Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 november 2021
gepubliceerd op 26 november 2021

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2020 betreffende het verstrekken, door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, van documenten en informatie inzake industriële eigendom

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2021043151
pub.
26/11/2021
prom.
17/11/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/09/2020 pub. 05/10/2020 numac 2020031360 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het verstrekken, door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, van documenten en informatie inzake industriële eigendom sluiten betreffende het verstrekken, door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, van documenten en informatie inzake industriële eigendom


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op het Wetboek van economisch recht, de artikelen XI.25, § 1, eerste lid, XI.27, § 2, tweede lid, en XI.78, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 september 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/09/2020 pub. 05/10/2020 numac 2020031360 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het verstrekken, door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, van documenten en informatie inzake industriële eigendom sluiten betreffende het verstrekken, door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, van documenten en informatie inzake industriële eigendom;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 21 juli 2021;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 26 augustus 2021 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 21 september 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/09/2020 pub. 05/10/2020 numac 2020031360 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het verstrekken, door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, van documenten en informatie inzake industriële eigendom sluiten betreffende het verstrekken, door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, van documenten en informatie inzake industriële eigendom, worden de woorden "geeft aanleiding tot de betaling van een vergoeding van 0,50 euro per blad." vervangen door de woorden "geeft geen aanleiding tot de betaling van een vergoeding.".

Art. 2.In artikel 2, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het tweede lid wordt opgeheven; 2° in het vroegere derde lid, dat het tweede lid wordt, worden de woorden "is onderworpen aan een vergoeding van 5 euro." vervangen door de woorden "geeft geen aanleiding tot de betaling van een vergoeding.".

Art. 3.In artikel 3, van hetzelfde besluit, wordt de zin "Deze aanvragen zijn onderworpen aan de betaling van een vergoeding van 12 euro per octrooi." vervangen als volgt: "Deze aanvragen geven geen aanleiding tot de betaling van een vergoeding.".

Art. 4.In artikel 6, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt: " § 1.De betaling van de vergoeding, bepaald in artikel 5, kan worden verricht door overschrijving op de bankrekening van de Dienst, of door middel van een daartoe bij de Dienst verstrekte elektronische betaling.

De betaling van de vergoeding wordt geacht verricht te zijn op de datum waarop zij wordt geboekt op het krediet van de rekening van de Dienst, wanneer de betaling geschiedt via overschrijving of via een daartoe bij de Dienst verstrekt elektronisch betaalmiddel."; 2° paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 december 2021.

Art. 6.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 november 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE

^