Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 01 juli 2021

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 02 van de organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021203145
pub.
01/07/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 FEBRUARI 2021. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 02 van de organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021


De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2020 pub. 01/03/2021 numac 2021030325 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 17/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044552 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 december 2020;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering tijdens haar zittingen van 10 en 22 december 2020;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 51.01 moet worden voorzien op programma 02, organisatieafdeling 18, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, met als titel "Investeringspremies ten gunste van ondernemingen die actief zijn in de vervaardiging van producten in verband met COVID-19";

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.01, programma 02 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, om de toekenning van investeringspremies voor de vervaardiging van producten in verband met COVID-19 mogelijk te maken, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 20.000 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 15.000 duizend EUR overgedragen van programma 08 van organisatieafdeling 10 naar programma 02 van organisatieafdeling 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 08 en 02 van de organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

OA 10 - 01.05.08

119.000

117.725

- 20.000

- 15.000

99.000

102.725

OA 18 - 51.01.02

-

-

+ 20.000

+ 15.000

20.000

15.000


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 1 februari 2021.

W. BORSUS J.-L. CRUCKE

^