Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 december 2022
gepubliceerd op 30 december 2022

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen met het oog op de invoering van de unieke aangifte

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2022043502
pub.
30/12/2022
prom.
26/12/2022
ELI
eli/besluit/2022/12/26/2022043502/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013022595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen sluiten tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen met het oog op de invoering van de unieke aangifte


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Wij hebben de eer Uwe Majesteit een koninklijk besluit voor te leggen tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013022595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen sluiten tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen, dat in de nodige aanpassingen voorziet om de aangifte van de gegevens met betrekking tot de uitbetaling van de Belgische aanvullende pensioenen te integreren in DB2P. 1. Algemene toelichting Bij de programmawet van 27 december 2021Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten werden twee doeleinden toegevoegd aan artikel 306, § 2, van de programmawet (I) van 27 december 2006 dat de doelstellingen van de bij Sigedis ingestelde gegevensbank betreffende de aanvullende pensioenen (DB2P) opsomt. Met deze toevoeging werd de wettelijke basis gecreëerd voor de integratie in DB2P van de gegevens met betrekking tot de uitbetaling van aanvullende pensioenen die nodig zijn voor de inning van de ZIV-bijdrage en de solidariteitsbijdrage door de Federale Pensioendienst.

Deze integratie komt tegemoet aan aanbevelingen van het Rekenhof in zijn rapport `Aanvullende pensioenen - Doeltreffendheid van het overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen' van 18 november 2020. In dit verslag heeft het Rekenhof er immers op gewezen dat het gescheiden beheer van de gegevens voor de opbouw en de betaling van aanvullende pensioenen tot ondoeltreffende controles leidt, het risico op een slechte inning van de ZIV- en solidariteitsbijdragen inhoudt en Sigedis belet om zijn wettelijke verplichtingen inzake informatie te vervullen. Ingevolge deze integratie zullen met ingang van 1 januari 2023 de gegevens met betrekking tot de uitbetaling van aanvullende pensioenen niet langer meer het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke pensioenaangifte die ingediend moet worden bij de Federale Pensioendienst (Pensioenkadaster) met het oog op de inning van de verschuldigde ZIV-bijdrage en solidariteitsbijdrage. Alle betalingen van Belgische aanvullende pensioenen, ongeacht of zij al dan niet onderworpen zijn aan de ZIV-bijdrage of solidariteitsbijdrage, moeten vanaf 1 januari 2023 door middel van de zogenaamde "unieke aangifte" uitsluitend worden aangegeven bij DB2P, die reeds over gegevens m.b.t. de opbouw van deze aanvullende pensioenen beschikt. Deze gegevens zullen vervolgens door Sigedis worden bezorgd aan de Federale Pensioendienst.

Dit koninklijk besluit strekt er dan ook in hoofdzaak toe om het voormelde koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013022595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, dat de regels m.b.t. de aangifte van de betaalde pensioenen, de inhouding en de betaling van de bijdrage en de sancties wegens laattijdige aangifte en laattijdige betaling vastlegt voor wat betreft de ZIV-bijdrage, aan te passen aan de omstandigheid dat de huidige aangifte bij het Pensioenkadaster (beheerd door de Federale Pensioendienst) voor de betaling van de Belgische aanvullende pensioenen wordt vervangen door een aangifte bij DB2P (beheerd door Sigedis).

De betalingen van de Belgische wettelijke pensioenen en van de buitenlandse en internationale aanvullende pensioenen moeten daarentegen ook na 31 december 2022 nog steeds worden aangegeven bij de Federale Pensioendienst (Pensioenkadaster) overeenkomstig de huidige instructies en procedures.

Dat de betalingen van de Belgische aanvullende pensioenen moeten worden aangegeven bij DB2P wijzigt voor alle duidelijkheid niets aan de bevoegdheid van de Federale Pensioendienst die verantwoordelijk blijft voor de berekening, de inning en de controle op de ZIV- en solidariteitsbijdragen voor de wettelijke pensioenen én de aanvullende pensioenen.

Daarnaast wijzigt dit koninklijk besluit de in het koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013022595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten gehanteerde terminologie teneinde deze hetzij te actualiseren, hetzij in overeenstemming te brengen met deze die vanaf 1 januari 2023 ook gehanteerd zal worden in Titel VIII van de wet van 30 maart 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen sluiten houdende sociale bepalingen dat de(zelfde) regels m.b.t. de aangifte van de betaalde pensioenen, de inhouding en de betaling van de bijdrage en de sancties wegens laattijdige aangifte en laattijdige betaling vastlegt voor wat betreft de solidariteitsbijdrage. Deze wijzigingen dragen er dan ook toe bij om het koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013022595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten transparanter en meer leesbaar te maken, wat de rechtszekerheid ten goede komt.

De Raad van State heeft in zijn advies nr. 72.519/1 van 12 december 2022 erop gewezen dat de in artikel 17 van het ontwerp van koninklijk besluit voorziene verruimde controlemogelijkheid van de Federale Pensioendienst een bijkomende verwerking van persoonsgegevens tot gevolg kan hebben waarvoor een uitdrukkelijke wettelijke rechtsgrond vereist is. Teneinde tegemoet te komen aan deze opmerking van de Raad van State werd in artikel 17 van dit koninklijk besluit de voorziene uitbreiding van de controlebevoegdheid van de Federale Pensioendienst weggelaten.

Daarentegen werd er geen gevolg gegeven aan de door de Raad van State geformuleerde opmerking dat over de gegevensstroom vanuit Sigedis (DB2P) naar de Federale Pensioendienst het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit moet worden aangevraagd om reden dat door deze nieuwe gegevensstroom met betrekking tot de pensioenaangiften voorzien in artikel 15 van dit koninklijk besluit geen nieuwe dataverwerking tot stand wordt gebracht, maar een integratie van twee bestaande dataverwerkingen bij Sigedis en de FPD die elk reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een machtiging door de destijds bevoegde privacy-instanties (zie Beraadslaging nr. 13/010 van het Informatieveiligheidscomité van 5 februari 2013 op grond waarvan Sigedis gemachtigd is om de door de databank DB2P ingezamelde gegevens met betrekking tot de uitbetaling van aanvullende pensioenen ter beschikking te stellen van andere instellingen en Beraadslaging nr. 09/041 van het Sectoraal Comité van de sociale zekerheid en de gezondheid van 7 juli 2009 op grond waarvan de Federale Pensioendienst gemachtigd is om desbetreffende gegevens te ontvangen).

Dit geldt evenzeer voor artikel 16 en het in gevolge voormelde opmerking van de Raad van State aangepaste artikel 17 van dit koninklijk besluit die respectievelijk artikel 11 (mededeling van gegevens aan de FPD door de FOD Financiën) en artikel 12 (controle door de FPD bij enkel de uitbetalingsinstellingen van pensioenen) van het koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013022595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten wijzigen. Deze wijzigingen hebben geenszins tot gevolg dat een nieuwe gegevensverwerking tot stand wordt gebracht daar aan de tekst van beide voormelde artikelen louter formele aanpassingen worden aangebracht teneinde deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe terminologie. Deze twee bepalingen brengen geen enkele wijziging teweeg in de bestaande gegevensstromen.

Voor de nieuwe gegevensverwerking die in de toekomst tot stand zal worden gebracht bij artikel 8 van dit koninklijk besluit, op grond waarvan Sigedis het al niet overschrijden van de drempel en het in voorkomend geval in te houden bedrag of percentage van de ZIV-inhouding zal meedelen aan de uitbetalingsinstelling na raadpleging van de FPD-databanken, zal, zoals aangegeven door de Raad van State, het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit worden aangevraagd, doch pas wanneer er duidelijkheid zal zijn omtrent het precieze tijdstip waarop deze nieuwe gegevensstroom in productie zal worden gesteld en omtrent de modaliteiten van deze gegevensstroom die nog door de Koning moeten worden vastgesteld. 2. Artikelsgewijze bespreking Artikel 1 Dit artikel wijzigt bepaalde definities vermeld in artikel 1 van het voormelde koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013022595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten en voegt er twee nieuwe toe. De begrippen "pensioen" en "pensioenvoordeel" worden respectievelijk vervangen door de begrippen "wettelijk pensioen" en "aanvullend pensioen" zonder evenwel de inhoud van deze begrippen te wijzigen.

Bij het begrip "aanvullend pensioen" wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de Belgische aanvullende pensioenen en anderzijds de buitenlandse en internationale aanvullende pensioenen. Voor de definitie van de eerste categorie wordt voortaan verwezen naar de aanvullende pensioenregelingen, die opgesomd worden in artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007022660 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 306 van de Programmawet van 27 december 2006 type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007009414 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 386, 1° en 2°, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen ) sluiten tot uitvoering van artikel 306 van de Programmawet (I) van 27 december 2006 en waarvoor aan DB2P ook al gegevens moeten worden bezorgd m.b.t. de opbouw van het aanvullend pensioen. Deze verwijzing heeft als voordeel dat, indien in de toekomst nieuwe categorieën van aanvullende pensioenen zouden ontstaan, het volstaat om deze toe te voegen in voormeld artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007022660 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 306 van de Programmawet van 27 december 2006 type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007009414 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 386, 1° en 2°, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen ) sluiten zonder dat artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013022595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten gewijzigd dient te worden.

Het begrip "Dienst" wordt voortaan gedefinieerd als de "Federale Pensioendienst" die op 1 april 2016 ontstaan is ingevolge de fusie van de vroegere Rijksdienst voor Pensioenen met de vroegere Pensioendienst voor de overheidssector.

Er worden eveneens nieuwe definities ingevoegd voor wat verstaan dient te worden onder "DB2P" en onder "uitbetalingsinstelling". Voor dit laatste begrip wordt de definitie hernomen die reeds opgenomen is in de huidige tekst van artikel 68, § 1 van de voormelde wet van 30 maart 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen sluiten.

Artikelen 2, 5, 9, 11, 13 en 19 tot 25 Deze bepalingen wijzigen de terminologie gehanteerd in de artikelen 2, 5 en 7, §§ 5 tot en met 7 alsmede in de artikelen 8 en 13, § 4 tot en met 18 van het koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013022595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten om deze in overeenstemming te brengen met de in artikel 1 van datzelfde besluit gedefinieerde begrippen zoals gewijzigd bij artikel 1 van dit besluit.

Artikel 3 Deze bepaling wijzigt artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013022595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten: naast het harmoniseren van de terminologie stelt deze bepaling voortaan uitdrukkelijk dat ook de bijzondere bijslagen voor zelfstandigen vrijgesteld zijn van de ZIV-inhouding zoals zij uitdrukkelijk vrijgesteld zijn van de solidariteitsinhouding in toepassing van artikel 68, § 1, c) van de wet van 30 maart 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen sluiten.

Artikel 4 Deze bepaling brengt een louter formele aanpassing aan aan artikel 4 van hetzelfde besluit door de term "instelling van internationaal publiek recht" te vervangen door de term "internationale instelling".

Artikel 6 Deze bepaling wijzigt artikel 6 van hetzelfde besluit teneinde te verduidelijken dat buitenlandse en internationale wettelijke en/of aanvullende pensioenen enkel bij de Federale Pensioendienst moeten worden aangegeven door de begunstigden indien deze laatste ook een Belgisch wettelijk pensioen genieten. Deze bepaling wijzigt artikel 6 eveneens om de terminologie in overeenstemming te brengen met de begrippen zoals zij werden gewijzigd bij artikel 1 van dit besluit.

Artikel 7 Deze bepaling vervangt de paragrafen 1 tot en met 4 van artikel 7 van hetzelfde besluit.

Zoals voorheen regelt de eerste paragraaf de ZIV-inhouding die verricht moet worden op de Belgische wettelijke pensioenen. Deze voorziet met name dat de Belgische uitbetalingsinstelling die wettelijke pensioenen uitkeert, slechts de ZIV-inhouding op deze pensioenen moet verrichten indien het globale bedrag van de wettelijke pensioenen die zij aan een bepaalde persoon uitbetaalt én van de Belgische aanvullende pensioenen die zij in voorkomend geval aan dezelfde persoon betaalt de drempel overschrijdt. Wordt de drempel niet bereikt, dient geen inhouding op de door haar betaalde wettelijke pensioenen te worden verricht.

De tweede paragraaf voorziet voortaan expliciet dat zowel de Belgische als de buitenlandse uitbetalingsinstellingen die Belgische aanvullende pensioenen toekennen de ZIV-inhouding moeten verrichten op deze aanvullende pensioenen zonder dat zij met de drempel rekening moeten houden. Anders dan bij de Belgische wettelijke pensioenen dienen zij de inhouding steeds te verrichten, zelfs indien het bedrag van de aanvullende pensioenen lager ligt dan de drempel. Daarentegen dienen de Belgische uitbetalingsinstellingen geen ZIV-inhouding te verrichten op de buitenlandse aanvullende pensioenen die zij toekennen.

In de derde en vierde paragraaf van artikel 7 wordt de terminologie aangepast om deze in overeenstemming te brengen met de begrippen zoals zij werden gewijzigd bij artikel 1 van dit besluit.

Artikel 8 Deze bepaling vervangt paragraaf 2 van artikel 7 van hetzelfde besluit, zoals vervangen bij artikel 7 van dit besluit, teneinde reeds een reglementaire basis te voorzien die moet toelaten dat de vzw Sigedis in de toekomst, indien dit materieel mogelijk is op basis van de bij haar beschikbare gegevens, aan de uitbetalingsinstellingen meedeelt of voor een begunstigde de drempel al dan niet wordt overschreden. Enkel in geval van overschrijding van de drempel, dient de uitbetalingsinstelling de ZIV-inhouding op de door haar betaalde aanvullende pensioenen te verrichten ten belope van het bedrag en/of het percentage dat haar wordt meegedeeld door de vzw Sigedis. Op deze wijze wordt beoogd om terugstortingen te vermijden.

Indien het voor de vzw Sigedis materieel onmogelijk is om, bij gebrek aan voldoende gegevens, tijdig het toepasselijke bedrag of percentage van de ZIV-inhouding mee te delen aan de uitbetalingsinstellingen dienen deze een afhouding van 3,55% te verrichten op de betaalde aanvullende pensioenen.

Aangezien deze gewijzigde praktijk de ontwikkeling van nieuwe gegevensstromen vereist, voorziet het artikel 24, eerste lid van dit besluit dat de Koning de inwerkingtreding ervan vaststelt.

Artikel 10 Deze bepaling wijzigt artikel 7, § 6, van het koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013022595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten: benevens het aanpassen van de terminologie om deze in overeenstemming te brengen met de begrippen zoals zij werden gewijzigd bij artikel 1 van dit besluit, wordt het tweede lid van paragraaf 6 aangevuld met de mogelijkheid tot het verrichten van een gedeeltelijke inhouding op de aanvullende pensioenen. Er wordt met name voortaan ook voorzien dat, indien na inhouding van 3,55 % het totaal bedrag van de wettelijke pensioenen en de aanvullende pensioenen lager is dan de drempel, de Dienst de uitbetalingsinstellingen die aanvullende pensioenen betalen de opdracht kan geven om op deze pensioenen een ZIV-inhouding van minder dan 3,55 % te verrichten.

Artikel 12 Deze bepaling heft paragraaf 8 van artikel 7 van hetzelfde besluit op die, ingevolge de fusie van de vroegere Rijksdienst voor Pensioenen met de vroegere Pensioendienst voor de overheidssector tot de Federale Pensioendienst, zonder voorwerp is geworden.

Artikel 14 Deze bepaling wijzigt in de eerste plaats de huidige tekst van artikel 9 van hetzelfde besluit dat voortaan het eerste lid vormt om te preciseren dat de termijn van één maand waarover de uitbetalingsinstellingen beschikken om de opbrengst van de ZIV-inhouding aan de Federale Pensioendienst te storten nog enkel betrekking heeft op de inhouding verricht op de wettelijke pensioenen ten laste van een Belgisch pensioenstelsel. Tevens wordt de uitzondering voor de bij de RSZPPO aangesloten provinciale en plaatselijke besturen geschrapt daar deze sinds 1 januari 2017 zonder voorwerp is geworden omwille van de ontbinding van de RSZPPO. Ook de opbrengst van de ZIV-inhouding verricht op de door deze besturen betaalde wettelijke pensioenen moet rechtstreeks aan de Federale Pensioendienst worden gestort.

Diezelfde bepaling voegt in artikel 9 een tweede lid in dat voorziet dat de opbrengst van de ZIV-inhouding op Belgische aanvullende pensioenen aan de Federale Pensioendienst moet worden gestort overeenkomstig de instructies (bedrag, vervaldatum, rekeningnummer en mededeling) vermeld in het maandelijkse betaaloverzicht dat aan de uitbetalingsinstellingen wordt toegezonden door de vzw Sigedis.

Artikel 15 Naast het aanbrengen van enkele formele aanpassingen aan de bestaande tekst, wijzigt deze bepaling artikel 10 van hetzelfde besluit in die zin dat zowel Belgische en buitenlandse uitbetalingsinstellingen die Belgische aanvullende pensioenen betalen als Belgische uitbetalingsinstellingen die buitenlandse aanvullende pensioenen betalen geen aangifte (meer) moeten doen bij de Federale Pensioendienst (Pensioenkadaster).

Te dien einde wordt in de eerste plaats de huidige tekst van artikel 10 van hetzelfde besluit, dat voortaan het eerste lid vormt, aangepast door te bepalen dat de verplichting tot aangifte bij de Federale Pensioendienst nog enkel betrekking heeft op de wettelijke pensioenen ten laste van een Belgisch pensioenstelsel.

Diezelfde bepaling vervolledigt tevens artikel 10 met een tweede lid dat voorschrijft dat de Belgische en buitenlandse uitbetalingsinstellingen de aangiften van de gegevens in verband met de Belgische aanvullende pensioenen, overeenkomstig de instructies voorgeschreven door de vzw Sigedis, moeten bezorgen aan DB2P die deze gegevens vervolgens onmiddellijk zal meedelen aan de Federale Pensioendienst. Deze aangifte moet uiterlijk de achtste werkdag van de maand volgend op deze tijdens welke het aanvullend pensioen werd uitbetaald worden ingediend bij DB2P. Artikel 16 Naast een terminologische aanpassing stemt deze bepaling de tekst van artikel 11 van hetzelfde besluit af op de formulering van 68bis, § 3 van de wet van 30 maart 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen sluiten door eraan toe te voegen dat het kan gaan om periodieke of in de vorm van een kapitaal betaalde wettelijke of aanvullende pensioenen.

Artikel 17 Deze bepaling wijzigt artikel 12 van hetzelfde besluit, dat de controlebevoegdheid van de Federale Pensioendienst in het kader van de ZIV-bijdrage omschrijft, teneinde rekening te houden met de omstandigheid dat de aangiften van de betaling van de aanvullende pensioenen niet meer bij de Federale Pensioendienst maar bij DB2P worden ingediend. De formulering van artikel 12 wordt afgestemd op de tekst van artikel 68quinquies, § 4 van de wet van 30 maart 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen sluiten voor wat betreft de solidariteitsbijdrage.

Gevolg gevend aan het advies van de Raad van State wordt de draagwijdte van de controlebevoegdheid van de Federale Pensioendienst niet uitgebreid.

Artikel 18 Naast het aanbrengen van enkele formele wijzigingen vervolledigt deze bepaling artikel 13, § 3 van hetzelfde besluit dat de sanctieregeling wegens laattijdige aangifte vastlegt.

De huidige tekst van artikel 13, § 3, dat voortaan het eerste lid vormt, bepaalt dat de erin opgenomen sancties wegens laattijdige aangifte nog enkel van toepassing zijn op de Belgische uitbetalingsinstellingen die wettelijke pensioenen uitbetalen en aldus gehouden zijn om een aangifte in te dienen bij de Federale Pensioendienst.

Tevens vervolledigt deze bepaling artikel 13, § 3, met een tweede lid dat de sanctie vastlegt die toegepast zal worden ten aanzien van Belgische en buitenlandse uitbetalingsinstellingen ingeval van laattijdige indiening bij DB2P van een aangifte van de uitbetaling van een Belgisch aanvullend pensioen. Het bedrag van deze sanctie is overigens verschillend van deze vermeld in het eerste lid omdat de aangifte bij DB2P steeds betrekking heeft op slechts één pensioenbetaling aan één enkele begunstigde terwijl de aangifte bij de Federale Pensioendienst een bestand behelst dat betrekking kan hebben op meerdere pensioenbetalingen aan één of meerdere begunstigden.

Artikel 25 Deze bepaling stelt de datum van inwerkingtreding van dit besluit vast op 1 januari 2023.

Alle betalingen van Belgische aanvullende pensioenen die worden verricht vanaf 1 januari 2023 moeten worden aangegeven bij DB2P. De betalingen die worden verricht vóór 1 januari 2023 worden nog aangegeven bij de Federale Pensioendienst, doch enkel voor zover de aangifte wordt ingediend op uiterlijk 11 januari 2023. Deze datum stemt overeen met de laatste dag van de wettelijke termijn die geldt voor de indiening van de aangiften in verband met de in december 2022 betaalde pensioenen. Indien de aangifte niet wordt ingediend vóór 12 januari 2023, dient deze te gebeuren bij DB2P. Correcties op de aangiften die vóór 12 januari 2023 worden ingediend bij de Federale Pensioendienst, dienen ook na 11 januari 2023 nog steeds te gebeuren bij de Federale Pensioendienst terwijl correcties op de aangiften die na 11 januari 2023 bij DB2P worden ingediend moeten gebeuren bij DB2P. Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE De Minister van Pensioenen, K. LALIEUX

Raad van State afdeling Wetgeving Advies 72.519/1 van 12 december 2022 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013022595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen sluiten tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen met het oog op de invoering van de unieke aangifte' Op 14 november 2022 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Pensioenen verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013022595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen sluiten tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen met het oog op de invoering van de unieke aangifte'.

Het ontwerp is door de eerste kamer onderzocht op 8 december 2022 . De kamer was samengesteld uit Marnix Van Damme, kamervoorzitter, Chantal Bamps en Wouter Pas, staatsraden, Michel Tison en Johan Put, assessoren, en Greet Verberckmoes, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Lennart Nijs, adjunct-auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Chantal Bamps, staatsraad .

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 12 december 2022 . 1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan. STREKKING EN RECHTSGROND VAN HET ONTWERP 2. Het om advies voorgelegde ontwerp van besluit strekt ertoe om het koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013022595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten `tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen sluiten tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen met het oog op de invoering van de unieke aangifte', te actualiseren en aan te passen aan het feit dat de huidige aangifte bij het Pensioenkadaster voor de betaling van Belgische aanvullende pensioenen vervangen wordt door een aangifte bij de zgn.`DB2P', beheerd door Sigedis. 3. Luidens de aanhef wordt voor de ontworpen regeling rechtsgrond gezocht in artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet `betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994' (hierna: "Gecoördineerde wet van 14 juli 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het jaar 2007 type wet prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten") en in artikel 4 van de wet van 13 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen sluiten `tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen'. 3.1. Onder voorbehoud van wat hieronder wordt opgemerkt, ontleent de ontworpen regeling rechtsgrond aan artikel 4 van de wet van 13 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen sluiten, dat een ruime machtiging aan de Koning bevat om de nadere regels voor de inning en het beheer van de inhouding bedoeld in artikel 191, eerste lid, 7°, van de Gecoördineerde wet van 14 juli 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het jaar 2007 type wet prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten te bepalen. 3.2. Artikel 191, eerste lid, 7°, van de Gecoördineerde wet van 14 juli 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het jaar 2007 type wet prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten bepaalt dat de opbrengst van de inhouding van 3,55% één van de verzekeringsinkomsten uitmaakt van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, en hangt als zodanig samen met artikel 4 van de wet van 13 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen sluiten. Artikel 191, eerste lid, 7°, van de Gecoördineerde wet van 14 juli 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het jaar 2007 type wet prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten bevat evenwel niet langer een machtiging aan de Koning,(1) zodat deze bepaling de ontworpen regeling niet tot rechtsgrond strekt.(2) 3.3. Het ontworpen artikel 12 van het koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013022595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten (artikel 17 van het ontwerp) bepaalt dat de Federale Pensioendienst voor de controle op de uitvoering van het besluit de medewerking kan vorderen van "de administraties, instellingen en diensten die nuttige informatie kunnen verstrekken over de toegekende en/of uitbetaalde wettelijke pensioenen/of aanvullende pensioenen".

Daarmee verruimt de ontworpen bepaling de draagwijdte van het bestaande artikel 12 van het koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013022595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten aanzienlijk, nu daarin enkel bepaald werd dat de medewerking kon worden gevorderd van de "administraties, instellingen en diensten welke pensioenen en pensioenvoordelen toekennen". 3.3.1. De gemachtigde lichtte de ruimere draagwijdte van artikel 17 van het ontwerp toe als volgt: "Artikel 17 van het ontworpen besluit wijzigt de formulering van artikel 12, tweede lid van het koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013022595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten door voortaan niet enkel de administraties, instellingen en diensten te viseren die wettelijke pensioenen en/of aanvullende pensioenen toekennen maar alle administraties, instellingen en diensten die `nuttige informatie' kunnen verstrekken over deze pensioenen.

Benevens de FOD Financiën, waarvan de gegevens m.b.t. de uitbetaalde pensioenen en aanvullende pensioenen reeds systematisch aan de Federale Pensioendienst worden meegedeeld (mededeling die reeds geregeld is bij artikel 11 van het koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013022595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten), beschikken ook de FSMA, de aangevende instellingen, die in bepaalde gevallen als dienstverlener de pensioenaangifte indienen voor rekening van de pensioeninstelling die het pensioen uitbetaalt, en notarissen in het kader van nalatenschappen over gegevens betreffende de wettelijke of aanvullende pensioenen die dienstig kunnen zijn in het kader van de controle op een correcte inning van de ZIV-bijdrage." 3.3.2. Krachtens artikel 22 van de Grondwet geldt voor elke verwerking van persoonsgegevens en, meer in het algemeen, voor elke schending van het recht op het privéleven, dat het formeel legaliteitsbeginsel dient te worden nageleefd.

Doordat artikel 22 van de Grondwet aan de bevoegde wetgever de bevoegdheid voorbehoudt om vast te stellen in welke gevallen en onder welke voorwaarden afbreuk kan worden gedaan aan het recht op eerbiediging van het privéleven, waarborgt het aan elke burger dat geen enkele inmenging in dat recht kan plaatsvinden dan krachtens regels die zijn aangenomen door een democratisch verkozen beraadslagende vergadering. Een delegatie aan een andere macht is evenwel niet in strijd met het wettelijkheidsbeginsel voor zover de machtiging voldoende nauwkeurig is omschreven en betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de "essentiële elementen" voorafgaandelijk door de wetgever vastgesteld zijn.(3) Bijgevolg moeten de `essentiële elementen' van de verwerking van persoonsgegevens in de wet zelf worden vastgelegd. In dat verband is de afdeling Wetgeving van oordeel dat ongeacht de aard van de betrokken aangelegenheid, de volgende elementen in beginsel `essentiële elementen' uitmaken: 1° ) de categorie van verwerkte gegevens; 2° ) de categorie van betrokken personen; 3° ) de met de verwerking nagestreefde doelstelling; 4° ) de categorie van personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens; en 5° ) de maximumtermijn voor het bewaren van de gegevens.(4) 3.3.3. Voor zover de in het ontworpen artikel 12 van het koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013022595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten geregelde verwerking van gegevens een intrinsiek gevolg is van de regeling voor de inning en het beheer van de inhouding, zoals voorzien in artikel 4 van de wet van 13 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen sluiten, zou kunnen worden aangenomen dat geen bijkomende wettelijke basis is vereist voor de ontworpen regeling van de verwerking van de persoonsgegevens die daarmee rechtstreeks verband houdt.(5)-(6) De ontworpen bepaling behelst echter een zeer ruime, niet-limitatieve mogelijkheid om bijkomende gegevensstromen op gang te brengen, die in bepaalde gevallen slechts een indirecte band zullen kunnen vertonen met de inning en het beheer van de inhouding.(7) Door een dergelijke open benadering van de verwerking van persoonsgegevens kan niet worden aangenomen dat deze een intrinsiek gevolg is van de in artikel 4 van de wet van 13 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen sluiten uitgewerkte regeling. Vermits die verwerking betrekking heeft op persoonsgegevens moet, gelet op het wettigheidsbeginsel vervat in artikel 22 van de Grondwet, voor de ontworpen bepaling een uitdrukkelijke rechtsgrond voorhanden zijn op grond waarvan de Koning gemachtigd wordt om de verwerking van de in die bepaling vermelde persoonsgegevens, waarbij de essentiële elementen van die regeling worden uitgewerkt, nader te regelen.

Zonder een wettelijke verankering van de "essentiële elementen" van de verwerking van persoonsgegevens is er bijgevolg geen deugdelijke rechtsgrond voorhanden voor artikel 17 van het ontwerp, zodat dit dient te worden weggelaten.

VORMVEREISTEN 4.1. Het ontwerp bevat bepalingen die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 `betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG', namelijk de artikelen 8, 15, 16 en 17.(8) Artikel 36, lid 4, van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 `betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)', gelezen in samenhang met artikel 57, lid 1, c), en overweging 96 van die verordening, voorziet in een verplichting om de toezichthoudende autoriteit, in dit geval de Gegevensbeschermingsautoriteit bedoeld in de wet van 3 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/12/2017 pub. 06/03/2019 numac 2018014287 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Zuid-Afrika inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door partners van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Pretoria op 14 januari 2016 (2)(3) type wet prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit type wet prom. 03/12/2017 pub. 25/09/2018 numac 2018013819 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten `tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit', te raadplegen bij het opstellen van een voorstel voor een door een nationaal parlement vast te stellen wetgevingsmaatregel, of een daarop gebaseerde regelgevingsmaatregel in verband met verwerking.

De verplichting om de toezichthoudende autoriteit te raadplegen geldt sedert 25 mei 2018 en is van toepassing op elke regelgevingsmaatregel in verband met de verwerking in de zin van artikel 2, lid 1, van de voornoemde verordening. 4.2. Gevraagd of het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit werd ingewonnen, antwoordde de gemachtigde: "Artikel 8 van het ontworpen besluit voorziet reeds in de mogelijkheid dat Sigedis in de toekomst aan de uitbetalingsinstellingen zal meedelen of op de door hen uitbetaalde aanvullende pensioenen al dan niet een ZIV-bijdrage ingehouden moet worden en desgevallend het toepasselijke bedrag of percentage van deze inhouding. Indien het voor Sigedis materieel onmogelijk is om, op basis van de bij hem beschikbare gegevens, tijdig deze mededeling te doen, dient de uitbetalingsinstelling ambtshalve een ZIV-bijdrage gelijk aan 3,55% in te houden.

Aangezien deze nieuwe toekomstige praktijk de ontwikkeling van nieuwe gegevensstromen vereist die Sigedis moeten toelaten om de nodige gegevens in de databanken van de FPD te raadplegen, voorziet artikel 25 van het ontworpen besluit dat de inwerkingtreding van dit nieuwe systeem zal worden vastgesteld op een door de Koning te bepalen datum.

Immers, voorafgaand aan de inwerkingtreding moet nog een grondige technische analyse worden uitgevoerd die de door Sigedis te raadplegen gegevens in de FPD-databanken en de wijze waarop zij aan Sigedis ter beschikking zullen worden gesteld in kaart brengt.

Deze analyse dient volledig uitgevoerd te zijn alvorens het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit kan worden aangevraagd. Om deze reden werd dit advies op heden nog niet gevraagd. " 4.3. Spijts het gegeven dat op heden bepaalde technische aspecten van de gegevensverzameling en -verwerking nog in kaart moeten worden gebracht, voorziet de ontworpen regeling reeds in een voldoende zelfstandige basis voor de creatie van specifieke gegevensstromen met betrekking tot de pensioenaangiften (artikel 15 van het ontwerp), de identiteit van de personen die pensioenen genieten (artikel 16 van het ontwerp) en het overschrijden van de drempel voor wettelijke en aanvullende pensioenen (artikel 8 van het ontwerp). Tevens wordt voorzien in de mogelijkheid de medewerking te vorderen van administraties, instellingen en diensten die "nuttige informatie kunnen verstrekken" (artikel 17 van het ontwerp).

Specifiek wat de toelichting van de gemachtigde omtrent artikel 8 van het ontwerp betreft, blijkt bovendien dat de Koning enkel nog de inwerkingtreding van het in dit artikel opgenomen systeem dient vast te stellen en dat voor het overige geen handelingen meer nodig zijn om de gegevensstromen te reguleren.

Als zodanig houdt de ontworpen regeling een nieuwe verwerking van persoonsgegevens in zodat over het voorliggende ontwerp nog het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit moet worden ingewonnen. 4.4. Indien de aan de Raad van State voorgelegde tekst ten gevolge van het inwinnen van dat advies nog wijzigingen zou ondergaan,(9) moeten de gewijzigde of toegevoegde bepalingen, ter inachtneming van het voorschrift van artikel 3, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, alsnog eveneens aan de afdeling Wetgeving worden voorgelegd.

ONDERZOEK VAN DE TEKST Aanhef 5. Rekening houdend met hetgeen met betrekking tot de rechtsgrond voor de ontworpen regeling is opgemerkt sub 3.1 en 3.2 dient de verwijzing naar artikel 191, eerste lid, 7°, van de Gecoördineerde wet van 14 juli 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het jaar 2007 type wet prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten te worden geschrapt.

De griffier, Greet VERBERCKMOES De vvorzitter, Marnix VAN DAMME _______ Nota's (1) Dit was nog wel het geval ten tijde van de aanname van het met het voorliggende ontwerp te wijzigen koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013022595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, dat eveneens artikel 191, eerste lid, 7°, van de Gecoördineerde wet van 14 juli 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het jaar 2007 type wet prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten als rechtsgrond vermeldde.(2) Dit werd bevestigd door de gemachtigde.(3) Vaste rechtspraak van het Grondwettelijk Hof: zie inzonderheid GwH 18 maart 2010, nr.29/2010, B.16.1; GwH 20 februari 2020, nr. 27/2020, B.17. (4) Adv.RvS 68.936/AV van 7 april 2021 over een voorontwerp dat heeft geleid tot de wet van 14 augustus 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie sluiten `betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie', Parl.St.

Kamer 2020-21, nr. 55-1951/001, 119. (5) Zie adv.RvS 66.344/3 van 11 juli 2019 over een ontwerp dat heeft geleid tot het koninklijk besluit van 3 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/11/2019 pub. 03/12/2019 numac 2019042404 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 oktober 2017 tot uitvoering van de wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik sluiten `tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 oktober 2017 tot uitvoering van de wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik', opm. 5; adv.RvS 66.347/3 van 12 juli 2019 over een ontwerp van koninklijk besluit `betreffende de accreditatie van de centra van fase I', opm. 6.1; adv.RvS 67.906/1/V van 16 september 2020 over een ontwerp dat heeft geleid tot het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 oktober 2020 `betreffende steun aan hotels en aparthotels in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19', opm. 3.6; adv.RvS 68.030/3 van 14 oktober 2020 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering `houdende diverse bepalingen over de begeleiding van uitzonderlijk vervoer en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen sluiten0 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van uitzonderlijk vervoer', opm. 3.3. (6) Vgl.ook met het beperkend geformuleerde bestaande artikel 12 van het koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013022595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, waarvan wel zou kunnen worden geargumenteerd dat dit een intrinsiek gevolg is van artikel 4 van de wet van 13 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen sluiten. (7) Bijvoorbeeld de gegevens waarover de FSMA of notarissen in het kader van een nalatenschap beschikken, en die blijkens de (niet-limitatieve) verduidelijking door de gemachtigde ook het voorwerp kunnen uitmaken van de gegevens die kunnen worden opgevorderd door de Federale Pensioendienst. (8) Wat artikel 8 van het ontwerp betreft, valt in het verslag aan de Koning bovendien te lezen: "Aangezien deze gewijzigde praktijk de ontwikkeling van nieuwe gegevensstromen vereist, voorziet het artikel 24, eerste lid van dit besluit dat de Koning de inwerkingtreding ervan vaststelt." (9) Namelijk andere wijzigingen dan diegene waarvan in dit advies melding wordt gemaakt of wijzigingen die ertoe strekken tegemoet te komen aan hetgeen in dit advies wordt opgemerkt. 26 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013022595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen sluiten tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen met het oog op de invoering van de unieke aangifte FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 13 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen sluiten tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen, artikel 4, gewijzigd bij de wet van 18 maart 2016 en de wet van ...;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013022595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen sluiten tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst, gegeven op 26 september 2022;

Gelet op het advies van het Algemeen Beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 17 oktober 2022;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 oktober 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting, d.d. 24 oktober 2022;

Gelet op het advies nr. 72.519/1 van de Raad van State, gegeven op 12 december 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013022595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen sluiten tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 juli 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder a) wordt het woord "pensioen" vervangen door de woorden "wettelijk pensioen";2° de bepaling onder b) wordt vervangen als volgt: "b) onder "aanvullend pensioen", 1° elk aanvullend pensioen bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007022660 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 306 van de Programmawet van 27 december 2006 type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007009414 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 386, 1° en 2°, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen ) sluiten tot uitvoering van artikel 306 van de Programmawet (I) van 27 december 2006 en bedoeld als aanvulling of vervanging van een wettelijk pensioen ten laste van een Belgisch pensioenstelsel, ongeacht het feit of het een periodiek of een in de vorm van een kapitaal betaald voordeel betreft; 2° elk voordeel, bedoeld als aanvulling van een wettelijk pensioen ten laste van een buitenlands pensioenstelsel of van een pensioenstelsel van een internationale instelling, ongeacht het feit of het een periodiek of een in de vorm van een kapitaal betaald voordeel betreft;" 3° in de bepaling onder c) worden de woorden "voornoemde wet van 14 juli 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het jaar 2007 type wet prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten" vervangen door de woorden "wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994";4° in de bepaling onder d) worden de woorden "totaal van pensioenen en pensioenvoordelen" vervangen door de woorden "totaal bedrag van de wettelijke pensioenen en de aanvullende pensioenen"; 5° de bepaling onder e) wordt vervangen als volgt: "e) onder "Dienst", de Federale Pensioendienst;"; 6° de bepaling onder f) wordt vervangen als volgt: "f) onder "DB2P", de gegevensbank betreffende de aanvullende pensioenen, zoals opgericht door de Programmawet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021364 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) type programmawet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) sluiten, en beheerd door de vzw Sigedis;"; 7° artikel 1 wordt aangevuld met de bepaling onder g) luidende: "g) "onder " uitbetalingsinstelling ", de natuurlijke of -rechtspersoon of de feitelijke vereniging die de betaling van het wettelijk pensioen of van het aanvullend pensioen verzekert.".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt het woord "pensioen" vervangen door de woorden "wettelijk pensioen".

Art. 3.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 3.Worden niet als wettelijke of aanvullende pensioenen beschouwd in de zin van artikel 1, a) of b), de vakantiegelden en de aanvullende vakantiegelden, de eindejaarstoelagen, de verwarmingstoelagen, de aanpassingsvergoedingen, de forfaitaire welvaartspremies en de bijzondere bijslagen voor zelfstandigen.".

Art. 4.In artikel 4, 1° van hetzelfde besluit worden de woorden "instelling van internationaal publiek recht" vervangen door de woorden "internationale instelling".

Art. 5.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "pensioenen en pensioenvoordelen" vervangen door de woorden "wettelijke pensioenen en aanvullende pensioenen";2° in het tweede lid worden de woorden "pensioenen en pensioenvoordelen" vervangen door de woorden "wettelijke pensioenen en aanvullende pensioenen";3° in het derde lid worden de woorden "pensioenen of pensioenvoordelen" vervangen door de woorden "wettelijke pensioenen of aanvullende pensioenen".

Art. 6.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 6.Iedere persoon die recht heeft op een wettelijk pensioen ten laste van een Belgisch pensioenstelsel en aan wie wettelijke en/of aanvullende pensioenen ten laste van een buitenlands pensioenstelsel en/of van een pensioenstelsel van een internationale instelling worden toegekend, is ertoe gehouden daarvan aangifte te doen bij de Dienst, onder de modaliteiten beschreven in artikel 68bis, § 2, van de wet van 30 maart 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen sluiten houdende sociale bepalingen.".

Art. 7.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de paragrafen 1, 2, 3 en 4 vervangen als volgt: " § 1. Elke Belgische uitbetalingsinstelling die wettelijke pensioenen uitkeert, verricht van ambtswege de inhouding op deze pensioenen voor zover het globaal bedrag van de door haar aan eenzelfde persoon betaalde wettelijke pensioenen en aanvullende pensioenen de drempel overschrijdt. § 2. Elke Belgische en buitenlandse uitbetalingsinstelling die in artikel 1, b), 1° bedoelde Belgische aanvullende pensioenen toekent, is verplicht de inhouding te verrichten op de door haar betaalde voordelen zonder dat met de drempel rekening wordt gehouden. § 3. Wanneer aan eenzelfde persoon één of meer wettelijke pensioenen worden toegekend waarop de inhouding van ambtswege niet overeenkomstig paragraaf 1 is verricht, maar waarvan het totaal bedrag, eventueel verhoogd met het bedrag van de in artikel 1, b), 1° bedoelde Belgische aanvullende pensioenen en van de wettelijke en/of aanvullende pensioenen toegekend ten laste van een buitenlands pensioenstelsel en/of van een pensioenstelsel van een internationale instelling, hoger is dan de drempel, geeft de Dienst de uitbetalingsinstellingen de opdracht om in afwijking van paragraaf 1 de inhouding te verrichten.

Deze inhouding, waarvan het percentage lager is dan of gelijk aan 3,55 %, wordt verricht vanaf de eerste betaling die volgt op de mededeling van het percentage door de Dienst.

De Dienst controleert of de in het eerste lid bedoelde opdracht daadwerkelijk wordt uitgevoerd door de uitbetalingsinstellingen. § 4. Het gedeelte van de met toepassing van paragraaf 1 uit te voeren inhouding dat overeenstemt met wettelijke en/of aanvullende pensioenen ten laste van een buitenlands pensioenstelsel en/of van een pensioenstelsel van een internationale instelling wordt uitsluitend verricht: 1° als de gerechtigde zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd in België en een wettelijk pensioen of als zodanig geldend voordeel ten laste van een Belgisch pensioenstelsel geniet; 2° als de gerechtigde zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd in het buitenland en de geneeskundige verstrekkingen verschuldigd in uitvoering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen geniet ten laste van een Belgische instelling.".

Art. 8.In artikel 7 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 2 vervangen als volgt: " § 2. Elke Belgische en buitenlandse uitbetalingsinstelling die in artikel 1, b), 1° bedoelde Belgische aanvullende pensioenen toekent, handelt met betrekking tot de op deze pensioenen te verrichten inhouding overeenkomstig het tweede en derde lid.

Wanneer de vzw Sigedis hiervoor over voldoende gegevens beschikt, deelt zij aan de uitbetalingsinstelling mee of het totaal bedrag van de aan eenzelfde persoon betaalde wettelijke pensioenen en aanvullende pensioenen de drempel overschrijdt. In geval van niet overschrijding van de drempel, verricht de uitbetalingsinstelling geen inhouding. In geval van overschrijding van de drempel, verricht de uitbetalingsinstelling een inhouding waarvan het bedrag en/of het daarmee overeenstemmende percentage haar wordt meegedeeld door de vzw Sigedis.

Wanneer de vzw Sigedis niet over voldoende gegevens beschikt om te bepalen of het totaal bedrag van de aan eenzelfde persoon betaalde wettelijke pensioenen en aanvullende pensioenen de drempel overschrijdt, verricht de Belgische of buitenlandse uitbetalingsinstelling ambtshalve een inhouding van 3,55% op de door haar betaalde aanvullende pensioenen.

De Koning kan de modaliteiten vaststellen voor de toepassing van het tweede en het derde lid.".

Art. 9.In artikel 7, § 5, eerste lid van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de eerste zin worden de woorden "Belgische wettelijke pensioenen" vervangen door de woorden "wettelijke pensioenen ten laste van een Belgisch pensioenstelsel"; 2° de bepaling onder 3° wordt vervangen door: "3° de rust- en overlevingspensioenen ten laste van een pensioenstelsel van de overheidssector beheerd door de Dienst;"; 3° de bepaling onder 4° wordt opgeheven; 4° in de bepaling onder 6° worden de woorden "de Dienst voor overzeese sociale zekerheid" vervangen door de woorden "het stelsel voor overzeese sociale zekerheid.".

Art. 10.Artikel 7, § 6, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: " § 6. Indien na inhouding het totaal bedrag van de wettelijke pensioenen en de aanvullende pensioenen dat aan eenzelfde persoon is uitbetaald, lager is dan de drempel, betaalt de Dienst de onverschuldigde inhoudingen van ambtswege terug aan de begunstigde.

In afwijking van paragraaf 2 kan de Dienst eveneens de uitbetalingsinstellingen opdracht geven geen inhouding te verrichten op de betaalde wettelijke pensioenen en aanvullende pensioenen of een inhouding waarvan het percentage lager is dan 3,55 %. Deze laatste inhouding wordt verricht vanaf de eerste betaling die volgt op de mededeling van het percentage door de Dienst.".

Art. 11.In artikel 7, § 7, eerste lid van hetzelfde besluit wordt het woord "Rijksdienst" vervangen door het woord "Dienst".

Art. 12.Artikel 7, § 8, van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 13.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: "Als de wettelijke pensioenen of de aanvullende pensioenen in de vorm van een kapitaal uitbetaald worden, stort de Dienst aan de begunstigde de op het kapitaal verrichte inhouding volledig terug indien, bij de eerste uitbetaling van het definitief bedrag van een wettelijk pensioen die volgt op de uitbetaling van een kapitaal, het gecumuleerde maandelijkse brutobedrag van de wettelijke pensioenen en aanvullende pensioenen kleiner is dan de drempel."; 2° in het tweede lid worden de woorden "pensioen" en "Rijksdienst" respectievelijk vervangen door de woorden "wettelijk pensioen" en "Dienst".

Art. 14.Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 9.De uitbetalingsinstellingen storten de opbrengst van de inhouding op de wettelijke pensioenen ten laste van een Belgisch pensioenstelsel aan de Dienst tijdens de maand volgend op deze waarin het wettelijk pensioen werd uitbetaald.

De Belgische of buitenlandse uitbetalingsinstellingen storten aan de Dienst de opbrengst van de inhouding op de in artikel 1, b), 1° bedoelde Belgische aanvullende pensioenen ten belope van het bedrag, tegen de vervaldatum en met de mededeling vermeld in het maandelijkse betaaloverzicht van de vzw Sigedis.".

Art. 15.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 10.De Belgische uitbetalingsinstellingen moeten uiterlijk de achtste werkdag na het einde van de maand tijdens welke de wettelijke pensioenen werden uitbetaald, aan de Dienst alle aangiften bezorgen van de gegevens in verband met die pensioenen, in de door de Dienst voorgeschreven vorm.

De Belgische en buitenlandse uitbetalingsinstellingen bezorgen de aangiften van de gegevens in verband met de betaling van de in artikel 1, b), 1° bedoelde Belgische aanvullende pensioenen, binnen de in het eerste lid vermelde termijn en in de vorm die is voorgeschreven door de vzw Sigedis, aan DB2P die deze gegevens meedeelt aan de Dienst.".

Art. 16.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 11.De Federale Overheidsdienst Financiën deelt aan de Dienst de identiteit van elke persoon mede, die één of meerdere wettelijke pensioenen en/of aanvullende pensioenen genoten heeft. Deze mededeling bevat eveneens de bedragen van deze wettelijke pensioenen en aanvullende pensioenen, ongeacht het feit of het periodieke of in de vorm van een kapitaal betaalde pensioenen betreft.".

Art. 17.Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 12.De Dienst ziet de in artikel 6 en artikel 10, eerste lid bedoelde aangiften na.

De Dienst kan te dien einde voor de controle op de uitvoering van dit besluit de medewerking vorderen van de administraties, instellingen en diensten die wettelijke pensioenen en/of aanvullende pensioenen toekennen en/of betalen.".

Art. 18.In artikel 13, § 3, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Rijksdienst" en "artikel 10" respectievelijk vervangen door de woorden "Dienst" en "artikel 10, eerste lid"; 2° paragraaf 3 wordt aangevuld met een lid luidend als volgt: "Het niet verschaffen aan DB2P van de in artikel 10, tweede lid bedoelde aangifte binnen de in artikel 10, eerste lid bedoelde termijn en in de vorm die is voorgeschreven door de vzw Sigedis verplicht de uitbetalingsinstelling tot het betalen van een forfaitaire vergoeding van 25 EUR.".

Art. 19.In artikel 13, § 4 van hetzelfde besluit wordt het woord "Rijksdienst" vervangen door het woord "Dienst".

Art. 20.In artikel 13, § 5, van hetzelfde besluit worden de woorden "het bestuur van Registratie en Domeinen" vervangen door de woorden "de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen".

Art. 21.In artikel 14 van hetzelfde besluit wordt het woord "Rijksdienst" telkens vervangen door het woord "Dienst".

Art. 22.In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de woorden "de pensioenen en de pensioenvoordelen" vervangen door de woorden "de wettelijke pensioenen en de aanvullende pensioenen".

Art. 23.In artikel 17 van hetzelfde besluit worden de woorden "de pensioenen en de pensioenvoordelen" vervangen door de woorden "de wettelijke pensioenen en de aanvullende pensioenen".

Art. 24.In artikel 18 van hetzelfde besluit wordt het woord "Rijksdienst" vervangen door het woord "Dienst".

Art. 25.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023 en is van toepassing op alle betalingen van Belgische aanvullende pensioenen die worden verricht vanaf deze datum, met uitzondering van artikel 8 dat in werking treedt op een door de Koning te bepalen datum.

In afwijking van het eerste lid, is artikel 10, tweede lid van het voormelde koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013022595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, zoals gewijzigd bij artikel 15 van dit besluit, ook van toepassing op de betalingen van Belgische aanvullende pensioenen die worden verricht vóór 1 januari 2023 indien de aangifte van de gegevens in verband met die pensioenen niet vóór 12 januari 2023 werd bezorgd aan de Dienst.

Art. 26.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Pensioenen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Ciergnon, 26 december 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE De Minister van Pensioenen, K. LALIEUX

^