Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 oktober 2018
gepubliceerd op 19 oktober 2018

Koninklijk besluit houdende wijziging van verschillende koninklijke besluiten in het kader van de integratie van de hypotheekkantoren in de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de nieuwe organisatie- en bevoegdheidsverdeling binnen de Administratie Rechtszekerheid

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018032020
pub.
19/10/2018
prom.
03/10/2018
ELI
eli/besluit/2018/10/03/2018032020/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit houdende wijziging van verschillende koninklijke besluiten in het kader van de integratie van de hypotheekkantoren in de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de nieuwe organisatie- en bevoegdheidsverdeling binnen de Administratie Rechtszekerheid


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de grondwet, artikel 37;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 april 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 10 juli 2018;

Gelet op het advies nr. 63.932 van de Raad van State, gegeven op 29 augustus 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 197, gewijzigd bij de wet van 20 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State type wet prom. 20/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014015037 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot wijziging van de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden en tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht sluiten;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het opschrift van het koninklijk besluit van 12 februari 1960 tot vaststelling van de openingsuren der ontvangkantoren van het Bestuur der Registratie en Domeinen, worden de woorden "der ontvangkantoren van het Bestuur der Registratie en Domeinen" vervangen door de woorden "van de kantoren van de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 2.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Artikel 1.De kantoren belast met de ontvangst van de rechten, boeten, intresten en retributies waarvan de inning en de invordering toevertrouwd zijn aan de Administratie Rechtszekerheid, zijn open voor het publiek, van 8 tot 12 uur, op de werkdagen, behoudens op zaterdag.".

Art. 3.In artikel 4, tweede lid, van het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014003089 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking sluiten houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking, worden de woorden "registratiekantoor bevoegd voor de standplaats" vervangen door de woorden "voor de registratie bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie bepaald op grond van de standplaats".

Art. 4.In artikel 6, derde lid van hetzelfde besluit worden de woorden "registratiekantoor als op het hypotheekkantoor" vervangen door de woorden "voor de registratie als voor de hypothecaire openbaarmaking bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 5.In het eerste lid van de bijlage bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het punt IIIbis, A, c), ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016003436 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 24/08/2016 numac 2016002038 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het Rijkspersoneel sluiten, wordt het woord "hypotheekkantoor" vervangen door de woorden "kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie bevoegd voor de hypothecaire openbaarmaking";2° in de inleidende zinsnede van het punt VIII worden de woorden "op een hypotheekkantoor" geschrapt;3° de bepaling onder A van het punt VIII wordt vervangen als volgt: " A.het kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie bevoegd voor de hypothecaire openbaarmaking;".

Art. 6.In artikel 5 van het koninklijk besluit van 28 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008003483 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten wat de exploten en processen-verbaal van de gerechtsdeurwaarders betreft sluiten tot uitvoering van artikel 8bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten wat de exploten en processen-verbaal van de gerechtsdeurwaarders betreft, wordt het woord "registratiekantoor" vervangen door de woorden "kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 7.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 13 december 1968 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het houden van de registers in de griffies der hoven en rechtbanken, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 9 februari 1994 en 20 juli 2000, wordt het woord "registratiekantoor" vervangen door de woorden "bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie"; 2° in het tweede lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 7 oktober 1987, worden de woorden "door de ontvanger" geschrapt en wordt de zin "De ontvanger mag de arresten, vonnissen en akten niet langer houden dan nodig is." vervangen door de zin "De arresten, vonnissen en akten mogen niet langer gehouden worden dan nodig is.".

Art. 8.Artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 februari 1994 en 20 juli 2000, wordt opgeheven.

Art. 9.In artikel 5, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 7 oktober 1987, wordt het woord "registratiekantoor" vervangen door het woord "kantoor".

Art. 10.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden in het eerste lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 7 oktober 1987 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 februari 1994, en in het tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 februari 1994, de woorden "der registratie" telkens vervangen door de woorden "van het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";

Art. 11.In artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 oktober 1987 en 9 februari 1994 worden de woorden "Administratie van de BTW, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 12.In artikel 14 van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden "der registratie" vervangen door de woorden "van het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 13.In artikel 20, enig lid, 1° van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden "der registratie" vervangen door de woorden "van het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 14.In artikel 24 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "der registratie" vervangen door de woorden "van het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";2° in het derde lid worden de woorden "der registratie" vervangen door de woorden "van de bevoegde dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën".

Art. 15.In het opschrift van afdeling IX van hetzelfde besluit worden de woorden "der registratie" vervangen door de woorden "van het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

Art. 16.In artikel 27, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "der registratie" vervangen door de woorden "van het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 17.In artikel 1, enig lid, van het koninklijk besluit van 14 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016003313 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en getuigschriften sluiten tot vaststelling van de retributies voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en getuigschriften, vervangen bij het koninklijk besluit van 7 december 2016, worden in het 13° en het 14° de woorden "de bewaarder" telkens vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 18.In artikel 2, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2017 pub. 23/02/2017 numac 2017010230 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies van de dienst Belgisch Scheepsregister sluiten, worden de woorden "hypotheekbewaarders zijn" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie is".

Art. 19.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "bewaarder" vervangen door de woorden "bevoegde ontvanger van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie"; 2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt "In afwijking van wat voorafgaat, wordt in geval van hernieuwing van ambtswege van de inschrijving van een wettelijke hypotheek de retributie in debet geboekt en vordert de bevoegde ontvanger ze nadien in ten laste van de schuldenaar.".

Art. 20.Artikel 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen, hersteld bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen sluiten, wordt vervangen als volgt: "Het bevoegde kantoor is: 1° het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie bepaald op grond van de standplaats van de notaris voor het recht op de akten van notarissen bedoeld in Boek I, Titel II, Hoofdstuk I van het Wetboek, met dien verstande dat voor de notarissen die hun beroep uitoefenen in associatie binnen een vennootschap de verschuldigde bedragen worden voldaan op het kantoor waar het repertorium op naam van de vennootschap moet worden neergelegd;2° het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie bepaald op grond van de standplaats van de gerechtsdeurwaarder voor het recht op de akten van gerechtsdeurwaarders bedoeld in Boek I, Titel II, Hoofdstuk II van het Wetboek;3° het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van Brussel voor het recht op de akten en geschriften bedoeld in Boek I, Titel II, Hoofdstuk III van het Wetboek; 4° het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie waar de akten en geschriften bedoeld in Boek I, Titel II, Hoofdstuk IV van het Wetboek worden afgeleverd, voor het recht op deze akten en geschriften.".

Art. 21.In artikel 10, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit, hersteld bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "directeur der registratie en domeinen binnen" worden vervangen door de woorden "bevoegde adviseur-generaal van het Centrum Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie binnen ";2° de woorden "directeur der registratie en domeinen binnen" worden vervangen door de woorden "bevoegde adviseur-generaal van het Centrum Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van";3° de woorden " De directeur meldt" worden vervangen door de woorden "De adviseur-generaal meldt".

Art. 22.Artikel 13 van hetzelfde besluit, hersteld bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen sluiten, wordt opgeheven.

Art. 23.In artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 15 van 3 juni 1970 tot regeling van de schattingsprocedure waarin artikel 59, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde voorziet, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2010 pub. 24/12/2010 numac 2010003680 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 3, 14, 15 en 20 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde sluiten, worden de woorden "der registratie" vervangen door de woorden "van het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 24.De minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 oktober 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

^