Etaamb.openjustice.be
Erratum
gepubliceerd op 24 april 2024

Verlenging. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2024, 1ste uitgave, de Nederlandse en Franse tekst, Numac 2024001944, betreffende de aanstelling van de heer Herman DIRICKS, moet als volgt gelezen worden : « Bij ministerieel besl Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2024003638
pub.
24/04/2024
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Verlenging. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2024, 1ste uitgave, de Nederlandse en Franse tekst, Numac 2024001944, betreffende de aanstelling van de heer Herman DIRICKS, moet als volgt gelezen worden : « Bij ministerieel besluit van 15 februari 2024Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/02/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024001746 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2024 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel XI.66, § 2, eerste lid, 3°, van het Wetboek van economisch recht en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 1, 11°, van het koninklijk besluit van 30 september 2020 betreffende de vertegenwoordiging inzake octrooien sluiten wordt het mandaat van de heer Herman DIRICKS verlengd bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen vanaf 6 juni 2024 voor één jaar ».

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^