Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 mei 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/12/2018 pub. 02/05/2022 numac 2022031396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 17/03/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022031619 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 17/03/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022031620 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 17/03/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022031621 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/03/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022020671 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 2000 tot vastlegging van de categorieën van standaardprofielen type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2022 numac 2022031120 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 8 februari 2022, wordt de Mevrouw Marie-Hélène VRANCKEN, rijksambtenaar bij Federaal Overheidsdienst Sociale Zekerheid in de klasse A3 met de titel van attaché eervol ontslag uit haar ambt Mevrouw Marie-Hélène VRANCKEN mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel (...) type koninklijk besluit prom. 20/03/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022031456 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft de accreditering van tandheelkundigen, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022031800 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2022 numac 2022031871 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement ter uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 10/04/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022031909 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 30 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2022 numac 2022040779 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Koninklijk besluit waarbij het koninklijk besluit van 18 oktober 2013 houdende de ontmantelingsvergunning betreffende de installaties van de naamloze vennootschap FBFC International te Bij koninklijk besluit van 29 maart 2022 wordt het koninklijk besluit van 18 oktober 2013 houdende (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2022 numac 2022201674 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf betreffende de vervanging van feestdagen in de periode 2023-2026 (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022201814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 2022 tot vaststelling, voor het jaar 2022, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022201925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het wassen en het verkolen van wol, en die onder het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/05/2022 numac 2022031407 bron regie der gebouwen Personeel. - Ontslag Bij ministerieel besluit van 14 maart 2022, wordt de heer Antoine DEWEZ, vast ambtenaar bij Regie der Gebouwen in de klasse A2 met de titel van attaché, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 19 maart 2022. Overeen type ministerieel besluit prom. 10/01/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022031770 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan « Terrorisme » van de Gouverneur van de provincie Waals-Brabant type ministerieel besluit prom. 21/04/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022031884 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 138 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 07/04/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022040906 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende delegatie van de bevoegdheid om administratieve geldboetes op te leggen met betrekking tot inbreuken op het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register type ministerieel besluit prom. 07/04/2021 pub. 02/05/2022 numac 2022202106 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 12 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 07/04/2021 pub. 02/05/2022 numac 2022202108 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 06 van de organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 07/04/2021 pub. 02/05/2022 numac 2022202107 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 12 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 04/04/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022202304 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling, voor de berekening van de verblijfkosten 2021, van de referentierentevoeten bedoeld in artikel 10, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2017 tot uitvoering van het besluit van 9 maart 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige apparaten van de zware medisch-technische diensten in ziekenhuizen

arrest

type arrest prom. -- pub. 02/05/2022 numac 2021033672 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 142/2021 van 14 oktober 2021 Rolnummers 7440, 7441, 7442, 7445, 7446, 7448, 7449, 7454, 7455 en 7456 In zake : de beroepen tot vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 17 juli 2020 « tot validering van Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, de rechters J.(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 02/05/2022 numac 2022202047 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 16 maart 2022, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 maart 2022, heeft het Hof van Beroep te Gent de volgende prejudiciële v « 1. Schenden de artikelen 91, eerste lid en 92 § 1 van het Ger. W., de artikelen 10, 11 en 12(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 02/05/2022 numac 2022202048 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 8 maart 2022, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 maart 2022, heeft het Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vraag ge « Schendt artikel 4 van de wet van 24 december 2020 tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten (...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 02/05/2022 numac 2022202306 bron waalse overheidsdienst Natuurbehoud. - Nietigverklaring Krachtens het arrest van de Raad van State van 30 maart 2022 wordt artikel 10, lid 1, 3°, voor wat betreft het jachtseizoen 2020-2021, van het besluit van de Waalse Regering van 29 mei 2020(...) De artikelen 15, 4°, lid 2, 4°, van het besluit van de Waalse Regering van 29 mei 2020 waarbij de o(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/02/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022031318 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N270 tussen kilometerpunt 0k000 en kilometerpunt 3k036 op het grondgebied van de gemeente Zemst

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/03/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022031803 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van premies ter bevordering van het rationeel energiegebruik en de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022031911 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 2020 tot benoeming van de leden van het Comité "Welzijn en Gezondheid" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/05/2022 numac 2022031947 bron belgische mededingingsautoriteit Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-CC-22/0012: Alexandrite Monnet Belgian BidCo SA / Befimmo SA - Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Op 25 april 2022, ontving de auditeur Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van verhuur en exploitatie van (...) type bericht prom. -- pub. 02/05/2022 numac 2022202046 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 28 maart 2022, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 30 maart 2022, heeft de Politierechtbank te Vilvoorde de volgende prejudic « 1. Schendt artikel 23 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken de be(...) type bericht prom. -- pub. 02/05/2022 numac 2022202049 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij twee vonnissen van 3 en 22 maart 2022, waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 18 en 25 maart 2022, heeft de Rechtbank van eerste aanleg « Schendt artikel 41 van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, zoals(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 02/05/2022 numac 2022202256 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Maatschappelijk assistenten (niveau B) voor FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG22192 Solliciteren kan tot en met 16/05/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Een lijst van maximaal 35 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. N(...) type lijst prom. -- pub. 02/05/2022 numac 2022202352 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0461.044.661 NOVA PRIMAVERA intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vana(...) type lijst prom. -- pub. 02/05/2022 numac 2022202354 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan de administratieve adreswijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel III.4 Als u vragen hebt, kunt u de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen (02/277 64 00) contact(...) type lijst prom. -- pub. 02/05/2022 numac 2022202353 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 02/05/2022 numac 2022202371 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Assistenten-beheerders van de collectie draagbare vuurwapens (niveau C) voor War Heritage institute. - Selectienummer: AFG22111 Solliciteren kan tot en met 16/05/2022 via www.selor.be. De gedeta(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 02/05/2022 numac 2022202413 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analisten en coach in overheidsopdrachten (niveau A2) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG22136 Solliciteren kan tot en met 16/05/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 02/05/2022 numac 2022202392 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Preventieadviseurs niv. II in opleiding (niveau C) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG22221 Solliciteren kan tot en met 16/05/2022 via www.selor.be De gedetailleerde fun(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 02/05/2022 numac 2022202463 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige ICT-experts voor het Cyberdefense Laboratory (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG22133 Solliciteren kan tot 16/05/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebes(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 02/05/2022 numac 2022202456 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige ingénieurs energie (niveau A2) voor het Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG22139 Solliciteren kan tot en met 20/05/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 02/05/2022 numac 2022202464 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige HR Partners (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG22145 Solliciteren kan tot 16/05/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

programmadecreet

type programmadecreet prom. 15/12/2021 pub. 02/05/2022 numac 2022201841 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 2021

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2022 numac 2022031314 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 maart 2022, wordt de heer Frédéric POUPINEL DE VALENCE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 02/05/2022 numac 2022031374 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 14 maart 2022, wordt de heer Quentin DUPONT benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 15 februari 2022.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2022 numac 2022031576 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 maart 2022, wordt de heer Grégoire LAMBIN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Interneauditdienst in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 februari 20 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 02/05/2022 numac 2022040410 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 1 februari 2022, wordt de heer Fréderic PITTEURS benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A2 bij de Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 januari 2 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoemingen prom. -- pub. 02/05/2022 numac 2022040411 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 1 februari 2022, wordt mevrouw Nicole VEREEKEN, benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 januari 2022. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten o

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2022 numac 2022202419 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 24 april 2022, dat in werking treedt Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. ANGBASEMBINA Anne benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij(...)

document

type document prom. -- pub. 02/05/2022 numac 2022202393 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juridische adviseurs Adviesraden Personen met een handicap (niveau A1) voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG22090 Deze selectie werd afgesloten op 22/04/2022. type document prom. -- pub. 02/05/2022 numac 2022202459 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige data analisten (niveau A1) voor de Gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het Openbaar Ministerie. - Selectienummer: AFG22109 Deze selectie is ree(...) De uiterste inschrijvingsdatum van de functie werd verlengd tot 8 mei 2022. De gedetailleerde fu(...)
^