Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 oktober 2018
gepubliceerd op 25 oktober 2018

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1, en 26, § 9, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018031987
pub.
25/10/2018
prom.
03/10/2018
ELI
eli/besluit/2018/10/03/2018031987/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1, en 26, § 9, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 16 mei 2017;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 16 mei 2017;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie Artsen-ziekenfondsen van 10 juli 2017;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 19 juli 2017;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 24 juli 2017;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 april 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 15 mei 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 31 mei 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 17, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht : A. in de bepaling onder 11°, 1° wordt de omschrijving van de verstrekking 458850-458861 door de woorden "van de cervicale wervelzuil" aangevuld;2° worden de volgende verstrekkingen en toepassingsregel na de verstrekking 458850- 458861 ingevoegd : "457855-457866 - voor twee of meer niveaus van de thoracale wervelzuil .. . . . N 180 457870-457881 - voor twee of meer niveaus van de lumbosacrale wervelzuil . . . . . N 180 457892-457903 - voor een onderzoek van de volledige wervelzuil of voor een combinatie van twee van de onderzoeken van de cervicale, de thoracale of de lumbosacrale wervelzuil . . . . . N 180 De verstrekkingen 458850-458861, 457855-457866, 457870-457881, 457892-457903 kunnen niet gecumuleerd worden binnen een periode van 30 dagen tenzij een motivering is opgenomen in het medisch patiëntendossier.";

B. in de bepaling onder 11° bis, 1° worden in de omschrijving van de verstrekking 459491-459502 de woorden " of thoracale of lumbosacrale " opgeheven;2° worden de volgende verstrekkingen en toepassingsregel na de verstrekking 459491-459502 ingevoegd : "457914-457925 NMR-onderzoek van de thoracale wervelzuil, minstens drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager .. . . . N 180 457936-457940 NMR-onderzoek van de lumbosacrale wervelzuil, minstens drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager . . . . . N 180 457951-457962 NMR-onderzoek van de volledige wervelzuil of een combinatie van twee van de NMR-onderzoeken van de cervicale, de thoracale of de lumbosacrale wervelzuil, minstens drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager . . . . . N 180 De verstrekkingen 459491-459502, 457914-457925, 457936-457940, 457951-457962 kunnen niet gecumuleerd worden binnen een periode van 30 dagen tenzij een motivering is opgenomen in het medisch patiëntendossier."; 3° worden in de toepassingsregel die volgt op de verstrekking 459535-459546 de woorden "459513-459524 en 459535-459546" vervangen door de woorden "459513-459524, 457914-457925, 457936-457940, 457951-457962, 459535-459546"; C. in de bepaling onder 12°, 1° in de omschrijving van de verstrekking 460670, a) in het punt 11 worden de woorden "457855, 457870, 457892," ingevoegd tussen de rangnummers "458850" en "458872";b) in het punt 13 worden de woorden "457914, 457936, 457951," ingevoegd tussen de rangnummers "459491" en "459513";2° in de omschrijving van de verstrekking 461016, a) in het punt 1 worden de woorden "457855, 457870, 457892," ingevoegd tussen de rangnummers "458850" en "458872";b) wordt het punt 5 door de woorden", 457914, 457936, 457951" aangevuld.

Art. 2.In artikel 26, § 9 van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 oktober 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/10/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011022403 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, §§ 1, a) en c), en 2, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/10/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011022404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid 26 OKTOBER 2011 - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 11, §§ 1, 4 en 5, 13, § 1, 14, b), e), en j), 15, § 8, 20, § 1, en 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/10/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011022405 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 17ter, A en B, 20, § 1, e), 24, § 2, 25, §§ 1 en 3, 26, §§ 9 en 12, en 34, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, worden in de lijst van de verstrekkingen de woorden "457914-457925, 457936-457940, 457951-457962," ingevoegd tussen de rangnummers "459502" en "459513".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 oktober 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^