Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 april 2021
gepubliceerd op 30 april 2021

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2021041350
pub.
30/04/2021
prom.
29/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/29/2021041350/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014003089 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking sluiten houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat ik ter ondertekening aan Uwe Majesteit mag voorleggen, wijzigt het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014003089 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking sluiten houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking, evenals de bijlage ervan.

De voorgestelde wijzigingen vloeien voornamelijk voort uit: 1° de opheffing van artikel 4 van de wet van 25 oktober 1919Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het gebruik gedane leveringen, waarnaar wordt verwezen in het voornoemde koninklijk besluit;2° de uitbreiding van het begrip "instrumenterende ambtenaar", dat nu enkel naast de notarissen de ambtenaren van het Federaal aankoopcomité van de Federale Overheidsdienst Financiën omvat, met elke persoon bevoegd om akten te authenticeren en die wordt aangeduid krachtens artikel 6quinquies van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;3° de integratie van de hypotheekkantoren in de Administratie Rechtszekerheid, een aanpassing aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het nieuwe boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, en de invoering van de Notariële Aktebank (NABAN). Het advies nr. 68.893 van de Raad van State gegeven op 17 maart 2021 werd gevolgd, behalve: 1° de suggestie om in artikel 1, 1°, b van het gewijzigde ontwerp (art.1, a), van het ontwerp) te verwijzen naar de gefedereerde entiteiten eerder dan naar de gemeenschappen en de gewesten zoals werd gedaan in de antwoorden op de vragen van de Raad van State. Gezien de verwijzing naar artikel 6quinquies van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voegt een bijkomende verwijzing echter niets toe. De aanhef is in dezelfde zin aangepast; 2° de suggestie die ook in het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit werd gedaan, om de begrippen "vermelding van de registratie" en "vermelding van de hypothecaire formaliteit" te definiëren, omdat, in tegenstelling tot hetgeen in het advies wordt gesteld, er geen enkele interferentie is met het recht op eerbiediging van het privéleven: geen van beide laat toe de partijen bij de akte of het betrokken goed direct te identificeren.Daarenboven is er uit de eeuwenlange toepassing nooit gebleken dat er nood zou zijn aan dergelijke definities. 3° de suggestie om het begrip "elektronische brievenbus" te definiëren is niet gevolgd om de redenen aangegeven in de commentaar hieronder bij artikel 5 van het ontwerp;4° de overname in dit verslag van de in het advies opgenomen gedetailleerde toelichting van de wijzigingen aan de bijlage bij het besluit (via de vervanging ervan) en dat om volgende redenen: de wijzigingen kunnen worden afgeleid uit de eenvoudige vergelijking van de oude en de nieuwe bijlage en de tekst ervan is uitsluitend gericht tot professionelen die een dergelijke toelichting niet nodig hebben. Artikel 1 Zoals hiervoor aangegeven wordt de definitie van instrumenterende ambtenaar verruimd.

Het 4° wordt opgeheven gelet op de opheffing van het artikel waarnaar het verwijst.

Art. 2 Als gevolg van de hervorming van het pand op het handelsfonds worden de overeenkomsten die een inpandgeving van een handelsfonds vaststellen niet meer aan de hypothecaire openbaarmaking onderworpen.

Artikel 3 van het besluit wordt in die zin aangepast.

Aan de Franse tekst werd nog een tekstcorrectie aangebracht.

Artikel 1 van de hypotheekwet werd vervangen bij de wet van 4 februari 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/02/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020020347 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek sluiten houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek. Het past dan ook de verwijzing naar dat artikel aan te passen (art. 2, 3° van het ontwerp). De inwerkingtreding van deze aanpassing is gekoppeld aan die van de nieuwe bepaling (z. art. 8 van dit ontwerp).

De suggestie van de Gegevensbeschermingsautoriteit om de artikelen 2 en 3 van het voormelde besluit van 14 maart te herformuleren omdat het een "allesomvattende" formule bevat luidende "de stukken die terzelfdertijd moeten worden aangeboden", wordt niet gevolgd.

Onder "stukken die moeten worden aangeboden" wordt noodzakelijkerwijze verstaan stukken die verplicht moeten worden aangeboden. Indien een notaris bij een akte een stuk voegt dat geen bijlage is, wordt het in de regel niet geregistreerd. Wat de hypothecaire formaliteit betreft, komt het aan de bewaarder (vroeger titelvoerend ambtenaar, hier in functionele betekenis) niet toe om te oordelen wat al dan niet moet worden bijgevoegd (behoudens ermee rekening houdende dat de formaliteit moet worden geweigerd wanneer bepaalde vereiste akten ontbreken, bv. een authentieke volmacht).

Een exhaustieve lijst van mogelijke bijlagen is dus niet mogelijk, noch wenselijk.

Art. 3 Artikel 1 van de hypotheekwet werd vervangen bij de wet van 4 februari 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/02/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020020347 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek sluiten houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek. Het past dan ook de verwijzing naar dat artikel aan te passen in artikel 4, tweede lid, van het besluit (artikel 3, 1° van het ontwerp). De inwerkingtreding van deze aanpassing is gekoppeld aan die van de nieuwe bepaling (z. art. 8 van dit ontwerp).

Artikel 4, tweede lid wordt bovendien aangevuld met de verwijzing naar "de zetel van zijn functie" voor wat betreft de instrumenterende ambtenaar, andere dan een notaris (art. 3, 2° van het ontwerp).

Voorts wordt in dat artikel de vereiste van overleg met de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat weggelaten (art. 3, 3° van het ontwerp). Deze uitdrukkelijke vereiste is overbodig omdat het in deze context niet denkbaar is technische voorschriften op te leggen zonder overleg. Mocht deze vereiste toch uitdrukkelijk behouden worden dan zou ze ook van toepassing moeten worden gemaakt voor de professionelen die in de toekomst gehouden zullen zijn om hun akten via het elektronisch systeem te verzenden, te beginnen met de regionale ambtenaren waarvan sprake in artikel 1 en op iets langere termijn de gerechtsdeurwaarders (over te schrijven beslagexploten), advocaten (eisen tot vernietiging, enz., aan te bieden met het oog op kantmelding of overschrijving geldend als kantmelding).

Art. 4 De bij artikel 4 voorgestelde wijziging houdt een precisering in betreffende de vermelding van de registratie en van de hypothecaire formaliteit.

Beide vermeldingen moeten voortaan worden verzonden aan de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat met het oog op het bewaren ervan overeenkomstig artikel 18ter, 1ste lid, 2° en 3° van de wet van 25 ventôse, jaar XI op het notarisambt.

Bovendien wordt in een delegatie voorzien aan de Minister van Financiën of zijn gedelegeerde wat betreft de technische voorschriften voor deze verzendingen.

Art. 5 Artikel 6 wordt eveneens aangepast ingevolge de opheffing van artikel 4 van de wet van 25 oktober 1919Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het gebruik gedane leveringen Het wordt bovendien aangevuld met twee nieuwe paragrafen die de wijze van verzending van de vermelding van de formaliteit van de registratie en van de hypothecaire formaliteit nader bepalen.

Het type van de beveiligde elektronische brievenbus voor de mededeling van de vermeldingen van de registratieformaliteit en van de hypothecaire formaliteit wanneer deze formaliteiten op papier uitgevoerd worden, is nu nog niet gekend en kan dus niet gedefinieerd worden. Er zijn nog verschillende vergaderingen nodig met de externe partners. De binnen de federale overheid aangewende IT-bouwstenen (b.v. virtual Printer en eBox) zullen worden voorgesteld, dan wel een andere "business-to-business" oplossing via met de instrumenterende ambtenaren opgezette beveiligde webservices die ook worden gebruikt bij de elektronische flow.

De servers van de gebruikte elektronische berichtendienst zullen zich waarschijnlijk binnen de Europese Economische Ruimte bevinden. In het andere geval zullen de nodige veiligheidsmaatregelen genomen worden.

Het beveiligingsniveau van de voorgestelde "brievenbus" zal worden gewaarborgd teneinde de risico's bij deze geautomatiseerde mededelingen maximaal te beperken. Weliswaar volstaat het voor de instrumenterende ambtenaren niet om de vermelding van de registratie en van de hypothecaire formaliteit enkel op de server van de bevoegde administratie te kunnen raadplegen, zoals voorgesteld door de Gegevensbeschermingsautoriteit. Zij moeten deze vermeldingen immers op verzoek aan de partijen bij de akte kunnen voorleggen. Bijkomend geldt voor de instrumenterende notarissen ook de verplichting opgenomen in artikel 180bis W.Reg.

Art. 6 De bijlage van het bovenvermelde besluit van 14 maart 2014 wordt vervangen.

De nieuwe bijlage bevat in het bijzonder: 1° een aanpassing van de metagegevens aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen;2° de toevoeging van nieuwe metagegevens in geval van een akte tot overdracht, aanwijzing of vaststelling van onroerende zakelijke rechten; 3° de toevoeging van een punt V betreffende de akten bedoeld in artikel 577-3, eerste lid en artikel 577-4, § 1 van het Burgerlijk Wetboek, in artikel 107 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, in artikel 5.2.3, § 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en in artikel D.IV.101 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling.

Het ontwerp wordt bovendien niet aangepast n.a.v. punten 19 en 20 van het advies van de GBA. Het metagegeven bedoeld in punt IV. A. d) van de bijlage is immers een unieke technische code (bestaande uit cijfers). Het laat de administratie toe om intern de eigendomstoestand van het betrokken kadastraal patrimoniumperceel op te halen.

Deze unieke code (opgehaald uit Consultimmo, zijnde een applicatie van de FOD Financiën waartoe slechts bepaalde professionelen - zoals bv. notarissen - toegang hebben ingevolge een speciaal daartoe afgesloten protocol of via een specifieke aanvraagprocedure) laat toe om de historiek van een bepaald onroerend goed op te halen en zodoende zicht te krijgen op de kadastrale gegevens met hun titularis(sen) (natuurlijke of rechtspersonen), de respectieve zakelijke rechten van deze titularissen op het perceel (type recht, breukdeel), de begindatum van het zakelijk recht en in voorkomend geval de einddatum van het zakelijk recht.

Deze historiek maakt tevens een vorm van controle mogelijk in het kader van de bijwerking van de patrimoniumdocumentatie. Zo kan de aard van het onroerend goed die uit deze historiek blijkt (bv. `huis') veranderd zijn (bv. naar `bouwgrond' ingevolge afbraak) tussen de datum van het verlijden van de akte en het bijwerken van de patrimoniumdocumentatie, hetgeen vermijdt dat er fouten worden gemaakt bij de bijwerking van de patrimoniumdocumentatie.

Gezien het mee te verzenden metagegeven enkel bestaat in een unieke cijfercode, wordt er geen persoonsgegeven meegedeeld.

Art. 7 Artikel 7 beoogt de aanpassing van de punten V en VI van de bijlage, zoals vervangen bij artikel 6, aan de nieuwe bepalingen van het Burgerlijk Wetboek die in werking zullen treden kort na de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 8 en 9 Artikel 8 bepaalt de inwerkingtreding van dit besluit op 1 mei 2021.

Daarop wordt uitzondering gemaakt voor de artikelen 2, 3°, 3, 1°, en 7 omdat de inwerkingtreding van die bepalingen gebonden is aan de inwerkingtreding van de bepalingen van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9 behoeft geen uitleg.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

ADVIES 68.893/2 VAN 17 MAART 2021 OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT "TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 MAART 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014003089 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking sluiten HOUDENDE REGELING VAN DE AANBIEDING VAN AKTEN VAN BEPAALDE INSTRUMENTERENDE AMBTENAREN TOT DE REGISTRATIEFORMALITEIT EN TOT DE HYPOTHECAIRE OPENBAARMAKING" Op 17 februari 2021 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014003089 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking sluiten houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking'.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 17 maart 2021. De kamer was samengesteld uit Pierre Vandernoot, kamervoorzitter, Patrick Ronvaux en Christine Horevoets, staatsraden, Christian Behrendt en Marianne Dony, assessoren, en Esther Conti, toegevoegd griffier.

Het verslag is uitgebracht door Anne-Stéphanie Renson, adjunct-auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Vandernoot .

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 17 maart 2021.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Voorafgaande vormvereisten De gemachtigde van de minister heeft advies nr. 12/2021 van 5 februari 2021 overgezonden dat de Gegevensbeschermingsautoriteit over voorliggend ontwerp uitgebracht heeft. Ingeval het ontwerp gewijzigd zou worden om rekening te houden met opmerkingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit die niet zouden overeenstemmen met de opmerkingen die in dit advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State gemaakt worden, zal het ontwerp opnieuw aan de afdeling Wetgeving voorgelegd moeten worden.

Het verdient aanbeveling een verslag aan de Koning op te stellen teneinde inzonderheid te vermelden op welke wijze met het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit en met dit advies rekening gehouden is (1).

Onderzoek van het ontwerp Aanhef 1. Teneinde te verwijzen naar de rechtsgrond van de bepalingen van het ontwerp die ertoe strekken rekening te houden met het feit dat artikel 4 van de wet van 25 oktober 1919Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten `betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen' opgeheven is bij artikel 105 van de wet van 11 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009377 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffingvan diverse bepalingen ter zake type wet prom. 11/07/2013 pub. 14/08/2014 numac 2014000367 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake. - Duitse vertaling sluiten `tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake', dienen in de aanhef twee nieuwe leden ingevoegd te worden waarin naar laatstgenoemde bepaling en naar artikel 108 van de Grondwet verwezen moet worden. Het achtste lid van de aanhef dient bijgevolg weggelaten te worden. 2. In het eerste lid, dat het tweede lid wordt, moeten de woorden "de wet van 28 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041029 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955 sluiten" vervangen worden door de woorden "de wet van 11 juni 2020".3. De wijzigingen die vroeger in het te wijzigen besluit aangebracht zijn, behoren niet vermeld te worden (2). Het derde lid, dat het vijfde lid wordt, moet dienovereenkomstig gewijzigd worden. 4. In het vijfde lid, dat het zevende lid wordt, dient de datum van de akkoordbevinding van de staatssecretaris voor Begroting, namelijk 16 februari 2021, vermeld te worden.5. In het zesde lid, dat het achtste lid wordt, dient het nummer en de datum van het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit vermeld te worden.Het gaat om advies nr. 12/2021 van 5 februari 2021.

Dispositief Artikel 1 1. In de inleidende zin schrijve men gewoon "In artikel 1 van het koninklijk besluit ... (voorts zoals in het ontwerp). 2. In de ontworpen bepaling onder 1°, b) worden als instrumenterende ambtenaar onder meer vermeld: "een voorzitter of een commissaris tewerkgesteld binnen een aankoopcomité van onroerende goederen van de Waalse Overheidsdienst en die gemachtigd is om akten te authenticeren". In dat verband dient erop gewezen te worden dat artikel 116 van het decreet van 17 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de algemene regeling inzake accijnzen type wet prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten0 `houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021' als volgt luidt: "De als commissaris, voorzitter of inspecteur-generaal van de Aankoopcomités aangewezen ambtenaren van de Waalse Overheidsdienst worden ertoe gemachtigd om de handelingen van de rechtspersonen bedoeld in artikel 6quinquies van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen te authentificeren. Bovendien zullen zij, zonder dat de ambtenaren die als lid van de aankoopcomités optreden, enig mandaat aan derden moeten verantwoorden, als vertegenwoordigers van de genoemde rechtspersonen optreden in de opdrachten die hun worden toevertrouwd." Tot het authentificeren van akten zijn dus gemachtigd de ambtenaren van de Waalse Overheidsdienst die als commissaris of als voorzitter van een aankoopcomité aangewezen zijn, maar ook degenen die als inspecteur-generaal van de aankoopcomités aangewezen zijn.

Op een vraag in dat verband heeft de gemachtigde van de minister het volgende geantwoord: "Question tout à fait pertinente. Le texte a été retravaillé comme suit : `1° de instrumenterende ambtenaar: a) een notaris;b) een van de volgende personen die een authentieke akte heeft verleden: - een ambtenaar van het Federaal aankoopcomité van de Federale Overheidsdienst Financiën; - elke bevoegde persoon om akten te authenticeren en die door een gemeenschap of een gewest wordt aangeduid krachtens artikel 6quinquies van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen';".

De afdeling Wetgeving kan instemmen met de formulering die de gemachtigde van de minister voorgesteld heeft, voor zover de woorden "door een gemeenschap of een gewest" vervangen worden door de woorden "door een gefedereerde entiteit", aangezien artikel 6quinquies van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten `tot hervorming der instellingen' ook van toepassing is op de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en op de Franse Gemeenschapscommissie krachtens artikel 63, eerste lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 `met betrekking tot de Brusselse Instellingen' en artikel 4, 1°, van het bijzonder decreet van 3 april 2014 van de Franse Gemeenschap `betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie wordt overgedragen' en van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 april 2014 `betreffende de overdracht van de uitoefening van de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie'.

Artikel 3 1. Met betrekking tot de bepaling onder 1°, heeft de gemachtigde van de minister het volgende te kennen gegeven naar aanleiding van een vraag over het onderscheid dat gemaakt wordt tussen de "zetel van de instrumenterende ambtenaar" en de "zetel van de functies van de instrumenterende ambtenaar": "Après réexamen, les mots `siège ou' sont en effet superflus et le texte sera revu en conséquence." De bepaling onder 1° moet bijgevolg in die zin herzien worden. 2. Naar aanleiding van een vraag aangaande de ratio legis van de bepaling onder 2° heeft de gemachtigde van de minister het volgende verduidelijkt: "Dans une des nouvelles dispositions projetées, une telle concertation était prévue aussi.Après réflexion, il a semblé superfétatoire de l'inscrire dans le texte tant il va de soi que dans le contexte considéré, il n'est pas imaginable d'imposer des prescriptions techniques sans concertation. Il était dès lors logique de ne pas maintenir cela non plus dans le texte actuel.

Dans le cas contraire, il faudrait aussi le prévoir expressément pour toutes les catégories professionnelles tenues à l'avenir d'envoyer leurs actes via le système électronique, à commencer par ceux qui vont l'intégrer, les agents des régions visés à l'article 1er. Dans un avenir moins immédiat, en particulier les huissiers de justice (pensons aux exploits de saisie à transcrire), les avocats (actions en annulation etc., à présenter en vue d'une mention marginale ou d'une transcription valant mention)." Men zou er goed aan doen die verduidelijking op te nemen in het verslag aan de Koning dat opgesteld zou moeten worden.

Artikelen 4 en 5 Ter verbetering van de transparantie van de regelgeving, wat in het bijzonder in het geval van een inmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven vereist is, zou dit ontwerp voor de steller ervan de gelegenheid kunnen zijn om van de begrippen "vermelding van de registratie" en "vermelding van de hypothecaire openbaarmaking" een definitie op te nemen in het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014003089 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking sluiten (3).

Artikel 4 1. De gemachtigde van de minister is het ermee eens dat in het ontworpen artikel 5, § 2, tweede lid, de woorden "vermelding van de registratie" vervangen moeten worden door de woorden "vermelding van de hypothecaire openbaarmaking".2. In het ontworpen artikel 5, § 3, moet de minister bevoegd voor Financiën, en niet de Federale Overheidsdienst Financiën, gemachtigd worden tot het vaststellen van de technische voorschriften (4). Artikel 5 Naar aanleiding van een vraag over het type "beveiligde elektronische brievenbus" waarvan sprake is in de ontworpen paragrafen 2 en 3, heeft de gemachtigde van de minister het volgende te kennen gegeven: "Le type de boîte aux lettres électronique sécurisée pour la communication des relations de la formalité de l'enregistrement et de la formalité hypothécaire, lorsque ces formalités sont exécutées sur papier, n'est pas encore connu et ne peut donc pas être défini.

Plusieurs concertations avec les partenaires extérieurs sont encore nécessaires. Les modules informatiques utilisés au sein de l'autorité fédérale (par ex., virtual Printer et eBox) seront proposés, soit une autre solution `business to business' via des services web sécurisés mis en place avec les fonctionnaires instrumentants qui sont aussi utilisés pour le flux électronique.

Les serveurs des services de messagerie se situeront probablement dans l'Espace économique européen. Dans le cas contraire, des mesures de sécurité adéquates seront prises.

Le niveau de sécurité de la `boîte aux lettres' proposée sera garanti afin de limiter les risques lors de ces communications automatisées.

Néanmoins, il ne suffit pas que les fonctionnaires instrumentants puissent consulter la relation de l'enregistrement et de la formalité hypothécaire uniquement sur le serveur de l'administration compétente, tel que proposé par l'Autorité de protection des données. Ils doivent, en effet, être en mesure de présenter ces relations sur demande aux parties à l'acte. En outre, l'obligation reprise à l'article 180bis du [Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe]. s'applique également aux notaires instrumentants." Ter wille van de rechtszekerheid dient er bij het invullen van het begrip "beveiligde elektronische brievenbus" evenwel voor gezorgd te worden dat de waarborgen inzake beveiliging geboden worden die vereist zijn krachtens verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 `betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)'. De technische specificaties ter zake zouden, in voorkomend geval, geregeld kunnen worden middels een machtiging aan de minister (5).

Men zou er bovendien goed aan doen het verslag aan de Koning dat opgesteld zou moeten worden aan te vullen met hetgeen de gemachtigde van de minister te kennen gegeven heeft aangaande het systeem van de beveiligde elektronische brievenbus.

Bijlage 1. Op een vraag betreffende de wijzigingen die bij het ontwerp aangebracht zouden worden in de bijlage en betreffende de ratio legis daarvan heeft de gemachtigde van de minister het volgende geantwoord: "Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe : 1° aux points I.C.b) et III de l'annexe, celles-ci font suite au nouveau Code des sociétés et des associations ; 2° au point I.A.b), celle-ci découle de la nouvelle définition de l'article 1er du projet d'AR ; 3° au point IV.A.c), celle-ci complète la notion de `numéro de parcelle cadastrale' en renvoyant aux dispositions pertinentes lorsqu'il s'agit d'un numéro de parcelle cadastrale ayant un statut `cadastré' ou `réservé' ; 4° au point IV.A. qui est complété par un nouveau d), cette métadonnée est `un code technique unique' (composé de chiffres). Il permet à l'administration de retrouver en interne la situation de propriété de la parcelle patrimoniale cadastrale concernée. Ce code unique (récupéré sur Consultimmo, à savoir une application du SPF Finances à laquelle seuls certains professionnels - tels que les notaires par ex - ont accès, à la suite d'un protocole spécial conclu à cette fin ou via une procédure de demande spécifique) permet de retrouver l'historique d'un certain bien immeuble et ainsi d'avoir un aperçu des données cadastrales avec leur(s) titulaire(s) (personnes physiques ou morales), les droits réels respectifs de ces titulaires sur la parcelle (type de droit, quotité), la date de début du droit réel et, le cas échéant, la date de fin du droit réel. Cet historique rend également possible une forme de contrôle dans le cadre de la mise à jour de la documentation patrimoniale. Par exemple, la nature du bien immeuble qui ressort de cet historique (par ex., `maison') peut avoir été modifiée (par ex., en `terrain à bâtir' en raison d'une démolition) entre la date de passation de l'acte et la mise à jour de la documentation patrimoniale, ce qui permet d'éviter des fautes en cas de mise à jour de la documentation patrimoniale' (extrait du Rapport au Roi en projet). 5° au point IV.B.c), il s'agit d'une rectification du texte français, le texte en néerlandais reste inchangé ; 6° au point IV.C., le texte vise désormais plusieurs plans; 7° elle est complétée par un nouveau point IVbis, afin que les données relatives aux immeubles visés par les différents articles puissent être transmises via l'application DER." Men zou er goed aan doen deze verduidelijkingen op te nemen in het verslag aan de Koning dat opgesteld zou moeten worden. 2. Teneinde de terminologie bijdetijds te maken, wordt aanbevolen om in de Franse tekst van de punten II.A en B de uitdrukking "de cujus" te vervangen door het woord "défunt". Datzelfde voornemen staat in het wetsvoorstel `houdende boek 2, titel 3, "Relatievermogensrecht" en boek 4 "Nalatenschappen, schenkingen en testamenten" van het Burgerlijk Wetboek' (6). 3. Zoals punt IIIbis.B geformuleerd is, is het onduidelijk.

Op een vraag in dat verband heeft de gemachtigde van de minister het volgende aangegeven: "In het kader van fusie- en splitsingsakten van rechtspersonen kunnen zowel bestaande rechtspersonen als nieuw opgerichte rechtspersonen bij deze verrichting zijn betrokken.

Voor de reeds bestaande rechtspersonen moeten de onder I.C. vermelde metagegevens mee worden verzonden, met name de metagegevens vermeld onder I.C.b), meer bepaald de naam, de rechtsvorm en het ondernemingsnummer, en deze vermeld onder I.C.c), meer bepaald de hoedanigheid waarin zij in de akte optreden.

Voor de nieuw opgerichte rechtspersonen moeten de onder III vermelde metagegevens mee worden verzonden, meer bepaald de naam, de rechtsvorm en het adres van haar zetel, alsmede deze vermeld onder I.C.c In het licht van het antwoord van de gemachtigde moet ter wille van de rechtszekerheid de formulering van punt IIIbis.B aldus herzien worden dat de draagwijdte ervan verduidelijkt wordt. 4. De gemachtigde van de minister is het ermee eens dat in de Franse tekst van punt VII.A de eerste vermelding van het woord "compétent" weggelaten moet worden. 5. In het opschrift van de bijlage volstaat het om te schrijven "Bijlage - Lijst opgemaakt ter uitvoering van artikel 2 van het Wetboek der registratie-, hypotheek en griffierechten en van artikel 144 van de hypotheekwet van 16 december 1851" (7). Onderaan de bijlage schrijve men "koninklijk besluit" en vermelde men het opschrift van het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014003089 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking sluiten (8).

De griffier, E. Conti De voorzitter, P. Vandernoot _______ Nota's (1) Naar aanleiding van een vraag in dat verband heeft de gemachtigde van de minister bevestigd dat men een verslag aan de Koning aan het opstellen is. (2) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", aanbeveling 30. (3) Zie in die zin opmerking 7 van voormeld advies nr.12/2021 d.d. 5 februari 2021 van de Gegevensbeschermingsautoriteit. (4) Advies 55.359/2, gegeven op 10 maart 2014 over een voorontwerp dat geleid heeft tot het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014003089 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking sluiten `houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/55359.pdf). (5) Zie in deze zin, wat al deze kwesties betreft, advies nr.12/2021, dat op 5 februari 2021 door de Gegevensbeschermingsautoriteit over dit voorontwerp gegeven is, punten 9 tot 13. (6) Parl.St. Kamer 2019-20, nr. 55-1272/1, 14. (7) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", aanbeveling 172. (8) Ibidem, aanbeveling 172 en formule F 4-8-1. 29 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014003089 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking sluiten houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, artikel 2, derde en vierde lid, ingevoegd bij de wet van 22 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de algemene regeling inzake accijnzen type wet prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten en laatstelijk gewijzigd bij respectievelijk de wet van 31 juli 2020 en de wet van 11 juni 2020;

Gelet op de hypotheekwet van 16 december 1851, artikel 144, 1°, vervangen door de wet van 21 december 2013;

Gelet op de wet van 11 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009377 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffingvan diverse bepalingen ter zake type wet prom. 11/07/2013 pub. 14/08/2014 numac 2014000367 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake, artikel 105;

Gelet op de wet van 4 februari 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/02/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020020347 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek sluiten houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek, artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014003089 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking sluiten houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 16 december 2020;

Gelet op het advies nr. 12/2021 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 5 februari 2021;

Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris voor begroting, gegeven op 16 februari 2021;

Gelet op advies 68.893 van de Raad van State gegeven op 17 maart 2021 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het begrip instrumenterende ambtenaar voortaan uitgebreid moet worden tot elke bevoegde persoon om akten te authenticeren en die wordt aangeduid krachtens artikel 6quinquies van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Overwegende dat een aantal aanpassingen noodzakelijk zijn ingevolge de integratie van de hypotheekkantoren in de Administratie Rechtszekerheid, het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het nieuwe boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, en de invoering van de Notariële Aktebank (NABAN);

Op de voordracht van de minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014003089 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking sluiten houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt: "1° de instrumenterende ambtenaar: a) een notaris;b) een van de volgende personen die een authentieke akte heeft verleden: - een ambtenaar van het Federaal aankoopcomité van de Federale Overheidsdienst Financiën; - elke persoon bevoegd om akten te authenticeren, aangeduid krachtens artikel 6quinquies van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;"; b) de bepaling onder 4° wordt opgeheven.

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden in de Franse tekst de woorden "un fonctionnaire" vervangen door de woorden "le fonctionnaire";2° in de Franse tekst van het tweede lid, 1°, a), gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016003436 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking sluiten, wordt het woord "Judiciaire" vervangen door het woord "judiciaire"; 3° in het tweede lid, 1°, b), worden de woorden "artikel 1, laatste lid van de hypotheekwet" vervangen door de woorden "artikel 3.30, § 3 van het Burgerlijk Wetboek"; 4° het tweede lid, 2°, a), gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016003436 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking sluiten, wordt vervangen als volgt: "a) een uitgifte van de akte van hypotheekvestiging of van de akte waaruit het onroerend voorrecht ontstaat, telkens met vermelding van het repertoriumnummer;"; 5° in het tweede lid, 2°, d), worden in de Franse tekst de woorden "lors à la" vervangen door de woorden "lors de la"; 6° het tweede lid, 2°, e) wordt vervangen als volgt: "e) in afwijking van artikel 83 van de hypotheekwet, één inschrijvingsborderel waarin alle onroerende goederen worden vermeld waarvoor een inschrijving wordt genomen, zelfs wanneer de inschrijving betrekking heeft op onroerende goederen die in het ambtsgebied van verschillende kantoren zijn gelegen;".

Art. 3.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018032020 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van verschillende koninklijke besluiten in het kader van de integratie van de hypotheekkantoren in de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de nieuwe organisatie- en bevoegdheidsverdeling binnen de Administratie Rechtszekerheid sluiten, worden de woorden "artikel 1 van de hypotheekwet" vervangen door de woorden "artikel 3.30 van het Burgerlijk Wetboek"; 2° in hetzelfde lid, worden de woorden "of de zetel van zijn functie," ingevoegd tussen de woorden "instrumenterende ambtenaar" en de woorden "moet het goed";3° in het vierde lid worden de woorden "minister bevoegd voor Financiën, na overleg met de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat" vervangen door de woorden "Minister van Financiën of zijn gedelegeerde".

Art. 4.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 5.§ 1. De vermelding van de registratie van een op gedematerialiseerde wijze aangeboden stuk wordt samen met het geregistreerde stuk en op dezelfde wijze verzonden aan de instrumenterende ambtenaar.

De vermelding van de registratie van een notariële akte en van haar bijlagen wordt ook verzonden aan de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat of haar gedelegeerde met het oog op de bewaring bedoeld in artikel 180bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en artikel 18ter, eerste lid, 2° van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt. § 2. De vermelding van de hypothecaire openbaarmaking van op gedematerialiseerde wijze aangeboden stukken wordt samen met de stukken en op dezelfde wijze verzonden aan de instrumenterende ambtenaar.

De vermelding van de hypothecaire openbaarmaking van een notariële akte, van haar bijlagen en van de in artikel 3, tweede lid bepaalde stukken wordt ook verzonden aan de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat met het oog op de bewaring bedoeld in artikel 18ter, eerste lid, 3° van de wet van 25ventôse jaar XI op het notarisambt. § 3. De in dit artikel beoogde verzendingen gebeuren overeenkomstig de technische voorschriften vastgesteld door de Minister van Financiën of zijn gedelegeerde.".

Art. 5.In artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018032020 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van verschillende koninklijke besluiten in het kader van de integratie van de hypotheekkantoren in de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de nieuwe organisatie- en bevoegdheidsverdeling binnen de Administratie Rechtszekerheid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 2°, worden de woorden "en artikel 4 van de wet van 25 oktober 1919Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten" geschrapt;2° de aldus gewijzigde tekst van het artikel zal paragraaf 1 vormen;3° de tekst wordt aangevuld met een paragraaf 2 en een paragraaf 3 luidende: " § 2.De vermelding van de registratie van de op papier aangeboden stukken wordt aan de instrumenterende ambtenaar samen met deze stukken ofwel op papier, ofwel via een beveiligde elektronische brievenbus verzonden.

Indien de vermelding via een beveiligde elektronische brievenbus wordt verzonden wordt deze voor het geval het een notariële akte en haar bijlagen betreft, ook verzonden aan de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat of haar gedelegeerde met het oog op de bewaring bedoeld in artikel 180bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en in artikel 18ter, eerste lid, 2° van de wet van 25ventôse jaar XI op het notarisambt. § 3. De vermelding van de hypothecaire openbaarmaking van de op papier aangeboden stukken wordt aan de instrumenterende ambtenaar samen met deze stukken ofwel op papier, ofwel via een beveiligde elektronische brievenbus verzonden.

Indien de vermelding via een beveiligde elektronische brievenbus wordt verzonden, wordt deze voor het geval het een notariële akte, haar bijlagen en de in artikel 3, tweede lid bepaalde stukken betreft, ook verzonden aan de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat met het oog op de bewaring bedoeld in artikel 18ter, eerste lid, 3° van de wet van 25ventôse jaar XI op het notarisambt.".

Art. 6.In hetzelfde besluit wordt de bijlage vervangen door de bijlage bij dit besluit.

Art. 7.Aan de bijlage zoals vervangen door artikel 6 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt V, worden de woorden "artikel 577-3, eerste lid en artikel 577-4, § 1" vervangen door de woorden "de artikelen 3.84, eerste lid en 3.85, § 1"; 2° in punt VI, worden de woorden "artikel 1 van de Hypotheekwet" vervangen door de woorden "artikel 3.30 van het Burgerlijk Wetboek".

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2021, met uitzondering van de artikelen 2, 3°, 3, 1° en 7 die in werking treden op de datum waarop de wet van 4 februari 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/02/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020020347 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek sluiten houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek in werking treedt overeenkomstig de artikelen 39 en 40 van die wet.

Art. 9.De minister die bevoegd is voor de Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

Bijlage - Lijst opgemaakt in uitvoering van artikel 2 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en artikel 144 van de Hypotheekwet van 16 december 1851 Bij gedematerialiseerde aanbieding dienen de volgende metagegevens te worden mee verzonden: I. wat betreft alle akten: A. wat betreft de instrumenterende ambtenaar a) notaris: 1° de naam en voornaam;2° de standplaats;3° het identificatienummer van de notaris bij de Nationale Kamer der Notarissen;4° het ondernemingsnummer (van de vennootschap, de associatie of de notaris);b) de persoon bedoeld in artikel 1, 1°, b) van dit besluit: 1° de naam en voornaam;2° het identificatienummer dat hem werd toegekend door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie; B. wat betreft de akte: a) haar datum;b) haar repertoriumnummer;c) haar type; C. wat betreft de partijen bij de rechtshandeling: a) natuurlijke personen: 1° de naam en voornamen;2° het rijksregisternummer of het nummer bisregister;b) rechtspersonen: 1° de naam;2° de rechtsvorm;3° het ondernemingsnummer;c) de hoedanigheid waarin zij optreden;d) worden ook beschouwd als een partij : 1° indien ze zijn onbeheerde nalatenschap betreft, de overledene;2° wat betreft een verkrijging van een onroerend goed als vervroegde wederbelegging, de tussenkomende echtgenoot; II. wat betreft een akte van erfopvolging of een akte van neerlegging van een eigenhandig of internationaal testament: A. de naam en voornamen van de overledene;

B. het rijksregisternummer/nummer bisregister van de overledene;

III. A. wat betreft een oprichtingsakte van een rechtspersoon, zijn naam, zijn rechtsvorm en het adres van zijn zetel;

B. wat betreft fusie- en splitsingsakten van rechtspersonen: a) wordt als partij beschouwd: 1° bij de akte van een in het kader van de fusie of splitsing overgenomen rechtspersoon: deze rechtspersoon en elke hem overnemende bestaande of nieuw opgerichte rechtspersoon;2° bij de akte van een in het kader van de fusie of splitsing overnemende of opgerichte rechtspersoon: deze rechtspersoon en elke door hem overgenomen rechtspersoon;3° bij de verzending naar het kantoor bevoegd voor de hypothecaire openbaarmaking: alle bij de verrichting betrokken bestaande rechtspersonen en de nieuwe rechtspersonen die bij de verrichting worden opgericht; b) van de onder a) bedoelde rechtspersonen worden mee verzonden de metagegevens vermeld onder: 1° I.C.b) en c) voor de bestaande rechtspersonen; 2° I.C.c) en III.A. voor de nieuw opgerichte rechtspersonen;

IV. wat betreft een akte houdende overdracht, aanwijzing of vestiging van onroerende zakelijke rechten, voor elke rechtshandeling tot overdracht, aanwijzing of vestiging van een onroerende zakelijke recht: A. de aanduiding van de onroerende goederen door: a) de NIS-code van de kadastrale afdeling;b) de kadastrale sectie;c) het nummer van het kadastraal patrimoniumperceel met de status "gekadastreerd" zoals bedoeld in artikel 12, § 1, 2° van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018013235 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie en tot vaststelling van de modaliteiten voor het afleveren van kadastrale uittreksels sluiten betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie en tot vaststelling van de modaliteiten voor het afleveren van kadastrale uittreksels en, indien het onroerend goed tevens het voorwerp uitmaakt van een kadastraal patrimoniumperceel met de status "gereserveerd" zoals bedoeld in artikel 12, § 1, 1° van hetzelfde koninklijk besluit, de gereserveerde perceelsidentificatie;d) de eigendomstoestand van het kadastraal patrimoniumperceel, zoals gedefinieerd in artikel 2, 7° van het onder c) vermelde koninklijk besluit. B. wat betreft de verkregen rechten, behoudens in geval de complexiteit van de verrichting een uitzondering verantwoordt: a) het type van rechten;b) de quotiteit van de door iedere partij verkregen rechten;c) zo de rechten worden verkregen door gehuwden, vermelding of deze rechten tot het eigen vermogen van een echtgenoot of tot het gemeenschappelijk vermogen behoren. C. indien de akte een verwijzing bevat naar een of meerdere aan de akte gehechte plannen die vooraf werden neergelegd in de databank van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, de referentie van elk plan in de bedoelde databank;

V. Wat betreft de akten bedoeld in artikel 577-3, eerste lid en artikel 577-4, § 1 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 107 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, artikel 5.2.3, § 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en artikel D.IV.101 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling, wordt het onroerend goed geïdentificeerd zoals bepaald onder punt IV, A en C;

VI. wat betreft de akten houdende huurcontracten bedoeld in artikel 1 van de Hypotheekwet, wordt het onroerend goed geïdentificeerd zoals bepaald onder punt IV, A;

VII. wat betreft de akten verzonden bij een vraag om een hypothecaire inschrijving: A. de aanduiding van de onroerende goederen waarop inschrijving wordt genomen zoals hiervoor vermeld onder IV, A;

B. de vermelding van de in het borderel opgenomen bedragen voor: a) het gewaarborgd bedrag in hoofdsom;b) het gewaarborgd bedrag in bijhorigheden; VIII. wat betreft de stukken verzonden met het oog op een doorhaling of een kantmelding: A. het kantoor bevoegd voor de hypothecaire openbaarmaking;

B. de referte van de geheel of gedeeltelijk door te halen inschrijving of van de formaliteit die het voorwerp van een kantmelding uitmaakt.

Wanneer een metagegeven een bedrag betreft, moeten de aard en de munteenheid van dat bedrag vermeld worden.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 14 maart 2014 houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën V. VAN PETEGHEM

^