Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 december 2022
gepubliceerd op 03 januari 2023

Koninklijk besluit tot erkenning en tot intrekking van erkenning van elektronische platformen van deeleconomie

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2022043498
pub.
03/01/2023
prom.
26/12/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot erkenning en tot intrekking van erkenning van elektronische platformen van deeleconomie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 90, tweede lid;

Gelet op het KB/WIB 92, artikel 53/1;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 21 november 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 23 december 2022;

Overwegende dat dit besluit geen besluit is dat nieuwe, dwingende voorschriften bevat, die een onpersoonlijke en abstracte rechtstoestand regelen en die gelden voor een onbepaald aantal gevallen en van toepassing zijn op de rechtsonderhorigen in het algemeen, dan wel op een onbepaalde groep, niet geïndividualiseerde, rechtsonderhorigen die zich in eenzelfde objectieve toestand bevinden, en het bijgevolg niet gaat om een reglementair besluit in de zin van artikel 3, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, en dat de afdeling Wetgeving niet bevoegd is om advies te geven over het ontwerp;

Overwegende de aanvraag tot erkenning ingediend door de besloten vennootschap WOSH (nr. KBO: 0719.790.082);

Overwegende de aanvraag tot erkenning ingediend door de besloten vennootschap B.O. COMMUNITY (nr. KBO: 0783.961.720);

Overwegende de aanvraag tot erkenning ingediend door de besloten vennootschap KIDS RIDE (nr. KBO: 0790.130.227);

Overwegende de aanvraag tot erkenning ingediend door de vennootschap onder firma OPTIWISE (nr. KBO: 0743.967.036);

Overwegende de aanvraag tot erkenning ingediend door de besloten vennootschap KUNDE (nr. KBO: 0787.937.136);

Overwegende de aanvraag tot erkenning ingediend door de besloten vennootschap UP2STUDY (nr. KBO: 0791.924.430);

Overwegende de gerechtelijke ontbinding van de besloten vennootschap DONE! (nr. KBO: 0674.685.181);

Overwegende de vraag tot intrekking van erkenning ingediend door de besloten vennootschap SMARTRETAIL (nr. KBO: 0640.760.224);

Overwegende de vraag tot intrekking van erkenning ingediend door de vereniging zonder winstoogmerk INTERLINGUA (nr. KBO: 0461.097.913).

Op voordracht van de minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden in de zin van artikel 90, eerste lid, 1° bis, b), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de volgende elektronische platformen erkend: 1° het elektronisch platform "https://fr.wosh.be", georganiseerd door de besloten vennootschap WOSH; 2° het elektronisch platform "https://beokay.eu", georganiseerd door de besloten vennootschap B.O. COMMUNITY; 3° het elektronisch platform "https://kidsride.be", georganiseerd door de besloten vennootschap KIDS RIDE; 4° het elektronisch platform "https://www.ikwiltalenleren.be", georganiseerd door de vennootschap onder firma OPTIWISE; 5° het elektronisch platform "https://kunde.be", georganiseerd door de besloten vennootschap KUNDE; 6° het elektronisch platform "https://up2study.be", georganiseerd door de besloten vennootschap UP2STUDY.

Art. 2.De erkenning toegekend aan het elektronisch platform "http://www.kluster.work", georganiseerd door de besloten vennootschap DONE! wordt ingetrokken vanaf 8 maart 2022;

De erkenning toegekend aan het elektronisch platform "http://www.apporto.be", georganiseerd door de besloten vennootschap SMARTRETAIL wordt ingetrokken vanaf 1 juli 2022;

De erkenning toegekend aan het elektronisch platform "https://www.interlingua-asbl.be", georganiseerd door de vereniging zonder winstoogmerk INTERLINGUA wordt ingetrokken vanaf 18 augustus 2022.

Art. 3.De in artikel 1, 1°, bedoelde erkenning wordt vanaf 15 juni 2022 toegekend.

De in artikel 1, 2°, bedoelde erkenning wordt vanaf 15 augustus 2022 toegekend.

De in artikel 1, 3°, bedoelde erkenning wordt vanaf 15 oktober 2022 toegekend.

De in artikel 1, 4°, bedoelde erkenning wordt vanaf 1 november 2022 toegekend.

De in artikel 1, 5° en 6°, bedoelde erkenningen worden vanaf 1 december 2022 toegekend.

Art. 4.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Ciergnon, 26 december 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

^