Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 16 maart 2015

Oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie Overeenkomstig artikel 6, § 2, derde lid, van de wet van 28 mei 2002 be Gelet op artikel 21 van de wet van 6 januari 2014 tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van (...)

bron
wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers
numac
2015018106
pub.
16/03/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WETGEVENDE KAMERS, KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 bron ministerie van justitie Wet betreffende de euthanasie sluiten betreffende de euthanasie Overeenkomstig artikel 6, § 2, derde lid, van de wet van 28 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 bron ministerie van justitie Wet betreffende de euthanasie sluiten betreffende de euthanasie dient de Kamer over te gaan tot de voordracht van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet betreffende de euthanasie.

Gelet op artikel 21 van de wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200329 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000023 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat type wet prom. 06/01/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014000234 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat sluiten tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat, is niet langer de Senaat, maar de Kamer bevoegd om de leden van deze Commissie voor te dragen.

Samenstelling De Commissie bestaat uit zestien leden : - acht leden zijn doctor in de geneeskunde, van wie er minstens vier hoogleraar zijn aan een Belgische universiteit ; - vier leden zijn hoogleraar in de rechten aan een Belgische universiteit of advocaat ; - vier leden komen uit kringen die belast zijn met de problematiek van ongeneeslijk zieke patiënten.

De Commissie wordt samengesteld met inachtneming van de taalpariteit, waarbij elke taalgroep minstens drie leden van elk geslacht telt.

De leden worden aangewezen op grond van hun kennis en ervaring inzake de materies die tot de bevoegdheid van de Commissie behoren.

Onverenigbaarheden Het lidmaatschap van de Commissie is onverenigbaar met het mandaat van lid van een van de wetgevende vergaderingen en met het mandaat van lid van de federale Regering of van een gemeenschaps- of gewestregering.

Bevoegdheden en taken Wat de bevoegdheden en taken van de Commissie betreft, wordt verwezen naar de artikelen 7 en volgende van voornoemde wet van 28 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 bron ministerie van justitie Wet betreffende de euthanasie sluiten.

Benoeming De leden van de Commissie worden, op grond van een pluralistische vertegenwoordiging, bij koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, benoemd uit een dubbele lijst, voorgedragen door de Kamer, voor een termijn van vier jaar die kan worden verlengd.

De voorgedragen kandidaten die niet als effectief lid zijn aangewezen, worden tot plaatsvervanger benoemd.

Kandidaturen De kandidaturen, met cv, dienen binnen de dertig dagen na bekendmaking van dit bericht te worden ingediend bij ter post aangetekende brief gericht aan de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Paleis der Natie, 1008 Brussel.

Bij de kandidaturen dienen de stukken te worden gevoegd waaruit blijkt dat de kandidaten behoren tot één van de categorieën waaruit de Commissie is samengesteld ((hoogleraar) geneesheer, hoogleraar in de rechten aan een Belgische universiteit of advocaat, kringen die belast zijn met de problematiek van ongeneeslijk zieke patiënten).

Meer inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Secretariaat-generaal van de Kamer van volksvertegenwoordigers, tel.: 02/549.84.21, e-mail: secretariaat.generaal@dekamer.be.

^