Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 september 2020
gepubliceerd op 05 oktober 2020

Koninklijk besluit betreffende het verstrekken, door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, van documenten en informatie inzake industriële eigendom

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020031360
pub.
05/10/2020
prom.
21/09/2020
ELI
eli/besluit/2020/09/21/2020031360/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit betreffende het verstrekken, door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, van documenten en informatie inzake industriële eigendom


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op het Wetboek van economisch recht, de artikelen XI.25, § 1, eerste lid, XI.27, § 2, tweede lid, en XI.78, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 1994Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/05/1994 pub. 13/07/2007 numac 2007000462 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het verstrekken, door de Dienst voor de industriële eigendom, van documenten en gegevens inzake industriële eigendom. - Duitse vertaling sluiten betreffende het verstrekken, door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, van documenten en gegevens inzake industriële eigendom;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 juli 1994 tot vaststelling van de vergoeding verschuldigd voor opzoekingen naar octrooidocumenten en ondervragingen van gegevensbanken van octrooien in de Dienst voor de industriële eigendom;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 juni 2020;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen die op 13 juli bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. De Dienst voor de Intellectuele Eigendom bij de Federale Overheidsdienst Economie, hierna de Dienst genaamd, levert op aanvraag reproducties af: 1° van de Belgische, Europese en buitenlandse octrooien alsook van de gepubliceerde octrooiaanvragen;2° van de aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen en voor gewasbeschermingsmiddelen;3° van uittreksels der registers van de Belgische en Europese octrooien;4° van uittreksels der verzamelingen van octrooien en van octrooiaanvragen;5° van elk document of gegeven dat door de Dienst ter beschikking gesteld wordt van het publiek. § 2. De reproductie door de Dienst van de documenten bedoeld in paragraaf 1 geeft aanleiding tot de betaling van een vergoeding van 0,50 euro per blad.

Art. 2.Op aanvraag van de belanghebbende verklaart de directeur van de Dienst of diens gemachtigde de reproductie van de volgende documenten voor eensluidend: 1° de Belgische octrooiaanvragen;2° de Belgische octrooien;3° de vertalingen, ingediend bij de Dienst, van de conclusies van gepubliceerde Europese octrooiaanvragen en van Europese octrooien die in België van kracht zijn of geweest zijn;4° de internationale octrooiaanvragen waarvoor de Dienst is opgetreden als ontvangend bureau;5° de aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen;6° de aanvullende beschermingscertificaten voor gewasbeschermingsmiddelen. Eensluidend verklaarde reproducties dragen op de eerste bladzijde het zegel van de Dienst.

Het eensluidend verklaren is onderworpen aan een vergoeding van 5 euro.

Art. 3.Op schriftelijke aanvraag, levert de Dienst schriftelijk inlichtingen en attesten af betreffende bepaalde Belgische octrooien of Europese octrooien die België aanwijzen. Deze aanvragen zijn onderworpen aan de betaling van een vergoeding van 12 euro per octrooi.

Art. 4.Het kopiëren en het downloaden van in het register gepubliceerde documenten zijn niet onderworpen aan een vergoeding.

Art. 5.Binnen de perken van de beschikbare middelen, worden voor de belanghebbende door de Dienst opzoekingen naar octrooien en ondervragingen van gegevensbanken van octrooien gedaan. Deze opzoekingen en ondervragingen geven aanleiding tot de betaling van een vergoeding van 2 euro per minuut.

Art. 6.§ 1. De betaling van de in de artikelen 1, 2, 3, en 5 bepaalde vergoedingen kan worden verricht door overschrijving op de bankrekening van de Dienst, of door middel van een daartoe bij de Dienst verstrekte elektronische betaling.

Met het oog op de betaling van hun toekomstige aanvragen, kunnen de belanghebbenden ook een voorschot storten op de bankrekening van de Dienst, die een lopende rekening op hun naam opent. § 2. De betaling van de in de artikelen 1, 2, 3, en 5 bepaalde vergoedingen wordt geacht verricht te zijn: 1° op de datum waarop zij wordt geboekt op het krediet van de rekening van de Dienst, wanneer de betaling geschiedt via overschrijving of via een daartoe bij de Dienst verstrekt elektronisch betaalmiddel;2° op de datum waarop de Dienst de vraag ontvangt om inschrijving van het bedrag op het debet van het voorschot samengesteld overeenkomstig paragraaf 1, tweede lid, als het bedrag van het voorschot voldoende is;3° op de datum van inschrijving op het krediet van de rekening van de Dienst van een aanvullend voorschot, voldoende om de betaling uit te voeren, als het voorschot dat al was samengesteld conform paragraaf 1, tweede lid, onvoldoende is op het ogenblik van de onder 2° bedoelde inschrijvingsaanvraag. In dat geval verwittigt de Dienst de betrokkene van de noodzaak het in paragraaf 1, tweede lid, bedoelde voorschot aan te vullen. § 3. Elke betaling bevat de aanduiding van de naam van de persoon die ze verricht alsmede de gegevens die noodzakelijk zijn om het de Dienst mogelijk te maken gemakkelijk het voorwerp van de betaling te identificeren. § 4. De vergoedingen die ten onrechte werden betaald, worden in hun geheel terugbetaald.

Art. 7.Het koninklijk besluit van 31 mei 1994Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/05/1994 pub. 13/07/2007 numac 2007000462 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het verstrekken, door de Dienst voor de industriële eigendom, van documenten en gegevens inzake industriële eigendom. - Duitse vertaling sluiten betreffende het verstrekken, door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, van documenten en gegevens inzake industriële eigendom, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 juni 1999, 20 juli 2000 en 4 september 2014, wordt opgeheven.

Art. 8.Het ministerieel besluit van 6 juli 1994 tot vaststelling van de vergoeding verschuldigd voor opzoekingen naar octrooidocumenten en ondervragingen van gegevensbanken van octrooien in de Dienst voor de industriële eigendom, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 5 september 2001, wordt opgeheven.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op 1 november 2020.

Art. 10.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 september 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, N. MUYLLE

^