Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 april 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/04/2021 pub. 04/05/2021 numac 2021030934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Cash 15 euro", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 29/04/2021 pub. 04/05/2021 numac 2021030935 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterijen met biljetten, genaamd "Cash 1 euro", "Cash 3 euro", "Cash 5 euro", "Cash 10 euro" en "Cash 20 euro", door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen type koninklijk besluit prom. 29/04/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021031285 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS type koninklijk besluit prom. 29/04/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021031286 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS type koninklijk besluit prom. 29/04/2021 pub. 07/05/2021 numac 2021031387 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2017 tot aanduiding van de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten in het kader van de wet op het natuurbehoud type koninklijk besluit prom. 29/04/2021 pub. 11/05/2021 numac 2021031426 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vernieuwing van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 29/04/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021031436 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 5 december 2011 betreffende het toekennen van een vergoeding aan de producent voor zuivelproducten waarop een verbod rust op het in de handel brengen in geval van een botulisme risico type koninklijk besluit prom. 29/04/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021031473 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 8.000 euro aan de erkende stichting van openbaar nut "Be Planet" type koninklijk besluit prom. 29/04/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021031511 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning type koninklijk besluit prom. 29/04/2021 pub. 30/04/2021 numac 2021041350 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021031215 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende een tijdelijke afwijking op het verbod pesticiden die glyfosaat bevatten te gebruiken om de veiligheid van de uitbating van de spoorwegen te garanderen type ministerieel besluit prom. 29/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021031330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het voorstel van testplan overeenkomstig artikel 259 van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe type ministerieel besluit prom. 29/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031371 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot vaststelling van het formulier voor de aanvraag van een toestemming wegens therapeutische noodzaak type ministerieel besluit prom. 29/04/2021 pub. 07/05/2021 numac 2021031383 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 29/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021042151 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling

decreet

type decreet prom. 29/04/2021 pub. 07/05/2021 numac 2021202204 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie met het oog op de uitbreiding van het gewoon gewestelijk toezicht tot de hulpverleningszones type decreet prom. 29/04/2021 pub. 07/06/2021 numac 2021202460 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 20 februari 2017 ter bescherming van roerende cultuurgoederen van uitzonderlijk belang

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 29/04/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021020940 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Beheerraad voor gezinsbijslag van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 29/04/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021020941 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 29/04/2021 pub. 12/07/2021 numac 2021021363 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een commissaris van het Verenigd College bij de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021031303 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot verlening tot 30 juni 2021 van de bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 2020 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021031307 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2021 tot uitvoering van artikel 47/15bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021031325 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 2020 tot benoeming van de leden en van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Beheerscomité van het "Caisse publique wallonne d'allocations familiales"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031328 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2000 tot oprichting van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021031333 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende tijdelijke uitbreiding van de vrijstelling van de stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van een seizoensgebonden openluchtterras in de HORECA-sector op het openbare wegdomein

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 29/04/2021 pub. 30/04/2021 numac 2021031302 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 1 april 2021 betreffende de uitzonderingen op de verplichtingen inzake quarantaine en staalafname in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021031350 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de hulpverlening aan de jeugd in het kader van de tweede golf van de COVID-19-crisis

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021031357 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning, voor het begrotingsjaar 2021, van een bijkomende toelage aan de Dienstenchequebedrijven ter dekking van de uitgaven voor het jaar 2021

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/04/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032513 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een bijzondere subsidie aan de Stad Brussel en aan de gemeenten Anderlecht, Etterbeek, Elsene en Sint- Gillis, in toepassing van de ordonnantie van 13 februari 2003 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/04/2021 pub. 03/06/2021 numac 2021041976 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 16 mei 2019 in verband met het Schoolcontract

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2021 pub. 11/05/2021 numac 2021202234 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1, 2°, 10, 2°, en 11 van het decreet van 2 mei 2019 tot wijziging van verscheidene wetgevingen inzake pacht en tot aanwijzing van de ambtenaar bedoeld in artikel 10, eerste en tweede lid, van het oud Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling III

document

type document prom. 29/04/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021202302 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 januari 2021 tot vaststelling van maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus type document prom. 29/04/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021202359 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de klachtencommissie inzake jeugdbijstand
^