Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 september 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021021769 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Rechterlijke Macht Probatiecommissie ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. In de probatiecommissie werden door de procureur des Konings van de r 1. Probatiecommissie bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen : - plaatsvervangende leden :(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2020044226 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 november 2020, wordt Mevr. Muriel HULPIAU, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een b Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021032609 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 maart 2020, wordt de heer Tom PEPERSTRAETE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032721 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt" type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032719 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 1975 betreffende de tegemoetkoming van de Staat in sommige begrafeniskosten van militairen die in werkelijke dienst overleden zijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021032725 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wordt de heer Jacques JAUMOTTE, voorzitter van de Raad van State die zijn mandaat met ingang van 1 juli 2021 ter beschikking heeft gesteld van de Minister van Binnenla Hij wordt gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren en zijn aanspraken op een rustpensi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021032723 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3574 van 29 augustus 2021, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021032724 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3575 van 29 augustus 2021, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021032726 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wordt de heer Denis DELVAX, staatsraad, gemachtigd om: - tijdens het academiejaar 2021-2022 als lector gedurende 30 uren per jaar de cursus "droit public e - tijdens de academiejaren 2021-2022 en 2022-2023 als praktijkassistent gedurende 30 uren per jaar (...) type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032733 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 20, § 1, f), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032805 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987, betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021032822 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Detachering Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wordt Mevrouw Laurence VANCRAYEBECK, eerste auditeur bij de Raad van State, vanaf 1 september 2021, voor een periode van één jaar, gedetacheerd bij het kabinet van mevrou type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032830 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Commissie voor boekhoudkundige normen type koninklijk besluit prom. 06/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032831 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021203893 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de jaren 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 31/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021204001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot de thematische verloven en het tijdskrediet voor alleenstaande werknemers met kind(eren) type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021204124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 5 van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de artikelen 2, 3°, b, 28, § 2, en 53 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021204256 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van het loonplafond type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021204257 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021204262 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de administratiekosten die voor de jaren 2020 en 2021 aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021204263 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met verloven toegekend in het kader van het verlof voor erkende mantelzorgers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032610 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "F. Heelkunde op de thorax en cardiologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021032690 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 26 augustus 2021, zijn benoemd tot gerechtelijk stagiair, met ingang van 1 oktober 2021: o voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen: o mevr. Arnou L., master in de rechten; o mevr. Kennis A., master in de rechten, parketjurist bij het federaal parket; o mevr. Loenders (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021032824 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor de productie van elektriciteit Individuele vergunning EP-2021-0064-A Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2021 wordt een individuele vergunning verleend aan de nv Aspiravi voor de uitbreiding van een windturbinepark tot e type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021032828 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 27 augustus 2021, dat uitwerking heeft sedert 31 augustus 2021 's avonds, is dhr. Heindrichs C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen en erevoorzitter van de rechtbank van eerste aanle Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021032827 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 27 augustus 2021 dat in werking treedt op 1 oktober 2021, is het verzoek tot associaite van mevr. Daelemans M., notaris ter standplaats Bree, en van mevr. Schotsmans L., kandidaat-notaris, om de associatie Mevr. Schotsmans L., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Bree. Het beroep tot(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021204054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest, Boek VI, ti Bij ministerieel besluit van 2 september 2021 is de NV Envisan, Tragel 60 te 9308 Aalst, erkend gew(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021203812 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 69/2021 van 6 mei 2021 Rolnummer 7189 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 57, § 2, eerste lid, 1°, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gest Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021203841 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 72/2021 van 20 mei 2021 Rolnummer 7314 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 15, § 5, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, gesteld door de familierechtbank van de Rechtbank van eerste aa Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021203842 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 73/2021 van 20 mei 2021 Rolnummer 7339 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 38, § 6, van de wet van 16 maart 1968 « betreffende de politie over het wegverkeer », zoals het van kracht was vóór de wijzigin Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021203843 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 74/2021 van 20 mei 2021 Rolnummer 7359 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 2 van de wet van 2 september 2018 « tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat de ve Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 15/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032780 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/04/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021031955 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 3.000.000 EUR aan de Brusselse gemeenten om het statutariseringsbeleid bij de plaatselijke besturen te promoten van het personeel van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en van de Berg van Barmhartigheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/04/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032513 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een bijzondere subsidie aan de Stad Brussel en aan de gemeenten Anderlecht, Etterbeek, Elsene en Sint- Gillis, in toepassing van de ordonnantie van 13 februari 2003

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032706 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van regelgeving over de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/09/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032844 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van proefdieren met het oog op de uitbreiding van het mandaat van de leden van de Brusselse commissie voor Dierproeven type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/09/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032841 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van subsidies voor gemeentelijke buurtsportinfrastructuur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/09/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032845 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 januari 2020 houdende aanduiding van de leden van het Beheerscomité van Actiris

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/09/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021204316 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de tornado van 27 juni 2021 als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt

overeenkomst

type overeenkomst prom. 12/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032611 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021204222 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 juli 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 15 juli 2021, heeft Françoise Abad G Die zaak is ingeschreven onder nummer 7614 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021204225 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 20 juli 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 juli 2021, heeft de Correctionele Rechtbank Luxemburg, afdeling Aarlen, « Schendt artikel 462, eerste lid, van het Strafwetboek, in voorkomend geval in samenhang gelezen (...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021204055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 2 september 2021 is het laboratorium Universiteit Gent - LCA - Laboratorium Chemische Analysen, Campus Schoonmeersen, Valentin Vaerwyc Groep: 4 Methode: AIR-ANAL -01 Gebaseerd op: NIOSH 1500 Verrichting en principe: Koolwater(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021204255 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Gebouwcontacten (niveau B) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG21261 Solliciteren kan tot 24/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021204285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0466.551.489 LAURADIST intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 23(...) type lijst prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021204286 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021204311 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel deskundigen Boekhouding (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG21270 Solliciteren kan tot 03/10/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021021499 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2021, bl. 56522 akte nr. 2021/41641, moet worden gelezen: « ... Vinciane HOEFNAGELS. ».

registratie

type registratie prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021032716 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als inzamelaar, handelaar en makelaar van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 14/04/2021, werd de registratie als inzamelaar, handelaar en makelaar van niet gevaarlijke afvalstoffen aan AFVAL AL De registratie draagt het nummer ENR/CNC-DND /001754360. Bij de beslissing van Leefmilieu B(...) type registratie prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021032715 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ingetrokken Bij de beslissing van 07/06/2019 van de leidende ambtenaren van Leefmilieu Brussel, werd de registratie als vervoerder van afvalstoffen van JOLANTA TARASEK gelegen RUE STRCOZE 575 te 33-331 STRCOZE ingetrokken. De registratie draa Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 02/08/2021, werd de registratie als vervoerder van(...) type registratie prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021032714 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van afvalstoffen Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 04/08/2021, werd de registratie als vervoerder van afvalstoffen aan MOENS Luc toegekend. De registratie draagt het num(...) Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 10/08/2021, werd de registratie als vervoerder van(...)

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021032816 bron waalse overheidsdienst Openbaar onderzoek met betrekking tot een milieuovereenkomst betreffende de terugnameplicht voor afgedankte matrassen Boek I van het Milieuwetboek, artikel D.86, § 2. Milieuovereenkomsten categorie A3 - Ontwerpen van milieuovereenkomsten Auteurs: de Waalse Regering en de instellingen die de terugnameplichtigen vertegenwoordigen. De (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021032847 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 19 augustus 2021, bladzijde 86333, lijnen 23 tot 25 dient men te lezen: Bij koninklijk besluit van 24 juni 2021, uitwerking hebbend op 31 december 2021 `s avonds, is de heer Kips K., Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021032698 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 juni 2021, wordt mevrouw Pauline SCHMIT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021204229 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor inwendige geneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, worden benoemd tot - mevr. BOGAERT Anne-Marie, in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordigster van een rep(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021204239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor anesthesiologie-reanimatie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, worden benoemd 1° als vertegenwoordigers van universiteiten : de heren DE HERT Stefan en POELAERT Jan, in de h(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021204243 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, dat i Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij de genoemde Hoge commissie, als vertegenwoordigs(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021204241 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor psychiatrie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, worden benoemd tot leden bij - mevr. ROSSIGNOL Paulette en de heren GILLAIN Benoît en MAES Emmanuel, in de hoedanigheid van werk(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021204246 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, dat u Bij hetzelfde besluit, wordt Mevrouw DAOUDI Deyae, attaché arts, benoemd in de hoedanigheid van wer(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021204268 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor reumatologie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, dat in werking Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. CUSTERS Inge, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend li(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021204288 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van artsen-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 2 - de heer DUBOIS Hedwig, in de hoedanigheid van werkend lid en mevr. VANDIEPENBEECK Dominique, in d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021204312 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021 1° Als vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen: de dames HENDRICKX Anne, LEBBE Caro(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021032859 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1.Volgende plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef: **** ****: Attesten: Voor de plaats die vacant wordt verklaard via werving, kan men zich ****(...)

document

type document prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021032582 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene directie statistiek - Statistics Belgium - Koninkrijk België - Wettelijke bevolking per gemeente op 1 januari 2021 en loop van de bevolking in 2020 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021204188 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 20 augustus 2021, wordt de Eddy Broodcooren, rue d'en Bas 62 te 7864 Twee-Akren, erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen. Deze erkenning heeft het nummer 51069/0001/1034. type document prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021204314 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummers: BNG21252 - BNG21253 - BNG21254 - BNG21255 - BNG21256 - BNG21257 - NG21258 - BNG21259 - BNG21252 - D(...) - BNG21253 - Dossierbeheerders voor het departement Pensioenbetalingen (m/v/x) - BNG21254 - Dos(...) type document prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021204320 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs-generaal strategie en redesign (niveau A4) voor Klant. - Selectienummer: ANG21096 Deze selectie werd afgesloten op 06/09/2021. Er zijn geen geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 10/09/2021 numac 2021204327 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de POD Maatschappelijke Integratie, armoedebestrijding, sociale economie en grootstedenbeleid: Inspecteurs (m/v/x). - Selectienummer: BNG21217 (...)
^