Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 oktober 2018
gepubliceerd op 25 oktober 2018

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, B, 17ter, B, 17quater, § 3, 22, II, b), 24, § 9, 25, § 1, en 32, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018031993
pub.
25/10/2018
prom.
03/10/2018
ELI
eli/besluit/2018/10/03/2018031993/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, B, 17ter, B, 17quater, § 3, 22, II, b), 24, § 9, 25, § 1, en 32, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 3 oktober 2017;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 3 oktober 2017;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie Artsen-ziekenfondsen van 20 november 2017;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 29 november 2017;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 4 december 2017;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 maart 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 16 april 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 31 mei 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2, B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 februari 2013 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 januari 2017, in het eerste lid van de toepassingsregels die volgen op de verstrekking 102233 worden de woorden "geriatrisch verpleegkundige en/of de geriatrisch-paramedische" vervangen door de woorden "multidisciplinaire geriatrische".

Art. 2.In artikel 17ter, B, van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 oktober 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/10/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011022404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid 26 OKTOBER 2011 - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 11, §§ 1, 4 en 5, 13, § 1, 14, b), e), en j), 15, § 8, 20, § 1, en 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/10/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011022403 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, §§ 1, a) en c), en 2, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/10/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011022405 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 17ter, A en B, 20, § 1, e), 24, § 2, 25, §§ 1 en 3, 26, §§ 9 en 12, en 34, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, in het eerste lid worden de woorden "persoonlijk deelnemen aan de uitvoering ervan, zonder ze te delegeren aan paramedische medewerkers" vervangen door de woorden "de uitvoering ervan niet aan anderen opdragen".

Art. 3.In artikel 17quater, § 3, van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/09/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013022469 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17quater, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 06/09/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013022463 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, in het eerste lid woorden de woorden "persoonlijk de verstrekking uitvoeren, zonder ze te delegeren aan paramedische medewerkers" vervangen door de woorden "de uitvoering ervan niet aan anderen opdragen".

Art. 4.In artikel 22, II, b), van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015022530 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 32, § 10, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015022529 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015022531 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 63, eerste lid, 3°, van op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015022407 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 september 1999 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de verpleegdagprijs van een eenheid voor de behandeling van zware brandwonden type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015022528 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, §§ 3, 4bis, II, A, 4ter en 7, 9, c), 12, §§ 1, c), en 3, 7°, 14, a), 14, d), 14, h), § 2, 19, § 5quinquies, 20, §§ 1 en 2, 21, § 1, 22, II, b), 24, § 10, en 25, §§ 1 en 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de verstrekking 558810-558821, a) wordt de omschrijving als volgt vervangen : "Revalidatiezitting met een minimumduur van 60 minuten";b) worden de volgende toepassingsregels ingevoegd : "Elke zitting omvat zowel : 1) minstens twee professionele zorgverleners, waaronder een kinesitherapeut of een ergotherapeut en een andere paramedicus, die aan de behandeling deelnemen; 2) de toepassing van minstens twee van de technieken waaronder revalidatie door beweging, psychomotore therapie, elektrostimulatie bij motorische uitval of antalgische elektrotherapie, mechanotherapie, oefeningen met externe prothesen, orthesen of complexe technische hulpmiddelen, hydrotherapie in zwembad."; 2° in de verstrekking 558014-558025, a) wordt de omschrijving als volgt vervangen : "Revalidatiezitting met een minimumduur van 90 minuten";b) worden de volgende toepassingsregels ingevoegd : "Elke zitting omvat zowel : 1) minstens twee professionele zorgverleners, waaronder een kinesitherapeut of een ergotherapeut en een andere paramedicus, die aan de behandeling deelnemen; 2) de toepassing van minstens twee van de technieken waaronder revalidatie door beweging, psychomotore therapie, elektrostimulatie bij motorische uitval of antalgische elektrotherapie, mechanotherapie, oefeningen met externe prothesen, orthesen of complexe technische hulpmiddelen, hydrotherapie in zwembad."; 3° in de verstrekking 588832-588843, a) wordt de omschrijving als volgt vervangen : "Revalidatiezitting met een minimumduur van 120 minuten";b) worden de volgende toepassingsregels ingevoegd : "Elke zitting omvat zowel : 1) minstens twee professionele zorgverleners, waaronder een kinesitherapeut of een ergotherapeut en een andere paramedicus, die aan de behandeling deelnemen; 2) de toepassing van minstens twee van de technieken waaronder revalidatie door beweging, psychomotore therapie, elektrostimulatie bij motorische uitval of antalgische elektrotherapie, mechanotherapie, oefeningen met externe prothesen, orthesen of complexe technische hulpmiddelen, hydrotherapie in zwembad.".

Art. 5.In artikel 24, § 9, van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2009 pub. 21/01/2010 numac 2010022000 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 9, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 21/12/2009 pub. 09/02/2010 numac 2010022084 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, d), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, in het punt 2 worden de woorden "door paramedisch personeel" opgeheven.

Art. 6.In artikel 25, § 1, van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016022450 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, B, en 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016022449 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, in het eerste lid van de toepassingsregels die volgen op de verstrekking 599362 worden de woorden "door verpleegkundigen, klinisch psychologen en paramedici" vervangen door de woorden "van de equipe".

Art. 7.In artikel 32, § 3, van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999022605 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 13/08/1999 numac 1999022522 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van een organieke regeling en de normen waaraan de diensten voor niet-dringend, liggend ziekenvervoer moeten voldoen om erkend te worden als medisch-technische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 sluiten, worden de woorden "paramedische medewerkers" vervangen door de woorden "anderen".

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 9.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 oktober 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^