Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 oktober 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/10/2018 numac 2018014103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en medische hulpmiddelen van 19 juli 2018, en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffend Interpretatieregel betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018013821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de tewerkstelling van personen die behoren tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 03/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018032020 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van verschillende koninklijke besluiten in het kader van de integratie van de hypotheekkantoren in de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de nieuwe organisatie- en bevoegdheidsverdeling binnen de Administratie Rechtszekerheid type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018032043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van operationeel personeel van de Civiele Bescherming naar de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018032044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de personeelsleden van de Civiele Bescherming naar de hulpverleningszone Hainaut-centre ter versterking van de zone voor haar opdrachten bij de Supreme Headquarters Allied Powers Europe type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018032045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de personeelsleden van de Civiele Bescherming naar de hulpverleningszone 1 van de provincie West-Vlaanderen voor de uitvoering door de zone van de opdracht inzake de bestrijding van vervuiling op de Noordzee type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018204763 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de houtnijverheid, betreffende het sectoraal opleidings- en arbeidsmarktbeleid type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018204774 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de statuten van het "Sociaal Waarborgfonds voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf" type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018204847 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, tot wijziging van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2018 numac 2018205366 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 februari 2018, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Lommée P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Zedelgem. He Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging(...) type koninklijk besluit prom. 09/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018205364 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor de kerninstallaties voor wat betreft de omzetting van de Europese richtlijn 2014/87/Euratom type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2018 numac 2018205372 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 3 oktober 2018, - dat uitwerking heeft op 31 december 2017 's avonds, is aan de heer Rombaut P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van k - dat uitwerking heeft sedert 27 februari 2018 's avonds, is het aan de heer Bruggeman P., vergund (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/09/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018014006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten, alsook om andere financiële verbintenissen aan te gaan en diverse uitgaven goed te keuren binnen de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 22/08/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018014035 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de urenquota voor de thuishulpdienst van de Thuiszorg Brussel vzw type ministerieel besluit prom. 11/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018014282 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten type ministerieel besluit prom. 11/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018014283 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018014284 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 05/09/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018014315 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse formulieren behorend bij het omgevingsvergunningenbesluit type ministerieel besluit prom. 17/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018014391 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS , Al-Qaida en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten type ministerieel besluit prom. 03/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018032021 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 25 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten type ministerieel besluit prom. 08/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018040724 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de delegatie van bevoegdheid tot het uitreiken van de EG-verklaring zoals bedoeld in artikel 14, § 1, van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 houdende maatregelen ter omzetting in de interne rechtsorde van Richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties type ministerieel besluit prom. 29/03/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018205259 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 06 en 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 30/03/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018205260 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en de programma's 02, 03, 11, 21, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 10/04/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018205261 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13, de programma's 02 en 11 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 16, programma 04 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

decreet

type decreet prom. 17/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018014407 bron vlaamse overheid Decreet houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 19/10/2018 numac 2018205367 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 18 september 2018, werd de heer Van Herck K., emeritus kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel aangewezen o Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel Bij beschikking van 5 oktober 2018 w(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/08/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018014305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor middelgrote stookinstallaties en tot wijziging van diverse milieubepalingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018014312 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoeringsmaatregelen betreffende het duaal leren en de aanloopfase en diverse andere maatregelen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018014385 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende verscheidene tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 27/09/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018031955 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 10 februari 1994 tot regeling van de toekenning van maaltijdcheques aan het personeel van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/09/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018040730 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de herziening van de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 19/10/2018 numac 2018205335 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 8 oktober 2018, dat worden de heer Elie VERPLANCKEN, te Kluisbergen, en mevrouw Hilde WILLEMS, te Kruishoutem, als vert(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/10/2018 numac 2018205188 bron federale overheidsdienst financien OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN T(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 19/10/2018 numac 2018205342 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen die het onderwerp zijn geweest van een ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie raadplegen of de helpdesk van de Kruispunt(...) Ond Nr. 0440.063.561 NICOSIA FRERES ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 11/10/2018. type lijst prom. -- pub. 19/10/2018 numac 2018205344 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr. 0440.063.561 NICOSIA FRERES Annulatie van de ambtshalve doorhaling. Ond. Nr. 0445.(...) type lijst prom. -- pub. 19/10/2018 numac 2018205343 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. 0401.451.128 LE FOYER HUY - WAREMME intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande (...) type lijst prom. -- pub. 19/10/2018 numac 2018205362 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseur Geschillen- Coördinator (niveau A3) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: MNG18088 Solliciteren kan tot 02/11/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 19/10/2018 numac 2018205363 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseur Gebouwen en materieel-Coördinator (niveau A3) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: MNG18077 Solliciteren kan tot 02/11/2018 via www.selor.be De gedetaillee(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 19/10/2018 numac 2018205374 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Architecten (niveau A2), voor de FOD Beleid & Ondersteuning. - Selectienummer : ANG18240 Solliciteren kan tot 2/11/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

document

type document prom. 30/08/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018205070 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 8 december 1993 over de vakantie- en verlofregeling in het onderwijs type document prom. -- pub. 19/10/2018 numac 2018205349 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG18083 Deze selectie werd afgesloten op 07/06/2018. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaa(...) type document prom. -- pub. 19/10/2018 numac 2018205356 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Fiscaal controleurs (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG18105 Deze selectie werd afgesloten op 08/10/2018. Er zijn 53 laureaten. De lijst is 1 jaar gel(...) type document prom. -- pub. 19/10/2018 numac 2018205358 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business Analysts (m/v/x) (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG18134 Deze selectie werd afgesloten op 08/10/2018. Er is 1 laureaat. De lijst is (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 19/10/2018 numac 2018205368 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Erratum Rechtbank van koophandel te Gent In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 7 september 2018, bladzijde 69281, van de beschikking van 13 maart 2018 tot aanwijzing van de heer De Handsetters M., tot plaatsv

document

type document prom. -- pub. 19/10/2018 numac 2018205370 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Voorzitter van het Directiecomité voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG18725 Solliciteren kan tot en met 09/11/2018 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selec(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. type document prom. -- pub. 19/10/2018 numac 2018205371 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Directeur-generaal Interne Ondersteunende Dienst voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG18726 Solliciteren kan tot en met 09/11/2018 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

erratum

type erratum prom. -- pub. 19/10/2018 numac 2018205373 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 20 september 2018, pagina 73165, inzake de benoeming van de leden in de probatiecommissie bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen voor een termijn van drie ja

document

type document prom. -- pub. 19/10/2018 numac 2018205396 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technische Analisten-Ontwikkelaars DWH/BI (niveau A2) voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. - Selectienummer: ANG18082 Solliciteren kan tot 05/11/2018 via www.selor.be De gedetaille(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2018 numac 2018014302 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 september 2018, wordt mevrouw Katrien DIDDEN tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 20 september 2018 heeft mevrouw Katrien DIDDEN als adjunct-auditeur de eed afgelegd i

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/10/2018 numac 2018014331 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/10/2018 numac 2018014332 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/10/2018 numac 2018014333 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/10/2018 numac 2018205341 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Oproep tot kandidaten magistraten, griffiers en parketsecretarissen met het oog op de vaststelling van de aanvaardingscommissie bevoegd voor de gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken Bij we Bij koninklijk besluit van 23 september 2018 werd de uitvoeringsmodaliteiten vastgesteld. De aan(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/10/2018 numac 2018205359 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te : - Oudsbergen : 1 - Anderlecht (grondgebied van het eerste kanton) : 1 Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatblad van 17 augustus 201(...) - Brussel (grondgebied van het eerste kanton) : 1 - Zemst : 1 (in associatie) De kandidatu(...)
^