Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 oktober 2018
gepubliceerd op 25 oktober 2018

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, §§ 4bis, I, 7, 9 en 12, 4°, 2, C, 3, § 1, A, II, 14, e), 14, k), I, § 1, D, 1°, 17, § 1, 12°, 18, § 2, B, d)septies, 20, §§ 1, c) en g) en 2, 24, §§ 1 en 2, 25, §§ 1 en 3, en 26, §§ 1 en 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018031994
pub.
25/10/2018
prom.
03/10/2018
ELI
eli/besluit/2018/10/03/2018031994/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, §§ 4bis, I, 7, 9 en 12, 4°, 2, C, 3, § 1, A, II, 14, e), 14, k), I, § 1, D, 1°, 17, § 1, 12°, 18, § 2, B, d)septies, 20, §§ 1, c) en g) en 2, 24, §§ 1 en 2, 25, §§ 1 en 3, en 26, §§ 1 en 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 3 oktober 2017;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 3 oktober 2017;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 20 november 2017;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 29 november 2017;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 4 december 2017;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 maart 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 8 mei 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 4 juni 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 november 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 4bis, I, worden de woorden "van het koninklijk besluit nr.78 van 10 november 1967 betreffende de geneeskunst, de uitoefening van de daaraan verbonden beroepen en de geneeskundige commissies, alsmede van de wet van 20 december 1974 waarmee het wordt aangevuld waar het gaat om de verpleegkunde, in het raam van de beperkingen die zijn vastgesteld in artikel 50 van vorengenoemd koninklijk besluit" door de woorden "van de wet van 10 mei 2015 houdende coördinatie van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen" vervangen; 2° paragrafen 7 en 9 worden opgeheven;3° in paragraaf 12, in de bepaling 4°, worden de woorden "die overeenkomstig de artikelen 2, § 1, en 7, § 1, van het koninklijk besluit nr.78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen" door de woorden "die overeenkomstig de artikelen 3, § 1, en 25, § 1, van het koninklijk besluit van 10 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/05/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015024141 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende coördinatie van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type koninklijk besluit prom. 10/05/2015 pub. 18/07/2016 numac 2016000413 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende coördinatie van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. - Duitse vertaling sluiten houdende coördinatie van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen" vervangen.

Art. 2.In artikel 2, C, van dezelfde bijlage, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013022094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, K, en 25, §§ 1 en 3bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022100 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022102 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid 19 FEBRUARI 2013 - Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 9 februari 2011 tot wijziging van artikel 2, A, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, in het derde lid van de toepassingsregels die volgen op de verstrekking 109082, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° wordt in de Franse tekst het rangnummer "109015" door het rangnummer "109045" vervangen;2° worden de woorden "(109045, 109060, 109082)" tussen de woorden "ziekenhuis" en "zijn" ingevoegd.

Art. 3.In artikel 3, § 1, A, II, van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010022401 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, C, I, 18, § 2, B, 24, § 1, en 26, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 24/09/2010 numac 2010022414 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2, A, F, en G, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, wordt de zin "Verstrekkingen verricht door een erkend huisarts of een algemeen geneeskundige met verworven rechten." opgeheven.

Art. 4.In artikel 14, e), van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016022225 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, h), § 1, I, 2°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016022224 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, wordt de omschrijving van de verstrekking 229574-229585 als volgt vervangen : "Myocardrevascularisatie door anastomose met behulp van de arteria mammaria interna, met aanwending van de twee arteriae mammariae internae of implantatie van de arteria mammaria interna in de vorm van sequentiële overbruggingen".

Art. 5.In artikel 14, k), I, § 1, D, 1°, van dezelfde bijlage, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013007251 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers tussenbeide komt in de kostprijs van de farmaceutische verstrekkingen die niet bedoeld zijn door de koninklijke besluiten tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kostprijs van de farmaceutische verstrekkingen sluiten, wordt in de omschrijving van de verstrekkingen 277314-277325 en 292353-292364 telkens het woord "Handelingen" door de woorden "door handeling" vervangen.

Art. 6.In artikel 17, § 1, 12°, van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016022159 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, §§ 1, 11° en 12°, en 14, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016022188 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, c), II, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de omschrijving van de verstrekking 460670, a) in het punt 11 worden de woorden "459896-459900, 459874-459885 en 459911-459922" door de woorden "459896, 459874 en 459911" vervangen;b) in de opsomming van de verstrekkingen van het artikel 17bis, § 1, worden de rangnummers "460353" en "460655" opgeheven;2° in het punt 1 van de omschrijving van de verstrekking 461016 worden de woorden "459896-459900, 459874-459885 en 459911-459922" door de woorden "459896, 459874 en 459911" vervangen.

Art. 7.In artikel 18, § 2, B. d)septies, van dezelfde bijlage, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 december 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/12/2015 pub. 06/01/2016 numac 2015012203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende de beroepenclassificatie type koninklijk besluit prom. 16/12/2015 pub. 05/01/2016 numac 2015204122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 318.02 type koninklijk besluit prom. 16/12/2015 pub. 07/01/2016 numac 2015012200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 318.02 type koninklijk besluit prom. 16/12/2015 pub. 05/01/2016 numac 2015012202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar type koninklijk besluit prom. 16/12/2015 pub. 05/01/2016 numac 2015012201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar type koninklijk besluit prom. 16/12/2015 pub. 07/01/2016 numac 2015012204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de koppeling van de lonen en de aanvullende vergoedingen die onderhevig zijn aan indexering, aan het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer in de subsector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 16/12/2015 pub. 05/01/2016 numac 2015012206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar met 40 jaar beroepsverleden sluiten, in het tweede lid wordt de bepaling onder 1 als volgt vervangen : "1. op het voorschrift worden vermeld : a) de naam en de voornaam van de patiënt;b) de naam, de voornaam, het adres en het identificatienummer van de voorschrijver;c) de datum van het voorschrift; d) de handtekening van de voorschrijver.".

Art. 8.In artikel 20 van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017011666 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 27/03/2017 pub. 26/04/2017 numac 2017011663 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 21, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 27/03/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017011665 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 9, c), 11, § 2, en 14, g), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 27/03/2017 pub. 26/04/2017 numac 2017011668 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, h), § 1, I, 4°, en 16, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 27/03/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017011667 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, c), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, a) in de bepaling onder c), in de toepassingsregels die volgen op de verstrekking 473852-473863, in de bepaling onder d) van de Franstalige tekst worden de woorden "sauf une insertion d'une prothèse de dilatation des voies biliaires" door de woorden "sauf une insertion d'une prothèse dans les voies biliaires ou pancréatiques" vervangen;b) in de bepaling onder g), in het derde lid van de toepassingsregels die volgen op de verstrekking 478030-478041 worden de woorden "en III a)" door de woorden "en III" vervangen;2° in § 2, in de bepalingen onder A, 2, worden de woorden "- uit de rubriek a) 470271 en 470794-470805," door de woorden "- uit de rubriek a) 470271," vervangen.

Art. 9.In artikel 24 van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 juni 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, a) in de rubriek 9/IMMUNO-HEMATOLOGIE & NIET INF.SEROLOGIE, 1) worden in de omschrijving van de verstrekking 556032-556043 de woorden "(maximum vijf)" opgeheven;2) worden in de omschrijving van de verstrekking 553475-553486 de woorden "(Cumulregel B)" vervangen door de woorden "(Cumulregel 340)";b) in de rubriek "Cumulregels", in regel 96 worden de rangnummers "559392-599403" door de rangnummers "559392-559403" vervangen;c) in de rubriek "Diagnoseregels", in regel 64 worden de rangnummers "551371-556382" door de rangnummers "556371-556382" vervangen;2° in § 2, in het eerste lid van de toepassingsregels die volgen op de verstrekking "591135 -591146" wordt het rangnummer "293193" van de lijst van de verstrekkingen opgeheven.

Art. 10.In artikel 25 van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, in de verstrekking 597785 worden in de toepassingsregel de woorden "op de Sp-dienst" door de woorden "op een Sp-dienst" vervangen;2° in § 3, in het vijfde lid van de toepassingsregels die volgen op de verstrekking 590332 wordt het rangnummer "293193" van de lijst van de verstrekkingen opgeheven.

Art. 11.In artikel 26 van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2016 pub. 18/03/2016 numac 2016022108 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 20, § 1, d), f), en § 2, 26, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/02/2016 pub. 18/03/2016 numac 2016022107 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 25, § 3bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° worden in het opschrift van paragraaf 1 de woorden", met uitzondering van de in § 8 vermelde verstrekkingen" opgeheven;2° in paragraaf 8 worden het eerste en het tweede lid opgeheven.

Art. 12.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 13.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 oktober 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^