Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 07 april 2021
gepubliceerd op 02 mei 2022

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 06 van de organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

bron
waalse overheidsdienst
numac
2022202108
pub.
02/05/2022
prom.
07/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2021. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 06 van de organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021


De Minister-President van de Waalse Regering, De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2020 pub. 01/03/2021 numac 2021030325 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 17/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044552 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 maart 2021;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering tijdens haar zitting van 11 maart 2021;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 31.01, programma 06 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, om een buitengewoon solidariteitsfonds te financieren in verband met de COVID-19-crisis - Economisch luik, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggings- en vereffeningskredieten ten belope van 309.755 duizend EUR overgedragen van programma 08 van organisatieafdeling 10 naar programma 06 van organisatieafdeling 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 08 en 06 van de organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR)

Basisallocatie

Aanvankelijk krediet en overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

OA 10 01.05.08

250.775

237.500

-219.475

-237.200

31.300

300

OA 10 01.02.08

1.000.000

581.940

-90.280

-72.555

909.720

509.385

OA 18 31.01.06

158.680

158.680

+309.755

+309.755

468.435

468.435


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 7 april 2021.

E. DI RUPO W. BORSUS J.-L. CRUCKE

^