Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 juli 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/07/2021 numac 2021021556 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot kandidaatstelling voor het mandaat van directeur-generaal van de algemene directie van het middelenbeheer en de informatie van de federale politie 1. REFERENTIES - Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïnt(...) - Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van(...) type wet prom. -- pub. 30/07/2021 numac 2021090307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2021 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juli 2021, 112.25 punten bedraagt, tegenover 11 De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/2021 numac 2021021447 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Aanstelling Bij koninklijk besluit van 27 mei 2021 wordt mevrouw Ann Maria Goossens aangewezen als titularis van de managementfunctie N-1 " Directeur-Generaal Federale Accountant en Procurement », met klasse 4, voor de duur van zes jaar bij Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 07/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021021521 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42, § 4, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen inzake het vermoeden van erkenning als VZW erkend als beroepsvereniging of als federatie van beroepsverenigingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/2021 numac 2021021598 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 juli 2021 wordt mevrouw Fanny VAN CLEVEN, rijksambtenaar bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in de klasse SW1 met de titel van assistent ontslag uit haar ambt verleend met ing Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/2021 numac 2021021611 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 18 juli 2021, wordt de heer Cyriel STROO, rijksambtenaar bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in de klasse SW3 met de titel van eerstaanwezend werkleider eervol ontslag ui De heer Cyriel STROO mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van eerst(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/2021 numac 2021021622 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Stafdienst personeel en organisatie. - Planning en Selectie. - Lancering bevorderingsprocedures in de klasse A2 en A3 I. ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijk - 1 betrekking van Attaché in de klasse A2 - Attaché Adjunct Directeur Kritieke Infrastructuur &(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/2021 numac 2021021646 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 juli 2021, is de heer Hammami M., aangewezen als directeur van de gemeenschappelijke steundienst bij het College van hoven en rechtbanken, voor een periode van vijf jaar, die een aanvang neemt op 1 Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021031238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van 10 extra verlofdagen aan de CAP in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021031248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021031246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden (1) type koninklijk besluit prom. 04/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021031809 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-52-21 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd voor het dekken van de uitgaven van het project 1733 type koninklijk besluit prom. 29/06/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021031857 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021031986 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk van 13 september 2004 tot vaststelling van de activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021041362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/2021 numac 2021042659 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Bevordering Bij Koninklijk besluit van 19 juli 2021 wordt Mevrouw Nancy ROOSENS, geboren op 22 mei 1970, bevorderd met ingang van 1ste september 2020 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Eerstaanwezend werkleider in de klasse SW type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021202024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie, ten gevolge van het coronavirus voor de berekening van de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021202027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2021 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 329.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021202028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de solidariteitstoezegging aanvullend pensioen. - Tijdelijke werkloosheid "Coronavirus" type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021202169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021202171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, met betrekking tot de jaarlijkse premie 2020 type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021202033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de toekenning van de eindejaarspremie 2020 aan het rijdend personeel van de VVM-exploitanten type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021202170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2002 tot toekenning van de eindejaarstoelage, geregistreerd onder het nummer 64174/CO/305 en hernomen via de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2007 met registratienummer 85666/CO/330 en gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomsten van 16 oktober 2003 en van 12 februari 2007 type koninklijk besluit prom. 21/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021203717 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 21/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021203718 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021203710 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van de Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/03/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021021513 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot aanwijzing van een gesubdelegeerde ordonnateur van ontvangsten bij Urban.Brussels type ministerieel besluit prom. 25/03/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021021514 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot aanwijzing van een gesubdelegeerde ordonnateur van ontvangsten bij Urban.Brussels type ministerieel besluit prom. 25/03/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021021515 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot aanwijzing van een gesubdelegeerde ordonnateur van ontvangsten bij Urban.Brussels type ministerieel besluit prom. 25/03/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021021517 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot aanwijzing van een gesubdelegeerde ordonnateur van ontvangsten bij Urban.Brussels type ministerieel besluit prom. 25/03/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021021516 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot aanwijzing van een gesubdelegeerde ordonnateur van ontvangsten bij Urban.Brussels type ministerieel besluit prom. 19/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021021560 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 12/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021021554 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling "Programmeertechnicus" , ingedeeld op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad en tot toekenning van het getuigschrift van hoger secundair onderwijs (CESS) aan de houders van het getuigschrift van vakbekwaamheid "Programmeertechnicus" specifiek voor het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie en van het getuigschrift van "Aanvullende algemene opleiding met het oog op het behalen van het getuigschrift dat overeenkomt met het getuigschrift van hoger secundair onderwijs" type ministerieel besluit prom. 16/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021021610 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de gelijkstelling van in het buitenland verleende bekwaamheidsbewijzen, diploma's en getuigschriften van hogere studies type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/07/2021 numac 2021202893 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid, Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij mini type ministerieel besluit prom. 15/03/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021203601 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 18/03/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021203603 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 12 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 02/04/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021203605 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 06/04/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021203607 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en de programma's 02, 03 en 31 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 06/04/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021203606 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

arrest

type arrest prom. 31/05/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021021297 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

decreet

type decreet prom. 17/06/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021031888 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van Boek 6 van het wetboek voor het basis- en secundair onderwijs en tot vaststelling van de titel betreffende de voortgezette beroepsopleiding van de leden van het onderwijsteam van de scholen en van de personeelsleden van het multidisciplinaire team van de PMS-centra

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021021547 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij toestemming wordt verleend voor de opening van een 4e beroepssector in de vestiging van Genval van de school La Cime voor gespecialiseerd secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021021551 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toelating van de opening van de vestiging van type 5 "Centre scolaire thérapeutique pluridisciplinaire" gelegen in een andere gemeente dan het hoofdgebouw waarvan ze afhangt, de School voor gespecialiseerd lager secundair beroepsonderwijs van Schaltin type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021021546 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgelegd de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel bij de rijksonderwijsinrichtingen, van de personeelsleden van de Algemene sturingsdienst voor de scholen en PMS-centra, van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen en van de personeelsleden van de inspectiedienst van het gesubsidieerd lager onderwijs en de schalen verbonden aan de graden van het personeel van de PMS-centra van de Staat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021021555 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van 193 bijkomende lestijden aan 13 schoolinrichtingen voor gewoon secundair onderwijs met toepassing van artikel 7 van het decreet van 7 februari 2019 betreffende het onthaal, de scholarisatie en de begeleiding van leerlingen die de taal niet beheersen in het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, voor het schooljaar 2020-2021 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021021562 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de uitwerking van de gemeenschappelijke externe proef voor het behalen van het getuigschrift basisstudies aan het einde van het lager onderwijs voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021021563 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de uitwerking van de gemeenschappelijke externe proeven aan het einde van de derde stap van het pedagogische continuüm voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021021568 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van een vast waarnemend regeringscommissaris voor de instellingen van openbaar nut, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021021569 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 2020 betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de leden van de raden van beroep in het gewoon secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021021564 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de uitwerking van de gemeenschappelijke externe proeven aan het einde van het hoger secundair onderwijs voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021021614 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** **** betreffende de delegaties van bevoegdheden aan de leidend ambtenaren van het "**** **** **** ****'**** et **** **** ****"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021031854 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2018 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor herstelgerichte en opvoedkundige prestaties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021031980 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige ambtenaren van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap. - Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Financieel Centrum voor deskundigheid. - Dienst van de Schuld type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021031983 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot sluiting van de gewone zitting 2020-2021 van het Parlement van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021031981 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 mei 2018 tot uitvoering van het decreet van 19 oktober 2017 betreffende de culturele bescherming van het boek type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021031991 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2019 betreffende het adviescomité voor de opvang in gemeenschapscentra van uithandengegeven jongeren

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/07/2021 numac 2021203656 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Datacenter Managers (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB21024 Solliciteren kan tot 19/08/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 30/07/2021 numac 2021021518 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 12/07/2021 wordt de vergunning voor het exploiteren van Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: Statische bew(...) type vergunning prom. -- pub. 30/07/2021 numac 2021021519 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 12/07/2021 wordt de vergunning voor het exploiteren van Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: Statische bew(...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 30/07/2021 numac 2021042456 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 17 juni 2021 heeft de heer **** **** de nodige exequatur ontvangen om het ambt van **** van de Republiek van **** uit te oefenen met standplaats ****, en als consulair ressort het ****

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/2021 numac 2021031784 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 juli 2021, wordt mevrouw Elisa HUSSIN benoemd tot rijksambtenaar in de(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/07/2021 numac 2021021636 bron gegevensbeschermingsautoriteit **** **** statutaire betrekking van griffier bij de **** **** de loop van de maand september 2021 zal de **** overgaan tot de aanwerving van een **** statutaire ambtenaar ****(...) **** **** is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 30/07/2021 numac 2021032043 bron federale overheidsdienst justitie Verkiezing van de Belgische rechters bij het Gerecht van de Europese Unie. - Oproep tot kandidaten Krachtens artikel 254 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vindt om de drie jaar een gedeeltelijke vervanging(...) De Belgische regering wordt daarom verzocht een lijst van twee kandidaten in te dienen bij de secre(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 30/07/2021 numac 2021203772 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** werving en selectie (niveau 1) voor **** **** ****. - ****: ****21104 Deze selectie werd afgesloten op 22/07/2021. Er zijn 12 laureaten.

document

type document prom. -- pub. 30/07/2021 numac 2021021615 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, " Net Brussel " Personeel. - Bevordering Bij beslissing van de directeur-generaal van 1 juli 2021, wordt de heer GAUDEUS David bevorderd door verhoging in graad van Opzichter op 1 augus(...) Bij beslissing van de directeur-generaal van 1 juli 2021, wordt de heer ROUSSEAU David bevorderd do(...) type document prom. -- pub. 30/07/2021 numac 2021021616 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, " Net Brussel " Personeel. - Bevordering Bij beslissing van de directeur-generaal van 22 december 2020, wordt de heer FAROUNI Rachid bevorderd door overgang naar het hogere niveau op 1 januari 20 Bij beslissing van de directeur-generaal van 24 maart 2021, wordt de heer ZOURAKHTI Redouane bevord(...) type document prom. -- pub. 30/07/2021 numac 2021203769 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Kinesisten - Medisch dossierbeheerders (niveau A) voor Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Selectienummer: ANG21179 Deze selectie werd afgesloten op 19/07/2021. Er(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een h(...) type document prom. -- pub. 30/07/2021 numac 2021203768 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten archief- en documentenbeheer (niveau A) voor Nationaal Geografisch Instituut. - Selectienummer: ANG21148 Deze selectie werd afgesloten op 20/07/2021. Er zijn 2 la(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een h(...) type document prom. -- pub. 30/07/2021 numac 2021203785 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economische controleurs (niveau B) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG21115 Deze selectie werd afgesloten op 30/06/2021. Er zijn 15 lau(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 30/07/2021 numac 2021203787 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossiercoördinators Commissie voor nucleaire voorzieningen (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG21146 Deze selectie werd afge(...) Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 30/07/2021 numac 2021203786 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten brandstoffen en kwaliteitssystemen (m/v/x) (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG21198 Deze selectie werd afgesloten op (...) Er zijn 0 laureaten.
^