Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 november 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/11/2018 numac 2018014615 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 21 oktober 2018 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tij Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2018 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 09/11/2018 numac 2018032094 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2018, is machtiging verleend aan ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, om, behoudens tijdig verzet **** **** koninklijk besluit van 21 oktober 2018, is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 09/11/2018 numac 2018032130 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oprichting van een regionale maatschappij van onderlinge bijstand en goedkeuring van haar statuten In toepassing van de artikelen 11 en 43bis, § 1, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfond type wet prom. -- pub. 09/11/2018 numac 2018032133 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oprichting van een regionale maatschappij van onderlinge bijstand en goedkeuring van haar statuten In toepassing van de artikelen 11 en 43bis, § 1, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfond type wet prom. -- pub. 09/11/2018 numac 2018032131 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oprichting van een regionale maatschappij van onderlinge bijstand en goedkeuring van haar statuten In toepassing van de artikelen 11 en 43bis, § 1, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfond type wet prom. -- pub. 09/11/2018 numac 2018032143 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2018, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2018, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** Ig(...) type wet prom. -- pub. 09/11/2018 numac 2018032151 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oprichting van een regionale maatschappij van onderlinge bijstand en goedkeuring van haar statuten In toepassing van de artikelen 11 en 43bis, § 1, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfond De hierna vermelde personen werden als bestuurders van de betrokken regionale maatschappij van onde(...) type wet prom. -- pub. 09/11/2018 numac 2018032150 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oprichting van een regionale maatschappij van onderlinge bijstand en goedkeuring van haar statuten In toepassing van de artikelen 11 en 43bis, § 1, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfond De hierna vermelde personen werden als bestuurders van de betrokken regionale maatschappij van onde(...) type wet prom. -- pub. 09/11/2018 numac 2018032163 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oprichting van een regionale maatschappij van onderlinge bijstand en goedkeuring van haar statuten In toepassing van de artikelen 11 en 43bis, § 1, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfond De hierna vermelde personen werden als bestuurders van de betrokken regionale maatschappij van onde(...) type wet prom. -- pub. 09/11/2018 numac 2018032175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oprichting van een regionale maatschappij van onderlinge bijstand en goedkeuring van haar statuten In toepassing van de artikelen 11 en 43bis, § 1, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfond

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 09/11/2018 numac 2018014678 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen wat betreft de aangifte, betaling en diverse regels met betrekking tot de taks op de effectenrekeningen type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 09/11/2018 numac 2018031896 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor een veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger een veiligheids- en samenlevingscontract hadden in het kader van de implementatie van een lokaal beleid voor veiligheid en preventie voor de jaren 2018-2019 type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2018 numac 2018032090 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 september 2018, - zijn de aanwijzingen tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 16 november o Mevr. Boumans S., o Mevr. Chomé S., o Mevr. Dederen C., o Mevr. Spaas L., substituten(...) type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 09/11/2018 numac 2018032101 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende herbenoeming bij de centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 09/11/2018 numac 2018204780 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de invulling van de loonnorm 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 09/11/2018 numac 2018204839 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de organisatie en de financiering van de leertijd van een als motorist 750 kw of alle vermogens opgeleide visser met een diploma motorist 750 kw of alle vermogens, bij aanmonstering op een Belgisch vaartuig als extra bemanningslid in het kader van artikel 3, g) van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108594/CO/143 van 9 juni 2011 type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 09/11/2018 numac 2018204864 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de organisatie en de financiering van de leertijd van een als roerganger opgeleide matroos, bij aanmonstering op een Belgisch vaartuig als extra bemanningslid in het kader van artikel 3, g) van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108594/CO/143 van 9 juni 2011

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/10/2018 pub. 09/11/2018 numac 2018205605 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot afwijking van de regels inzake de groene betaling na de erkende droogte in 2018

arrest

type arrest prom. -- pub. 09/11/2018 numac 2018205226 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 127/2018 van 4 oktober 2018 Rolnummer 6725 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 2/2, § 2, eerste lid, 5°, van het decreet van het Waalse Gewest van 6 november 2008 houdende rationalisa Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 09/11/2018 numac 2018205227 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 128/2018 van 4 oktober 2018 Rolnummer 6745 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 3 en 8, a), van de wet van 19 april 2017 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Gerechtelijk Wetboek en Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 09/11/2018 numac 2018205499 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 65/2018 van 31 mei 2018 Rolnummer 6814 In zake : de vordering tot schorsing van artikel 5 van de wet van 19 november 2017 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de bevordering van de militairen, ingesteld d Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 09/11/2018 numac 2018032089 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 11 juli 2018 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent, is de aanwijzing van de heer Tillekaerts G., raadsheer in het hof van beroep te Gent, tot kamervoorzitter in d Arbeidshof te Brussel Bij beschikking van 9 oktober 2018 van de eerste voorzitter van het ar(...)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/10/2018 pub. 09/11/2018 numac 2018014663 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2018/1219 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de diensten voor participatie via collectieve activiteiten, dat uitvoering geeft aan afdeling 3 van hoofdstuk 5 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 betreffende de insluiting van de persoon met een handicap

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/11/2018 numac 2018205619 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 09/11/2018 numac 2018205618 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond Nr. 0400.246.546 SATEXCO intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 21/09/20(...)

document

type document prom. -- pub. 09/11/2018 numac 2018032166 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT deskundigen Support en Operationeel beheer (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG18265 Solliciteren kan tot 23 november 2018 via www.selor.be. De gedetailleerde functieb(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 09/11/2018 numac 2018205620 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Laboratoriumtechnici (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG18267 Solliciteren kan tot 26/11/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 09/11/2018 numac 2018205627 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossierbeheerder voor het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) (niveau B). - Selectienummer: MNG18101 Solliciteren kan tot 26/11/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functieb(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 09/11/2018 numac 2018205656 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ergotherapeuten (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG18248. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 29 oktober 2018 De uiterste inschrijvi(...) Solliciteren kan tot 15/11/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) type erratum prom. -- pub. 09/11/2018 numac 2018205659 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Consultants HR (niveau ANG18262) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG18262. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 25 oktober 2018. De uiterste inschri(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2018 numac 2018205527 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2018, wordt Mevr. DEWIT Leen, met ingang van Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2018 numac 2018205532 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2018, wordt Mevr. VANLAER Sofie, met ingang Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/11/2018 numac 2018032164 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot de kandidaten voor de mandaten van plaatsvervanger-griffier van een arbeidsgerecht, plaatsvervanger-magistraat van een arbeidsgerecht en plaatsvervanger-schuldbemiddelaar van de Franse taalrol van het Beheers- en toezichtscomité van het De wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, deleg(...)
^