Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 juli 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/07/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021031841 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 13 van de wet van 4 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie type koninklijk besluit prom. 15/07/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021031928 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor artikel 214 van de wet van 26 januari 2021 betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten, wat betreft de gegevens die in de briefwisseling van de Federale Overheidsdienst Financiën moeten voorkomen type koninklijk besluit prom. 15/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021031979 bron instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen Koninklijk besluit houdende aanstelling van een regeringscommissaris bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021021504 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de werkend griffier van de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van beroep van landmeters-experten type ministerieel besluit prom. 15/07/2021 pub. 12/08/2021 numac 2021032221 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel Besluit houdende toekenning van bevoegdheid op het gebied van legalisatie type ministerieel besluit prom. 15/07/2021 pub. 14/10/2021 numac 2021033446 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vastlegging van de forfaitaire bedragen voor de uitgaven in verband met de reiskosten per vliegtuig en verblijf-, maaltijd- en verplaatsingskosten in het land van bestemming als bepaald in artikel 17 van het besluit van de **** **** Regering van 19 juli 2017 houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel en de aantrekking van buitenlandse investeringen van het **** **** Gewest

decreet

type decreet prom. 15/07/2021 pub. 26/07/2021 numac 2021021543 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 10 juni 2021 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het gebruik van de vaccinatiestelsels tegen COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar type decreet prom. 15/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021021589 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België type decreet prom. 15/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032780 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 15/07/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021033016 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 15/07/2021 pub. 27/07/2021 numac 2021203683 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type decreet prom. 15/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021203702 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn om de vergaderingen van de organen op afstand mogelijk te maken type decreet prom. 15/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021203701 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie om de vergaderingen van de organen op afstand mogelijk te maken

beschikking

type beschikking prom. 15/07/2021 pub. 20/07/2021 numac 2021031837 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Benelux-Overeenkomst op het gebied van jacht en de vogelbescherming, gedaan te Brussel op 17 februari 2016 type beschikking prom. 15/07/2021 pub. 27/07/2021 numac 2021031836 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot goedkeuring van de afwijking op de periode van vier jaar voor de organisatie van de verkiezing van de leden van de Adviesraden van de huurders ingesteld bij de openbare vastgoedmaatschappijen type beschikking prom. 15/07/2021 pub. 20/07/2021 numac 2021031838 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende diverse maatregelen met betrekking tot de belasting op de inrichtingen van toeristisch logies op grond van de gezondheidscrisis van de COVID-19 type beschikking prom. 15/07/2021 pub. 20/07/2021 numac 2021031839 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen, in geval van een natuurramp, een ernstige verstoring van de economie of een buitengewone gebeurtenis type beschikking prom. 15/07/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021031840 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende bekrachtiging van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 23 november 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/07/2021 pub. 27/07/2021 numac 2021021525 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2021/1231 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de goedkeuring van de opleidingsprofielen opgesteld door de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/07/2021 pub. 27/07/2021 numac 2021021523 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2021/966 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning aan de stagiairs met een stageovereenkomst in het kader van een opleiding tot bedrijfsleider van het recht afwezig te zijn zonder verlies van hun uitkering om gevaccineerd te worden tegen het coronavirus COVID-19 type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/07/2021 pub. 27/07/2021 numac 2021021524 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2021/464 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de organisatie van de doorlopende vorming in de permanente vorming ten behoeve van de middenstand en de kleine en middel grote ondernemingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/07/2021 pub. 09/08/2021 numac 2021021526 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de culturele en creatieve instellingen zonder winstoogmerk in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/07/2021 pub. 27/07/2021 numac 2021021527 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2020 houdende de aanstelling van effectieve en plaatsvervangende leden van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021021546 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgelegd de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel bij de rijksonderwijsinrichtingen, van de personeelsleden van de Algemene sturingsdienst voor de scholen en PMS-centra, van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen en van de personeelsleden van de inspectiedienst van het gesubsidieerd lager onderwijs en de schalen verbonden aan de graden van het personeel van de PMS-centra van de Staat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021021547 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij toestemming wordt verleend voor de opening van een 4e beroepssector in de vestiging van Genval van de school La Cime voor gespecialiseerd secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021021551 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toelating van de opening van de vestiging van type 5 "Centre scolaire thérapeutique pluridisciplinaire" gelegen in een andere gemeente dan het hoofdgebouw waarvan ze afhangt, de School voor gespecialiseerd lager secundair beroepsonderwijs van Schaltin type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021021562 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de uitwerking van de gemeenschappelijke externe proef voor het behalen van het getuigschrift basisstudies aan het einde van het lager onderwijs voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021021555 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van 193 bijkomende lestijden aan 13 schoolinrichtingen voor gewoon secundair onderwijs met toepassing van artikel 7 van het decreet van 7 februari 2019 betreffende het onthaal, de scholarisatie en de begeleiding van leerlingen die de taal niet beheersen in het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, voor het schooljaar 2020-2021 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021021563 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de uitwerking van de gemeenschappelijke externe proeven aan het einde van de derde stap van het pedagogische continuüm voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021021568 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van een vast waarnemend regeringscommissaris voor de instellingen van openbaar nut, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021021569 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 2020 betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de leden van de raden van beroep in het gewoon secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021021564 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de uitwerking van de gemeenschappelijke externe proeven aan het einde van het hoger secundair onderwijs voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/07/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021021565 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenningsvoorwaarden voor de Brussel'Air premie in ruil voor de schrapping van de nummerplaat van een voertuig type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021021624 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 februari 2021 houdende dringende maatregelen op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid om de verspreiding van COVID-19 in te dijken. - 2e lezing type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021021625 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de procedure voor de aanvraag van toelating met het oog op de vestiging van de wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut inzake het metro- en premetronetwerk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021021626 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de vergoedingsprocedure ingevolge de vestiging van de wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut inzake het metro en premetronetwerk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021021627 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, van de graden van het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021021628 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van het personeel van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021021641 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/07/2021 pub. 30/08/2021 numac 2021021694 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-diensthoofd "HR en financiën" bij Leefmilieu Brussel

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 15/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021031973 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van bepaalde bepalingen met betrekking tot de financiering van initiatieven voor beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021031980 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige ambtenaren van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap. - Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Financieel Centrum voor deskundigheid. - Dienst van de Schuld

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021031974 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot gedeeltelijke opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 oktober 2018 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de procedureregels die op de BGHM, de OVM's, de gemeenten en de OCMW's van toepassing zijn en die onlosmakelijk verbonden zijn met de financiering van aankoop- en ontwikkelingsprojecten van woningen, evenals met projecten voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021031983 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot sluiting van de gewone zitting 2020-2021 van het Parlement van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021031981 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 mei 2018 tot uitvoering van het decreet van 19 oktober 2017 betreffende de culturele bescherming van het boek type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021031982 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het kader voor het optreden van gemeenschappelijke centra van uithandengegeven jongeren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021031984 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2009 houdende algemene regeling en tot vaststelling van de nadere regels voor de subsidiëring van de opvangmilieus georganiseerd door de " Dienst " en van de gespecialiseerde opvangdiensten voor het jonge kind type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021031988 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoring van diverse bepalingen van het decreet van de Franse Gemeenschap van 14 maart 2019 betreffende de opvang in gemeenschapscentra voor uithandengegeven jongeren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021031989 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeenschapscentra voor uithandengegeven jongeren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021031991 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2019 betreffende het adviescomité voor de opvang in gemeenschapscentra van uithandengegeven jongeren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021031995 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 2019 betreffende de gemeenschapsraad inzake preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021032022 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en van de Regeringscommissaris van het Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 16/08/2021 numac 2021032024 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Raad voor permanente beroepsopleiding opgericht bij het decreet van 17 juni 2021 tot vaststelling van Boek 6 van het wetboek voor het basis- en secundair onderwijs en tot vaststelling van de titel betreffende de voortgezette beroepsopleiding van de leden van het onderwijsteam van de scholen en van de personeelsleden van het multidisciplinaire team van de PMS-centra

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032202 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/07/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032645 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2020/440 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de ondersteuningsdiensten voor alternatieve communicatie voor personen met begripsproblemen, houdende gedeeltelijke uitvoering van artikel 28 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 betreffende de inclusie van personen met een handicap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/07/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021032702 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een huurtoelage type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/07/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033128 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop `Bizet' op het grondgebied van de gemeente Anderlecht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/07/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033130 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop `Heuveltje' op het grondgebied van gemeente Schaarbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/07/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021033175 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de **** **** Regering tot wijziging van het besluit van de **** **** Regering van 19 juli 2017 houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel en de aantrekking van buitenlandse investeringen van het **** **** Gewest

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 15/07/2021 pub. 26/08/2021 numac 2021042786 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van de Beheerraad voor gezinsbijslag van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 15/07/2021 pub. 18/08/2021 numac 2021042677 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 8 juni 2017 tot benoeming van de leden van de afdelingen van de Commissie voor Gezondheidszorg van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

erratum

type erratum prom. 15/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021021660 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgelegd de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel bij de rijksonderwijsinrichtingen, van de personeelsleden van de Algemene storingsdienst voor de scholen en PMS-centra, van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen en van de personeelsleden van de inspectiedienst van het gesubsidieerd lager onderwijs en de schalen verbonden aan de graden van het personeel van de PMS-centra van de Staat. - Erratum

document

type document prom. 15/07/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021204142 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende sluiting van de zitting 2020-2021 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 15/07/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021204179 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 25 april 2019 tot vaststelling van de procedure voor de registratie en erkenning van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen en tot afgifte van een Europese beroepskaart type document prom. 15/07/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021204431 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de kinderopvangdiensten en andere vormen van kinderopvang type document prom. 15/07/2021 pub. 22/02/2022 numac 2022200682 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de adviesraad voor gezins- en generatievraagstukken
^