Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 april 2021
gepubliceerd op 30 juli 2021

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021203606
pub.
30/07/2021
prom.
06/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 APRIL 2021. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021


De Minister-President van de Waalse Regering, De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2020 pub. 01/03/2021 numac 2021030325 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 17/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044552 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 februari 2021;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering tijdens haar zitting van 04 februari 2021;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 43.31, programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 om steunmaatregelen te financieren via een verlaging van de lokale belastingen op de amusementssector en op andere sectoren die in het bijzonder meer getroffen zijn, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 21.000 duizend EUR overgedragen van programma 08 van organisatieafdeling 10 naar programma 02 van organisatieafdeling 17.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 08 van organisatieafdeling 10 en van programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

OA 10 01.07.08

68 545

7 555

- 21 000

-

47 545

7 555

OA 17 43.31.02

21 000

21 000

+ 21 000

-

42 000

21 000


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 6 april 2021.

E. DI RUPO J.-L. CRUCKE Ch. COLLIGNON

^