Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 december 2022
gepubliceerd op 03 januari 2023

Koninklijk besluit tot vastlegging van de modaliteiten voor de toepassing van het belastingkrediet voor de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2022043239
pub.
03/01/2023
prom.
26/12/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot vastlegging van de modaliteiten voor de toepassing van het belastingkrediet voor de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 november 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/11/2022 pub. 30/11/2022 numac 2022034191 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen sluiten houdende diverse fiscale en financiële bepalingen: - artikel 60, § 7; - artikel 62;

Overwegende dat het gaat om een eenvoudig uitvoeringsbesluit dat op zich geen enkele nieuwe budgettaire weerslag heeft;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, Overwegende dat: - de wet van 20 november 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/11/2022 pub. 30/11/2022 numac 2022034191 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen sluiten houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, het belastingkrediet voor de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen heeft ingevoerd in de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting van niet-inwoners; - dit belastingkrediet van toepassing is op de vanaf 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022 betaalde of toegekende verhogingen van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen; - dit belastingkrediet dus tevens van toepassing kan zijn voor het aanslagjaar 2022; - de belastingplichtigen die willen genieten van dit belastingkrediet zo snel mogelijk die keuze aan de administratie moeten kunnen bekendmaken zodat de vestiging van de aanslag voor het aanslagjaar 2022 en de daarmee samenhangende terugbetaling niet onnodig wordt vertraagd; - de betrokken belastingplichtigen dus zo snel mogelijk op de hoogte moeten worden gebracht van de manier waarop ze de toepassing van het belastingkrediet voor de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen kunnen aanvragen; - dit besluit dus zo snel mogelijk moet worden genomen;

Op voordracht van de minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Met betrekking tot aanslagjaar 2022 vraagt de belastingplichtige de toepassing van het belastingkrediet voor de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen aan de hand van een formulier waarvan het model door de Minister van Financiën of zijn gedelegeerde wordt vastgesteld.

Het gedagtekende en ondertekende formulier bevat de onderstaande gegevens: 1° de naam en voornaam van de belastingplichtige indien deze een natuurlijke persoon is of de benaming van de belastingplichtige indien deze een rechtspersoon is;2° het fiscaal nummer indien de belastingplichtige een natuurlijke persoon is, het ondernemingsnummer indien de belastingplichtige een rechtspersoon is;3° het bedrag van de niet-aftrekbare beroepskosten overeenkomstig artikel 60, § 5, van de wet van 20 november 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/11/2022 pub. 30/11/2022 numac 2022034191 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen sluiten houdende diverse fiscale en financiële bepalingen;4° het bedrag van het belastingkrediet voor de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen waarop overeenkomstig artikel 60 van de voormelde wet aanspraak wordt gemaakt.

Art. 2.De belastingplichtige voegt bij het in artikel 1 bedoelde formulier een bijlage met daarin de volgende gegevens: 1° het bedrag van de referentievergoeding als bedoeld in artikel 59, 2°, van de wet van 20 november 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/11/2022 pub. 30/11/2022 numac 2022034191 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen sluiten houdende diverse fiscale en financiële bepalingen;2° het bedrag van de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen als bedoeld in artikel 59, 3°, van de voormelde wet van 20 november 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/11/2022 pub. 30/11/2022 numac 2022034191 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen sluiten met aanduiding van het tijdstip waarop een verhoging werd doorgevoerd;3° het aantal afgelegde kilometers waarvoor een forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen werd toegekend met een onderverdeling in volgende perioden: - 1 maart 2022 - 30 juni 2022; - 1 juli 2022 - 30 september 2022; - 1 oktober 2022 - 31 december 2022; 4° een bevestiging van de belastingplichtige dat hij overgegaan is tot de aanpassing van een collectieve arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement of individuele arbeidsovereenkomst na 31 oktober 2021 en ten laatste op 31 december 2022, met de verhoging, buiten indexering, van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen tot gevolg, en dat deze aanpassing geldt zonder beperking in de tijd en de verhoging niet door derden wordt vergoed. Wanneer tijdens een in het eerste lid, 3°, bedoelde periode een verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen wordt toegepast moet een opsplitsing gemaakt worden binnen de periode van het aantal afgelegde kilometers voor deze verhoging en het aantal afgelegde kilometers na deze verhoging.

De belastingplichtige moet de in het eerste lid, 4°, bedoelde collectieve arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen of individuele arbeidsovereenkomsten ter beschikking van de administratie houden.

Art. 3.De belastingplichtige die met betrekking tot aanslagjaar 2022 de toepassing vraagt van het belastingkrediet voor de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting of belasting niet-inwoners/vennootschappen dient het in artikel 1 bedoelde formulier inclusief bijlage ten laatste op 31 maart 2023 in via het elektronisch platform MyMinfin.

Het formulier en de bijlage worden na de ontvangst ervan door de bevoegde belastingdienst toegevoegd aan de aangifte die betrekking heeft op aanslagjaar 2022 en maken er integraal deel van uit.

De belastingplichtige die de toepassing vraagt van het belastingkrediet voor de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen in de personenbelasting of belasting niet-inwoners/natuurlijke personen moet het formulier en zijn bijlage indienen bij het centrum waaronder hij valt voor aanslagjaar 2022.

Art. 4.Voor de overige aanslagjaren waarin aanspraak wordt gemaakt op het belastingkrediet voor de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen voegt de belastingplichtige de in artikel 2 bedoelde bijlage toe aan zijn aangifte in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting of belasting niet-inwoners/vennootschappen. In de personenbelasting of belasting niet-inwoners/natuurlijke personen houdt hij deze bijlage ter beschikking van de administratie.

Art. 5.De minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Ciergnon, 26 december 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

^