Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 januari 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/12/2022 pub. 27/01/2023 numac 2023010005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van verschillende bepalingen inzake de collectieve arbeidsbetrekkingen type wet prom. 22/12/2020 pub. 27/01/2023 numac 2023030105 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van verschillende maatregelen ten gunste van zelfstandigen in de con-text van de COVID-19-crisis. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 27/12/2021 pub. 27/01/2023 numac 2023030036 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2022033200 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2022, wordt de heer Pieter BLEYEN, rijksambtenaar bij Federale Overheidsdienst Financiën in de klasse A1 met de titel van Attaché, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 4 juli 20 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2022034466 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Wijziging erkenning dienstencentra zoals voorzien in het koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderinsprogramma Bij toepassing van het koninklijk besl Numéro d'agrément du centre de services Erkenn(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2022034603 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 november 2022, wordt de heer Pieter DELEU bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middensta Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2022043390 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 december 2022, wordt mevrouw Lieve LENAERTS, bevorderd door verhoging naar het hoger niveau in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetens Bij koninklijk besluit van 6 december 2022, wordt mevrouw Mélanie GUERREIRO RAMALHEIRA, bevorde(...) type koninklijk besluit prom. 22/12/2022 pub. 27/01/2023 numac 2022043484 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2022 in aanvulling op de federale basisdotatie type koninklijk besluit prom. 27/04/2021 pub. 27/01/2023 numac 2023030035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 27/01/2023 numac 2023030135 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter bepaling van de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de indexering van de gasprijzen door de leveranciers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 27/01/2023 numac 2023030353 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van leden van het Bestuurscomité van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2023030391 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2022, met ingang van 23 januari 2023, mevr. Soenens A., substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, wordt vast aangewezen tot de functie van eerste substituut-procureur Bij koninklijk besluit van 20 november 2022, dat uitwerking heeft sedert 31 augustus 2022 's av(...) type koninklijk besluit prom. 16/06/2020 pub. 27/01/2023 numac 2023030037 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 27/01/2023 numac 2023030399 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het openbaredienstcontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS. - Addendum type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2023200038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 januari 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2022, wordt aan de heer CABOOTER Koen, op zijn verzoek, met ingang van 1 januari 2023 eervol ontslag verleend uit he

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/11/2022 pub. 27/01/2023 numac 2022034215 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 20 februari 2020 houdende erkenning van de vzw « Fédération des Compagnies de Théâtre d'Amateurs » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 18/11/2022 pub. 27/01/2023 numac 2022034316 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot verlenging van de aanstelling van een controlearts van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2022042969 bron regie der gebouwen Personeel. - Ontslag Bij ministerieel besluit van 8 november 2022, wordt de heer Jan VAN DEN BROECK, vast ambtenaar bij Regie der Gebouwen in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 november 2022. type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2022042970 bron regie der gebouwen Personeel. - Ontslag Bij ministerieel besluit van 8 november 2022, wordt mevrouw Elisabeth VAN BESIEN, vast ambtenaar bij Regie der Gebouwen in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit haar ambt verleend met ingang van 24 september 202 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 15/12/2022 pub. 27/01/2023 numac 2023030011 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Namen type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2023200409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit waarbij de heer Jean Moureaux tijdelijk met de functie van adjunct-administrateur-generaal van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen wordt belast. - Uittreksel Bij ministerieel besluit van 15 december 2022 wordt de heer Deze opdracht zal met instemming van de betrokkene en van de dienst van herkomst verlengd kunnen wo(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2023200433 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de cursusmodule "aanvulling tot coördinator" inzake veiligheid en gezondheid. - Wijziging van KBO-nummer Bij ministerieel besluit van 19 januari 2023, wordt de cursusmodule Goed voor inlassing, De Voorzitter van het directiecomité, G. DE POORTER (...) type ministerieel besluit prom. 19/01/2023 pub. 27/01/2023 numac 2023200453 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vrijstelling van het verbod bedoeld in artikel R.169, § 2, 17°, van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, ten gunste van de autorally Legend Boucles Bastogne voor het jaar 2023

arrest

type arrest prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2022206665 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 100/2022 van 22 juli 2022 Rolnummer 7513 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 3 en 4 van de wet van 12 januari 2017 « tot wijziging van de wet van 15 maart 1954 betreffende de herstelpensioenen voor de Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit voorzitter P. Nihoul, rechter J. Moerman, waarnemend vo(...) type arrest prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2022206662 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 93/2022 van 7 juli 2022 Rolnummer 7574 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 2 en 4 van de wet van 24 oktober 2011 « tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoe Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Nihoul en L. Lavrysen, en de rechters(...) type arrest prom. 18/01/2023 pub. 27/01/2023 numac 2023040065 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Besluit van de directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning tot vaststelling van de lijst van kritische functies type arrest prom. 18/01/2023 pub. 27/01/2023 numac 2023040068 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Besluit van de directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning tot vaststelling van de lijst van ****

decreet

type decreet prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2022042973 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van afdeling II van hoofdstuk 7 van Boek 1 van het Wetboek van basis- en secundair onderwijs met betrekking tot de specifieke bepalingen voor de inschrijving in het eerste jaar van het gewoon secundair onderwijs type decreet prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2022042974 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen om het leren van twee talen door taalbadonderwijs vanaf het eerste jaar van het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs mogelijk te maken

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2022 pub. 27/01/2023 numac 2022034212 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Centrale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2022 pub. 27/01/2023 numac 2022034216 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2022 pub. 27/01/2023 numac 2022034219 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2022 pub. 27/01/2023 numac 2022034217 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 november 2017 tot benoeming van de leden van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2022 pub. 27/01/2023 numac 2022034218 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep voor de personeelsleden van de Algemene Sturingsdienst voor de scholen en psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2022 pub. 27/01/2023 numac 2022034221 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 4 : provincie Namen-Luxemburg type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2022 pub. 27/01/2023 numac 2022034223 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2022 pub. 27/01/2023 numac 2022034220 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 3 : provincie Luik. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2022 pub. 27/01/2023 numac 2022034222 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2022 pub. 27/01/2023 numac 2022034225 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die aangewend kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs voor het schooljaar 2022-2023 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2022 pub. 27/01/2023 numac 2022034224 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van het bureau van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2022 pub. 27/01/2023 numac 2022034226 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de prioritaire richtlijnen voor het jaar 2023 inzake subsidiëring van de organisatie van sportmodules en van programma's ter bevordering en ontwikkeling van de sport

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2022034235 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 oktober 2022, wordt beschermd als monument de totaliteit van de Sint-Guidokapel, gelegen Itterbeekse Laan 93 te Anderlecht, wegens haar historisch en folklor Het goed is bekend ten kadaster van Anderlecht, afdeling 1, sectie A, blad 1, perceel nr. 361/02X2.(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2022 pub. 27/01/2023 numac 2022034330 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2019 tot organisatie van een opleidingsstelsel gewijd aan het thema van de gemeenschappelijke kern- Erratum type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/2022 pub. 27/01/2023 numac 2022034374 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 2022 tot benoeming van de leden van de aardoverschrijdend Commissie opgericht krachtens de bepalingen van het decreet van 16 november 2007 betreffende het prioritaire programma voor werken aan de schoolgebouwen van het gewoon en gespecialiseerd basisonderwijs, van het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs en van het secundair onderwijs voor sociale promotie, van het kunstonderwijs met beperkt leerplan, van de psycho-medisch-sociale centra alsook van de internaten van het gewoon en gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs, georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, en de regeringscommissarissen bij genoemde Commissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/2022 pub. 27/01/2023 numac 2022034377 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2021 houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het waarborgfonds voor schoolgebouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/2022 pub. 27/01/2023 numac 2022034376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/2022 pub. 27/01/2023 numac 2022034379 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een wachtdiensttoelage aan adviseurs, adjunct-adviseurs bij de hulpverlening aan de jeugd en aan directeurs, adjunct-directeurs bij de jeugdbescherming die een wachtdienst organiseren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/2022 pub. 27/01/2023 numac 2022034380 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor de coördinatie van de initiële opleiding van leerkrachten in het leerplichtonderwijs, het onderwijs voor sociale promotie en het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/2022 pub. 27/01/2023 numac 2022034381 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gesubsidieerd confessioneel vrij gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/2022 pub. 27/01/2023 numac 2022034383 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 april 2021 betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de certificeringsproef bedoeld in artikel 63, § 2, 6°, van het besluit van 10 januari 2019 betreffende de Algemene Inspectiedienst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/2022 pub. 27/01/2023 numac 2022034382 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 januari 2016 betreffende de samenstelling van de Sturingscommissie opgericht bij het decreet van 27 maart 2002 betreffende de sturing van het onderwijsstelsel van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/2022 pub. 27/01/2023 numac 2022034384 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de Zonale Commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gesubsidieerd, gewoon en gespecialiseerd, vrij confessioneel voorschools- en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/11/2022 pub. 27/01/2023 numac 2022042893 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 2021 houdende benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/2022 pub. 27/01/2023 numac 2022034386 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de Zonale Commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gesubsidieerd officieel gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, het gesubsidieerd officieel secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan, het gesubsidieerd officieel kunstonderwijs en het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/10/2022 pub. 27/01/2023 numac 2022042410 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2022 pub. 27/01/2023 numac 2022043284 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/2022 pub. 27/01/2023 numac 2023030302 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, en het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen inzake energie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/11/2022 pub. 27/01/2023 numac 2023040161 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van subsidies aan de plaatselijke besturen voor het beheer van de openbare netheid type besluit van de waalse regering prom. 19/01/2023 pub. 27/01/2023 numac 2023200452 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot machtiging van de doortocht van de "Legend Boucles de Bastogne" in de gemeenten Bastenaken Bertogne, Bertrix, Gouvy, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libramont - Chevigny, Neufchâteau, Saint-Hubert, Sainte-Ode en Vaux-sur-Sûre van 3 tot 5 februari 2023

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/12/2022 pub. 27/01/2023 numac 2022043229 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 713. - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding. - Periode van 1 januari 2023 t.e.m 31 maart 2023

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2023030359 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Officieel bericht. - Aanpassing buiten index op 1 januari 2023 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 123,14 wordt, vanaf 1 januari 2023, de bedragen van de volgende sociale uitkeringen vastgele(...) A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers Krachtens het koninklijk b(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2023200053 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) : Inspecteurs LCE (m/v/x) - BNG22041 Er zijn 2 laureaten. Deze selec(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2023200052 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) : Inspecteurs NOE (m/v/x) - BNG22040 Er is 1 laureaat. Deze selectie(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2023200055 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) : Stafmedewerkers CDC (m/v/x) - BNG22043 Er is 1 laureaat. Deze sele(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2023200261 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige fiscaal controleurs (niveau B) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG23009 Solliciteren kan tot en met 06/02/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze lij(...) type lijst prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2023200301 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****3) voor de **** ****. - **** : ****22004 Deze selectie werd afgesloten op 04/01/2023. De lijst van geslaagden, zonder ra(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...) type lijst prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2023200329 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Specialisten Internationale betrekkingen: AAFisc, AABBI en AABEO (niveau A3) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG23012 Solliciteren kan tot en met 13/02/2023 via www.werkenvoor.be. De(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2023200415 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van econ Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2023200416 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2023200417 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van vennootschappen die werden beheerst door het Belgisch recht en werden overgenomen in het kader van een grensoverschrijdende fusie waarvan het van kracht worden werd genotifieerd aan de Kruispuntbank van Ondernemingen. Deze notificatie wer Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen(...) type lijst prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2023200475 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de rechterlijke orde: Attachés managementondersteuning bij de vredegerechten en politierechtbank Limburg (m/v/x) - BNG22216 Er zijn 2 laureat(...) Deze selectie werd afgesloten op 18/01/2023. De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2022034707 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 06/12/2022 wordt de vergunning voor het exploiteren van Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: Statische bew(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2022034266 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Académie royale de Médecine de Belgique Samenstelling van het Bestuur voor 2023 Voorzitter : SCHEEN, André, emeritus hoogleerar van de Université de Liège, Avenue du Luxembourg 32, 4020 Liège Vast Secretaris : CASIMIR, Georges, gewo Emile Van Becelaerelaan 60, 1170 Brussel Eerste ondervoorzitser: SALMON, Isabelle, gewoon hoo(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2023030401 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning in de hoedanigheid van uitgever ecocheques in een elektronische vorm. - Erratum type erratum prom. 08/12/2022 pub. 27/01/2023 numac 2023040160 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 3 april 2009 betreffende de bescherming tegen de eventuele schadelijke effecten en de hinder van de niet-ioniserende stralingen die door stationaire zendantennes gegenereerd worden. - Erratum

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 04/01/2023 pub. 27/01/2023 numac 2023200410 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg - Besluit van de Voorzitter van het directiecomité houdende het huishoudelijk reglement van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2022034109 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 november 2022, wordt mevrouw Laetitia GERARD benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betr Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2022034732 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 07 december 2022, wordt mevrouw Pauline MATHY benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A2 bij de Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, met ingang van 1 november 2022. type benoemingen prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2022034731 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 07 december 2022, wordt mevrouw Alexandra DE BRACKELEIRE, benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A2 bij de Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, met ingang van 15 no Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2023200436 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 19 januari 2023, dat in werking type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2023200444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen". - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 januari 2023, dat in werking treedt de dag van Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemd Beheerscomité, als vertegenwoordigers v(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2023010007 bron raad van state Vacatures van Nederlandstalig staatsraad Drie betrekkingen van Nederlandstalig staatsraad zullen binnenkort te begeven zijn bij de Raad van State. Niettegenstaande de drie te benoemen staatsraden in beginsel voor de twee afdelingen kunnen(...) Artikel 70, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State bepaalt als volgt : &quo(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2023010006 bron raad van state Vacatures van Franstalig staatsraad Vier betrekkingen van Franstalig staatsraad zullen binnenkort te begeven zijn bij de Raad van State. Twee betrekkingen zijn onmiddellijk vacant, twee betrekkingen worden vacant met ingang van respectieveli(...) Niettegenstaande de vier te benoemen staatsraden in beginsel zowel voor de afdeling Wetgeving als v(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2023040192 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2023, bladzijde 8589, betreffende de vacante plaatsen van magistraten, dienen de woorden "Substituut generaal bij het hof van be In dezelfde publicatie, dienen voor de vacante plaats van raadsheer in het Hof van Cassatie de woor(...)

document

type document prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2023200054 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) : Inspecteurs CDC - Transformatie (m/v/x) - BNG22042 Er zijn 0 laureate(...) Deze selectie werd afgesloten op 7/07/2022 (datum PV). type document prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2023200262 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Dossierbeheerders (m/v/x). - BNG22238 Er zijn 10 laureaten. Deze selectie (...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...) type document prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2023200399 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën: Experts archivistiek (m/v/x) - BNG23007 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvo(...) Solliciteren kan tot 13/02/2023. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich r(...) type document prom. -- pub. 27/01/2023 numac 2023200440 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinators Laboratoriumadministratie (niveau A1) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG22497 Deze selectie werd afgesloten op 23/12/2022. Er zijn 3 laureaten. De (...)
^