Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 november 2018

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 september 2018, - zijn de aanwijzingen tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 16 november o Mevr. Boumans S., o Mevr. Chomé S., o Mevr. Dederen C., o Mevr. Spaas L., substituten(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018032090
pub.
09/11/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 september 2018, - zijn de aanwijzingen tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 16 november 2018 van: o Mevr. Boumans S., o Mevr. Chomé S., o Mevr. Dederen C., o Mevr. Spaas L., substituten-procureur des konings bij dit parket. o de heer De Winter S., substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden bij dit parket.

Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018032020 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van verschillende koninklijke besluiten in het kader van de integratie van de hypotheekkantoren in de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de nieuwe organisatie- en bevoegdheidsverdeling binnen de Administratie Rechtszekerheid type koninklijk besluit prom. 03/10/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018014317 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, l), en 15, § 7, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018031987 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1, en 26, § 9, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018031992 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17bis, § 1, en 17quater, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018031993 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, B, 17ter, B, 17quater, § 3, 22, II, b), 24, § 9, 25, § 1, en 32, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/10/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018014303 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden met betrekking tot de samenlevingsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018031994 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, §§ 4bis, I, 7, 9 en 12, 4°, 2, C, 3, § 1, A, II, 14, e), 14, k), I, § 1, D, 1°, 17, § 1, 12°, 18, § 2, B, d)septies, 20, §§ 1, c) en g) en 2, 24, §§ 1 en 2, 25, §§ 1 en 3, en 26, §§ 1 en 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, is de benoeming tot het ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Luik, afdeling Namen, van de heer Elias G., vernieuwd voor een termijn met ingang van 22 november 2018 en eindigend op 31 augustus 2021 's avonds.

Bij koninklijke besluiten van 14 oktober 2018, die in werking treden op 30 november 2018 's avonds: - is het aan de heer Konings P., vergund de titel van zijn ambt van rechter in ondernemingszaken in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, eershalve te voeren. - is het aan Mevr. Vereecken N., vergund de titel van haar ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018032043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van operationeel personeel van de Civiele Bescherming naar de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018032044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de personeelsleden van de Civiele Bescherming naar de hulpverleningszone Hainaut-centre ter versterking van de zone voor haar opdrachten bij de Supreme Headquarters Allied Powers Europe type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018032042 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 21 juli 2017 tot instelling van een programma voor duurzame samenwerking op onderzoekvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018032045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de personeelsleden van de Civiele Bescherming naar de hulpverleningszone 1 van de provincie West-Vlaanderen voor de uitvoering door de zone van de opdracht inzake de bestrijding van vervuiling op de Noordzee type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 30/10/2018 numac 2018013463 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de inning van de provinciale bijdrage voor vorming en opleiding voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid van de provincie Antwerpen en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2004 - artikel 2 type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018204827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het opleidingsproject zorgkundige type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018013534 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden sluiten, is de benoeming tot het ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, van de heer Kindt S., vernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 20 november 2018.

Bij koninklijk besluit 25 oktober 2018, is de heer Miessen D., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket te Eupen.

Hij is, in subsidiaire orde, benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Eupen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^