONIE Belgique TOURISME

Type 3

890497612

HOCCINVEST - FONDS SPIN-OFF/SPIN-OUT

Type 3

894160351

Riviercontract voor de Lesse

Type 3


Gezien om te worden gevoegd bij het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden. ».

Art. 98.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister belast met de Digitale Technologieën, de betrokken Leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen basisallocatie 01.03 van programma 32 van organisatieafdeling 18 en de basisallocaties toegespitst op de maatregelen van het Digitaal Plan Wallonia opgenomen in de programma's van de uitgavenbegroting.

Art. 99.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister belast met informatica en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd, met het akkoord van de betrokken vakministers, om van de programma's van de begroting de nodige kredieten over te dragen voor de financiering van de nieuwe informatica oplossingen in budgetaire en boekhoudkundige materies (oplossing "WBFIN") naar basisallocaties 12.03 en 74.02 van programma 01 (functioneel) van organisatieafdeling 19.

Art. 100.§ 1. Artikel 37 van het programmadecreet van 21 december 2016 met betrekking tot verschillende maatregelen betreffende de begroting wordt opgeheven. § 2. In artikel D.V.13 van het Wetboek van Ruimtelijke ontwikkeling wordt een paragraaf 2bis ingevoegd, luidend als volgt: De Regering kan een maximum bedrag voor de toelage toegekend krachtens paragraaf 2 bepalen en de toekenningsprocedure van deze toelage omschrijven. ».

Art. 101.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de Minister belast met het beheer van de onroerende en roerende goederen (met inbegrip van hun voertuigen en hun onderhoud) ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen de basisallocaties betreffende de aankoop van duurzame goederen (al dan niet specifiek, met inbegrip van voertuigen en hun onderhoud, reparatie, verzekering en brandstof), uitrustingen (met inbegrip van beschermings- en werkuitrustingen, uniformen), vermogensgoederen (met inbegrip van het onderhoud van gebouwen) van de verschillende programma's van de uitgavenbegroting.

Art. 102.In afwijking van artikel 27 van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de verdeling van de kredieten van een oprichtingsfonds binnen zijn operationeel programma over de basisallocaties (artikelen van het fonds) waaruit het bestaat (en omgekeerd), toegestaan volgens de door de minister van Begroting vastgestelde modaliteiten en met inachtneming van de volgende regels: 1° wat de vastleggings- en vereffeningskredieten betreft, vindt de stijving van de artikelen van het fonds plaats door middel van een overdracht van inkomsten uit het begrotingsfonds van hetzelfde programma;2° wat de vastleggings- en vereffeningskredieten betreft, kan een nieuwe verdeling plaatsvinden tussen de basisallocaties (artikelen van het fonds) van éénzelfde programma;3° zowel voor de vastleggingkredieten als voor de vereffeningskredieten moeten de kredietverhogingen worden gecompenseerd door overeenkomstige kredietverminderingen wanneer een nieuwe verdeling plaatsvindt. Tussen de begrotingsfondsen mag er geen overdracht van middelen plaatsvinden.

Art. 103.In het besluit van de Waalse Regering van 23 mei 2019 betreffende de overdrachten van bevoegdheden in de Waalse Overheidsdienst wordt een artikel 74/1 ingevoegd, luidend als volgt: "Een ontvanger-penningmeester, daartoe aangewezen door de Minister van begroting, wordt ertoe gemachtigd om een op zijn naam en onder zijn verantwoordelijkheid geregistreerde vooruitbetaalde betaalkaart van geldmiddelen te voorzien, waarvan hij het gebruik aan het Rekenhof verantwoordt. ».

Art. 104.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de Minister bevoegd voor de coördinatie van het plan "Permanente bewoning in de toeristische uitrustingen" en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen tussen de begrotingsartikelen 63.07 en 63.06 van programma 14.07, 63.04 van programma 16.02, 33.27 en 43.07 van programma 17.13.

Art. 105.Artikel 43 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen wordt vervangen door de volgende bepaling: "

Art. 43.Een beveiligd informaticaportaal dat de verzameling, de validatie, de structurering en de verspreiding van informatie, het beheer van de programmering, van de coördinatie en de machtigingen voor de opening van de werf mogelijk maakt wordt ter beschikking gesteld van de personen bedoeld in artikel 8.

De personen bedoeld in artikel 8 moeten het portaal gebruiken alsook alle functionaliteiten naar gelang ze ontwikkeld worden volgens de door de Regering vastgestelde toegangs-, gebruiks- en betalingsmodaliteiten.

Het beheer van het portaal, geregeld in een beheerscontract, kan door de Regering worden toevertrouwd aan een daartoe opgerichte vereniging zonder winstoogmerk, die rechtstreeks door de Regering wordt aangewezen. ».

Art. 106.In afwijking van artikel 26, 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, kan de Minister van sportinfrastructuur vastleggings- en vereffeningskredieten overdragen van BA 01.01 van programma 14.06 naar BA 33.18 van programma 10.03 van de Minister-President.

Art. 107.In artikel D.380 van paragraaf 1 van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, worden de bewoordingen "Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met het aantal aansluitingen en het zuinige waterbeheer. Het Gewest, de "S.P.G.E." en de provincies worden niet betrokken bij de opdeling van het resultaat van de activiteiten i.v.m. de openbare opdrachten." Vervangen door de bewoordingen "De uitkering van dividenden aan aandeelhouders is echter niet toegelaten. ».

Art. 108.Artikel 22 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, laatst gewijzigd bij het programmadecreet van 17 juli 2018, wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt: "Voor de toekenning in 2021 van de toelagen bedoeld in de artikelen 27, 27bis en 28 van dit decreet, zijn de gemeenten vrijgesteld van de naleving van artikel 21 en de uitvoeringsbepalingen ervan. Deze vrijstelling doet geen afbreuk aan de verplichting om het waarheidsgehalte te berekenen en de voor die berekening benodigde informatie te verstrekken. ».

Art. 109.In artikel D.163 van Boek I van het Milieuwetboek, laatst gewijzigd bij het decreet van 27 oktober 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het vijfde lid, worden de woorden "honderdtachtig dagen" vervangen door de woorden "twee jaar" en de woorden "driehonderd vijfenzestig dagen" worden vervangen door de woorden "drie jaar";1° in het zesde lid, worden de woorden "honderdtachtig dagen" vervangen door de woorden "twee jaar" en de woorden "driehonderd vijfenzestig dagen" worden vervangen door de woorden "drie jaar".

Art. 110.In artikel D.28-19, van Boek I van het Milieuwetboek, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, worden de woorden: "De afdeling "Financiering van de milieuverenigingen" bedoeld in artikel D.170 stort jaarlijks op de vijfde werkdag van de maand januari fondsvoorschotten" worden vervangen door de woorden: "De Regering of haar afgevaardigde stort jaarlijks fondsvoorschotten uit de afdeling "Financiering van de milieuverenigingen" van het in artikel D.170 bedoeld milieubeschermingsfonds of uit de algemene uitgavenbegroting; 2° in paragraaf 3, worden de woorden "De voorschotten worden toegekend binnen de perken van de kredieten waarover het Fonds beschikt." vervangen door de woorden: "In geval van gebruik van het in artikel D.170 bedoeld milieubeschermingsfonds, worden voorschotten toegekend binnen de grenzen van de uit dat fonds beschikbare kredieten.,". 3° in paragraaf 4, worden de woorden "In geval van gebruik van het in artikel D.170 bedoeld Milieubeschermingsfonds," ingevoegd aan het begin van de paragraaf. HOOFDSTUK II. - Machtigingen

Art. 111.De "Société wallonne de crédit social" (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet) wordt aangewezen als afgevaardigde van het Waalse Gewest voor de uitvoering van de "prêt tremplin" en het financieel beheer van de "pret jeunes", dat bij het besluit van de Regering van 20 juli 2000 wordt georganiseerd. Haar tegemoetkomingen ten gunste van de kredietinstellingen worden gesubsidieerd door de Minister van Huisvesting.

Art. 112.De Minister bevoegd voor het luchthavenbeheer kan de vastleggingskredieten in de luchthavensector die betrekking hebben op kapitaalinbrengen en die toegestaan zijn door de Waalse Regering, beperken tot de bedragen die effectief volgestort worden tijdens het lopende boekjaar.

Art. 113.In het kader van het herstructureringsplan van de openbare huisvestingsmaatschappijen, mag de Regering overgaan tot de herschikking van de schulden van de maatschappijen.

Art. 114.In het kader van de herstructurering van de sociale kredietloketten, kan de Waalse Regering de Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet belasten met een tegemoetkoming voor het dekken van de fiscale gevolgen van de overdrachten van de portefeuille van de hypothecaire vorderingen.

Art. 115.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen aan de "Société wallonne de gestion et de participations (SOGEPA) " (Waalse beheers- en participatiemaatschappij) voor de dekking van de vastleggingen in verband met het verkrijgen of de waarborg van kredietlijnen voor een bedrag van hoogstens 270 miljoen euro, in het kader van herstructureringsverrichtingen in de bedrijfssector.

Art. 116.De als commissaris, voorzitter of inspecteur-generaal van de Aankoopcomités aangewezen ambtenaren van de Waalse Overheidsdienst worden ertoe gemachtigd om de handelingen van de rechtspersonen bedoeld in artikel 6quinquies van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen te authentificeren. Bovendien zullen zij, zonder dat de ambtenaren die als lid van de aankoopcomités optreden, enig mandaat aan derden moeten verantwoorden, als vertegenwoordigers van de genoemde rechtspersonen optreden in de opdrachten die hun worden toevertrouwd. HOOFDSTUK III. - Gewestelijke waarborgen

Art. 117.De Waalse Regering wordt gemachtigd om het beroep op de lening te bepalen in toepassing van de modaliteiten van het beheerscontract dat tussen de Waalse Regering en het Fonds van de Huisvesting van de kroostrijke gezinnen van Wallonië is gesloten. Het totaalbedrag van de onder dekking van de gewestelijke waarborg toegestane leningen mag in geen geval hoger zijn dan 118.000.000 euro.

De waarborg dekt eveneens de verrichtingen van financieel beheer die aan deze leningen verbonden zijn. De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de verrichtingen van financieel beheer van de vanaf 1990 tot 2011 door het "Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie" aangegane leningen die door het Gewest gewaarborgd zijn.

Art. 118.§ 1. De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aanvullende waarborg van het Waalse Gewest tot 31 december 2021 toe te kennen voor de gehele of gedeeltelijke terugbetaling in hoofdsom, rente en bijkomende kosten, van leningen voor buitengewone tegemoetkoming, die als zodanig aangerekend zijn en die door gemeenten en provincies bij Belfius Bank worden aangegaan. Deze waarborg zal evenwel slechts worden toegekend aan de gemeenten en provincies die een beheersplan voor hun financiën voorleggen en dwingendere toezichtsregels dan die van de geldende wetten aanvaarden om voor de uitvoering ervan te zorgen. § 2. De krachtens dit artikel toegekende aanvullende waarborgen mogen het totaalbedrag van 297.472 euro niet overschrijden.

Art. 119.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest toe te kennen voor de door landbouwers en landbouwbedrijven aangegane leningen voor investeringen of roulerende fondsen in land- en tuinbouw in het kader van het Fonds voor Landbouwinvestering en van de steun voor investeringen in de landbouwsector, voor een totaalbedrag van 99.103.000 euro.

Art. 120.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de leningen van de "Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (SOFICO)" ten belope van maximum 350 miljoen euro.

Art. 121.De Minister van Begroting, in overleg met de Minister van Landbouw, kan de Thesaurie machtigen om financiële middelen te gebruiken ten belope van 380.000.000 euro om de uitgaven te dekken die gedaan zijn namens het Europees Garantiefonds voor de Landbouw (EOFGL) met inbegrip van de interventies mbt de openbare opslag, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij. Bedoelde financiële middelen worden gemobiliseerd in functie van de behoeften van de instelling van het Waalse Gewest die erom gemachtigd is die uitgaven te betalen, de door de Europese Commissie betaalde voorschotten en de met die financiële middelen gedane uitgaven. De penningmeester, de ontvanger en de boekhouder van het betaalorgaan van Wallonië worden aangewezen door de Minister van Landbouw en vervullen hun taken mits inachtneming van de Europese wetgeving terzake.

De Minister van Landbouw wordt ertoe gemachtigd de beschikbare kredieten op de basisallocaties die betrekking hebben op de medegefinancierde steun Programma voor plattelandsontwikkeling 2014-2020 van programma 15.04 om de betaling te waarborgen van de steun bedoeld in de vooruitzichten van de jaarlijkse uitgaven bekendgemaakt aan de Europese Commissie, te vereffenen op de bankrekening van het Betaalorgaan van Wallonië.

De minister van Landbouw is gemachtigd om op de rekening van het Betaalorgaan van Wallonië de kredieten te storten die op grond van basisallocatie 34.01 (ESER-code 34.41) van programma 03 van het "Fonds wallon des calamités naturelles" (Waals fonds voor natuurrampen) beschikbaar zijn voor steun aan de niet-openbare sector om de betaling te waarborgen van de vergoedingen bedoeld in het kader van de erkende landbouwrampen of rampen die op het punt staan te worden erkend.

De Minister van Landbouw is gemachtigd om op de rekening van het Betaalorgaan van Wallonië de kredieten te storten die op grond van basisallocatie 34.41 van programma 03 beschikbaar zijn voor de vergoeding van de aardappelsector, teneinde de betaling van de in dit kader vastgestelde vergoedingen te garanderen.

Vanaf het schooljaar 2017-2018, bestaat het Europees programma in scholen uit een steunprogramma dat door de Europese Commissie wordt medegefinancierd Dit programma is bestemd voor onderwijsinstellingen die door de Franse of Duitse Gemeenschap worden ingericht of gesubsidieerd, en gelegen op het grondgebied van het Waalse Gewest. De Europese begroting zal hoofdzakelijk worden bestemd voor deze uitgaven. Wallonië zal minstens de btw van deze uitgaven ten laste nemen. Het betaalorgaan wordt ertoe gemachtigd om het bedrag van de btw te prefinancieren en, in voorkomend geval, het gewestelijke deel van de steun.

De financiële lasten die voortvloeien uit die voorfinanciering zijn ten laste van basisallocatie 21.01 van programma 04 van organisatieafdeling 15.

Art. 122.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Gewest toe te kennen voor de financieringen van de "Opérateur de Transport de Wallonie" (Waalse Vervoersoperator), in verband met de investeringen inzake openbaar vervoer, met inbegrip van de in de hoedanigheid van bus- en/of materieelhuurder gedane verrichtingen, voor de leningen aangegaan voor de vervroegde terugbetaling van andere leningen, voor de swaptransacties, van intresten, alsook voor de transacties voor de dekking van het risico van de interestenschommeling, en dit voor een maximimdbedrag van 25.000.000 euro in hoofdsom (vijfentwintig miljoen euro).

In het kader van de Tram van Luik wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd de waarborg van het Gewest toe te kennen voor de financieringen van de "Opérateur de Transport de Wallonie" (Waalse Vervoersoperator) in verband met de buitengewone werken voor een maximumbedrag van 48.400.000 euro in hoofdsom (achtenveertig miljoen vierhonderdduizend euro). De waarborg kan betrekking hebben op de hoofdsom, de rente, alsook de swaptransacties, van intresten, alsook voor de transacties voor de dekking van het risico van de interestenschommeling. In het kader van deze waarborg kunnen de financieringen tijdens de periode van uitvoering van de werken worden aangetrokken.

Art. 123.De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen kan, met de toestemming van de Minister van Begroting, de gewestelijke waarborg toekennen voor de leningen die door het Psychiatrisch ziekenhuis (CHP) « des marronniers » aangegaan zijn voor de aankoop, de bouw, de renovatie en de uitrusting van medisch-sociale structuren ten belope van een maximum bedrag van 2.000.000 euro.

Art. 124.De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen kan, met de toestemming van de Minister van Begroting, de gewestelijke waarborg toekennen voor de leningen die door de Psychiatrische ziekenhuizen aangegaan zijn voor de aankoop, de bouw, de renovatie en de uitrusting van medisch-sociale structuren ten belope van een maximum bedrag van 200.000.000 euro.

Art. 125.In het kader van een type-overeenkomst tussen het Gewest en de financiële instellingen wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd om de gewestelijke waarborg toe te kennen voor de leningen die door de niet-commerciële rustoorden aangegaan zijn voor de aankoop, de bouw, de renovatie en de uitrusting van medisch-sociale structuren ten belope van een maximum bedrag van 33.845.341 euro.

Art. 126.Mits de hypotheek op de wijk "Gailly" wordt behouden wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd het saldo van de waarborg van het Waalse Gewest niet te doen uitvoeren zolang de door de Vereniging tussen het OCMW en het "I.O.S." aangekochte gebouwen voor medisch-sociale of maatschappelijke doeleinden gebruikt worden.

Art. 127.In het kader van het project dat tijdens het jaar 2003 is aangesneden inzake leningen op het gebied van sociaal krediet, wordt de Minister van Gezondheid, Sociale actie en Gelijke kansen ertoe gemachtigd om de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen tot een maximaal bedrag van 800.000 euro.

Art. 128.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aan te gane leningen te bepalen naargelang de staat van de geldmiddelen van de "Société wallonne de crédit social" (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet). Het totaalbedrag van de onder dekking van de gewestelijke waarborg toegestane leningen mag in geen geval hoger zijn dan 207.000.000 euro.

De waarborg dekt eveneens de verrichtingen van financieel beheer die aan deze leningen verbonden zijn.

Art. 129.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aan te gane leningen te bepalen naargelang de staat van de geldmiddelen van de Waalse Huisvestingsmaatschappij. Het totaalbedrag van de onder dekking van de gewestelijke waarborg toegestane leningen mag in geen geval hoger zijn dan 231.000.000 euro.

De waarborg dekt eveneens de verrichtingen van financieel beheer die aan deze leningen verbonden zijn.

Art. 130.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de nieuwe leningen van de "Société wallonne des aéroports" (Waalse Maatschappij voor Luchthavens) voor de uitvoering in 2021 van de investeringsprogramma's goedgekeurd door de Regering ten belope van maximum 51 miljoen euro.

De leningen van de SOWAER zullen de vorm kunnen aannemen van gewone bankleningen, obligatieleningen, privé-leningen of van uitgiften van thesauriebewijzen.

De Waalse Regering wordt er bovendien toe gemachtigd de gewestelijke waarborg toe te kennen voor rente-swaptransacties alsook voor de transacties voor de dekking van het risico voor veranderingen in de wisselkoers voor de leningen 2021, ten belope van 51 miljoen euro.

Art. 131.De "Société wallonne d'investissement et de conseil" in de sectoren gezondheid, ziekenhuizen, huisvesting van bejaarde personen, opvang van gehandicapten, afgekort "Wallonie Santé" wordt ertoe gemachtigd om waarborgen te verlenen ten belope van 100 miljoen euro.

Art. 132.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de leningen voor de leningen van "SA B.E.FIN", dochteronderneming van de groep SRIW in het kader van de uitvoering van het project Renowatt voor een maximum bedrag van 4 miljoen €. HOOFDSTUK IV. - Toekenning van voorschotten

Art. 133.De Minister-President en de Leden van de Waalse Regering mogen voorschotten toekennen op de tegemoetkomingen van het Gewest in de uitgaven voor werken voor zuivering van afvalwater en ruilverkaveling.

Deze voorschotten mogen niet hoger zijn dan : a) 30 % van het bedrag van de gegunde opdrachten van minder dan 1.239.467 euro; b) 25 % van het bedrag van de gegunde opdrachten tussen 1.239.467 en 4.957.870 euro; c) 20 % van het bedrag van de gegunde opdrachten van méér dan 4.957.870 euro.

Het bedrag van de tegemoetkoming van het Gewest, dat bepaald wordt bij de aanwijzing van de aannemer, dient als referentie voor de berekening van het voorschot.

Deze som zal aan de rechthebbende instelling worden gestort wanneer de administratie het bevel tot aanvang der werken heeft verkregen.

Art. 134.De Minister van Begroting kan de Thesaurie ertoe machtigen de bedragen, zoals bepaald in het protocolakkoord gesloten door het Gewest en de "Société publique de Gestion de l'Eau" (Openbare maatschappij voor waterbeheer), ten laste van basisallocatie15.60 (Fonds voor de Milieubescherming), met voorschotten te storten binnen de perken van de begrotingskredieten.

Art. 135.De Waalse Regering is ertoe gemachtigd kapitaalinbreng te doen bij de de SPGE (openbare maatschappij voor waterbeheer), namelijk om de investeringen te bevorderen, de schuldenlast te beperken en de uitvoering van gemachtigde opdrachten toe te laten. HOOFDSTUK V. - Schuldenlast

Art. 136.In afwijking van artikel 26, 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, kunnen de vastleggingskredieten van de programma's 04, 05, 06 en 07 van organisatieafdeling 19 worden overgedragen door de Minister van Begroting.

Art. 137.De Minister van Begroting kan de Thesaurie machtigen om de uitgaven m.b.t. de schuld, ten laste van de basisallocaties van programma's 04, 05, 06 en 07 van organisatieafdeling 19 met voorschotten te betalen binnen de perken van de begrotingskredieten of, in voorkomend geval, van de voor het financieel beheer van sommige leningen aan te wenden ontvangsten, mits latere regularisatie. HOOFDSTUK VI. - Bijzondere afdeling

Art. 138.De bepalingen van artikel 4 van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden zijn niet van toepassing tijdens 2021 op de fondsen waarvan sprake onder Titel IV van de bij dit decreet gevoegde tabel.

Art. 139.Buiten de perken van de beschikbare ontvangsten en ten belope van de door de Europese Gemeenschap bepaalde bedragen voor tegemoetkomingen, kan de Minister van Begroting uitgaven vastleggen en ordonnanceren ten laste van de artikelen 60.02.A.01 (EFRO), 60.02.A.03 (E SF), 60.02.A.05 (FIOV), 60.02.A.06 (LIFE) en 60.02.A.07 (RTE-T Waterwegen) van afdeling 10 van Titel IV. HOOFDSTUK VII. - Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie

Art. 140.In het opschrift van het decreet van 5 maart 2008 houdende oprichting van het "Agence wallonne de l'air et du climat" (Waals Agentschap voor lucht en klimaat) als dienst met afzonderlijk beheer worden de woorden "als dienst met afzonderlijk beheer" opgeheven.

Art. 141.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Agence wallonne de l'Air et du Climat" (Waals agentschap voor Lucht en Klimaat) voor 2021 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 61.113.000 euro voor de ontvangsten en 12.268.000 euro voor de uitgaven.

Art. 142.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Agence wallonne du Patrimoine" (Waals Agentschap voor het patrimonium) voor 2021 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 45.169.000 euro voor de ontvangsten en 39.669.000 euro voor de uitgaven. HOOFDSTUK VIII. - Instellingen

Art. 143.De bij dit decreet gevoegde begroting van "Wallonie-Bruxelles International" voor 2021 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 74.320.000 euro voor de ontvangsten en 74.187.000 euro voor de uitgaven.

Art. 144.De bij dit decreet gevoegde werkingsbegroting van het "Centre régional d'Aide aux Communes" (Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten) voor 2021 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 5.831.000 euro voor de ontvangsten en 5.762.000 euro voor de uitgaven.

Art. 145.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Institut scientifique de Service public" (Openbaar Wetenschappelijk Instituut) voor 2021 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 36.499.000 euro voor de ontvangsten en 37.630.000 euro voor de uitgaven.

Art. 146.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Institut scientifique de Service public" (Openbaar Wetenschappelijk Instituut) "Gemachtigde opdracht" voor 2021 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 2.859.000 euro voor de ontvangsten en 2.659.000 euro voor de uitgaven.

Art. 147.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Centre wallon de recherches agronomiques" (Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek) voor 2021 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 39.235.000 euro voor de ontvangsten en 38.695.000 euro voor de uitgaven.

Art. 148.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Institut wallon d'évaluation" (Waals instituut voor evaluatie) voor 2021 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 7.688.000 euro voor de ontvangsten en 7.513.000 euro voor de uitgaven.

Art. 149.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Commissariat Général au Tourisme" (Commissariaat-Generaal voor Toerisme) voor 2021 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 75.196.000 euro voor de ontvangsten en 72.838.000 euro voor de uitgaven.

Art. 150.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Fonds wallon des calamités naturelles" (Waals natuurrampenfonds) voor 2021 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 29.760.000 euro voor de ontvangsten en 29.760.000 euro voor de uitgaven.

Art. 151.De bij dit decreet gevoegde begroting van het « Fonds bas carbone et résilience » (Fonds voor een koolstofarme en veerkrachtige economie) voor 2021 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 17.000.000 euro voor de ontvangsten en 17.000.000 euro voor de uitgaven.

Art. 152.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Post-COVID-19-Fonds" voor de armoedebestrijding voor 2021 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 15.000.000 euro voor de ontvangsten en 15.000.000 euro voor de uitgaven.

Art. 153.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Post-COVID-19-Fonds" voor de uitstraling van Wallonië voor 2021 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 15.000.000 euro voor de ontvangsten en 15.000.000 euro voor de uitgaven. HOOFDSTUK IX. - Diverse bepalingen

Art. 154.In het specifieke kader van de impulsfondsen wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd om het subsidiëringspercentage op 90% te brengen voor het geheel van de projecten die betaald worden zowel door het economisch impulsfonds ten gunste van reconversiegebieden of van bijzonder benadeelde gebieden als door het impulsfonds voor de landelijke economische ontwikkeling.

Art. 155.In artikel 24 van het decreet van 19 december 2002 betreffende de bevordering van de landbouw en de ontwikkeling van landbouwproducten van gedifferentieerde kwaliteit, worden de woorden "31 december 2007" vervangen door de woorden "31 december 2021".

In artikel D.418, 8°, van het decreet van 27 maart 2014 betreffende het Waalse Landbouwwetboek, worden de woorden "31 december 2015" vervangen door de woorden "31 december 2021".

Art. 156.Overeenkomstig artikel 46 van de wet van 22 juli 1970 houdende de wettelijke herverkaveling van landbouwgoederen zijn de saldo's van de rekeningen van de ontbonden ruilverkavelingscomités ten laste van basisallocatie 85.02 van programma 15.12 - Beheer van het landelijk gebied, van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest.

Art. 157.Overeenkomstig artikel 3 van het programmadecreet van 10 december 2009 houdende verschillende maatregelen betreffende de wegenisretributie, de bezoldiging van de gewestelijke garantie, de dotaties en subsidies aan bepaalde instellingen onder beheerscontract, en een pilootproject inzake trekkingsrecht, ten gunste van de gemeenten, voor de investeringssubsidies betreffende de onderhoudswerken van de wegen en overeenkomstig artikel 14 van het programmadecreet van 22 juli 2010 houdende verschillende maatregelen inzake goed bestuur, administratieve vereenvoudiging, begroting en vorming voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet, worden de bedragen van de dotaties en subsidies, voor 2021, waarover elke rechtspersoon onder beheerscontract met het Waalse Gewest beschikt, vastgesteld overeenkomstig de bij dit decreet gevoegde begrotingstabel.

Art. 158.De subsidies met betrekking tot de opdrachten van openbare dienst waarover de beheersmaatschappijen van de luchthavens van Luik en Charleroi beschikken krachtens de concessieovereenkomsten gesloten respectievelijk op 4 januari 1991 en 9 juli 1991, alsook krachtens hun opeenvolgende aanhangsels, worden vastgelegd overeenkomstig de bij dit decreet gevoegde begrotingstabel, niettegenstaande elke andersluidende bepaling in voornoemde overeenkomsten.

De clausules van de concessiecontracten tot vastlegging van de bedragen en tot bepaling van de aanpassingsregels van de subsidies toegekend aan de in voornoemd lid bedoelde rechtspersonen, worden opgeschort.

Art. 159.De subsidies, zoals bedoeld in artikel 13, eerste lid, 1° tot 4°, van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke opdrachten voor arbeidsbemiddeling, voor zover ze de vorm niet innemen van subsidies zoals bepaald krachtens het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector en het onderwijs, worden vereffend, voor 2021, volgens de volgende modaliteiten: 1° een voorschot dat overeenstemt met 75% van het toegekend jaarlijks totaalbedrag, wordt door de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling) gestort in de loop van het eerste kwartaal 2021 op grond van een schuldvordering;2° het saldo van 25% van het jaarlijkse totaalbedrag van de subsidie, wordt gestort in de loop van 2022 naargelang van het bedrag van de schuldvordering, van het activiteitenverslag, met inbegrip van de verwezenlijking van de doelstellingen van het jaarlijkse actieplan, en van de bewijsstukken. Als de documenten bedoeld in het eerste lid, 1° en 2°, niet worden overgemaakt, wordt artikel 14 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, toegepast.

De bijkomende subsidie, zoals bedoeld in artikel 13, eerste lid, 5°, van hetzelfde decreet, wordt bestemd in 2021 voor de dekking van de tegemoetkoming bedoeld door de sociale partners in het kader van de overeenkomsten voor de Waalse privé non-profit sector. Deze subsidie wordt uitbetaald, op grond van de bewijsstukken die hem worden overgemaakt.

Art. 160.De Regering wordt ertoe gemachtigd, voor elk investeringsprogramma genomen bij toepassing van artikel 405 van deel II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, om af te wijken van de betalingsmodaliteiten bedoeld in artikel 1418 van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid.

In voorkomend geval bepaalt de Regering, in het kader van het betrokken investeringsprogramma, het betalingsritme van de subsidies.

Art. 161.In artikel 5, § 1, van het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën, gewijzigd bij het decreet van 6 november 2008, worden de woorden "op 31 december 2016" ingevoegd tussen de woorden "door de vormingsoperatoren die de Waalse Regering" en het woord "erkent".

Artikel 6 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : « De oorspronkelijk erkenning wordt verleend voor een periode van 1 jaar.

De hernieuwing van de erkenning wordt voor drie jaar toegekend, mits een positief evaluatieverslag uitgevoerd door de administratie.

Het evaluatieverslag heeft betrekking op het administratief en financieel beheer alsook op het beheer inzake de menselijke hulpkrachten door de administratie en de analyse van de pedagogische kwaliteit van de opleidingen door de pedagogische deskundige bedoeld in artikel 7, § 3, 5°.

De inhoud van het evaluatieverslag kan nader bepaald worden door de Regering. Zij bepaalt de procedure, de modaliteiten en de voorwaarden betreffende de erkenning en de hernieuwing van de erkenning van de vormingsoperatoren.

Art. 162.Artikel 7 van het decreet van 25 maart 2004 betreffende de erkenning van en de toekenning van subsidies aan de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen, gewijzigd bij het decreet van 28 november 2013, wordt vervangen door wat volgt : "Art.7. Na afloop van de oorspronkelijke erkenningsperiode van drie jaar, kan de erkenning worden verlengd voor hernieuwbare periodes van zes jaar. ».

Art. 163.Het eerste lid van artikel 7 van het decreet van 15 juli 2008 betreffende de begeleidingsstructuren voor zelftewerkstelling (afgekort "S.A.A.C.E") wordt vervangen als volgt: "

Art. 7.De hernieuwing van de erkenning alsook de toekenning van toelagen worden verleend door de Regering, volgens de procedure en de modaliteiten die zij bepaalt. ».

Art. 164.In afwijking van artikel 28 van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs, kunnen de werkgevers die, tot 30 juni 2017, voor hun activiteiten als erkend centrum voor opleiding en socioprofessionele inschakeling krachtens het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling, in aanmerking zijn gekomen voor steun ter bevordering van tewerkstelling toegekend bij of krachtens voornoemd decreet van 25 april 2002, voor de andere activiteiten dan die erkend krachtens voornoemd decreet van 10 juli 2013, in aanmerking komen voor steun ter bevordering van tewerkstelling toegekend bij of krachtens voornoemd decreet van 25 april 2002 voor de tewerkstelling van werknemers met hoogstens een halftijdse arbeidsovereenkomst.

Art. 165.In afwijking van de artikelen 8 tot 11 van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling, kan de Regering nieuwe uren goedkeuren tot een maximum van 98.219 extra uren ten opzichte van het aantal in 2020 goedgekeurde uren.

Art. 166.Er wordt een artikel 21bis ingevoegd in het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, laatst gewijzigd bij het decreet van 2 mei 2013, dat als volgt luidt: "Art. 21 bis. In afwijking van artikel 21, vijfde lid, moeten de werkgevers die, tussen 1 januari 2010 en 31 december 2013, op basis van bedoeld decreet, werkgelegenheidssteun te goeder trouw hebben ontvangen, die hoger is dan de kostprijs die daadwerkelijk wordt gedragen door de werkgever voor elke werknemer, moeten het bijkomend bedrag van deze steun niet terugbetalen".

Art. 167.In het zesde lid van artikel 116 van het programmadecreet van 22 juli 2010 houdende verschillende maatregelen inzake goed bestuur, bestuurlijke vereenvoudiging, energie, huisvesting, fiscaliteit, werkgelegenheid, luchthavenbeleid, economie, leefmilieu, ruimtelijke ordening, plaatselijke besturen, landbouw en openbare werken, worden de woorden « 80% » vervangen door « 100% ».

Art. 168.Bij wijze van overgangsmaatregel worden, in 2021, de volgende bepalingen van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden opgeschort: - de artikelen 7, 1°, b, 8, 26, § 1, 3° en 29, § 5, 2° voor zover ze voorzien in niet-limitatieve vereffeningskredieten; - de bepalingen betreffende de boekhoudkundige registratie van de juridische verbintenis die met name voortvloeien uit de artikelen 22 en 24; - de bepalingen bedoeld in het tweede lid van artikel 25; - de bepalingen van: * de artikelen 32 §§ § 1, 3 en 4 en 38, § 3 betreffende de algemene boekhouding ; * artikel 61 betreffende de toekenning van toelagen en prijzen voor wat betreft de bepalingen in verband met de toekenning van toelagen.

Ten slotte blijven de bepalingen betreffende de controle op de aanwending van de subsidies bij wijze van overgangsmaatregel onderworpen aan de bepalingen van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991.

Art. 169.In artikel 19 van het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017 houdende organisatie van de controle en de interne audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de Diensten van de Waalse Regering, de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen, de instellingen en de Ombudsdienst van het Waalse Gewest, worden de woorden "1 januari 2020" vervangen door "1 januari 2022".

Art. 170.In afwijking van artikel 21, § 3, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de schuldvorderingen die niet aan de oorspronkelijke begunstigde kunnen worden betaald wegens een juridische of administratieve belemmering die naar behoren is gemeld of uitvoerbaar is gemaakt, voor het jaar 2021 behandeld door de Directie Administratieve boekhouding, van de Directie Financiering en Ontvangsten of de Directie Geschillen van de Thesaurie, overeenkomstig de door de Minister van Begroting vastgestelde modaliteiten.

Art. 171.In geval van ontoereikende kredieten op de basisallocaties die voor de bezoldiging van het personeel en voor de daarmee verbonden subsidies dienen, kan de betaling uitgevoerd worden door middel van geldvoorschotten en in de boekhouding geregulariseerd worden.

Art. 172.De leden van de Regering worden ertoe gemachtigd om prijzen toe te kennen.

Art. 173.Op grond van een behoorlijk gemotiveerde aanvraag van de Gemeenteraad, kan een gemeente een aanvraag indienen tot opheffing van de omtrek van een erkende verrichting van stadsvernieuwing op haar grondgebied.

Na raadpleging van de beleidsgroep "Ruimtelijke Ordening" - afdeling "Operationele inrichting" - die zijn advies uitbrengt binnen een termijn van vijfenveertig dagen na ontvangst van het dossier, bij gebreke waarvan het advies gunstig wordt geacht - (de termijn wordt geschorst van 16 juli tot 15 augustus) -, en op basis van het advies van de Administratie, kan de Waalse Regering het besluit tot erkenning van deze stadsvernieuwingsoperatie opheffen.

Bij opheffing vóór de periode van vijftien jaar bedoeld in artikel 5, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2013 betreffende de toekenning van toelagen door het Waalse Gewest voor de uitvoering van stadsvernieuwingsoperaties en met inachtneming van de in dit artikel 5, tweede lid, bepaalde maximale duur van vijftien jaar beschikt de gemeente over twee jaar om de ontwerpen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een subsidiëringsbesluit, uit te voeren en om de documenten die de uitbetaling van de desbetreffende subsidies mogelijk maken, in te dienen. Zoniet kan de gemeente niet meer aanspraak maken op de subsidies.

Na afloop van de hierbovenvermelde periode van vijftien jaar, kan de gemeente niet meer aanspraak maken op de subsidies waarvoor ze vóór die vervaldatum de documenten die de uitbetaling van de desbetreffende subsidies mogelijk maken, niet ingediend heeft.

Art. 174.Artikel R.419, § 1, van het Waterwetboek wordt aangevuld als volgt: "12° De financiering van internationale ontwikkelingsprojecten voor de toegang tot water of de sanering van afvalwater in derdewereldlanden, alsook van de projecten met betrekking tot de strijd tegen de klimaatopwarming".

Art. 175.De uitwerking van de artikelen 453 tot 456 van het besluit van de Waalse Regering van 14 maart 2008 betreffende de toekenning van subsidies voor handelingen en werken in herin te richten locaties wordt behouden voor wat betreft de voorwaarden voor de toekenning van subsidies, de procedure voor de toekenning van subsidies, de berekeningsgrondslag, het percentage, de procedure voor de uitbetaling en de terugvordering van subsidie tot de definitieve oplevering van de handelingen en werken ten opzichte van de inrichtingen opgenomen door de Regering in de alternatieve financieringsplannen SOWAFINAL vóór de inwerkingtreding van het decreet van 20 juli 2016 tot opheffing van het decreet van 24 april 2014 tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium en tot vorming van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling.

Art. 176.Wijzigingsbepaling van het Wetboek van Ruimtelijke ontwikkeling waarvan de inwerkingtreding op 1 juni 2017 wordt bepaald.

In artikel D.IV.9, eerste lid, punt 1°, van het Wetboek van Ruimtelijke ontwikkeling, worden de woorden " vóór de inwerkingtreding van het gewestplan " ingevoegd tussen de woorden " tussen twee opgetrokken woningen " en de woorden " of tussen een woning die is opgetrokken ".

Art. 177.§ 1. Voor de toepassing van dit artikel en van de uitvoeringsbepalingen ervan, dient te worden verstaan onder: 1° PPS-overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen de "Sofico" als opdrachtgever, waarbij de dienstverlener de voorzieningen inzake openbare verlichting van het structurerend netwerk van het Waalse Gewest moet ontwerpen, moderniseren, financieren, beheren, onderhouden en ter beschikking stellen van de "Sofico", in de zin van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 24 april 2014, 11 juni 2015, 24 maart 2016 en 23 februari 2017 ;2° dienstverlener: de privé-dienstverlener met wie de PPS-overeenkomst is gesloten ;3° "Sofico": de "Société wallonne de Financement complémentaire des infrastructures" (Waalse maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren);en 4° Gewest: het Waalse Gewest. § 2. De Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Gewest toe te kennen onder de vorm van een borgsom in de zin van de artikelen 2011 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, waarvan de voorwaarden en modaliteiten contractueel worden bepaald, om de betaling door de " SOFICO " van alle door laatstgenoemde verschuldigde bedragen, aan de dienstverlener te waarborgen overeenkomstig de PPS-overeenkomst met betrekking tot de voorzieningen inzake openbare verlichting van het structurerend netwerk van het Gewest.

Art. 178.§ 1. Voor de toepassing van dit artikel en van de uitvoeringsbepalingen ervan, dient te worden verstaan onder: 1° PPS-overeenkomst: de overeenkomst gesloten door de "OTW" als opdrachtgever, op grond waarvan de dienstverlener rollend materieel moet bouwen, financieren, beheren, onderhouden en ter beschikking stellen;2° dienstverlener: de privé-dienstverlener met wie de PPS-overeenkomst is gesloten ;3° "OTW" : de "Opérateur de Transport de Wallonie" (Waalse Vervoersoperator);en 4° Gewest: het Waalse Gewest. § 2. De Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Gewest toe te kennen onder de vorm van een borgsom in de zin van de artikelen 2011 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, waarvan de voorwaarden en modaliteiten contractueel worden bepaald, om de betaling door de "OTW" van alle verschuldigde bedragen aan de dienstverlener te waarborgen overeenkomstig de PPS-overeenkomst met betrekking tot het rollend materieel.

Art. 179.§ 1. Voor de toepassing van dit artikel en van de uitvoeringsbepalingen ervan, dient te worden verstaan onder: 1° CPE-overeenkomst: de overeenkomst gesloten door het Gewest of een "UAP" (Waalse openbare bestuurseenheid) als opdrachtgever, op grond waarvan de dienstverlener de woningen moet renoveren, financieren en onderhouden;2° Dienstverlener: de privé-dienstverlener met wie de CPE-overeenkomst is gesloten ;3° Gewest: het Waalse Gewest;4° "UAP" : Waalse openbare bestuurseenheid . § 2. De Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Gewest toe te kennen onder de vorm van een borgsom in de zin van de artikelen 2011 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, waarvan de voorwaarden en modaliteiten contractueel worden bepaald, om de betaling door het Gewest of een "UAP" van alle verschuldigde bedragen aan de dienstverlener te waarborgen overeenkomstig de CPE-overeenkomst.

Art. 180.Artikel 3, § 1, 6°, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheid wordt aangevuld met de woorden "en de "Commission wallonne pour l'Energie" (Waalse Commissie voor Energie)".

In de artikelen 52/1, 79, § 2 en 87, § 6, van hetzelfde decreet, worden de woorden "en de "Commission wallonne pour l'Energie" (Waalse Commissie voor Energie)" telkens ingevoegd na de woorden "de Ombudsdienst".

In de artikelen 55, § 2, 56, § 2 en 57, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017 houdende diverse maatregelen betreffende de uitvoering van de begroting, de algemene en de begrotingsboekhouding en de rapportering van de Waalse openbare bestuurseenheden, worden de woorden "en de "Commission wallonne pour l'Energie" (Waalse Commissie voor Energie)" telkens ingevoegd na de woorden "de Ombudsdienst".

In het opschrift van het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017 houdende organisatie van de controle en de interne audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de diensten van de Waalse Regering, de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen, de instellingen en de Ombudsdienst van het Waalse Gewest, worden de woorden "en de "Commission wallonne pour l'Energie" (Waalse Commissie voor Energie)" telkens ingevoegd na de woorden "de Ombudsdienst".

In artikel 2 van hetzelfde besluit, worden "op de Ombudsdienst bedoeld in artikel 3, § 1, 6°, van hetzelfde decreet" vervangen door de woorden "op de Ombudsdienst en de "Commission wallonne pour l'Energie" (Waalse Commissie voor Energie)" bedoeld in artikel 3, § 1, 6, van hetzelfde decreet. » In de artikelen 27 en 28 van hetzelfde besluit, worden de woorden "en de "Commission wallonne pour l'Energie" (Waalse Commissie voor Energie)" telkens ingevoegd na de woorden "de Ombudsdienst".

In afwijking van artikel 51ter, § 2, van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, wordt de dotatie van de "Commission wallonne pour l énergie" (CWAPE) (Waalse Commissie voor Energie) vastgesteld op 5.550.000 euro in 2021.

In afwijking van artikel 51bis van bovenvermeld decreet is de dotatie van de CWAPE ten laste van de basisallocatie 41.01.40 van programma 16.31.

Art. 181.§ 1. Artikel 37 van het programmadecreet van 21 december 2016 met betrekking tot verschillende maatregelen betreffende de begroting wordt opgeheven. § 2. In artikel D.V.13 van het Wetboek van Ruimtelijke ontwikkeling wordt een paragraaf 2bis ingevoegd, luidend als volgt: « § 2bis. De Regering kan een maximum bedrag voor de toelage toegekend krachtens paragraaf 2 bepalen en de toekenningsprocedure van deze toelage omschrijven. ».

Art. 182.Artikel 6, tweede lid, van het decreet van 1 april 1999 houdende oprichting van de publiekrechtelijke N.V. "SARSI" wordt gewijzigd als volgt: "Het kadastrale inkomen van de goederen van de vennootschap wordt vrijgesteld van de onroerende voorheffing voor zover die goederen zelf onproductief zijn of het voorwerp uitmaken van een herbestemming. ».

Art. 183.Artikel 2, paragraaf 3, van het decreet van 29 oktober 2015 houdende oprichting van begrotingsfondsen inzake wegen en waterwegen wordt vervangen door wat volgt: " 11° de verhuur, de aankoop en het onderhoud van materieel voor bedrijven met het oog op het onderhoud van het wegen- en autowegennetwerk. ».

Art. 184.Artikel 3, paragraaf 3, 2°, van het decreet van 29 oktober 2015 houdende oprichting van begrotingsfondsen inzake wegen en waterwegen wordt vervangen door wat volgt: "2° het onderhoud, de bouw en de renovatie van voornoemd netwerk, met inbegrip van de tegemoetkomingen ten gunste van de "SOFICO".

Art. 185.Artikel 3, paragraaf 3, van het decreet van 29 oktober 2015 oktober houdende oprichting van begrotingsfondsen inzake wegen en waterwegen wordt vervangen door wat volgt: "9° de aankoop van kleding en uniformen voor de personeelsleden van de Domaniale politie en de sluiswachters; 10° de aankoop van technische voertuigen, met name voor de steengroeve van Gore;11° de valorisatie en het herstel van huizen van de Waalse Overheidsdienst Mobiliteit en Infrastructuren;12° de aankoop en de opvolging van de zogenaamde "slimme" meters.

Art. 186.Artikel 3, eerste lid, van het decreet van 7 juni 1990 houdende oprichting van "Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.)" (Wetenschappelijk Instituut van Openbare dienst in het Waalse Gewest), wordt aangevuld met de woorden "5° Leefmilieu-Gezondheid". ».

Art. 187.Artikel 7 van het decreet van 7 juni 1990 houdende oprichting van "Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.e.P.)" (Wetenschappelijk Instituut van Openbare dienst in het Waalse Gewest), wordt aangevuld met een derde paragraaf: « § 3. De Regering kan toelagen toekennen, binnen de perken van de begrotingskredieten, voor acties op het gebied van milieu-gezondheid.

Deze toelagen kunnen worden ingezet in het kader van de uitvoering van de maatregelen van een plan inzake milieu-gezondheid (ENVIeS), dat door de Regering is goedgekeurd, en worden toegekend aan de privé-sector, aan de openbare sector of aan universiteiten.

De Regering bepaalt de voorwaarden en de modaliteiten voor de toekenning van de toelagen. ».

Art. 188.In artikel 10 van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, laatst gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019 betreffende milieudeliquentie worden de woorden "en wanneer deze verhoging van dien aard is dat ze het welzijn van de dieren aantast" ingevoegd na de woorden "of wanneer ze het aantal dieren van de inrichting verhoogt".

Art. 189.§ 1. Voor het boekjaar 2021 worden de bedragen in de tabel van artikel 318 van het reglementair deel van het Waalse wetboek van Sociale actie en Gezondheid geïndexeerd en met één procent verhoogd. § 2. Voor de centra die tussen 1 januari 2014 en 31 december 2018 worden erkend, wordt het eerste forfaitair bedrag toegekend op basis van § 7 van artikel 313 van het Reglementair deel van Sociale actie en Gezondheid geïndexeerd en met één procent verhoogd. § 3. Voor de centra die vanaf 1 januari 2019 worden erkend, wordt het eerste forfaitair bedrag toegekend op basis van paragraaf 7 van artikel 313 van het Reglementair deel van Sociale actie en Gezondheid, geïndexeerd.

Art. 190.De erkenningen van de arbeidsgeneeskundige diensten bedoeld in artikel 106 van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming, vallend onder het Waals Gewest en verstrijkend op 31 december 2020, worden van rechtswege verlengd tot 31 december 2018.

Art. 191.Artikel 469 van het Waalse Wetboek van Sociale actie en Gezondheid wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 469.Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, verleent de Regering of diens afgevaardigde, aan het erkende coördinatiecentrum, een toelage voor de uitvoering van de opdrachten bepaald bij dit hoofdstuk, volgens de voorwaarden en modaliteiten die zij vaststelt.

Deze toelage wordt gebruikt om de bezoldigingskosten van de geschoolde beroepskrachten bedoeld in de artikelen 448 tot 450 alsook de werkingskosten. Hat aantal geschoolde beroepskrachten dat in aanmerking wordt genomen, wordt bepaald in het besluit tot erkenning van het erkende centrum.

De toelage bestaat uit een forfaitair gedeelte en een variabel gedeelte.

Het forfaitair gedeelte is gelijk aan 85% van de toelage.

Het variabele gedeelte, dat met het saldo van de toelage overeenstemt, neemt het dynamisme van het erkende coördinatiecentrum in aanmerking.

De criteria voor de berekening van dit gedeelte houden rekening met de gemiddelde activiteit van elk erkend coördinatiecentrum. De Regering wordt ertoe gemachtigd om de activiteit van elk centrum nader te bepalen aan de hand van indicatoren die in overleg met de federaties worden ontwikkeld, rekening houdend met de werklast die inherent is aan elk type opdracht.

De Regering bepaalt de modaliteiten betreffende de verdeling van het variabele gedeelte. ».

Art. 192.In het Waalse Wetboek voor Toerisme, worden de volgende wijzigingen aangebracht: In artikel 34.D, worden de woorden "voor de aanneming van de programma-overeenkomst" vervangen door de woorden "voor de aanneming en de hernieuwing van de programma-overeenkomst".

In artikel 34/2.AGW, wordt een nieuw paragraaf 5 ingevoegd, luidend als volgt: " § 5. Na afloop van de periode van drie jaar bedoeld in artikel 34.D, eerste lid, 5°, wordt een nieuw programma-overeenkomst gesloten die het voorwerp uitmaakt van een nieuwe goedkeuring volgens de procedure bedoeld in paragraaf 1, tenzij de Minister in een vereenvoudigde procedure voor deze goedkeuring voorziet. ».

Artikel 207 wordt aangevuld als volgt: "Voor de ruimten voor de ontvangst op de hoeve bedoeld in artikel 252/1, 1°, van het Wetboek, kan het "Commissariat Général au Tourisme" (Commissariaat-Generaal voor Toerisme) de bevoegde overheid verzoeken om een attest van vrijstelling van de stedenbouwkundige vergunning in de zin van het Wetboek van Ruimtelijke ontwikkeling. ».

In artikel 252, 2°, worden de woorden "in de onmiddellijke nabijheid van" vervangen door de woorden "bij".

In artikel 402/2, laatst lid, worden de woorden "tien jaar" vervangen door de woorden "vijf jaar".

In artikel 434.D, worden de woorden "voor gebouwen en in twee categorieën voor terreinen" ingevoegd tussen de woorden "in drie categorieën" en "volgens de normen die".

In artikel 438.BWG, wordt het eerste lid vervangen als volgt: "Het bedrag van de forfaitaire bijdrage bedoeld in artikel 437.D bedraagt : wat gebouwen betreft : - 170 euro voor een plaats waar minder dan 40 jongeren worden opgevangen; - 205 euro voor een plaats waar 40 tot minder dan 60 jongeren worden opgevangen; - 250 euro voor een plaats waar méér dan 60 jongeren worden opgevangen. wat terreinen betreft : - 170 euro voor een plaats waar minder dan 50 jongeren worden opgevangen; - 205 euro voor een plaats waar 50 tot minder dan 80 jongeren worden opgevangen; - 250 euro voor een plaats waar méér dan 80 jongeren worden opgevangen. ».

Artikel 440.BWG, tweede lid, wordt gewijzigd als volgt: - In punt 1°, worden de woorden "en voor de gebouwen" ingevoegd tussen de woorden "van artikel 332.D" en de woorden ", een afschrift van het brandveiligheidsattest;"; - In punt 2°, worden de woorden "en voor de gebouwen" ingevoegd tussen de woorden "artikel 347.D" en de woorden ", een afschrift van het vereenvoudigd controleattest;". - een zesde punt wordt toegevoegd, luidend als volgt: "6° het bewijs dat de betrokken bevoegde gemeentelijke overheid toestemming heeft verleend om jeugdbewegingen op het terrein te ontvangen. ».

Artikel 452.D wordt aangevuld als volgt: "De normen van het label kunnen verschillend zijn voor een gebouw of een terrein. ».

Artikel 453.D wordt aangevuld als volgt: "Als één enkele VZW aan de voorwaarden bepaald in de artikelen 455 en 457 van het Wetboek kan voldoen, dan is de verlenging niet beperkt tot één keer. ».

In artikel 462.D, worden de volgende wijzigingen aangebracht : - In het eerste lid, worden de woorden "van de soort "gebouw"" ingevoegd tussen de woorden "van een kampplaats" en de woorden "is afhankelijk van"; - het artikel wordt aangevuld als volgt met een derde en een vierde lid: "Het label voor de kampplaatsen van de soort "terreinen" wordt onderworpen aan de naleving van de voorwaarden bepaald door de Regering.

Ze kunnen betrekking hebben op : 1° de kenmerken van het terrein en de omgeving ervan, zoals meer bepaald de opvangcapaciteit ten opzichte van de grondoppervlakte, de toegankelijkheid van het terrein, de afbakening ervan;2° de uitrusting van het terrein, zoals de toegang tot drinkwater, de terbeschikkingstelling of bouw van sanitaire voorzieningen;3° de situatie in de nabijheid van het terrein ;4° het zedelijk gedrag van de aanvrager, van de labelhouder en van de persoon belast met het dagelijks beheer van het terrein;5° de overeenkomst die bij elke bezetting moet worden ondertekend;6° de maximale prijs van de overnachting per persoon en de voor de lasten verlangde kostprijs;7° de minimale duur van de terbeschikkingstelling van het terrein;8° de naleving van de kalmte van de buurt;9° het afvalbeheer.».

Artikel 463.AGW wordt gewijzigd als volgt: - In het eerste lid, worden de woorden "Elke kampplaats moet de volgende criteria vervullen" vervangen door de woorden " § 1. "Elke kampplaats van de soort "gebouw" moet de volgende criteria vervullen". - In paragraaf 1, wordt een nieuw tweede lid opgesteld als volgt : "Elke kampplaats van de soort "terrein" moet de volgende criteria vervullen: 1° hij stemt overeen met de door de Minister bepaalde minimale normen; 2° hij is niet gelegen op hetzelfde terrein als een toeristische logiesverstrekkende inrichting die gemachtigd is om één van de benamingen bedoeld in artikel 1.D, 11° en 12° te gebruiken; 3° hij is inderdaad beschikbaar als kampplaats tijdens een minimale duur van 6 weken in de zomer;4° het terrein ziet er verzorgd uit, is in goede staat;voor elke verhuring wordt hij gemaaid; 5° ofwel hij buiten een bewoonde kern gelegen is, op een afstand die de kalmte van de omwoners verzekert, ofwel de labelhouder of de persoon belast met het dagelijkse beheer van de kampplaats, of bij gebrek een behoorlijk gemachtigde verantwoordelijke, ter plaatse voortdurend woont, of in de onmiddellijke nabijheid en, in dit geval, zorgt hij voor de goede toepassing van de huurovereenkomst en voor de strikte naleving van de rust van de omwoners. De Minister van Toerisme kan de hierboven opgesomde criteria aanvullen. ». - In paragraaf 2, wordt het eerste streepje aangevuld als volgt : "in afwachting van de herziening van bijlage 27 wat de terreinen betreft, kan de Minister beslissen over de elementen die moeten worden opgenomen in de overeenkomsten voor kampplaatsen van de soort "terrein" op basis van een aanpassing van bijlage 27". - In paragraaf 2, wordt het tweede streepje gewijzigd als volgt : "de verhuurprijs per persoon en per nacht is kleiner dan 3,5 euro, lasten niet inbegrepen, voor gebouwen en 1,5 euro, lasten biet inbegrepen, voor terreinen. ».

Artikel 464.AGW wordt aangevuld als volgt: "In afwachting van de herziening van bijlage 26 wat de terreinen betreft, kan de Minister van Toerisme beslissen over de normen waaraan de kampplaatsen van de soort "terrein" moeten voldoen met het oog op hun indeling per categorie, op basis van een aanpassing van bijlage 26. ».

In artikel 465.D, worden de woorden "van de soort "gebouw"" ingevoegd tussen het woord "kampplaatsen" en de woorden "moeten voldoen".

Artikel 467.BWR, eerste lid, wordt aangevuld als volgt: "De Minister bepaalt de modaliteiten met betrekking tot de zichtbaarheid van het schild voor de kampplaatsen van het soort "terrein"".

Art. 193.Voor 2021, wordt artikel 594 D van het Waalse Wetboek voor Toerisme vervangen door de volgende bepaling: "Art. 594 D-. § 1. Wat betreft de federaties voor toerisme, bedraagt het subsidiepercentage bedoeld in artikel 584.D 30 % van de kostprijs van de actie of de toeristische promotiecampagne. § 2. Wat betreft de "maisons du trourisme", bedraagt het subsidiepercentage bedoeld in artikel 584.D 100 % van de kostprijs van de actie of toeristische promotiecampagne. § 2. Wat betreft de "offices du trourisme", bedraagt het subsidiepercentage bedoeld in artikel 584.D 30 % van de kostprijs van de actie of toeristische promotiecampagne.

In het geval van het sluiten van een partnerschapsovereenkomst met het "maison du tourisme" van zijn ambtsgebied, die de rol van iedereen bepaalt ten opzichte van de verschillende opdrachten die hen worden toegekend, wordt het subsidiepercentage op 40 % gebracht. § 4. Wat betreft de "syndicats d'initiative", bedraagt het subsidiepercentage bedoeld in artikel 584.D 40 % van de kostprijs van de actie of toeristische promotiecampagne. In het geval van het sluiten van een partnerschapsovereenkomst met het "maison du tourisme" van zijn ambtsgebied, die de rol van iedereen bepaalt ten opzichte van de verschillende opdrachten die hen worden toegekend, wordt het subsidiepercentage op 50 % gebracht. § 5. Voor de acties of toeristische promotiecampagnes opgenomen in de thema's die jaarlijks of meerjaarlijks door de Regering worden bepaald of in het geval van samenwerking met "Wallonie Belgique Tourisme", wordt het subsidiepercentage bedoeld in de paragrafen 1, 3 en 4 op 50 % gebracht. ».

Art. 194.Het "Agence pour l'entreprise et l'innovation" (Agentschap Ondernemen en Innoveren), afgekort : « A.E.I. ", opgericht bij het Waalse decreet van 28 november 2013 "houdende oprichting van het "Agence pour l'Entreprise et l'Innovation" (Agentschap Ondernemen en Innoveren), afgekort : « A.E.I. (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31/12/2013, blz. 103901) wordt ontbonden overeenkomstig artikel 2, tweede lid, van bedoeld Decreet.

Het nemen van passende maatregelen om de praktische aspecten van de vereffening te regelen, het lot van de dochterondernemingen "Agence du Numérique" (afgekort "A.D.N.") en "Office économique wallon du bois" te bepalen, en de overdracht van de gedelegeerde opdrachten die bij voormeld decreet van 28 november 2013 of bij later besluit aan het A.E.I. zijn toevertrouwd, wordt toevertrouwd aan de Algemene Vergadering van de AEI. De regels van het Wetboek van Vennootschappen zijn van toepassing op deze vereffening.

Art. 195.In artikel 124 van het decreet van 1 maart 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering, wordt een tweede lid ingevoegd, luidend als volgt: "De aanvragen om stedenbouwkundige vergunning, globale vergunningen of geïntegreerde vergunning bedoeld in artikel 23 die vóór de inwerkingtreding van dit decreet worden ingediend, alsmede de desbetreffende administratieve beroepen worden behandeld volgens de op datum van indiening van de aanvraag vigerende regels. ».

Art. 196.Artikel 5, § 3, van het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest wordt opgeheven.

Art. 197.In afwijking van artikel 16, eerste lid, 1° en 2° van het besluit van de Waalse Regering van 18 mei 2019 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en tot opheffing van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, bedraagt de bezoldiging van de onderdaan van een derde land voor 2021 minstens: 1° 43.395 euro voor hooggekwalificeerde personen en is niet minder gunstig dan die van vergelijkbare functies overeenkomstig de geldende wetgeving, collectieve overeenkomsten of gebruiken; 2° 72.399 euro voor leidinggevend personeel en is niet minder gunstig dan die van vergelijkbare functies overeenkomstig de geldende wetgeving, collectieve overeenkomsten of gebruiken.

Art. 198.In afwijking van artikel 83 van het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2019 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en tot opheffing van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, bedraagt de bezoldiging van de onderdaan van een derde land voor 2021 minstens: 1° 56.112 euro voor ICT-leidinggevenden en is niet minder gunstig dan die van vergelijkbare functies overeenkomstig de geldende wetgeving, collectieve overeenkomsten of gebruiken; 2° 44.889 euro voor ICT-deskundigen en is niet minder gunstig dan die van vergelijkbare functies overeenkomstig de geldende wetgeving, collectieve overeenkomsten of gebruiken; 3° 28.056 euro voor ICT-stagiair-werknemers en is niet minder gunstig dan die van vergelijkbare functies overeenkomstig de geldende wetgeving, collectieve overeenkomsten of gebruiken.

Art. 199.Het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, laatst gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2014, het besluit van de Waalse Regering van 6 november 1997 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, het koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de doorstromingsprogramma's, de artikelen 78ter, 78sexies, tweede lid en 131quater, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, artikel 12 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma, het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp die wordt tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma, het koninklijk besluit van 19 februari 2003 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder werknemers ter beschikking kunnen worden gesteld van gebruikers in het kader van doorstromingsprogramma's blijven van toepassing op de verbintenissen die zich voordoen vóór de inwerking van dit decreet, op de verbintenissen die zich voordoen na de inwerkingtreding van dit decreet en die berusten op een beslissing tot toekenning of verlenging van de toelage bedoeld in artikel 4, eerste lid, 3°, van het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, genomen vóór de inwerkingtreding van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract en de verbintenissen die zich voordoen na de inwerkingtreding van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract en die berusten op een beslissing tot toekenning of verlenging die zich voordoet na de inwerkingtreding van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract en betreffende een oorspronkelijke of hernieuwingsaanvraag van toekenning van de toelage bedoeld in artikel 4, eerste lid, 3°, van het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, gezonden naar de bevoegde administratie vóór de inwerkingtreding van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract.

Voor de werknemers in dienst genomen in een doorstromingsprogramma vóór de inwerkingtreding van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract of na de inwerkingtreding van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract als deze verbintenis berust op een beslissing van toekenning of hernieuwing van de toelage bedoeld in artikel 4, eerste lid, 3° van het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, genomen voor de inwerkingtreding van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract of op een beslissing van toekenning of hernieuwing die zich voordoet na de inwerkingtreding van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract en betreffende een oorspronkelijke of hernieuwingsaanvraag van toekenning van de toelage bedoeld in artikel 4, eerste lid, 3°, van het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, gezonden naar de bevoegde administratie vóór de inwerkingtreding van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract, komen de werkgevers in aanmerking voor de verminderingen van de sociale bijdragen overeenkomstig de voorwaarden bepaald krachtens artikel 12 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract.

De werknemers in dienst genomen in een doorstromingsprogramma vóór de inwerkingtreding van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract of na de inwerkingtreding van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract als deze verbintenis berust op een beslissing van toekenning of hernieuwing van de toelage bedoeld in artikel 4, eerste lid, 3° van het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, genomen vóór de inwerkingtreding van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract of op een beslissing van toekenning of hernieuwing die zich voordoet na de inwerkingtreding van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract en betreffende een oorspronkelijke of hernieuwingsaanvraag van toekenning van de toelage bedoeld in artikel 4, eerste lid, 3°, van het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, gezonden naar de bevoegde administratie vóór de inwerkingtreding van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract, komen in aanmerking voor de integratietoeslag overeenkomstig de voorwaarden bepaald krachtens de artikelen 78ter, 78sexies et 131quater, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en van het koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de doorstromingsprogramma's, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract.

Voor de werknemers in dienst genomen in een doorstromingsprogramma vóór de inwerkingtreding van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract of na de inwerkingtreding van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract als deze verbintenis berust op een beslissing van toekenning of hernieuwing van de toelage bedoeld in artikel 4, eerste lid, 3° van het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, genomen voor de inwerkingtreding van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract of op een beslissing van toekenning of hernieuwing die zich voordoet na de inwerkingtreding van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract en betreffende een oorspronkelijke of hernieuwingsaanvraag van toekenning van de toelage bedoeld in artikel 4, eerste lid, 3°, van het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, gezonden naar de bevoegde administratie vóór de inwerkingtreding van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract, komen de werkgevers in aanmerking voor een financiële tussenkomst van het O.C.M.W. overeenkomstig de voorwaarden bepaald krachtens het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma, het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp die wordt tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma, het koninklijk besluit van 19 februari 2003 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder werknemers ter beschikking kunnen worden gesteld van gebruikers in het kader van doorstromingsprogramma's, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract.

Voor de werknemers in dienst genomen in een doorstromingsprogramma vóór de inwerkingtreding van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract of na de inwerkingtreding van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract als deze verbintenis berust op een beslissing van toekenning of hernieuwing van de toelage bedoeld in artikel 4, eerste lid, 3° van het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, genomen voor de inwerkingtreding van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract of op een beslissing van toekenning of hernieuwing die zich voordoet na de inwerkingtreding van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract en betreffende een oorspronkelijke of hernieuwingsaanvraag van toekenning van de toelage bedoeld in artikel 4, eerste lid, 3°, van het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, gezonden naar de bevoegde administratie vóór de inwerkingtreding van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract, komen de werkgevers in aanmerking voor de toelagen overeenkomstig de voorwaarden bepaald krachtens het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma en het besluit van de Waalse Regering van 6 november 1997 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract.

De verschillende voordelen bedoeld in de vorige leden waarvoor de werkgevers en de werknemers in aanmerking komen, worden toegekend uiterlijk tot het einde van de oorspronkelijke of hernieuwingsbeslissing van toekenning van de toelage bedoeld in artikel 4, eerste lid, 3°, van het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van het decreet van 02 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract.

Art. 200.Artikel 10/4 van het Waalse Wetboek van Sociale actie en Gezondheid wordt gewijzigd als volgt: "1. Het Agentschap stort een bedrag aan de Waalse verzekeringsinstellingen om de uitgaven gebonden aan de prestaties en tussenkomsten bedoeld in artikel 43/7 van het Wetboek te dekken via: 1° vier driemaandelijkse voorschotten tijdens het jaar N;2° een regularisering van de bedragen betreffende het jaar N in de loop van het jaar N+1. De eerste drie voorschotten komen overeen met een globale enveloppe die het vierde van de begroting van de paritaire opdrachten betrokken voor het lopende jaar N vertegenwoordigt. Deze enveloppe wordt verdeeld tussen de Waalse verzekeringsinstellingen op basis van de uitgaven aangegeven in de modellen N bedoeld in paragraaf 2 van het jaar N-2.

Het bedrag van het vierde en laatste voorschot, gefinancierd uit het saldo van de begroting voor de paritaire opdrachten van het lopende jaar N en dat niet hoger mag zijn dan het bedrag, wordt door het Agentschap vastgesteld op basis van de laatste simulaties van de interventiesvoor het jaar N door de Waalse verzekeringsinstellingen. ».

Art. 201.Artikel 43/11, § § 3, van het Waalse Wetboek van Sociale actie en Gezondheid wordt gewijzigd als volgt: " § 3. Om de in artikel 43/7 bedoelde opdrachten te vervullen, stort het Agentschap op de eerste werkdag van elk kwartaal een voorschot aan de Waalse verzekeringsinstellingen, dat gelijk is aan één vierde van de jaarlijkse uitgaven vermeld in de begroting vastgesteld door het Agentschap om de in hetzelfde artikel bedoelde prestaties en tussenkomsten te dekken.

Op de eerste dag van het vierde kwartaal betaalt het Agentschap aan de Waalse verzekeringsinstellingen een bedrag dat door het Agentschap wordt vastgesteld aan de hand van de door de Regering vastgestelde criteria en waarvan het bedrag ligt tussen het bedrag dat in elk van de voorgaande kwartalen van het jaar is gestort en een bedrag dat overeenstemt met een nauwkeuriger raming van de werkelijke uitgaven die met dit voorschot moeten worden gedekt. De betaling van dit vierde voorschot doet geen afbreuk aan de aanvullende voorschotten bedoeld in het vierde lid van deze paragraaf.

De Regering bepaalt de berekening van de voorschotten, de verdeling ervan over de Waalse verzekeringsinstellingen alsook de opstelling van de voorlopige en definitieve rekeningen die recht kunnen geven op regularisatie. Ze stelt de criteria vast voor het bepalen van het bedrag van het voorschot voor het vierde kwartaal. Dit voorschot mag niet meer bedragen dan een vierde van de jaarlijkse uitgaven die zijn opgenomen in de door het Agentschap opgestelde begroting ter dekking van de in dat artikel bedoelde prestaties en interventies. ».

Art. 202.Het tweede lid van artikel 28/1 van het Waalse Wetboek van Sociale actie en Gezondheid wordt gewijzigd als volgt: "De kredieten toegekend voor de paritaire opdrachten zijn niet-limitatief. ».

Art. 203.In artikel 43/11, § 3, laatst lid, worden de woorden " Binnen een termijn van vijf werkdagen kan het Agentschap dit voorschot toekennen mits de instemming van de Minister van Begroting en van de in artikel 6 bedoelde financiële en budgettaire Monitoringsraad" vervangen door de woorden "Het Agentschap kan dit voorschot toekennen en stelt de financiële en budgettaire Monitoringsraad in kennis daarvan binnen een termijn van vijf werkdagen".

Art. 204.Het laatste lid van artikel 10/4, § 1, wordt gewijzigd als volgt: "Indien het bedrag van de uitgaven lager is dan de voorschotten, betaalt het Waalse verzekeringsorgaan het verschil terug aan het Agentschap.".

Art. 205.In artikel 11/1, § 1, tweede lid, van het Waalse Wetboek van Sociale actie en Gezondheid, worden de woorden "of diens afgevaardigde" telkens ingevoegd na het woord "Regering".

Art. 206.In artikel 18/1, § 1, tweede lid, van het Waalse Wetboek van Sociale actie en Gezondheid, worden de woorden "of diens afgevaardigde" telkens ingevoegd na het woord "Regering".

Art. 207.In artikel 89 van het Decreet van 2 mei 2019 tot wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat betreft de preventie en de bevordering van de gezondheid, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "één jaar" worden vervangen door de woorden "twee jaar en zes maanden";2° de woorden "drie maanden" worden vervangen door de woorden "drieëndertig maanden". In artikel 90 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "drie maanden" worden vervangen door de woorden "drieëndertig maanden".2° de woorden "zes maanden" worden vervangen door de woorden "drie jaar en zes maanden".

Art. 208.§ 1. In afwijking van artikel 4, §§ 1 en 2, van het decreet van 20 februari 2014 betreffende de alternerende opleidingen voor werkzoekenden en tot wijziging van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien, is de alternerende opleiding toegankelijk voor: 1° elke niet-werkende werkzoekende die als zodanig is ingeschreven bij de Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeid;2° elke werkzoekende die is ingeschreven in een omschakelingscel als bedoeld bij het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen. In afwijking van het eerste lid, is alternerende opleiding niet toegankelijk voor een werkzoekende die als leerling voor een soortgelijk beroep is ingeschreven bij een onderwijsoperator, noch bij een erkende operator alternerende opleiding. § 2. Wanneer de uitvoering van de alternerende opleiding plaatsvindt tijdens de periode van de inschakelingsstage bedoeld in artikel 36, § 1, eerste lid, 4°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, in afwijking van artikel 7, eerste lid, van het decreet van 20 februari 2014 betreffende de alternerende opleiding voor werkzoekenden en tot wijziging van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien, bedraagt de duur ervan minder dan negen maanden.

In afwijking van artikel 5 van het decreet van 20 februari 2014 betreffende de alternerende opleiding voor werkzoekenden en wanneer de niet-werkende werkzoekende bedoeld in artikel 7, § 1, eerste lid, 2°, niet in aanmerking komt voor een inschakelings-, werkloosheids- of beschermingsuitkering krachtens het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering noch voor een leefboon ingevoerd door de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, moet de alternerende opleiding: 1° minder dan 150 uur opleiding op jaarbasis bij een opleidingsoperator omvatten;2° en minder dan 20 uur opleiding op weekbasis bij de werkgever omvatten. Het in het eerste lid, 1°, bedoelde aantal uren wordt berekend in verhouding tot de totale duur van de opleiding.

De artikelen 1 en 2 zijn van toepassing op elke overeenkomst voor alternerende opleiding gesloten tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 en voor de hele duur ervan.

Art. 209.§ 1. De Forem organiseert opleidingen om werkzoekenden in staat te stellen hun rijbewijs categorie B of categorie AM voor 2-wielers te behalen.

De opleiding bedoeld in het eerste lid omvat: 1° voor het rijbewijs categorie B: a) een theoretische opleidingsonderdeel bestaande uit 12 uur theoretische lessen, het ter beschikking stellen van een handboek en toegang tot een online oefenplatform;b) een praktisch opleidingsonderdeel bestaande uit : - 30 uur praktijklessen; - een begeleiding bij het praktijkexamen of twee begeleidingen bij het praktijkexamen ingeval de werkzoekende niet slaagt voor het 1ste praktijkexamen; c) een examenonderdeel dat bestaat uit : - de inschrijvingskosten voor één theoretische proef of twee theoretische proeven indien de werkzoekende niet slaagt voor de eerste theoretische proef ; - de kosten van de risicoperceptietest: - de inschrijvingskosten voor één praktijkexamen of twee praktijkexamens indien de werkzoekende niet slaagt voor het eerste praktijkexamen. 2° voor het rijbewijs categorie AM 2-wielers: a) een theoretische opleidingsonderdeel bestaande uit 12 uur theoretische lessen, het ter beschikking stellen van een handboek en toegang tot een online oefenplatform;b) een praktisch opleidingsonderdeel bestaande uit : - 8 uur praktijklessen; - een begeleiding bij het praktijkexamen of twee begeleidingen bij het praktijkexamen ingeval de werkzoekende niet slaagt voor het 1ste praktijkexamen; c) een examenonderdeel dat bestaat uit : - de inschrijvingskosten voor één theoretische proef of twee theoretische proeven indien de werkzoekende niet slaagt voor de eerste theoretische proef ; - de inschrijvingskosten voor één praktijkexamen of twee praktijkexamens indien de werkzoekende niet slaagt voor het eerste praktijkexamen. § 2. Het Forem stelt op basis van een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling een lijst op van erkende rijscholen waarbij de werkzoekende de in paragraaf 1 bedoelde opleiding kan volgen.

Onverminderd de door de Forem vastgestelde voorwaarden van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling, zijn de voorwaarden waaraan de rijschool moet voldoen om in de in het eerste lid bedoelde lijst te worden opgenomen, de volgende: 1° de rijschool is erkend voor haar rijschoolactiviteiten;2) de rijschool maakt het mogelijk dat de opleiding op het grondgebied van het Franse taalgebied wordt gegeven;3° de rijschool past het volgende tarief toe: a) voor de opleiding voor het rijbewijs van categorie B: - 12 uur theoretische lessen, inclusief het handboek dat toegang geeft tot een online oefenplatform, ter hoogte van maximum 112,5 € inclusief belastingen ; - 30 uur praktijkopleiding ter hoogte van maximum 1.680 € inclusief belastingen; - twee begeleidingen naar de praktijkexamens tegen het tarief van twee mogelijke tests, ter hoogte van maximum van 190 € inclusief belastingen. b) voor de opleiding voor het rijbewijs van categorie AM: - 12 uur theoretische lessen, inclusief het handboek dat toegang geeft tot een online oefenplatform, ter hoogte van maximum 100 € inclusief belastingen ; - 8 uur praktijkopleiding ter hoogte van maximum 520 € inclusief belastingen; - twee begeleidingen naar de praktijkexamens tegen het tarief van twee mogelijke tests, ter hoogte van maximum van 130 € inclusief belastingen. 4° de rijschool vergoedt de werkzoekende de volgende gemaakte kosten: a) de inschrijvingskosten voor de theoretische examens tegen het tarief van twee pogingen ;b) de kosten van de risicoperceptietest;c) de inschrijvingskosten voor de praktische examens op basis van twee pogingen. De Forem deelt de lijst van de in het eerste lid bedoelde rijscholen mee aan elke geselecteerde werkzoekende bedoeld in § 4, opdat hij de rijschool kan kiezen waarbij hij zich wenst in te schrijven voor een opleiding met het oog op het behalen van een rijbewijs van categorie B of van categorie AM voor 2-wielers. § 3. Onverminderd § 4, kan de werkzoekende onder de volgende voorwaarden in aanmerking komen voor de in § 1 bedoelde opleiding: 1° een niet-werkende werkzoekende zijn die als zodanig geregistreerd staat bij de Forem;2° zijn hoofdverblijfplaats in het Franse taalgebied hebben;3° behoren tot een van de volgende categorieën van doelpubliek : a) in 2021 een kwalificerende opleiding van ten minste 4 weken hebben voltooid of volgen in het kader van een beroepsopleidingsovereenkomst in de zin van het decreet van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding, in het kader van een overeenkomst opleiding-inschakeling met een werkgever in de zin van het decreet van 4 april 2019 betreffende de individuele beroepsopleiding of in het kader van een overeenkomst voor alternerende opleiding in de zin van het decreet van 20 februari 2014 betreffende de alternerende opleiding voor werkzoekenden en tot wijziging van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien;b) in de loop van het jaar 2021, een opleiding in een centrum voor socioprofessionele inschakeling ("CISP") hebben afgerond of volgen;c) in het jaar 2021 ondersteund zijn of worden door een gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling of door een begeleidingsstructuur voor zelftewerkstelling;d) in de loop van het jaar 2021 een leefloon of een financiële tegemoetkoming hebben ontvangen of ontvangen en in de loop van het jaar 2021 het voorwerp zijn geweest of zijn van gezamenlijke begeleidingsacties door een jobcoach van het OCMW en een Forem-medewerker in het kader van de kaderovereenkomst tussen de Forem en de OCMW's;e) op het ogenblik van de inschrijving in de rijschool een arbeidsovereenkomst hebben in het kader van de artikelen 60, § 7 en 61 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de Openbare centra voor maatschappelijke welzijn en in de loop van het jaar 2021 het voorwerp zijn geweest of zijn van gezamenlijke begeleidingsacties door een jobcoach van het OCMW en een Forem-agent in het kader van de kaderovereenkomst tussen de Forem en het OCMW;d) in de loop van het jaar 2021 een kwalificerende opleiding tot gezinhelp(st)er in het kader van een beroepsopleidingsovereenkomst in de zin van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding hebben voltooid of volgen;g) in 2021 een kwalificerende opleiding hebben gevolgd of volgen in een opleidings- en socioprofessioneel inschakelingscentrum dat erkend is door het Waals Agentschap voor de Levenskwaliteit en in 2021 het voorwerp uitmaken of uitmaken van begeleidingsacties in het kader van de overeenkomst tussen de Forem en het "AVIQ";h) geslaagd zijn voor het theoretisch examen voor het rijbewijs van categorie B na het volgen van een opleiding "theoretisch rijbewijs" in 2019, 2020 of 2021 bij een plaatselijke openbare overheid, een vzw gesubsidieerd door het Waals Gewest of een school gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en behoren tot één van de categorieën van het doelpubliek bedoeld in de punten a), b), c), d), e), f) of g). Onder "kwalificerende opleiding" in de zin van het eerste lid, 3°, a), wordt verstaan een opleiding die leidt tot de uitoefening van een beroep. Het is voldoende om één module, groep van modules, eenheid van leerresultaten of groep van leereenheden van een vakopleiding die leidt tot de uitoefening van een beroep af te ronden.

Voor de toepassing van de voorwaarde bedoeld in het eerste lid, 1°, worden de werkzoekenden, vermeld in het eerste lid, 3°, e), gelijkgesteld met niet-werkende werkzoekenden die ingeschreven zijn bij de Forem.

De werkzoekende kan slechts één enkele opleiding volgen voor het rijbewijs bedoeld in § 1, alle categorieën inbegrepen.

De werkzoekende die in aanmerking komt onder de voorwaarden bedoeld in het eerste lid, kan niet in aanmerking komen voor de opleiding bedoeld in § 1, tweede lid, 1° of 2°, indien hij zich, wat betreft de vergunning waarvoor hij een opleiding van de Forem aanvraagt, in een van de volgende situaties bevindt: 1° de werkzoekende is reeds ingeschreven bij een erkende rijschool en is daar met de praktische opleiding begonnen;2° de werkzoekende is in het bezit van een voorlopig rijbewijs in het kader van een rijopleiding van het type "vrije begeleiding";3° het rijbewijs van de werkzoekende is ingetrokken, waardoor hij gedwongen is opnieuw het volledige rijbewijs te halen. § 4. Binnen de perken van de beschikbare begrotingsmiddelen, selecteert Forem werkzoekenden die voldoen aan de voorwaarden bedoeld in § 3 en die de opleiding bedoeld in § 1 kunnen volgen, op basis van de volgende criteria: 1° de motivatie van de kandidaat met betrekking tot de opleiding en met betrekking tot het behalen van het betrokken rijbewijs, in het bijzonder met betrekking tot het beroepsproject of het zoeken naar werk van de kandidaat, beoordeeld tijdens een fysiek of afstandsgesprek;2° de haalbaarheid van de opleiding met betrekking tot de middelen waarover de kandidaat beschikt om de cursussen te volgen, om te rijden tijdens de periode van het behalen van het voorlopig rijbewijs en om over een voertuig te beschikken;3° de toegankelijkheid van zijn of haar woning met betrekking tot gebieden die worden bediend door het openbaar vervoer. Met betrekking tot de kandidaat bedoeld in paragraaf 3, eerste lid, 3°, b), wordt de selectie van de kandidaat gecoördineerd met de betrokken gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling of het betrokken centrum voor socioprofessionele inschakeling of de betrokken begeleidingsstructuur voor zelftewerkstelling.

Met betrekking tot de kandidaat bedoeld in paragraaf 2, eerste lid, 3°, d) en e), wordt de selectie van de kandidaat gecoördineerd met het betrokken openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Met betrekking tot de kandidaat bedoeld in paragraaf 2, eerste lid, 3°, g), wordt de selectie van de kandidaat gecoördineerd met het betrokken opleidings- en socioprofessioneel inschakelingscentrum erkend door het betrokken "Agence wallonne pour une Vie de Qualité" (Waalse Agentschap voor de Kwaliteit van het Leven).

Indien de door de Forem geselecteerde kandidaat reeds in het bezit is van een geldig bewijs van het behalen van het theoretisch examen voor het rijbewijs van categorie B of AM, wordt de opleiding enkel gegeven voor het praktisch opleidingsonderdeel bedoeld in § 1, tweede lid, 1°, b) en 2°, b) en voor de risicoperceptietest en het praktisch examen bedoeld in § 1, tweede lid, 1°, c), tweede en derde streepje en 2°, c), tweede streepje. Indien de door Forem geselecteerde kandidaat reeds in het bezit is van een geldig bewijs van het behalen van het theoretisch examen voor het rijbewijs van categorie B en van de geldige risicoperceptietest, wordt de opleiding enkel gegeven voor het praktisch opleidingsonderdeel bedoeld in § 1, tweede lid, 1°, b) en voor het praktisch examen bedoeld in § 1, tweede lied, 1°, c), derde streepje. § 5. Om aan een opleiding te kunnen deelnemen, schrijft de door Forem overeenkomstig § 4 geselecteerde werkzoekende zich in bij een rijschool die voorkomt op de in § 2, eerste lid, bedoelde lijst.

Art. 210.De Minister van Tewerkstelling verleent een toelage ten laste van de begroting 2021 aan de vzw's AIGS en Artikel XXIII, of aan elke andere begunstigde, met het oog op de begeleiding van de meest kwetsbare werkzoekenden met meervoudige problemen van psycho-medisch-sociale aard, via multidisciplinaire en gecoördineerde zorg, met het oog op professionele inschakeling. De modaliteiten voor de subsidiering zijn vastgelegd in een meerjarenovereenkomst tussen de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling), het Agentschap voor een Kwaliteitsvol Leven en de vzw's AIGS en/of Artikel XXIII.

Art. 211.Wijziging van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat moet zorgen voor de opvolging en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies en dat het financiële evenwicht van de gemeenten en provincies van het Waalse Gewest moet helpen handhaven: Artikel 5 van het decreet van 23 maart 1995 wordt aangevuld met een paragraaf 15: " § 15. Met instemming en onder de voorwaarden van de Waalse Regering, is het Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten ertoe gemachtigd om, ten gunste van de inrichtende machten van de voorzieningen voor de opvang van rondreizende bevolkingsgroepen, de uitbetaling te verzekeren van de investeringen die in aanmerking zijn gekomen voor de toekenning door de Waalse Regering van een subsidie. ».

Art. 212.§ 1. Artikel 6, § 1, eerste lid, van het Decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein wordt het eerste lid vervangen als volgt: "

Art. 6.§ 1. Onverminderd de bevoegdheden van de ambtenaren van de federale politie en de lokale politie voor de toepassing van de bepalingen van dit decreet kunnen de controle, de opsporing en de vaststelling van de volgende overtredingen toevertrouwd worden aan statutaire of contractuele gewestelijke agenten aangewezen overeenkomstig § 2: 1° de overtredingen bepaald in de artikelen 5 en 5bis van dit decreet;2° de overtredingen van de communautaire regelgeving zoals bepaald in artikel 5, 16°, van de wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr.1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg, van dezelfde wet en de uitvoeringsbesluiten ervan; 3° de overtredingen van de communautaire regelgeving zoals bepaald in artikel 5, 16°, van de wet van 15 juli 2013 betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr.1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006, van dezelfde wet en de uitvoeringsbesluiten ervan; 4° van de bepalingen van het Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, opgenomen als bijlage aan Aanhangsel C van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF), gesloten te Vilnius op 3 juni 1999, zoals gewijzigd, van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, getekend te Genève op 30 september 1957, zoals gewijzigd en van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 Koninklijk besluit betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2013;5° de overtredingen van de bepalingen van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen,". § 2. In het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein wordt een artikel 8ter ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 8bis.De domaniale politieagenten kunnen door de procureur-generaal bij het Hof van Beroep worden gemachtigd om de procedure toe te passen die in de volgende koninklijke besluiten wordt geregeld: 1° het koninklijk besluit van 24 maart 1997 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen, zoals gewijzigd;2° het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg, zoals gewijzigd;3° het koninklijk besluit van 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen; 4° het koninklijk besluit van 27 februari 2013 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen en tot wijziging van de koninklijke besluiten van 24 maart 1997, 19 juli 2000, 22 december 2003 en 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van sommige overtredingen."

Art. 213.De uitgaven bedoeld in artikel 31.01 van programma 18.06 kunnen worden vereffend overeenkomstig de ingevoerde regeling voor de toepassing van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio. HOOFDSTUK X. - Slotbepalingen

Art. 214.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2021.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 17 december 2020.

De Minister-President, E. DI RUPO De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit, Ph. HENRY De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, J.-L. CRUCKE De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid, Ch. COLLIGNON De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER _______ Nota (1) Zitting 2020-2021. Stukken van het Waals Parlement, 355 (2020-2021) Nrs 1 tot 1ter tot 14bis.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 17 december 2020.

Bespreking.

Stemming.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^