Etaamb.openjustice.be
Decreet van 15 juli 2021
gepubliceerd op 10 september 2021

Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021032780
pub.
10/09/2021
prom.
15/07/2021
ELI
eli/decreet/2021/07/15/2021032780/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 JULI 2021. - Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor het begrotingsjaar 2021 worden de lopende ontvangsten van Wallonië geraamd op 12.394.359 duizend euro, overeenkomstig Titel I van de bij dit decreet gevoegde tabel.

Art. 2.Voor het begrotingsjaar 2021 worden de kapitaalontvangsten van Wallonië geraamd op 816.207 duizend euro, overeenkomstig Titel II van de bij dit decreet gevoegde tabel.

Art. 3.Voor het begrotingsjaar 2021 worden de opbrengsten van leningen van Wallonië geraamd op 3.534.435 duizend euro en de afschrijvingen op 751.693 duizend euro, namelijk 4.286.128 duizend euro, overeenkomstig Titel III van de bij dit decreet gevoegde tabel.

Art. 4.Artikel 9 van het decreet van 17 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044552 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 17/12/2020 pub. 01/03/2021 numac 2021030325 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt: "Artikel 3, § 2, van het decreet van 29 oktober 2015 houdende oprichting van begrotingsfondsen inzake wegen en waterwegen wordt aangevuld met de volgende punten: 13° de valorisatie van het beheer van de goederen van de Waalse Overheidsdienst Mobiliteit en Insfrastructuren, met inbegrip van de verkoop van kappingen uitgevoerd op het gewestelijk waterwegendomein (niet onderworpen aan de bosregeling) alsook de verkoop van de elektriciteitsproductie verbonden aan de activiteiten die eigen zijn aan de waterwegen;14° de retributie van de terbeschikkingstelling van elektriciteit en water aan de bewoners van de huizen van de Waalse Overheidsdienst Mobiliteit en Infrastructuren.". HOOFDSTUK II. - Slotbepaling

Art. 5.Dit decreet heeft uitwerking op 1 januari 2021.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 15 juli 2021.

De Minister-President, E. DI RUPO De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit, Ph. HENRY De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, J.-L. CRUCKE De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid, Ch. COLLIGNON De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER _______ Nota (1) Zitting 2020-2021. Stukken van het Waals Parlement, 628 (2020-2021) Nrs. 1 tot 4.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 15 juli 2021.

Bespreking.

Stemming.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^