Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 december 2022
gepubliceerd op 10 januari 2023

Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het performantiecontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2023030027
pub.
10/01/2023
prom.
26/12/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het performantiecontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, de artikelen 4, 5, § 3, en 200, § 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013014750 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en Nieuwe NMBS gelden sluiten tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden;

Gelet op de aanbevelingen van het raadgevend comité van de treinreizigers van 25 juli 2022;

Gelet op het advies van het strategisch bedrijfscomité van Infrabel van 13 december 2022;

Gelet op het advies van de Investeringscel voor het spoor van 22 augustus 2022 over het meerjareninvesteringsplan 2023-2032;

Gelet op de eenparige goedkeuring van het performantiecontract door de raad van bestuur van Infrabel;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 december 2022 en 19 december 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 21 december 2022;

Overwegende, enerzijds, de beslissing van de Raad van ministers van 18 oktober 2022 dat voorziet voor de periode 2023-2032 in de beschikbaarheid van begrotingskredieten die de toekenning van basisdotaties gelijk aan de nu in voege subsidies, inclusief hun toekomstige indexatie, en de toekenning van bijkomende kredieten die Infrabel toelaten om haar obligaties vanwege het performantiecontract na te komen, en, anderzijds, de integratie van die beslissing in het financiële hoofdstuk van het contract (hoofdstuk XI), en de intrinsieke integratie van die elementen met het ondernemingsplan, en in het bijzonder het financiële plan en het meerjarige investeringsplan van Infrabel;

Overwegende, enerzijds, de noodzaak om het koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013014750 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en Nieuwe NMBS gelden sluiten tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden op te heffen aangezien het zijn bestaansreden verliest ten gevolge van het sluiten van nieuwe openbaredienst- en performantiecontracten en anderzijds de noodzaak om de toepassing mogelijk te maken van de bepalingen van hetzelfde besluit die betrekking hebben op de uitoefening van de taken van openbare dienst voor het jaar 2022 en waarvan de rechtsgevolgen in 2023 voortduren, wat het geval kan zijn voor uitgestelde betalingen, de mededeling van bewijsstukken of eventuele terugbetalingen;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het als bijlage bij dit besluit gevoegde performantiecontract gesloten tussen de Staat en de Infrabel wordt goedgekeurd. Dit contract heeft uitwerking vanaf 1 januari 2023.

Het als bijlage bij dit besluit gevoegde ondernemingsplan van Infrabel, dat opgebouwd is uit een financieel plan en een meerjareninvesteringsplan, wordt goedgekeurd voor wat betreft de opdrachten van openbare dienst.

Het koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013014750 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en Nieuwe NMBS gelden sluiten tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden wordt opgeheven, met betrekking Infrabel, behoudens de bepalingen die het bevat met betrekking tot de uitvoering van hun taken van openbare dienst door Infrabel gedurende het jaar 2022, en waarvan de toepassing is voorzien na 31 december 2022.

Art. 2.De Minister belast met mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2023.

Gegeven te Ciergnon, 26 december 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, G. GILKINET

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^