Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 oktober 2018
gepubliceerd op 30 oktober 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de inning van de provinciale bijdrage voor vorming en opleiding voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid van de provincie Antwerpen en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2004 - artikel 2

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018013463
pub.
30/10/2018
prom.
14/10/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 14 mei 2018Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 14/05/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018012832 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de inning van de provinciale bijdrage voor vorming en opleiding voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid van de provincie Antwerpen en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2004 - artikel 2 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 14 mei 2018Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 14/05/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018012832 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de inning van de provinciale bijdrage voor vorming en opleiding voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid van de provincie Antwerpen en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2004 - artikel 2.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 oktober 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid Collectieve arbeids overeenkomst van 14 mei 2018Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 14/05/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018012832 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten Inning van de provinciale bijdrage voor vorming en opleiding voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid van de provincie Antwerpen en wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2004 - artikel 2 (Overeenkomst geregistreerd op 15 juni 2018 onder het nummer 146372/CO/209)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en hun werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bedienden van de ondernemingen gelegen in de provincie Antwerpen die behoren tot het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid.

Onder "bedienden" wordt verstaan : mannelijke en vrouwelijke bedienden.

Art. 2.Bekrachtiging Bekrachtigd is de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomsten van 3 mei 2018 inzake de inning van de provinciale bijdrage voor vorming en opleiding voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid (Paritair Comité 209) van de provincie Antwerpen en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2004 (72135) - artikel 2.

Art. 3.Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2018 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door één van de partijen worden opgezegd mits een opzegging van zes maanden, die ten vroegste kan ingaan op 1 januari 2021, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het paritair comité.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 oktober 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage aan de collectieve arbeids overeenkomst van 14 mei 2018Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 14/05/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018012832 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de inning van de provinciale bijdrage voor vorming en opleiding voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid van de provincie Antwerpen en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2004 - artikel 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2018

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid in de provincie Antwerpen.

Art. 2.De bepaling onder artikel 2, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2004 betreffende de bijdrage voor vorming en opleiding in de provincie Antwerpen, neergelegd op 1 juli 2004 en geregistreerd op 5 augustus 2004 onder het nummer 72135/CO/209, en dat luidt als volgt : "De ondertekenende partijen geven opdracht aan het "Vormingsinitiatief voor Bedienden van de Antwerpse Metaalnijverheid" - VIBAM deze bedragen te innen vanaf de maand september van het werkingsjaar.", zal door de overeenkomst als volgt worden gewijzigd : De ondertekenende partijen geven opdracht aan het "Sociaal Fonds voor de Bedienden Metaal" - SFBM deze bijdragen te innen vanaf 1 juli 2018.

Alle andere bepalingen uit de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2004 blijven onverminderd van toepassing.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een onbepaalde duur en heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2018. Zij kan door de meest gerede partij opgezegd worden per aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden die ten vroegste kan ingaan op 1 januari 2021. De opzeggingstermijn gaat desgevallend in de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de opzegging aan alle andere partijen werd verstuurd.

Deze overeenkomst wordt ter bevestiging voorgelegd aan het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid. Zij wordt eveneens neergelegd bij de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Partijen verbinden zich er toe om de algemeen bindend verklaring per koninklijk besluit aan te vragen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 oktober 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^