Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 juli 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021042051 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 14/19 van de geïndexeerde bedragen Overeenkomstig artikel 14/19 van de we Annexe I

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/05/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021020811 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor gelegenheidswerknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021021214 bron federale overheidsdienst justitie Aanstelling Bij koninklijk besluit van 30 juni 2021, wordt de heer Rudy VAN DE VOORDE aangesteld als houder van de managementfunctie Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen bij de Federale Overheidsdienst Justi Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 28/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021041700 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 112duodecies, § 4, derde lid, en § 7, van het Wetboek van Strafvordering tot bepaling van de minimale informatie die in het proces-verbaal van toestemming moet worden opgenomen en tot vaststelling van de technische vereisten waaraan het toestel waarmee de polygraaftest wordt uitgevoerd, moet voldoen type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042300 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Million", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021042369 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 mei 2021, wordt mevrouw Karen HOFMANS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Mi Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021042370 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 mei 2021 wordt mevrouw Caroline INGLESE bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 29/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042537 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 4, 7, 10, 22, 24, 31, 41, 44 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021042575 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Bij koninklijk be Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021093101 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Verzekeringen. - Ziektekostenverzekeringen. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de specifieke indexcijfers bedoeld in artikel 204, § 3, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. - Bericht type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021201130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021201129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 25/05/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021201900 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de toekenning van de eindejaarspremie 2020 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 25/05/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021201923 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid - COVID-19 voor de berekening van de jaarlijkse gratificatie 2020 (1) type koninklijk besluit prom. 25/05/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021202022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een éénmalige premie 2020 (1) type koninklijk besluit prom. 25/05/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021202023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2020, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, betreffende het tijdskrediet, ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 103bis van 27 april 2015, nr. 103ter van 20 december 2016, nr. 103/4 van 29 januari 2018 en nr. 103/5 van 7 oktober 2020 type koninklijk besluit prom. 25/05/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021202065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van tijdelijke coronamaatregelen ten voordele van arbeiders en werkgevers van het bouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 25/05/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021202972 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen, voor het jaar 2021, voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2021

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021021148 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort type ministerieel besluit prom. 18/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021021149 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden en handtekening bij de programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid en de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021042444 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Goedkeuringstoezicht. - goedkeuring van het besluit van de provinciegouverneur inzake de kosten van de brandweer Krachtens het ministerieel besluit van 28 mei 2021 wordt het besluit van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen van 19 april 202 type ministerieel besluit prom. 16/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042514 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst van beroepsverenigingen en van federaties van beroepsverenigingen die vermoed worden erkend te zijn als VZW erkend als beroepsvereniging of als federatie van beroepsverenigingen type ministerieel besluit prom. 23/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 19/01/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021203143 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 12 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021203144 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021203145 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 02 van de organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021203146 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 12 van de organisatieafdelingen 10 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021203147 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 12 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010

arrest

type arrest prom. 15/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021021092 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met het Tewerkstellingsbeleid, houdende de delegatie van bevoegdheden aan ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in het kader van de economische migratie

decreet

type decreet prom. 10/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021031757 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften (1) type decreet prom. 25/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042564 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 mei 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende bijzondere verwerkingen van persoonsgegevens met het oog op het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten, met het oog op de handhaving van de verplichte quarantaine en testing en met het oog op het toezicht op de naleving door de bevoegde sociaal inspecteurs van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan op de arbeidsplaatsen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021021111 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het " Institut de la Mémoire Audiovisuelle Juive - IMAJ » als gelabeld centrum krachtens het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021021112 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het « Musée Juif de Belgique » als gelabeld centrum overeenkomstig het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021021127 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de "Fondation de la Mémoire contemporaine » als gelabeld centrum krachtens het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042288 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van een personeelslid van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin naar het agentschap Opgroeien ingevolge de verschuiving van de decretale opdracht `participatie van de cliënt in de jeugdhulp' type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042289 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van personeelsleden van het Agentschap Zorg en Gezondheid naar het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ingevolge de overheveling van taken inzake beleidsinformatie en data type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042398 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 tot uitvoering van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning, wat betreft de hervorming van het grindcomité en de opheffing van de grindheffing

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021042432 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2021, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap een treurzilverlinde , gelegen Lijsterbessebomenlaa(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042387 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de "RCN - Justice et Démocratie" als gelabeld centrum overeenkomstig het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de " Fondation MERCi » als gelabeld centrum krachtens het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042390 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het Belgische Rode Kruis als gelabeld centrum overeenkomstig het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042471 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 2020 houdende aanstelling van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042470 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan ondernemingen die een contactberoep of een zogenaamde niet-essentiële activiteit uitoefenen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042472 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2017 betreffende de bedrijfsvervoerplannen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042391 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de vzw « Ami, entends-tu ? » als gelabeld centrum overeenkomstig het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042395 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het « Centre socio-culturel arménien de Belgique » als gelabeld centrum overeenkomstig het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042394 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de vzw Muyira - Arts et Mémoire als gelabeld centrum overeenkomstig het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042406 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de " Société royale archéo-historique de Visé et de sa région » als gelabeld centrum krachtens het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042533 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bestemming als privédomein van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het wegdek afgebakend door de rooilijn van de Etterbeeksesteenweg

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van tijdelijke afwijkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 25/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042554 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot afwijking van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042567 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende tijdelijke toekenning van de opdrachten van de hoge ambtenaar bedoeld in artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, zoals gewijzigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014, aan de adjunct-directeur-generaal van Brussel Preventie & Veiligheid

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021021122 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv SOTRABA heeft de nietigverklaring gevorderd van het Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 233.543/ XIII-9262. Namens de Hoofdgriffier, C(...) type bericht prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021042600 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Bericht van overdracht an een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen Met toepassing van artikel 81 undecies van de hypotheekwet van 16 december 1851 wordt de overdracht bekendgemaakt van de gehele portefeuille hypothecaire schuldvorderi Een lijst van de overgedragen schuldvorderingen wordt ter beschikking gesteld van de belanghebbende(...) type bericht prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021042601 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen Met toepassing van artikel 81 undecies van de hypotheekwet van 16 december 1851 wordt de overdracht bekendgemaakt van de gehele portefeuille hypothecaire schuldvorder Een lijst van de overgedragen schuldvorderingen wordt ter beschikking gesteld van de belanghebbende(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021042535 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Tuchtrechtbanken Lijst van de rechters in de tuchtrechtbank en van de raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep. De volge ? De heer D'Hondt K., vrederechter van het kanton Beveren; ? De heer Lathouwers D., rechter in d(...) type lijst prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021203053 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Communicatie Experten (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG21120 Solliciteren kan tot 21/07/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021203154 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossierbeheerder Bevordering (niveau A) voor het War Heritage Institute. - Selectienummer: BNG21244 Solliciteren kan tot 15/07/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van alle l(...) type lijst prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021203178 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Data scientists (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG20084 Solliciteren kan tot en met 31/08/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...)

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021031673 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Internationale Overeenkomst voor de eenmaking van sommige regelen inzake aanvaring en protocol van ondertekening, ondertekend te Brussel op 23 september 1910 . - Toetreding van de Republiek San Marino Op 6 mei 2021 werd het toetredingsinstru(...) Overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 van bovenvermeld verdrag treedt deze toetreding ten aan(...) type internationale overeenkomst prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021031676 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Internationaal Verdrag tot het vaststellen van enige eenvormige regels betreffende het conservatoir beslag op zeeschepen, ondertekend te Brussel op 10 mei 1952 . - Toetreding van de Republiek San Marino Op 6 mei 2021 werd het toetredingsinstr(...) Overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 van bovenvermeld verdrag treedt deze toetreding ten aan(...) type internationale overeenkomst prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021031674 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Internationaal Verdrag voor de eenmaking van bepaalde regelen inzake cognossementen en Protocol van ondertekening, ondertekend te Brussel op 25 augustus 1924, Protocol, gedaan te Brussel op 23 februari 1968, tot wijziging van het Internationaal (...) Op 6 mei 2021 werden de toetredingsinstrumenten van de Republiek San Marino met betrekking tot voor(...) type internationale overeenkomst prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021031675 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Internationale Overeenkomst voor de eenmaking van sommige regelen betreffende de voorrechten en hypotheken op zeeschepen en protocol van ondertekening, ondertekend op 10 april 1926, te Brussel . - Toetreding van de Republiek San Marino Op 6 m(...) Overeenkomstig de bepalingen van artikel 20 van bovenvermeld verdrag treedt deze toetreding ten aan(...)

erratum

type erratum prom. 22/02/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042276 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. - Erratum type erratum prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021042495 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Terugkeerbegeleiders (niveau A1) voor FOD Binnenlandse zaken. - Selectienummer: ANG21183. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 18 juni 2021. De uiterst(...) Solliciteren kan tot 12/07/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021042493 bron gegevensbeschermingsautoriteit Aanwerving van een **** contractueel adviseur voor de **** - **** **** van onbepaalde duur bij het Algemeen Secretariaat **** de loop van de maanden augustus-september 2021 zal de **** **** **** is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van ****(...)

document

type document prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021042541 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Informatieprospector op Sociale Netwerken en Internet met passieve kennis van het Engels (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG21153 Solliciteren kan tot 15/07/2021 via www.selor.be(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure, ...) i(...) type document prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021203113 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 7 juni 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt BV DB CARGO BELGIUM gelegen Noorderlaan 111 bus 17 te 2030 Antwerpen er Bij beslissing van 7 juni 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overh(...) type document prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021203114 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Lesgevers Blended Learning (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG21069 Deze selectie werd afgesloten op 14/06/2021. Er zijn 5 laureaten. De(...) type document prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021203116 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technici Laboratorium Mechanische Testen (niveau C) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG21027 Deze selectie werd afgesloten op 31/05/2021. Er zijn 4 lau(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021203117 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de Directeur van de Directie Dierengezondheid en Veiligheid van Dierlijke producten bij de directie-generaal Controlebeleid voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Selectienummer: ANG21721 Sol(...) De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen (...) type document prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021203115 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Architecten Brugge OF Leopoldsburg (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG21133 Deze selectie werd afgesloten op 23/06/2021. Er zijn 3 laureate(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021203119 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de Directeur van de Directie Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige Producten bij de Directie-generaal Controlebeleid voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Selectienummer: ANG21722(...) Solliciteren kan tot en met 05/08/2021 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) type document prom. -- pub. 01/07/2021 numac 2021203160 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut : Technische deskundigen op het gebied van elektriciteit (m/v/x). - Selectienummer: BFG21067 De medewerkers die (...) Solliciteren kan tot 15.07.2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...)
^