Etaamb.openjustice.be
Decreet van 22 december 2021
gepubliceerd op 12 januari 2022

Decreet houdende verscheidene bepalingen voor een rechtvaardiger belasting

bron
waalse overheidsdienst
numac
2022020006
pub.
12/01/2022
prom.
22/12/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBER 2021. - Decreet houdende verscheidene bepalingen voor een rechtvaardiger belasting (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen in het Wetboek der successierechten

Artikel 1.Artikel 4 van het Wetboek der Successierechten, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, wordt aangevuld met een 4° luidend als volgt : "4° alle schenkingen onder levenden van roerende goederen gedaan door de erflater met een opschortende termijn die zich voordoet ten gevolge van het overlijden van de schenker.".

Art. 2.In artikel 7, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, wordt het woord "drie" vervangen door het woord "vijf".

Art. 3.In artikel 8 van hetzelfde Wetboek, vervangen door het koninklijk besluit nr. 12 van 18 april 1967 en gewijzigd bij de wetten van 30 december 1988 en 22 december 1989, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid: - het woord "drie" wordt vervangen door het woord "vijf"; - de woorden "of die hij geroepen is kosteloos na dit overlijden te ontvangen" worden opgeheven; 2° tussen het tweede en het derde lid worden twee leden ingevoegd, luidend als volgt: "Als de erflater een contract had afgesloten op grond waarvan er pas een uitkering kan gebeuren na het overlijden van de erflater, worden de sommen, renten of waarden geacht kosteloos te worden verkregen en als legaat te zijn verkregen, al naar gelang: 1° door de persoon die het levensverzekeringscontract na het overlijden van de erflater afkoopt, op het tijdstip van de afkoop;2° door de persoon die de sommen, renten of waarden na het overlijden van de erflater effectief verkrijgt, op het tijdstip dat er een uitkering gebeurt. Wanneer een overledene gehuwd was onder een stelsel van gemeenschap, gelden de bepalingen van het eerste, het tweede en het derde lid ook voor de sommen, renten of waarden die kosteloos aan de langstlevende echtgenoot toekomen ingevolge een levensverzekeringscontract of een contract met vestiging van rente dat door die langstlevende echtgenoot is gesloten." ; 3° het vijfde lid, lid 7 geworden, wordt aangevuld met de woorden "Dit tegenbewijs kan niet worden geleverd door aan te tonen dat het contract werd geschonken aan deze persoon."; 4° tussen leden 5 en 6, leden 7 en 8 geworden, wordt een lid ingevoegd, luidend als volgt: "In het geval van een levensverzekeringscontract wordt de belastbare grondslag van de sommen, renten of waarden die kunnen toekomen aan de begunstigde van het beding verminderd met het bedrag dat als belastbare grondslag heeft gediend voor de schenkingsrechten als het contract het voorwerp heeft uitgemaakt van een schenking door de erflater aan deze persoon.".

Art. 4.Artikel 37 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 12 van 18 april 1967 en bij de decreten van 3 juni 2011 en 26 april 2018, wordt aangevuld met een 9°, luidend als volgt: "9° wanneer, al naar gelang het geval, het contract bedoeld in artikel 8, lid 3, afgekocht wordt of er een storting ingevolge het contract is gebeurd.".

Art. 5.Artikel 38 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij het decreet van 26 juli 2018, wordt aangevuld met een paragraaf 10, luidend als volgt: "10° in het geval bepaald in artikel 37, 9°, al naar gelang het geval, door de persoon die het contract afkoopt of door de persoon die de ingevolge het contract verrichte storting ontvangt.".

Art. 6.Artikel 40 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij het decreet van 26 juli 2018, wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt: "Bij het ontstaan van gebeurtenissen als bepaald in artikel 37, 9°, loopt de termijn, al naar gelang het geval, te rekenen van de dag van afkoop of van de dag waarop een storting ingevolge het contract is gebeurd.".

Art. 7.In artikel 108, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 7 februari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/02/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021040322 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, aan het Wetboek der successierechten, aan het Wetboek diverse rechten en taksen en aan de hypotheekwet van 16 december 1851, alsook aan het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen sluiten, wordt het woord "drie" vervangen door het woord "vijf". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen in het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Art. 8.In artikel 131bis, § 1, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, ingevoegd bij het decreet van 15 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005203367 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende verschillende wijzigingen in het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en in het Wetboek der successierechten type decreet prom. 15/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005027404 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 sluiten en laatst gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, wordt het tweede lid vervangen door hetgeen volgt: "Dit recht is evenwel niet van toepassing : 1° op de schenkingen onder levenden van roerende goederen gedaan onder een opschortende voorwaarde die vervuld wordt ingevolge het overlijden van de schenker, en die krachtens artikel 4, 3°, van het Wetboek van successierechten als legaten worden beschouwd voor de heffing van het recht van successie; 2° op de schenkingen onder levenden van roerende goederen met een opschortende termijn die zich voordoet ingevolge het overlijden van de schenker, en die krachtens artikel 4, 4°, van het Wetboek van successierechten als legaten worden beschouwd voor de heffing van het recht van successie.". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen in het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

Art. 9.In artikel 4 van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, vervangen door de wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten en gewijzigd bij het decreet van 15 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005203367 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende verschillende wijzigingen in het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en in het Wetboek der successierechten type decreet prom. 15/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005027404 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 sluiten, worden paragrafen 2 en 3 vervangen door hetgeen volgt: "In afwijking van § 1, wordt, voor de toepassing van Titel II, verstaan onder motorvoertuig bestemd voor het vervoer van goederen waarvan de maximaal toegelaten massa 3 500 kilogram niet overschrijdt, ook « lichte vrachtauto » genoemd, voor zover het ingeschreven is ofwel op naam van een natuurlijke persoon als bedoeld in artikel I.1, lid 1, 1°, a), van het Wetboek van economisch recht en geregistreerd overeenkomstig artikel III.17 van hetzelfde Wetboek, ofwel op naam van een rechtspersoon, elke auto opgevat en gebouwd voor het vervoer van zaken waarvan de maximaal toegelaten massa 3 500 kg niet overschrijdt: 1° bestaande uit een volledig van de laadruimte afgesloten enkele cabine die ten hoogste twee plaatsen mag bevatten, die van de bestuurder niet inbegrepen, en een open laadbak;2° bestaande uit een volledig van de laadruimte afgesloten dubbele cabine die ten hoogste zes plaatsen mag bevatten, die van de bestuurder niet inbegrepen, en een open laadbak;3° gelijktijdig bestaande uit een passagiersruimte die ten hoogste twee plaatsen mag bevatten, die van de bestuurder niet inbegrepen en een daarvan afgesloten laadruimte waarvan de afstand, tussen elk punt van de scheidingswand achter de zitplaatsen en de binnenkant van de achterzijde van de laadruimte, gemeten in de langsrichting van het voertuig, op een hoogte van 20 cm boven de vloer, steeds minstens 50 % dient te bedragen van de lengte van de wielbasis.Deze laadruimte moet bovendien over haar hele oppervlakte bestaan uit een van het koetswerk deel uitmakende, vaste of duurzaam bevestigde, horizontale laadvloer zonder verankeringsplaatsen voor bijkomende banken, zetels of veiligheidsgordels; 4° gelijktijdig bestaande uit een passagiersruimte die ten hoogste zes plaatsen mag bevatten, die van de bestuurder niet inbegrepen en een daarvan volledig afgesloten laadruimte waarvan de afstand, tussen elk punt van de scheidingswand achter de laatste rij zitplaatsen en de binnenkant van de achterzijde van de laadruimte, gemeten in de langsrichting van het voertuig, op een hoogte van 20 cm boven de vloer, steeds minstens 50 % dient te bedragen van de lengte van de wielbasis.Deze laadruimte moet bovendien over haar hele oppervlakte bestaan uit een van het koetswerk deel uitmakende, vaste of duurzaam bevestigde, horizontale laadvloer zonder verankeringsplaatsen voor bijkomende banken, zetels of veiligheidsgordels. § 3. Het voertuig vermeld als lichte vrachtauto in de reglementering, hierboven bedoeld in § 1, wordt, in de zin van deze Titel II, en afhankelijk van zijn constructie, beschouwd als een personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus wanneer: 1° ofwel het niet beantwoordt aan één van de voertuigen opgesomd in § 2;2° ofwel het niet gebruikt wordt, zelfs gedeeltelijk, ofwel voor de uitoefening van de beroepsactiviteit van de natuurlijke persoon bedoeld in § 2, ofwel voor de verwezenlijking van het doel, van ten minste één van de doelen, of van ten minste één van de opdrachten van de rechtspersoon bedoeld in § 2.».

Art. 10.In artikel 5, § 1, lid 1, van hetzelfde Wetboek, vervangen door de wet van 25 januari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten en laatst gewijzigd bij het decreet van 28 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, wordt 9° opgeheven.

Art. 11.In artikel 8, lid 1, van hetzelfde Wetboek, vervangen door de wet van 25 januari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten, wordt het woord "paardekracht" vervangen door de woorden "fiscale paardenkracht".

Art. 12.In artikel 9 van hetzelfde Wetboek, vervangen door de wet van 25 januari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten en laatst gewijzigd bij het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de Franse versie worden, respectievelijk, de woorden "cheval-vapeur" en "chevaux-vapeur" vervangen door, respectievelijk, de woorden "cheval-vapeur fiscal" en "chevaux-vapeur fiscal";2° het woord "paardekracht" wordt telkenmale vervangen door de woorden "fiscale paardenkracht".

Art. 13.In artikel 10 van hetzelfde Wetboek, vervangen door de wet van 28 december 1990 en laatst gewijzigd bij het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, lid 1, wordt 1° vervangen als volgt : 1° voor de personenauto's, de auto's voor dubbel gebruik, de minibussen en de motorfietsen die bij het ontstaan van de belastingschuld sedert meer dan dertig jaar in het verkeer zijn gebracht en die ingeschreven zijn onder één van de kentekenplaten bedoeld in artikel 4, § 2, van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen ;2° het wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidend als volgt : " § 3.In afwijking van artikel 9 wordt de belasting forfaitair vastgesteld op 100 euro voor het autovoertuig gebruikt door een Belgisch ingezetene en ingeschreven in het buitenland, enkel als de documenten die aantonen dat het voertuig effectief in deze paragraaf beoogd wordt niet onmiddellijk getoond kunnen worden bij de controle op de inning van de verkeersbelasting uitgevoerd volgens artikel 11bis, § 4, lid 1, van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999027479 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 november 1997 tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium gewijzigd bij het decreet van 23 juli 1998 sluiten betreffende de vestiging, de inning en de geschillen inzake Waalse gewestelijke belastingen, maar het bestuur verstrekt worden binnen de tien dagen na deze controle, in volgende gevallen: 1° het voertuig wordt op naam van de Belgisch ingezetene te huur gesteld door een buitenlandse professionele dienstverlener voor een maximale niet-verlengbare duur van zes maanden;2° het voertuig wordt ter beschikking gesteld van de Belgisch ingezetene door diens in het buitenland gevestigde werkgever of een buitenlandse opdrachtgever met wie deze persoon verbonden is door een arbeidsovereenkomst of door een bevel, en wordt gebruikt in de uitoefening van zijn beroep en bijkomstige als privaatpersoon;3° het voertuig wordt doorgaans bestuurd door een ambtenaar die in België verblijft en die voor een internationale instelling gelegen in een andere lidstaat van de Europese Unie werkt;4° het voertuig wordt kosteloos ter beschikking gesteld van een natuurlijke persoon die tijdens maximum dertig dagen per kalenderjaar in België verblijft;5° het voertuig, ingeschreven in een andere lidstaat op naam van de natuurlijke persoon die het uitzonderlijkerwijs in België gebruikt tijdens maximum dertig kalenderdagen per jaar, en dat hoofdzakelijk bestemd is om gebruikt te worden in voornoemde lidstaat;6° het voertuig waarvan de eigenaar als tijdelijk afwezige persoon wordt beschouwd in de zin van artikel 18, § 3, eerste lid, 4°, 5°, 7° en 8° van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister en waarbij dit laatste niet langer dan zes maanden zonder onderbreking in België wordt gestald. De belasting, gevestigd overeenkomstig het eerste lid, is verschuldigd bij elke controle die aanleiding geeft tot een laattijdig overmaken van beoogde documenten.

De Regering stelt de nadere toepassingsregels van deze paragraaf vast.".

Art. 14.In artikel 12, § 1, van hetzelfde Wetboek, wordt een tweede lid toegevoegd, luidend als volgt: "Deze belasting is niet van toepassing op de voertuigen onderworpen aan een forfaitaire belasting van 100 euro overeenkomstig artikel 10, § 3.".

Art. 15.Artikel 79 van hetzelfde Wetboek wordt gewijzigd als volgt : 1° in paragraaf 2, worden leden 2 en 3 opgeheven;2° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt : « § 3. Met het oog op de rangschikking omschreven in paragraaf 2, wordt elk model voor een toestel als bedoeld in artikel 76, alvorens het op het grondgebied van het Waalse Gewest geïnstalleerd, verkocht of verhuurd wordt, bij de door de Regering aangewezen dienst aangegeven te zijn door de invoerder, de fabrikant of al wie rechtstreeks of onrechtstreeks als dusdanig optreedt.

Indien geen dergelijke aangifte wordt gedaan, wordt het toestel ambtshalve gerangschikt in categorie A. 3° er wordt een paragraaf 3/1 ingevoegd, luidend als volgt : " § 3/1.De dienst bedoeld in paragraaf 3 rangschikt het toestel in één van de categorieën als bedoeld in paragraaf 2 en licht de aangever daarover in."; 4° in paragraaf 4 worden de woorden "het aangiftemodel" ingevoegd tussen het woord "bepaalt" en de woorden "de modaliteiten".

Art. 16.In de Franse versie van artikel 97 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 1 juni 1992 en gewijzigd bij het decreet van 12 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de woorden "chevaux fiscaux " telkenmale vervangen door de woorden "chevaux-vapeur fiscaux ".

Art. 17.In artikel 97quinquies, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 19 september 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/09/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205512 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verscheidene fiscale bepalingen sluiten en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste streepje worden de woorden "en die ingeschreven zijn onder één van de kentekenplaten bedoeld in artikel 4, § 2, van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen" opgeheven; 2° het wordt aangevuld met een derde streepje, luidend als volgt: " - voor de autovoertuigen onderworpen aan een forfaitaire verkeersbelasting van 100 euro overeenkomstig artikel 10, § 3.".

Art. 18.In artikel 98 van hetzelfde Wetboek, vervangen door de wet van 1 juni 1992 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de Franse versie, in paragraaf 1, A., lid 2, worden de woorden "chevaux fiscaux" vervangen door de woorden "chevaux-vapeur fiscaux"; 2° in paragraaf 1 wordt A.aangevuld met een lid luidend als volgt: "In afwijking van de tabel bedoeld in lid 1 is het bedrag van de belasting gelijk aan 0 euro voor de autovoertuigen onderworpen aan een forfaitaire verkeersbelasting van 100 euro overeenkomstig artikel 10, § 3." HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen in het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999027479 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 november 1997 tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium gewijzigd bij het decreet van 23 juli 1998 sluiten betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen

Art. 19.In artikel 1 van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999027479 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 november 1997 tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium gewijzigd bij het decreet van 23 juli 1998 sluiten betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de Waalse gewestelijke belastingen, vervangen bij het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "boetes" telkens vervangen door de woorden "fiscale boetes"; 2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt: "Onder fiscale boete wordt verstaan elke straf, ongeacht of zij forfaitair, vast of proportioneel is, alsook elke belastingverhoging of -toeslag.".

Art. 20.In artikel 11 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 19 september 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/09/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205512 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verscheidene fiscale bepalingen sluiten en gewijzigd bij het decreet van 13 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "van het Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit van de Waalse Overheidsdienst" vervangen door de woorden "van de Waalse Overheidsdienst Fiscaliteit";2° in paragraaf 4 worden de woorden "administratieve boetes en verhogingen" telkens vervangen door de woorden "fiscale boetes".

Art. 21.In artikel 11bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201247 bron ministerie van het waalse gewest Fiscaal decreet tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest en tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen sluiten, vervangen bij het decreet van 19 september 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/09/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205512 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verscheidene fiscale bepalingen sluiten en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 17 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 3, eerste lid, wordt het woord "boete" vervangen door de woorden "fiscale boete";2° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "administratieve boete" vervangen door de woorden "fiscale boete".3° in paragraaf 4, zesde lid, wordt het woord "boete" vervangen door de woorden "fiscale boete".

Art. 22.In artikel 11ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201247 bron ministerie van het waalse gewest Fiscaal decreet tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest en tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen sluiten en vervangen bij het decreet van 19 september 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/09/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205512 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verscheidene fiscale bepalingen sluiten wordt het woord "vijf" vervangen door het woord "tien".

Art. 23.In artikel 11quater van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 28 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "van het Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit van de Waalse Overheidsdienst" worden vervangen door de woorden "van de Waalse Overheidsdienst Fiscaliteit";2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt: "De in lid 1 bedoelde verplichting wordt opgeheven wanneer informatie wordt meegedeeld in het kader van een meldingssysteem dat specifiek bij decreet of bij besluit van de Regering is ingesteld.".

Art. 24.In artikel 12bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 december 2019, vervangen bij het decreet van 19 september 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/09/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205512 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verscheidene fiscale bepalingen sluiten en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2, worden de woorden "administratieve boete" vervangen door de woorden "fiscale boete".

Art. 25.In hetzelfde decreet wordt een artikel 12quinquies ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 12quinquies.De Administratie kan zich niet verzetten tegen een rechtshandeling of een geheel van rechtshandelingen die één en dezelfde rechtshandeling tot stand brengen, indien de Administratie op grond van vermoedens of andere bewijzen overeenkomstig de artikelen 12 tot en met 12 ter en in het licht van objectieve omstandigheden aantoont dat er sprake is van fiscaal misbruik.

Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer de belastingplichtige door middel van een rechtshandeling of het geheel van door hem verrichte rechtshandelingen een van de volgende handelingen verricht: 1° hetzij een verrichting waardoor hij in strijd handelt met de doelstellingen van een bepaling inzake retributies en belastingen bedoeld in artikel 1 of van de uitvoeringsbesluiten daarvan die buiten het toepassingsgebied van die bepaling vallen;2° hetzij een verrichting waarbij hij zich beroept op een fiscaal voordeel waarin is voorzien in een bepaling inzake retributies en belastingen bedoeld in artikel 1 of in de uitvoeringsbesluiten ervan, waarvan de toekenning in strijd zou zijn met de doelstellingen van die bepaling, en die in wezen gericht is op het verkrijgen van dat voordeel. Het staat aan de belastingplichtige te bewijzen dat de keuze voor deze rechtshandeling of dit geheel van rechtshandelingen wordt gerechtvaardigd door andere redenen dan de wil om belastingen, rechten of heffingen in de zin van dit decreet te ontgaan.

Indien de belastingplichtige het tegendeel niet bewijst, worden de maatstaf van heffing en de berekening van de belasting of het recht zodanig hersteld dat de handeling het voorwerp wordt van een belastingheffing overeenkomstig het doel van de wet, alsof het misbruik niet had plaatsgevonden.".

Art. 26.In artikel 18 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 12 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 en gewijzigd bij het decreet van 28 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, wordt het woord "boetes" vervangen door de woorden "fiscale boetes".

Art. 27.In artikel 20, derde lid, van hetzelfde decreet, wordt het woord "twee" vervangen door het woord "zeven".

Art. 28.In artikel 20bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009205883 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld en het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009027223 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 sluiten en gewijzigd bij het decreet van 2 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1° wordt vervangen als volgt: "1° een rechtsvordering uitwijst dat de belastingplichtige bedoeld in dit decreet de bepalingen van dit decreet of de wetgeving die de betrokken belasting vestigt, heeft overtreden gedurende een van de tien jaren die voorafgaan aan het jaar waarin de gerechtelijke procedure is ingesteld;in dit geval moet de belasting of de aanvullende belasting worden gevestigd binnen vierentwintig maanden te rekenen vanaf de datum waarop tegen de beslissing van genoemde rechtsvordering geen verzet of voorziening meer kan worden ingediend;"; 2° punt 2° wordt vervangen als volgt: "2° bewijskrachtige gegevens waarvan de dienst aangewezen door de Waalse Regering kennis krijgt, uitwijzen dat de belastingplichtige bedoeld in dit decreet de bepalingen van dit decreet of de wetgeving die de betrokken belasting vestigt, heeft overtreden gedurende een van de tien jaren voorafgaande aan het jaar waarin deze elementen ter kennis van genoemde aangewezen dienst zijn gekomen;in dat geval wordt de belasting of de heffing vastgesteld binnen vierentwintig maanden na de datum waarop deze elementen ter kennis zijn gekomen van deze aangewezen dienst. ".

Art. 29.Artikel 27 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 17 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt vervangen als volgt: "

Art. 27.§ 1. " § 2. Behalve wanneer een ontvankelijk bezwaar tevoren voorgelegd is en de aanvraag tot ontheffing gegrond is op dezelfde elementen en motiveringen als dat bezwaar, verleent de ambtenaar die door de Regering aangewezen is, de ontheffing van de heffingen waarvan de som hoger is dan de wettelijk verschuldigde som, geïnd krachtens artikel 17bis, § 1, en die voortvloeien uit een onjuiste toepassing van de wettelijke bepalingen inzake de berekening van het bedrag van de verschuldigde retributie, zoals met name feitelijke vergissingen, dubbele heffingen, de gebrekkige overwegingen van een vrijstelling of verlaging van het bedrag van de heffing, het opduiken van nieuwe bewijsstukken of feiten, waarvan de laattijdige overlegging of mededeling door de belastingplichtige of door de persoon wiens goederen worden gebruikt voor de invordering van de heffing overeenkomstig artikel 35 ter, gerechtvaardigd is om legitieme redenen, op voorwaarde dat die bijtaksen vastgesteld zijn door de Administratie of door de belastingschuldige of door de persoon wiens belasting overeenkomstig artikel 35 ter wordt geheven, aan de Administratie zijn medegedeeld, hetzij : 1° binnen drie jaar, te rekenen van 1 januari van het jaar waarin de belasting is gevestigd, in het geval van de ten kohiere gebrachte belastingen, uitgezonderd de onroerende voorheffing, waarvoor die termijn op vijf jaar wordt gebracht;2° binnen drie jaar, te rekenen van 1 januari van het aanslagjaar van de belasting waarvan de ontheffing wordt aangevraagd, in het geval van geïnde belastingen die niet in een kohier zijn opgenomen. In afwijking van het eerste lid, kent de door de Regering aangewezen ambtenaar, voor wat betreft de vrijstellingen van de onroerende voorheffing en onverminderd de daarvoor bepaalde voorwaarden inzake vormvereisten en procedures de ontheffing van de belastingen toe voor een som die hoger is dan de wettelijk verschuldigde som, geïnd overeenkomstig artikel 17bis, § 1, voortvloeiend uit het niet in aanmerking nemen van deze vrijstellingen van de onroerende voorheffing, enkel als ze het gevolg zijn van materiële fouten, dubbele heffingen of als ze opduiken in het licht van bewijskrachtige nieuwe stukken of feiten welke de belastingplichtige om wettige redenen pas laattijdig heeft kunnen voorleggen of aanvoeren. § 2. De door de Regering aangewezen ambtenaar verleent ambtshalve ontheffing van de teveel betaalde belasting, zoals vastgesteld na een procedure voor onderling overleg in toepassing van een internationale overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting of na een geschilbeslechtingsprocedure bedoeld in de artikelen 3, 4, 6, 10 of 15 van het decreet van 2 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2017/1852 van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie, op voorwaarde dat dit overschot aan belasting door de administratie is geregistreerd of door de belastingplichtige is gemeld binnen twaalf maanden na de datum waarop de procedure is voltooid. ".

Art. 30.In artikel 32 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009205883 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld en het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009027223 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 sluiten, wordt het woord "boeten" vervangen door de woorden "fiscale boetes".

Art. 31.In artikel 34 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 13 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3, wordt het woord "boete" vervangen door de woorden "fiscale boete".

Art. 32.In artikel 35, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 17 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt het woord "boete" vervangen door de woorden "fiscale boete".

Art. 33.In artikel 48, eerste lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009205883 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld en het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009027223 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 sluiten, worden de woorden "administratieve boeten" vervangen door de woorden "fiscale boetes".

Art. 34.In artikel 52bis, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 december 2008 en vervangen bij het decreet van 13 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3, wordt het woord "boetes" telkens vervangen door de woorden "fiscale boetes".

Art. 35.In artikel 52ter, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2, wordt het woord "boetes" vervangen door de woorden "fiscale boetes".

Art. 36.In artikel 53 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009205883 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld en het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009027223 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 sluiten en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 17 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "boete" wordt telkens vervangen door de woorden "fiscale boete";2° in het derde lid wordt het woord "boeten" vervangen door de woorden "fiscale boetes".

Art. 37.In artikel 57, § 2, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009202759 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende diverse wijzigingen van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld, het decreet van 27 mei 2004 tot invoering van een belasting op de afgedankte bedrijfsruimten, het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen, het Waterwetboek, het Wetboek der successierechten en het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, de Ecobonus en tot voorziening in een machtiging aan de Regering om de Waalse fiscale wetgeving te codificeren type decreet prom. 30/04/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009029365 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 mei 1999 betreffende de vakantiecentra type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 30/04/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029690 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken type decreet prom. 30/04/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving sluiten en gewijzigd bij het decreet van 13 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3, wordt het woord "boeten" telkens vervangen door de woorden "fiscale boetes".

Art. 38.In artikel 58 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 13 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "boetes en verhogingen" worden telkens vervangen door de woorden "fiscale boetes";2° in het derde lid van de Franse versie worden de woorden ", l'amende ou la majoration" vervangen door de woorden "ou l'amende fiscale".

Art. 39.In artikel 60bis, § 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009205883 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld en het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009027223 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 sluiten, worden de woorden "administratieve boeten" vervangen door de woorden "fiscale boetes".

Art. 40.In artikel 62bis, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009205883 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld en het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009027223 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 sluiten, worden de woorden "administratieve boeten" telkens vervangen door de woorden "fiscale boetes".

Art. 41.In artikel 62quinquies, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 2009 december worden de woorden "administratieve boeten" telkens vervangen door de woorden "fiscale boetes".

Art. 42.In artikel 62sexies, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009205883 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld en het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009027223 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 sluiten, worden de woorden "administratieve boeten" telkens vervangen door de woorden "fiscale boetes".

Art. 43.In artikel 63 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201247 bron ministerie van het waalse gewest Fiscaal decreet tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest en tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen sluiten en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 1 oktober 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt: " § 1.Voor elke overtreding van dit decreet of van een andere wetgeving waarop dit decreet van toepassing is, met uitzondering van overtredingen die te wijten zijn aan omstandigheden waarop de belastingplichtige geen invloed heeft en die naar behoren zijn gemotiveerd, is een fiscale boete tussen 50 en 2 000 euro, of tussen 25 en 100 procent van het bedrag van de belasting van toepassing.

Indien de overtreding echter met bedrieglijk opzet of met het oog schade te berokkenen is gepleegd, is een fiscale geldboete tussen 5 00 en 5 000 EUR of van 100 tot 250 procent van het bedrag van de belasting van toepassing.

De Regering stelt de in de leden 1 en 2 bedoelde fiscale boeteschalen vast en bepaalt dat de in lid 1 bedoelde fiscale boete slechts wordt kwijtgescholden voor de eerste overtreding die door de belastingplichtige te goeder trouw wordt begaan. "; 2° in paragraaf 2, 1°, worden de woorden "Deze boete wordt" vervangen door de woorden "Deze fiscale boete wordt";3° in paragraaf 2 worden de punten 2° tot 5° vervangen als volgt : "2° voor de belasting op de spelen en weddenschappen en de belasting op automatische ontspanningstoestellen, als bedoeld in het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, is de belastingplichtige een fiscale boete verschuldigd voor elke overtreding van de regels bedoeld in artikel 11bis, §§ 1 en 2, van een bedrag gelijk aan 1 250 euro voor de eerste overtreding en 2 500 euro voor de tweede overtreding, en voor de volgende overtredingen, begaan tot het verstrijken van het jaar volgend op dat waarin de tweede overtreding is vastgesteld 3° voor de belasting op de spelen en weddenschappen bepaald bij het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen worden, met uitzondering van de overtredingen van de artikelen 10 tot 11ter, aan de overtredingen van de regels bepaald bij dit decreet of bij het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen de administratieve straffen opgelegd bedoeld in de artikelen 68 en 68bis van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen;4° voor de belasting op de automatische ontspanningstoestellen bepaald bij het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen worden, met uitzondering van de overtredingen van de artikelen 10 tot 11ter, aan de overtredingen van de regels bepaald bij dit decreet of bij het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen de administratieve straffen opgelegd bedoeld in de artikelen 89 en 89bis van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen;5° voor de verkeersbelasting bepaald bij het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen krijgt de belastingplichtige een fiscale boete waarvan het bedrag gelijk is aan drie keer het bedrag van de ontdoken belasting als zij het tiende van de oorspronkelijke belasting overschrijdt in geval van niet-aangifte of ontoereikende aangifte."; 4° in paragraaf 3 wordt het woord "fiscale" ingevoegd tussen het woord "deze" en het woord "boetes".

Art. 44.In artikel 64 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 13 november 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "of verhogingen van de belastingen" opgeheven;2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "boetes of verhogingen van de belastingen" vervangen door de woorden "fiscale boetes".

Art. 45.In artikel 64septies, § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 september 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/09/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205512 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verscheidene fiscale bepalingen sluiten en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 1 oktober 2020, worden de woorden "van het Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit van de Waalse Overheidsdienst" vervangen door de woorden "van de Waalse Overheidsdienst Financiën". HOOFDSTUK 5. - Bijzondere bepalingen die inherent zijn aan de oprichting van de Waalse Overheidsdienst Financiën

Art. 46.In het Wetboek van successierechten worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in artikel 55bis worden de woorden "het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst" telkens vervangen door de woorden "de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu";2° in artikel 55quater worden de woorden "het Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit van de Waalse Overheidsdienst" telkens vervangen door de woorden "de Waalse Overheidsdienst Financiën".

Art. 47.In het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de artikelen 53ter en 57bis worden de woorden "het Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit van de Waalse Overheidsdienst" telkens vervangen door de woorden "de Waalse Overheidsdienst Financiën";2° in artikel 131quinquies van hetzelfde Wetboek worden de woorden "het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst" telkens vervangen door de woorden "de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu".

Art. 48.In het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de artikelen 5, 42bis en 80 worden de woorden "het Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit van de Waalse Overheidsdienst" telkens vervangen door de woorden "de Waalse Overheidsdienst Financiën";2° in artikel 97ter worden de woorden "het Operationeel directoraat-generaal Fiscaliteit van de Waalse Overheidsdienst (afgekort DGO7)"" vervangen door de woorden "de Waalse Overheidsdienst Financiën".

Art. 49.In artikel 4 van het decreet van 19 november 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/11/1998 pub. 27/11/1998 numac 1998027643 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot invoering van een belasting op de automaten in het Waalse Gewest type decreet prom. 19/11/1998 pub. 27/11/1998 numac 1998027644 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot invoering van een belasting op afgedankte bedrijfsruimten in het Waalse Gewest type decreet prom. 19/11/1998 pub. 27/11/1998 numac 1998027645 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot invoering van een belasting op de verlaten woningen in het Waalse Gewest sluiten tot invoering van een belasting op de automaten in het Waalse Gewest worden de woorden "het Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit van de Waalse Overheidsdienst" vervangen door de woorden "de Waalse Overheidsdienst Financiën".

Art. 50.In artikel Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in artikel D.2 worden de woorden "van het Departement Invordering van het Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit van de Waalse Overheidsdienst" worden vervangen door de woorden "van het Departement Inning en Invordering de Waalse Overheidsdienst Financiën"; 2° in de artikelen D.282 en D.283 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "het Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit van de Waalse Overheidsdienst" telkens vervangen door de woorden "de Waalse Overheidsdienst Financiën".

Art. 51.Tot 31 december 2023 mag in elke al dan niet elektronische mededeling van of aan de Waalse Overheidsdienst Financiën rechtsgeldig de vermelding "Waalse Overheidsdienst Fiscaliteit" of "Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit van de Waalse Overheidsdienst" worden gebruikt in plaats van "Waalse Overheidsdienst Financiën".

Voor de toepassing van lid 1 wordt onder mededeling verstaan de toezending van een document, een formulier, een aangifte, een rol, een beslissing, een dwangmaatregel of enigerlei andere briefwisseling van welke aard ook. HOOFDSTUK 6. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 52.De artikelen 9, 13, 1°, en 17, 1°, zijn slechts van toepassing op voertuigen die vanaf 1 januari 2022 worden ingeschreven.

In afwijking van lid 1 zijn de artikelen 9, 13, 1°, en 17, 1°, niet van toepassing op voertuigen die vóór 1 januari 2022 definitief zijn verworven, maar vanaf die datum worden geleverd en ingeschreven.

Art. 53.Artikel 25 is van toepassing op rechtshandelingen of gehelen van rechtshandelingen ter uitvoering van één enkele handeling die op of na 1 januari 2022 worden verricht.

Onder een geheel van rechtshandelingen waaruit één rechtshandeling voortvloeit die vanaf de datum van inwerkingtreding van artikel 25 is verricht, wordt een geheel van rechtshandelingen verstaan waaruit één rechtshandeling voortvloeit waarvan de eerste rechtshandeling vanaf die datum van inwerkingtreding is verricht.

Art. 54.In geval van fiscaal misbruik in verband met de belasting bedoeld in afdeling 2 van Hoofdstuk I van titel VI van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, blijft artikel 344, paragraaf 1, van hetzelfde Wetboek van toepassing op het geheel van rechtshandelingen waaruit één rechtshandeling waarvan ten minste de eerste rechtshandeling is verricht vóór 1 januari 2022 en ten minste de laatste rechtshandeling is verricht vanaf 1 januari 2022.

Art. 55.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2022.

Artikel 2 is van toepassing op schenkingen die vanaf 1 januari 2022 worden gedaan.

Artikel 29 heeft uitwerking op 1 januari 2021.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 22 december 2021.

De Minister-President, E. DI RUPO De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit, Ph. HENRY De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, J.-L. CRUCKE De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid, Ch. COLLIGNON De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER _______ Nota (1) Zitting 2021-2022. Stukken van het Waals Parlement, 707 (2021-2022) Nrs. 1 tot 5.

Volledig verslag, openbare zitting van 22 december 2021 Bespreking.

Stemming.

^