Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 mei 2016
gepubliceerd op 31 mei 2016

Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, h), § 1, I, 2°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016022225
pub.
31/05/2016
prom.
13/05/2016
ELI
eli/besluit/2016/05/13/2016022225/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, h), § 1, I, 2°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997022332 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende maatregelen om de toegang tot de regeling inzake verzekering voor geneeskundige verzorging te veralgemenen en te versoepelen, in het bijzonder voor de sociaal- economisch achtergestelde groepen, ter uitvoering van de art VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat U ter goedkeuring wordt voorgelegd, vindt zijn w(...) type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 13/06/1997 numac 1997011194 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 15/07/1997 numac 1997015087 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1994 tot vaststelling met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van de carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarrière, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997022330 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende nadere omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 12/07/1997 numac 1997012216 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997003294 bron ministerie van financien Koninklijk besluit genomen met toepassing van artikelen 2 en 3, § 1, 2° en § 2 van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, houdende wijziging van artikel 216 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 03/06/1997 numac 1997015057 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot overdracht in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 van een deel van het krediet ingeschreven op het programma 15-54-1 naar het programma 14-53-4 sluiten, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op de voorstellen van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergaderingen van 2 december 2014 en 3 maart 2015;

Gelet op de adviezen van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 2 december 2014 en 3 maart 2015;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 23 maart 2015;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 27 mei 2015;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 1 juni 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 december 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 15 januari 2016;

Gelet op advies 59.081/2 van de Raad van State, gegeven op 30 maart 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 14, h), § 1, I, 2°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 mei 1985, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de verstrekkingen 245652-245663, 245674-245685, 245696-245700, 245711-245722, 245755-245766 en 245770-245781 worden opgeheven;2° de volgende verstrekkingen en toepassingsregel worden vóór de verstrekking 245733-245744 ingevoegd : "245895-245906 Reconstructie van een defect van meer dan een derde van een ooglid, hoofdoperatietijd .. . . . N 350 245910-245921 Reconstructie van een defect van meer dan een derde van een ooglid, voorbereidende of bijkomende operatietijd . . . . . N 150 245932-245943 Reconstructie van een defect van minder dan een derde van een ooglid . . . . . N 250 In de verstrekkingen 245895-245906, 245910-245921 en 245932-245943 staat het woord defect voor een totaal verlies van weefsel, namelijk over de volledige dikte van het ooglid."; 3° in de verstrekking 245733-245744, a) wordt de omschrijving als volgt vervangen : "Plastie voor dermatochalasis van het bovenste ooglid, per ooglid";b) wordt de volgende toepassingsregel na de verstrekking ingevoegd : "De terugbetaling van deze verstrekking wordt enkel verleend na het indienen van een kennisgeving bij de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling van de rechthebbende. Deze kennisgeving bevat : 1) het resultaat van de meting van de perimetrie met de perimeter van Goldman (of equivalent), met een grafiek die in het bovenste deel van het zichtveld een beperking aantoont tot de isopteer van 30° of minder, en dit over een boog van minstens 30° ;2) drie foto's gerealiseerd in vooraanzicht en in driekwart profiel links en rechts met de blik recht vooruit. De foto's worden afgedrukt. Zij moeten aantonen dat de huidplooi van het ooglid op de wimpers rust ter hoogte van het centrum van het ooglid.

De kennisgeving met de bijlagen moeten in het bezit zijn van de adviserend geneesheer ten laatste één maand vóór de ingreep, zodat hij/zij desgewenst een klinisch onderzoek ter controle kan uitvoeren."; 4° in de verstrekking 245814-245825, a) wordt de omschrijving als volgt vervangen : "Behandeling van ptosis, of behandeling van retractie van het ooglid, of herstel van het ooglid na een facialisparalyse, per ooglid";b) worden de volgende toepassingsregels na de verstrekking ingevoegd : "In geval van bilaterale ptosis, kan de verstrekking enkel aangerekend worden indien de vrije boord van het bovenste ooglid op een afstand van ? 4 mm ligt van het centrum van de pupil. In geval van retractie van het ooglid, kan de verstrekking enkel aangerekend worden indien de vrije boord van het ooglid zich op de sclera projecteert buiten de limbus.

Minstens drie foto's waarvan één met de blik naar omhoog, één met de blik naar beneden en één met de blik recht naar voor, moeten in het dossier van de rechthebbende ter beschikking blijven van de adviserend geneesheer en van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV.".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 mei 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK

^