Etaamb.openjustice.be
Wet van 13 mei 2023
gepubliceerd op 22 juni 2023

Wet tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek met het oog op de oprichting van het eDossier-platform

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2023203101
pub.
22/06/2023
prom.
13/05/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MEI 2023. - Wet tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek met het oog op de oprichting van het eDossier-platform


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Bepalingen tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek

Art. 2.In artikel 16 van het Sociaal Strafwetboek, gewijzigd bij de wetten van 29 maart 2012 en 15 januari 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 14° worden de woorden "en de openbare instellingen van sociale zekerheid" vervangen door de woorden ", de Directie van het epv en van het eDossier, de openbare instellingen van sociale zekerheid en de diensten die belast zijn met de invordering van de strafrechtelijke en de administratieve geldboeten";2° het wordt aangevuld met de bepalingen onder 22°, 23°, 24° en 25°, luidende: 22° de Directie van het epv en van het eDossier: de Directie van het epv en van het eDossier van de Algemene Directie Arbeidsrecht en juridische studiën van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg die als wettelijke opdrachten heeft om de ontwikkeling van het epv en het eDossier te coördineren ten behoeve van de betrokken actoren en om eventuele lacunes, verbeteringen of toevoegingen aan deze beide applicaties op te sporen, na te gaan en op te volgen;23° het eDossier-platform: het informaticaplatform dat de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude toelaat om onderling een volledige elektronische gegevensuitwisseling te realiseren vanaf de opening van een dossier, door de opstelling van een epv, tot en met de afsluiting van het dossier;24° het eBericht: het elektronisch bericht waarmee het openbaar ministerie overeenkomstig artikel 93, § § 1 en 2, de inspectiedienst die het proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk heeft opgemaakt en de bevoegde administratie informeert over de genomen beslissing over de strafvordering uit hoofde van een inbreuk die opgenomen is in dit proces-verbaal;25° de eBeslissing: de elektronische mededeling met toepassing van artikel 94, eerste lid, van de administratieve beslissing van de bevoegde administratie tot oplegging van de administratieve geldboete, tot schuldigverklaring of tot klassering zonder gevolg van de inbreuk aan de inspectiedienst die het proces-verbaal heeft opgemaakt en aan het openbaar ministerie.

Art. 3.In de artikelen 16, 16°, 17° en 18°, 100/3, 100/4, 100/5, 100/6, 100/7, 100/8 en 100/10 van hetzelfde wetboek wordt het woord "e-PV" telkens vervangen door het woord "epv".

Art. 4.In artikel 53, § 2, tweede lid, van het hetzelfde wetboek, gewijzigd bij de wet van 29 februari 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/02/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016009139 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en houdende diverse bepalingen van sociaal strafrecht sluiten, worden de zinnen "Indien de werkgever, zijn aangestelde, zijn lasthebber of de zelfstandige niet aanwezig is, wordt de schriftelijke vaststelling onmiddellijk achtergelaten. Binnen een termijn van veertien dagen wordt tevens bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs een kopie verstuurd naar de werkgever, zijn aangestelde, zijn lasthebber of de zelfstandige." vervangen door de zinnen "Indien de werkgever, zijn aangestelde, zijn lasthebber of de zelfstandige niet aanwezig is, wordt de schriftelijke vaststelling onmiddellijk achtergelaten. Binnen een termijn van veertien dagen wordt tevens bij een aangetekende zending of elk ander middel dat de datum van de zending waarborgt, in beide gevallen met ontvangstbewijs, een kopie verstuurd naar de werkgever, zijn aangestelde, zijn lasthebber of de zelfstandige.".

Art. 5.In artikel 77 van het hetzelfde wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de zin "De overtreder wordt bij een ter post aangetekende brief verzocht zijn verweermiddelen in te dienen." vervangen door de zin "De overtreder wordt bij een aangetekende zending of elk ander middel dat de datum van de zending waarborgt verzocht zijn verweermiddelen in te dienen." en de zin "Deze brief vermeldt de volgende gegevens: " wordt vervangen door de zin "Deze zending vermeldt de volgende gegevens: "; 2° in het eerste lid wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt: "2° het recht van de overtreder om zijn verweermiddelen schriftelijk of mondeling in te dienen binnen een termijn van dertig dagen te rekenen van de dag van kennisgeving, namelijk de dag dat de aangetekende zending werd aangeboden aan de geadresseerde in persoon, op zijn hoofdverblijfplaats of op de maatschappelijk zetel, of de dag die wordt gewaarborgd door het gebruikte middel voor de zending;"; 3° in het tweede lid wordt de zin "Indien de overtreder verzuimd heeft om de aangetekende brief bij de post af te halen binnen de vastgestelde termijn, kan de bevoegde administratie hem bij gewone brief, ter informatie, nog een tweede uitnodiging toesturen om zijn verweermiddelen in te dienen." vervangen door de zin "Indien de overtreder de aangetekende zending niet heeft afgehaald binnen de vastgestelde termijn of de zending niet in ontvangst heeft genomen binnen de vastgestelde termijn wanneer deze is verstuurd met elk ander middel dat de datum van de zending waarborgt, kan de bevoegde administratie hem, bij gewone zending, ter informatie, nog een tweede uitnodiging toesturen om zijn verweermiddelen in te dienen."

Art. 6.In artikel 85 van het hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: "De beslissing wordt aan de overtreder ter kennis gebracht bij een aangetekende zending of elk ander middel dat de datum van de zending waarborgt overeenkomstig artikel 77, samen met een verzoek tot betaling van de boete binnen de termijn bepaald bij artikel 88."; 2° het derde lid wordt vervangen als volgt: "Indien de overtreder de aangetekende zending niet heeft afgehaald binnen de vastgestelde termijn of de zending niet in ontvangst heeft genomen binnen de vastgestelde termijn wanneer deze is verstuurd met elk ander middel dat de datum van de zending waarborgt, kan de bevoegde administratie hem bij gewone zending, ter informatie, nog een kopie van de beslissing toesturen."

Art. 7.In artikel 91/3, § 3, van het hetzelfde Wetboek, ingevoerd door de wet van 11 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016012257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers type wet prom. 11/12/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016002054 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken type wet prom. 11/12/2016 pub. 18/09/2017 numac 2017013128 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol, ondertekend te Mexico-Stad op 26 augustus 2013, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Mexicaanse Staten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Mexico op 24 november 1992 (2)(3) type wet prom. 11/12/2016 pub. 10/12/2018 numac 2018012161 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting, en met het Protocol, ondertekend te Oslo op 23 april 2014 (2)(3) sluiten, wordt de zin "In bevestigend geval, gaat zij over tot de kennisgeving van de beslissing bij een ter post aangetekende brief." vervangen door de zin "In bevestigend geval, gaat zij over tot de kennisgeving van de beslissing bij een aangetekende zending of elk ander middel dat de datum van de zending waarborgt.".

Art. 8.In boek 1, titel 5, hoofdstuk 5, van hetzelfde Wetboek, wordt een afdeling 1 ingevoegd die het artikel 100/1 bevat, luidende "Afdeling 1. Algemeen".

Art. 9.Artikel 100/1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005, en met de Slotakte, open voor ondertekening te Ouagadougou op 22 juni 2010 en te Brussel van 1 juli tot en met 31 oktober 2010 (2) sluiten, wordt vervangen als volgt: "Dit hoofdstuk regelt bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, met name het epv, de databank epv, het eDossier-platform en de Ginaa-databank.

Deze elektronische uitwisseling kan zowel gebeuren via de mededeling door doorgifte van gegevens als door de terbeschikkingstelling van gegevens en documenten.".

Art. 10.In boek 1, titel 5, hoofdstuk 5, van hetzelfde Wetboek wordt een afdeling 2 ingevoegd die de artikelen 100/2 tot 100/10 bevat, luidende "Afdeling 2. Het epv".

Art. 11.Artikel 100/5 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005, en met de Slotakte, open voor ondertekening te Ouagadougou op 22 juni 2010 en te Brussel van 1 juli tot en met 31 oktober 2010 (2) sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidende: "Onverminderd de bewaring noodzakelijk voor de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden bedoeld in artikel 89 van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), worden persoonsgegevens die opgeslagen zijn in de databank epv niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, met een maximale bewaartermijn die vijf jaar na de definitieve beëindiging van de rechterlijke, administratieve en buitengerechtelijke procedures en beroepen die voortvloeien uit het epv niet mag overschrijden. Deze gegevens kunnen bewaard blijven na anonimisering of minstens pseudonimisering, indien anonimisering niet voldoet voor de beoogde finaliteit van statistische doelstellingen en wetenschappelijk of historisch onderzoek. De gepseudonimiseerde gegevens kunnen slechts bewaard blijven zolang doeleinden van wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistiek daartoe nopen.".

Art. 12.In artikel 100/6 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005, en met de Slotakte, open voor ondertekening te Ouagadougou op 22 juni 2010 en te Brussel van 1 juli tot en met 31 oktober 2010 (2) sluiten en gewijzigd bij de wetten van 16 juni 2021 en van 20 juli 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het tweede lid wordt vervangen als volgt: "Iedere inspectiedienst is verwerkingsverantwoordelijke wat betreft de epv's die hij opstelt en aanmaakt in de databank epv. Iedere entiteit die toegang heeft tot de databank epv is verantwoordelijk voor de verwerkingen die zij uitvoert via en in deze databank.

Zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die opgenomen zijn in de databank epv: - alle entiteiten die toegang hebben tot de databank epv overeenkomstig artikel 100/10, § § 1, 3 en 4, artikel 4 van de wet van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/03/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019040478 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek sluiten tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek, artikel 4.2.1.26/3 van het Belgisch Scheepvaartwetboek en artikel 4 van de wet van 20 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022015583 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en belegginsadvies, en houdende diverse andere bepalingen tot omzetting van Richtlijn 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen (1) type wet prom. 20/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022015582 bron federale overheidsdienst financien Wet op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen en houdende diverse bepalingen type wet prom. 20/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015454 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende het verzamelen en het bewaren van de identificatiegegevens en van metagegevens in de sector van de elektronische communicatie en de verstrekking ervan aan de autoriteiten sluiten tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van het directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek; - het Beheerscomité van de databank epv."; 2° in de derde en vijfde leden worden de woorden "vierde lid" vervangen door de woorden "zesde lid";3° in het zesde lid worden de woorden "vijfde lid" vervangen door de woorden "zevende lid".

Art. 13.In artikel 100/8, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005, en met de Slotakte, open voor ondertekening te Ouagadougou op 22 juni 2010 en te Brussel van 1 juli tot en met 31 oktober 2010 (2) sluiten en gewijzigd bij de wetten van 17 maart 2019 en van 16 juni 2021, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt: "1° de coördinator van de Directie van het epv en het eDossier, die het voorzitterschap van het comité waarneemt;"; 2° het wordt aangevuld met de bepaling onder 9°, luidende: "9° een leidend ambtenaar van de bevoegde administratie;".

Art. 14.Artikel 100/8, § 2, 7°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005, en met de Slotakte, open voor ondertekening te Ouagadougou op 22 juni 2010 en te Brussel van 1 juli tot en met 31 oktober 2010 (2) sluiten, wordt vervangen als volgt: "7° de verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens van de databank epv bijeenbrengen via hun vertegenwoordigers in het beheerscomité om akkoorden te sluiten met betrekking tot de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de instellingen die deel uitmaken van het Beheerscomité met naleving van de regels inzake de gegevensbescherming;".

Art. 15.Artikel 100/9 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005, en met de Slotakte, open voor ondertekening te Ouagadougou op 22 juni 2010 en te Brussel van 1 juli tot en met 31 oktober 2010 (2) sluiten en gewijzigd bij de wetten van 17 maart 2019 en 16 juni 2021, wordt vervangen als volgt: "

Art. 100/9.Toezicht op de verwerking van de gegevens in het kader van de databank epv § 1. Volgende personen voeren een monitoring uit en volgen de veiligheid op van de verwerking van de gegevens met betrekking tot het epv, teneinde de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te garanderen: - de functionarissen voor de gegevensbescherming van de in artikel 100/10, § § 1 en 3 bedoelde entiteiten; - de functionaris voor de gegevensbescherming van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; - de functionaris voor de gegevensbescherming van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer; - de door het openbaar ministerie aangewezen persoon. § 2. De in § 1 bedoelde functionarissen voor de gegevensbescherming en de door het openbaar ministerie aangeduide persoon, brengen verslag uit aan de hoogste leidinggevende van hun entiteit van deze monitoring.".

Art. 16.In artikel 100/10, ingevoegd bij de wet van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005, en met de Slotakte, open voor ondertekening te Ouagadougou op 22 juni 2010 en te Brussel van 1 juli tot en met 31 oktober 2010 (2) sluiten en gewijzigd bij de wetten van 5 september 2018, 17 maart 2019, 16 juni 2021 en 20 juli 2022, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de bepalingen onder 6° tot 8° vervangen als volgt: "6° de naam, voornaam, hoofdverblijfplaats, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit of de rechtsvorm, maatschappelijke naam en maatschappelijke zetel, de hoedanigheid, het KBO-nummer en/of het rijksregisternummer en, bij gebreke hieraan, het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of een ander identificatienummer van iedere persoon die ervan verdacht wordt (mede)dader te zijn van een inbreuk alsmede het paritair comité en de NACE-code van de economische sector(en) waaronder deze persoon valt;7° de naam, voornaam, hoofdverblijfplaats, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit of de rechtsvorm, maatschappelijke naam en maatschappelijke zetel, de hoedanigheid, het KBO-nummer en/of het rijksregisternummer en, bij gebreke hieraan, het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of een ander identificatienummer van iedere persoon die burgerrechtelijk aansprakelijk geacht wordt voor een inbreuk alsmede het paritair comité en de NACE-code van de economische sector(en) waaronder deze persoon valt; 8° de naam, voornaam, hoofdverblijfplaats, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit en het rijksregisternummer en, bij gebreke hieraan, het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of een ander identificatienummer van iedere werknemer of persoon die betrokken is of geacht wordt betrokken te zijn bij een inbreuk;"; 2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: " § 2.Onverminderd de artikelen 54 en 55 en mits machtiging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité kunnen de in § 1 bedoelde ambtenaren, voor zover deze gegevens strikt noodzakelijk zijn voor de concrete uitoefening van het toezicht waarmee zij zijn belast of in toepassing van een andere wetgeving, kennisnemen van de andere dan de in § 1 vermelde gegevens opgenomen in de databank epv met betrekking tot: 1° de plaats en datum van de inbreuken en de vaststellingen;2° de uiteenzetting van de feiten;3° de aanvullende informatie betreffende antecedenten en bijzondere omstandigheden;4° de inventaris van de bijlagen;5° de inhoud van de bijlagen;6° de informatie inzake de verzending van het proces-verbaal, meer bepaald betreffende de bestemmelingen van het origineel en van de kopie;7° de taal van de pdf (Portable Document Format), de validatie en de ondertekening. Voor zover deze gegevens opgenomen zijn in een proces-verbaal dat opgesteld wordt tijdens de uitvoering van de taken opgelegd door de rechterlijke overheid, zijn ze evenwel enkel toegankelijk met de uitdrukkelijke toestemming van deze laatste.

De in het eerste lid bedoelde machtiging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité is niet vereist voor de toegang tot de gegevens van de processen-verbaal die opgesteld zijn door de eigen inspectiedienst."; 3° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt: " § 3.Mits machtiging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité hebben de ambtenaren van de bevoegde administratie en van de Directie van het epv en het eDossier toegang tot alle gegevens van de databank epv, voor zover deze gegevens strikt noodzakelijk zijn voor de concrete uitoefening van hun wettelijke opdracht. Deze toegang sluit de toegang in tot de gegevens die opgenomen zijn in de processen-verbaal die opgesteld worden tijdens de uitvoering van de taken opgelegd door de rechterlijke overheid, zonder dat de toestemming van deze laatste moet worden gevraagd."; 4° paragraaf 5 wordt vervangen als volgt: " § 5.Na advies van het Beheerscomité, kan de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité de toegang tot de gegevens van de databank epv, met inbegrip van de gegevens die opgenomen zijn in de processen-verbaal die opgesteld worden tijdens de uitvoering van de taken opgelegd door de gerechtelijke overheid, geheel of gedeeltelijk uitbreiden tot andere dan de in de § § 1 en 4 bedoelde categorieën van personen binnen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, tot de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, tot de inspectiediensten van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, tot de inspectiediensten van het directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, tot de Dienst Vreemdelingenzaken, tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met de veiligheidsopdrachten zoals bedoeld in de wet van 30 november 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst type wet prom. 30/11/1998 pub. 02/02/1999 numac 1998003675 bron ministerie van financien Wet houdende elfde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998, Sectie 12, Ministerie van Justitie type wet prom. 30/11/1998 pub. 01/01/1999 numac 1998010046 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtspleging inzake huur van goederen en van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen van uitzetting sluiten houdende regeling van de inlichtingen-en veiligheidsdiensten, tot de federale politie, wanneer deze optreedt in opdracht van de Nationale Veiligheidsoverheid en tot de Cel voor Financiële Informatieverwerking belast met de behandeling van verdachte financiële verrichtingen die verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme zoals bedoeld in de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

De gegevens die opgenomen zijn in een proces-verbaal dat opgesteld wordt tijdens de uitvoering van de taken opgelegd door de gerechtelijke overheid, zijn in geen enkel geval toegankelijk zonder de uitdrukkelijke toestemming van deze laatste.

Inlichtingen betreffende medische gegevens van persoonlijke aard mogen slechts worden meegedeeld of gebruikt met inachtneming van het medisch beroepsgeheim.

De toegang tot de gegevens van de databank epv kan slechts worden uitgebreid door de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité tot de bij deze leden bepaalde categorieën van personen, diensten en instellingen voor zover de categorieën van persoonsgegevens en de doelstelling van verzameling en verwerking van persoonsgegevens door een wet worden bepaald voor de betrokken categorie van personen, diensten of instellingen en de verzameling en verwerking van deze persoonsgegevens ter zake dienend en noodzakelijk zijn.

De kamer sociale zekerheid en gezondheid kan de voorwaarden en de nadere regels bepalen voor de uitbreiding van de toegang tot de gegevens van de databank epv.".

Art. 17.In boek 1, titel 5, hoofdstuk 5, van hetzelfde Wetboek wordt een afdeling 3 ingevoegd die het artikel 100/10/1 bevat, luidende "Afdeling 3. De in artikel 65 bedoelde processen-verbaal van de politie tot vaststelling van een inbreuk".

Art. 18.In afdeling 3, ingevoegd bij artikel 17, wordt een artikel 100/10/1 ingevoegd, luidende: "Art. 100/10/1. Overmaking van de gestructureerde gegevens inzake de in artikel 65 bedoelde processen-verbaal van de politie tot vaststelling van een inbreuk Samen met het desbetreffende eBericht bezorgt het openbaar ministerie, voor zover het hierover beschikt, volgende gestructureerde gegevens inzake de in artikel 65 bedoelde processen-verbaal van de politie tot vaststelling van een inbreuk aan de bevoegde administratie zodat deze kunnen opgeladen worden in de Ginaa-databank: 1° de in artikel 100/12/1, 2°, bedoelde gegevens wat betreft de in artikel 65 bedoelde processen-verbaal van de politie tot vaststelling van een inbreuk;2° de aanduiding of het gaat om een initieel of een navolgend proces-verbaal en, indien het gaat om een navolgend proces-verbaal, het nummer en de datum van het initieel proces-verbaal waarvan het de opvolging betreft; 3° de taal waarin het proces-verbaal is opgesteld.".

Art. 19.In boek 1, titel 5, hoofdstuk 5, van hetzelfde wetboek wordt een afdeling 4 ingevoegd die het artikel 100/11 bevat, luidende "Afdeling 4. De Ginaa-databank".

Art. 20.In boek 1, titel 5, hoofdstuk 5, van hetzelfde wetboek wordt een afdeling 5 ingevoegd die de artikelen 100/12 tot 100/12/9 bevat, luidende "Afdeling 5. Het eDossier-platform".

Art. 21.Artikel 100/12 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005, en met de Slotakte, open voor ondertekening te Ouagadougou op 22 juni 2010 en te Brussel van 1 juli tot en met 31 oktober 2010 (2) sluiten en gewijzigd bij de wet van 5 september 2018, wordt vervangen als volgt: "

Art. 100/12.Oprichting van het eDossier-platform § 1. Er wordt een eDossier-platform opgericht. § 2. Het eDossier-platform heeft als doel om, door een onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen de in paragraaf 3 bedoelde actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, georganiseerd met de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de handhaving van de sociale wetgeving te optimaliseren.

De elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling heeft betrekking op de respectievelijke stappen die de in § 3 bedoelde actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude nemen in het kader van de uitoefening van hun wettelijke bevoegdheid inzake: - het opstellen van een epv; - de afhandeling hiervan via de vervolging vanwege het openbaar ministerie, de administratieve vervolging of de vervolging met het oog op het opleggen van een administratieve sanctie; - de uitvoering van de opgelegde strafsancties, administratieve geldboeten of administratieve sancties.

Het eDossier-platform maakt het voor de in § 3 bedoelde actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude mogelijk om: - de gestructureerde gegevens van het eDossier te raadplegen en zodoende op de hoogte te zijn van het gevolg dat aan een proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk werd gegeven, of, indien het eDossier nog in behandeling is, de status van het eDossier te kennen; - documenten die betrekking hebben op het gevolg dat aan een proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk wordt gegeven mee te delen aan een andere actor; - diezelfde documenten te raadplegen; deze documenten worden via het eDossier-platform ter beschikking gesteld door de actor van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude die de authentieke bron is van dit document; - statistieken op te maken die betrekking hebben op de ganse keten van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude voor intern en extern gebruik; - een gemeenschappelijk kennisbeheer uit te bouwen. § 3. Het eDossier-platform wordt beperkt tot de elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen de sociale inspectiediensten, de bevoegde administratie en het openbaar ministerie met betrekking tot de epv's opgesteld door de sociale inspectiediensten en de in artikel 65 bedoelde processen-verbaal van de politie tot vaststelling van een inbreuk. Aan de Directie van het epv en van het eDossier en aan de Sociale inlichtingen- en Opsporingsdienst wordt een toegangsrecht toegekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 100/12/7, § § 2 en 3.".

Art. 22.In afdeling 5, ingevoegd bij artikel 20, wordt een artikel 100/12/1 ingevoegd, luidende: "Art. 100/12/1. De gestructureerde gegevens die bijgehouden worden in het eDossier-platform Via het e-Dossierplatform wordt het eDossier ter beschikking gesteld met de volgende gestructureerde gegevens: 1° wat het eDossier betreft: a) het nummer van het eDossier;b) de status van het eDossier;2° wat het epv en het in artikel 65 bedoelde proces-verbaal van de politie tot vaststelling van een inbreuk betreft: a) het nummer van het proces-verbaal;b) de datum van opstelling van het proces-verbaal;c) de dienst waartoe de verbaliserende (politie)ambtenaar behoort en de identiteit van de verbaliserende (politie)ambtenaar;d) in voorkomend geval, het onderzoeksnummer;e) de naam, voornaam en hoofdverblijfplaats of de rechtsvorm, maatschappelijke naam en maatschappelijke zetel, het KBO-nummer en/of het rijksregisternummer en, bij gebreke hieraan, het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of een ander identificatienummer van iedere persoon die ervan verdacht wordt (mede)dader te zijn van een inbreuk alsmede de NACE-code van de economische sector(en) waaronder deze persoon valt;f) de naam, voornaam, hoofdverblijfplaats of de rechtsvorm, maatschappelijke naam en maatschappelijke zetel, het KBO-nummer en/of het rijksregisternummer en, bij gebreke hieraan, het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of een ander identificatienummer van iedere persoon die burgerrechtelijk aansprakelijk geacht wordt voor een inbreuk alsmede de NACE-code van de economische sector(en) waaronder deze persoon valt;g) in voorkomend geval, de naam, voornaam, hoofdverblijfplaats en nationaliteit en het rijksregisternummer en, bij gebreke hieraan, het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of een ander identificatienummer van iedere werknemer of persoon die betrokken is of geacht wordt betrokken te zijn bij een inbreuk;h) de kwalificatie van de vastgestelde inbreuk(en);i) de datum en de plaats waarop de inbreuk(en) werd(en) gepleegd;j) de afdeling van het openbaar ministerie waaraan het proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk wordt overgemaakt door de verbalisant;k) de bevoegde administratie waaraan een exemplaar van het proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk wordt bezorgd door de verbalisant;3° wat het eBericht betreft: a) de afdeling van het openbaar ministerie die het proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk behandelt, de interne referentie van deze afdeling en de datum waarop de behandeling van het proces-verbaal wordt aangevat;b) de beslissing van deze afdeling van het openbaar ministerie met betrekking tot het gevolg dat aan dit proces-verbaal gegeven wordt en de datum waarop deze beslissing genomen wordt;c) het aantal bijlagen bij de in b) bedoelde beslissing;4° wat de eBeslissing betreft: a) de bevoegde administratie, de interne referentie van deze administratie en de datum waarop de behandeling van het proces-verbaal wordt aangevat;b) de datum of data waarop de overtreder door de bevoegde administratie verzocht wordt om zijn verweermiddelen in te dienen en, in voorkomend geval, de datum of data waarop de verweermiddelen worden in gediend;c) de beslissing van de bevoegde administratie met betrekking tot het gevolg dat aan dit proces-verbaal gegeven wordt, de datum waarop deze beslissing genomen wordt en de datum van de kennisgeving van deze beslissing aan de overtreder;d) indien er een administratieve geldboete wordt opgelegd, de door de bevoegde administratie opgelegde en ontvangen bedragen en de datum van ontvangst; e) indien er beroep wordt aangetekend tegen de in c)bedoelde beslissing, de datum waarop het beroep wordt aangetekend, de datum van het vonnis en/of het arrest dat geveld wordt naar aanleiding van dit beroep, het resultaat van het beroep en de datum waarop de gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.".

Art. 23.In afdeling 5, ingevoegd bij artikel 20, wordt een artikel 100/12/2 ingevoegd, luidende: "Art. 100/12/2. De documenten die ter beschikking gesteld worden via het eDossier-platform Via het eDossier-platform worden volgende documenten ter beschikking gesteld: 1° wat het epv betreft: het epv en zijn bijlagen;2° wat het in artikel 65 bedoelde proces-verbaal van de politie tot vaststelling van een inbreuk betreft: het proces-verbaal en zijn bijlagen;3° wat het e-Bericht betreft: het eBericht en het in artikel 73 bedoelde aanvullend onderzoek;het aanvullend onderzoek wordt slechts ter beschikking gesteld indien en nadat er beslist wordt om af te zien van strafvervolging; 4° wat de eBeslissing betreft: de uitnodiging tot het indienen van de verweermiddelen, de ingediende verweermiddelen, de overige stukken waarop de beslissing steunt en de beslissing van de bevoegde administratie met betrekking tot het gevolg dat aan het proces-verbaal gegeven wordt en haar bijlagen.".

Art. 24.In afdeling 5, ingevoegd bij artikel 20, wordt een artikel 100/12/3 ingevoegd, luidende: "Art. 100/12/3. Verwerking van persoonsgegevens in het eDossier-platform § 1. Iedere sociale inspectiedienst is verwerkingsverantwoordelijke wat betreft de epv's die hij opstelt en de bijlagen ervan, en die ter beschikking gesteld worden in het eDossier-platform.

Het openbaar ministerie is verwerkingsverantwoordelijke wat betreft de eBerichten en de aanvullende onderzoeken die ter beschikking gesteld worden in het eDossier- platform. Het openbaar ministerie is eveneens verwerkingsverantwoordelijke wat betreft de bewerking die bestaat uit de terbeschikkingstelling van de in artikel 65 bedoelde processen-verbaal van de politie tot vaststelling van een inbreuk en hun bijlagen in het eDossier-platform.

De bevoegde administratie is verwerkingsverantwoordelijke wat betreft de uitnodiging tot het indienen van de verweermiddelen, de ingediende verweermiddelen, de overige stukken waarop de eBeslissing steunt alsmede de eBeslissing en haar bijlagen die ter beschikking gesteld worden in het eDossier-platform.

Iedere entiteit die toegang heeft tot het eDossier-platform is verantwoordelijk voor de verwerkingen die zij uitvoert via en in dit platform.

Alle entiteiten die toegang hebben tot het eDossier-platform en het Beheerscomité van het eDossier- platform zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die opgenomen zijn in het eDossier-platform. § 2. De elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling betreffen gegevens aangaande de in artikel 100/6, zesde lid, 1°, 2° en 3°, bedoelde personen.

De verwerking van de in het eDossier- platform opgenomen gegevens beoogt volgende doeleinden: 1° het verzamelen van informatie die noodzakelijk is om de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude in staat te stellen op een adequate wijze de illegale arbeid en de sociale fraude te bestrijden;2° het verzamelen van informatie die noodzakelijk is om de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude in staat te stellen hun wettelijke opdrachten uit te oefenen; 3° het opmaken van interne en externe statistieken.".

Art. 25.In afdeling 5, ingevoegd bij artikel 20, wordt een artikel 100/12/4 ingevoegd, luidende: "Art. 100/12/4. Financiering van het eDossier-platform De kredieten die vereist zijn voor de oprichting en de werking van het eDossier-platform worden ingeschreven op de begroting van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.".

Art. 26.In afdeling 5, ingevoegd bij artikel 20, wordt een artikel 100/12/5 ingevoegd, luidende: "Art. 100/12/5. Beheerscomité van het eDossier-platform § 1. Er wordt een Beheerscomité opgericht voor het eDossier-platform.

Het Beheerscomité is samengesteld uit: 1° de coördinator van de Directie van het epv en het eDossier, die het voorzitterschap van het comité waarneemt;2° de leidend ambtenaren van de in artikel 100/2 bedoelde sociale inspectiediensten;3° de directeur van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst;4° de procureur-generaal aangewezen door het College van procureurs-generaal;5° een leidend ambtenaar van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;6° een leidend ambtenaar van de bevoegde administratie. Het Beheerscomité is gevestigd op het adres van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Het Beheerscomité vergadert minstens tweemaal per jaar.

Het secretariaat wordt waargenomen door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. § 2. Het Beheerscomité beschikt over de volgende bevoegdheden: 1° het eDossier-platform beheren;2° elk initiatief nemen dat kan bijdragen tot de doeltreffendheid van de werking van het eDossier-platform;3° elk initiatief nemen tot aanpassing van het eDossier-platform aan de wijzigingen op wetgevend, regelgevend en technologisch vlak;4° de bevoegde ministers in kennis stellen van de middelen die vereist zijn voor de goede werking van het eDossier-platform;5° jaarlijks aan de bevoegde ministers de budgettaire ramingen meedelen met betrekking tot de kostprijs voor de werking en het onderhoud van het eDossier-platform, daarin begrepen de kostprijs van de archivering van de in het systeem opgeslagen gegevens;6° akkoorden sluiten met betrekking tot de diensten die vereist zijn voor het beheer van het eDossier-platform;7° de verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens van het eDossier-platform bijeenbrengen via hun vertegenwoordigers in het beheerscomité om akkoorden te sluiten met betrekking tot de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de instellingen die deel uitmaken van het Beheerscomité met naleving van de regels inzake de gegevensbescherming;8° advies verlenen op eigen initiatief of op verzoek van de bevoegde ministers met betrekking tot wetgevende en andere initiatieven die van invloed zijn op de werking van het eDossier-platform; 9° een huishoudelijk reglement opstellen waarbij onder meer de regels worden vastgesteld voor de vervanging van de leden.".

Art. 27.In afdeling 5, ingevoegd bij artikel 20, wordt een artikel 100/12/6 ingevoegd, luidende: "Art. 100/12/6. Toezicht op de verwerking van de gegevens in het kader van het eDossier-platform § 1. De functionarissen voor de gegevensbescherming van de in artikel 100/12/7, § § 2 en 3, bedoelde entiteiten en de door het openbaar ministerie aangewezen persoon, voeren een monitoring uit en volgen de veiligheid op van de verwerking van de gegevens met betrekking tot het eDossier, teneinde de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te garanderen. § 2. De in § 1 bedoelde functionarissen voor de gegevensbescherming en de door het openbaar ministerie aangeduide persoon, brengen verslag uit van deze monitoring aan de hoogste leidinggevende van hun entiteit.".

Art. 28.In afdeling 5, ingevoegd bij artikel 20, wordt een artikel 100/12/7 ingevoegd, luidende: "Art. 100/12/7. Toegang tot de gestructureerde gegevens die bijgehouden worden in het eDossier-platform § 1. Het openbaar ministerie bij de hoven en rechtbanken en de onderzoeksrechters hebben toegang tot de gestructureerde gegevens bedoeld in artikel 100/12/1, 1°, 2°, wat betreft de in artikel 65 bedoelde processen-verbaal van de politie tot vaststelling van een inbreuk, 3° en 4°. In afwijking van de bepalingen van artikel 15 van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid is deze toegang niet onderworpen aan de beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité.

Deze toegang kan enkel uitgeoefend worden voor zover deze noodzakelijk is voor de concrete uitoefening van hun opdracht in het kader van de sociale strafrechtketen van de strijd van illegale arbeid en sociale fraude.

Zij hebben toegang tot de gestructureerde gegevens bedoeld in artikel 100/12/1, 2°, wat betreft het epv, onder de voorwaarden en volgens de nadere regels bepaald in artikel 100/10, § 4. § 2. Mits machtiging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité hebben de ambtenaren van de bevoegde administratie en van de Directie van het epv en van het eDossier toegang tot de gestructureerde gegevens bedoeld in artikel 100/12/1, 1°, 3° en 4°, voor zover deze toegang noodzakelijk is voor de concrete uitoefening van de wettelijke taken waarmee deze overheidsinstanties belast zijn in het kader van de sociale strafrechtketen van de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude.

Zij hebben toegang tot de gestructureerde gegevens bedoeld in artikel 100/12/1, 2°, onder de voorwaarden en volgens de nadere regels bepaald in artikel 100/10, § 3.

Wat de bevoegde administratie betreft, is de in het eerste lid bedoelde machtiging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité niet vereist voor de toegang tot de gestructureerde gegevens met betrekking tot de eBeslissingen die genomen worden door deze administratie.

De in artikel 100/12/1, 3°, bedoelde gestructureerde gegevens worden door het openbaar ministerie ook rechtstreeks overgemaakt aan de bevoegde administratie zodat deze opgeladen kunnen worden in de Ginaa-databank. § 3. Mits machtiging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité hebben de in artikel 100/10, § 1, eerste lid, bedoelde categorieën van ambtenaren van de federale sociale inspectiediensten en de ambtenaren van de Sociale inlichtingen- en Opsporingsdienst toegang tot de gestructureerde gegevens bedoeld in artikel 100/12/1, 1°, 3° en 4°, voor zover deze toegang noodzakelijk is voor de concrete uitoefening van de wettelijke taken waarmee deze overheidsinstanties belast zijn in het kader van de sociale strafrechtketen van de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude.

Zij hebben toegang tot de gestructureerde gegevens bedoeld in artikel 100/12/1, 2°, onder de voorwaarden en volgens de nadere regels bepaald in artikel 100/10, § § 1, 2 en 6.".

Art. 29.In afdeling 5, ingevoegd bij artikel 20, wordt een artikel 100/12/8 ingevoegd, luidende: "Art. 100/12/8. Toegang tot de documenten die ter beschikking gesteld worden via het eDossier-platform § 1. Het openbaar ministerie bij de hoven en rechtbanken en de onderzoeksrechters hebben toegang tot de documenten bedoeld in 100/12/2, 2°, 3° en 4°.

Deze toegang kan enkel uitgeoefend worden voor zover deze noodzakelijk is voor de concrete uitoefening van hun opdracht in het kader van de sociale strafrechtketen van de strijd van illegale arbeid en sociale fraude.

Zij hebben toegang tot de documenten bedoeld in artikel 100/12/2, 1°, onder de voorwaarden en volgens de nadere regels bepaald in artikel 100/10, § 4. § 2. Mits machtiging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité hebben: 1° de ambtenaren van de bevoegde administratie toegang tot de documenten bedoeld in 100/12/2, 2° et 3°;2° de ambtenaren van de Directie van het epv en van het eDossier toegang tot de documenten bedoeld in 100/12/2, 2°, 3°, met uitzondering van het aanvullend onderzoek, en 4°. De in het eerste lid bedoelde toegangen kunnen slechts uitgeoefend worden voor zover deze toegangen noodzakelijk zijn voor de concrete uitoefening van de wettelijke taken waarmee deze overheidsinstanties belast zijn in het kader van de sociale strafrechtketen van de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude.

De ambtenaren van de bevoegde administratie en van de Directie van het epv en van het eDossier hebben toegang tot de documenten bedoeld in artikel 100/2/2, 1° onder de voorwaarden en volgens de nadere regels bepaald in artikel 100/10, § 3. § 3. Mits machtiging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité hebben de in artikel 100/10, § 1, eerste lid, bedoelde categorieën van ambtenaren van de federale sociale inspectiediensten toegang tot volgende documenten: - wat het eBericht betreft: het eBericht, voor zover het de voortzetting vormt van een epv dat werd opgesteld door de eigen inspectiedienst of indien de betreffende feiten in het eBericht een impact hebben op een dossier dat deze dienst behandelt; deze toegang is beperkt tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de concrete uitoefening van de controletaken waarmee deze inspectiediensten belast zijn; - wat de eBeslissing betreft: - voor zover het gaat om een eBeslissing die de voortzetting vormt van een epv dat werd opgesteld door de eigen inspectiedienst: de uitnodiging tot het indienen van de verweermiddelen, de ingediende verweermiddelen, de overige stukken waarop de beslissing steunt en de beslissing tot oplegging van de administratieve geldboete, tot schuldigverklaring of tot klassering zonder gevolg van de inbreuk en haar bijlagen; - voor zover het gaat om een eBeslissing waarvoor de betrokken inspectiedienst door de bevoegde administratie werd aangewezen voor het opnemen van de mondelinge verweermiddelen: de uitnodiging tot het indienen van de verweermiddelen.

Deze toegang kan slechts uitgeoefend worden voor zover deze noodzakelijk is voor de concrete uitoefening van de wettelijke taken waarmee deze inspectiediensten belast zijn in het kader van de sociale strafrechtketen van de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude.

Zij hebben toegang tot de documenten bedoeld in artikel 100/12/2, 1°, onder de voorwaarden en volgens de nadere regels bepaald in artikel 100/10, § § 1, 2 en 6.".

Art. 30.In afdeling 5, ingevoegd bij artikel 20, wordt een artikel 100/12/9 ingevoegd, luidende: "Art. 100/12/9. Bewaringstermijn van de gestructureerde gegevens Onverminderd de bewaring noodzakelijk voor de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden bedoeld in artikel 89 van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), worden persoonsgegevens die opgeslagen zijn in het eDossier-platform niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, met een maximale bewaartermijn die vijf jaar na de definitieve beëindiging van de rechterlijke, administratieve en buitengerechtelijke procedures en beroepen die voortvloeien uit het epv of uit het in artikel 65 bedoelde proces-verbaal van de politie tot vaststelling van een inbreuk niet mag overschrijden. Deze gegevens kunnen bewaard blijven na anonimisering of minstens pseudonimisering indien anonimisering niet voldoet voor de beoogde finaliteit van statistische doelstellingen en wetenschappelijk of historisch onderzoek. De gepseudonimiseerde gegevens kunnen slechts bewaard blijven zolang doeleinden van wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistiek daartoe nopen.".

Art. 31.In boek 1, titel 5, hoofdstuk 5, van hetzelfde wetboek wordt een afdeling 6 ingevoegd die het artikel 100/13 bevat, luidende "Afdeling 6. Gemeenschappelijke bepalingen inzake toegang tot de databank epv, de Ginaa-databank en het eDossier-platform".

Art. 32.Artikel 100/13 van hetzelfde wetboek, ingevoegd bij de wet van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005, en met de Slotakte, open voor ondertekening te Ouagadougou op 22 juni 2010 en te Brussel van 1 juli tot en met 31 oktober 2010 (2) sluiten, wordt vervangen als volgt: "Art. 100/13 - Gemeenschappelijke bepalingen inzake toegang tot de databank epv, de Ginaa-databank en het eDossier-platform § 1. Elke instantie die gemachtigd is om toegang te hebben tot de databank epv of het eDossier platform houdt een voortdurend bijgewerkte lijst bij van de personen die zij heeft aangewezen om dit recht op toegang uit te oefenen.

Elke in het eerste lid bedoelde instantie houdt een register van de raadplegingen bij. Dit register vermeldt de identificatie van de persoon die de gegevens heeft geraadpleegd, de geraadpleegde gegevens, de datum en het tijdstip van de raadpleging en de redenen voor de raadpleging - met uitzondering van de toegang tot eigen gegevens. Deze gegevens worden gedurende 10 jaar bewaard, te rekenen vanaf de datum van de raadpleging.

De impact en de relevantie van de toegangen per dossier moeten op jaarbasis beoordeeld worden door middel van statistieken en deze statistieken moeten gepubliceerd worden. § 2. Alle personen die toegang hebben tot de databank epv, het eDossier-platform of de Ginaa-databank moeten de nodige maatregelen nemen om het vertrouwelijk karakter te garanderen van de persoonsgegevens die opgenomen zijn in deze databanken en om te garanderen dat deze gegevens enkel gebruikt zullen worden met het oog op de in de artikelen 100/6, derde lid, 100/11, tweede lid en 100/12/3, § 2, bedoelde doeleinden.

Iedere inbreuk op de in het eerste lid bedoelde geheimhoudingsplicht wordt bestraft overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.".

Art. 33.In artikel 100/14 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 mei 2018, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° het volgend opschrift wordt ingevoegd "Het recht op informatie bij de verzameling van persoonsgegevens";2° in paragraaf 1, eerste lid, en paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "de Directie van de administratieve geldboeten van de Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg" vervangen door de woorden "de Directie van de administratieve geldboeten of de Directie van het epv en het eDos-sier van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg";3° in § 1, derde lid, worden de woorden "één jaar" vervangen door de woorden "vijf jaar";4° paragraaf 1, derde lid, wordt aangevuld met de volgende zin: "Deze gegevens kunnen bewaard blijven na anonimisering of minstens pseudonimisering indien anonimisering niet voldoet voor de beoogde finaliteit van statistische doelstellingen en wetenschappelijk of historisch onderzoek.De gepseudonimiseerde gegevens kunnen slechts bewaard blijven zolang doeleinden van wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistiek daartoe nopen.".

Art. 34.In artikel 100/15 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 mei 2018, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° het volgend opschrift wordt ingevoegd "Het recht op inzage van persoonsgegevens";2° in paragraaf 1, eerste lid, en paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "de Directie van de administratieve geldboeten van de Afdeling;van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg" vervangen door de woorden "de Directie van de administratieve geldboeten of de Directie van het epv en het eDossier van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg"; 3° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "één jaar" vervangen door de woorden "vijf jaar";4° paragraaf 1, derde lid, wordt aangevuld met de volgende zin: "Deze gegevens kunnen bewaard blijven na anonimisering of minstens pseudonimisering indien anonimisering niet voldoet voor de beoogde finaliteit van statistische doelstellingen en wetenschappelijk of historisch onderzoek.De gepseudonimiseerde gegevens kunnen slechts bewaard blijven zolang doeleinden van wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistiek daartoe nopen.".

Art. 35.In artikel 100/16 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 mei 2018, worden volgende wijzigingen aangebracht: " 1° het volgend opschrift wordt ingevoegd "Het recht op rectificatie";2° in paragraaf 1, eerste lid, en paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "de Directie van de administratieve geldboeten van de Afdeling;van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg" vervangen door de woorden "de Directie van de administratieve geldboeten of de Directie van het epv en het eDossier van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg"; 3° in § 1, derde lid, worden de woorden "één jaar" vervangen door de woorden "vijf jaar";4° paragraaf 1, derde lid, wordt aangevuld met de volgende zin: "Deze gegevens kunnen bewaard blijven na anonimisering of minstens pseudonimisering indien anonimisering niet voldoet voor de beoogde finaliteit van statistische doelstellingen en wetenschappelijk of historisch onderzoek.De gepseudonimiseerde gegevens kunnen slechts bewaard blijven zolang doeleinden van wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistiek daartoe nopen.".

Art. 36.In artikel 100/17 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 mei 2018, worden volgende wijzigingen aangebracht: " 1° het volgend opschrift wordt ingevoegd "Uitstel, beperking of uitsluiting van het recht op beperking van de verwerking";2° in paragraaf 1, eerste lid, en paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "de Directie van de administratieve geldboeten van de Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg" vervangen door de woorden "de Directie van de administratieve geldboeten of de Directie van het epv en het eDossier van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg";3° in § 1, derde lid, worden de woorden "één jaar" vervangen door de woorden "vijf jaar";4° paragraaf 1, derde lid, wordt aangevuld met de volgende zin: "Deze gegevens kunnen bewaard blijven na anonimisering of minstens pseudonimisering indien anonimisering niet voldoet voor de beoogde finaliteit van statistische doelstellingen en wetenschappelijk of historisch onderzoek.De gepseudonimiseerde gegevens kunnen slechts bewaard blijven zolang doeleinden van wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistiek daartoe nopen.". HOOFDSTUK 3. - Wijziging van de wet van 20 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022015583 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en belegginsadvies, en houdende diverse andere bepalingen tot omzetting van Richtlijn 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen (1) type wet prom. 20/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022015582 bron federale overheidsdienst financien Wet op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen en houdende diverse bepalingen type wet prom. 20/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015454 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende het verzamelen en het bewaren van de identificatiegegevens en van metagegevens in de sector van de elektronische communicatie en de verstrekking ervan aan de autoriteiten sluiten tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van het directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek

Art. 37.Artikel 4, § 2, tweede lid, van wet van 20 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022015583 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en belegginsadvies, en houdende diverse andere bepalingen tot omzetting van Richtlijn 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen (1) type wet prom. 20/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022015582 bron federale overheidsdienst financien Wet op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen en houdende diverse bepalingen type wet prom. 20/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015454 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende het verzamelen en het bewaren van de identificatiegegevens en van metagegevens in de sector van de elektronische communicatie en de verstrekking ervan aan de autoriteiten sluiten tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van het directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek wordt vervangen als volgt: "Onverminderd de bewaring noodzakelijk voor de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden bedoeld in artikel 89 van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoons-gegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), worden persoonsgegevens die opgeslagen zijn in de databank epv niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, met een maximale bewaartermijn die vijf jaar na de definitieve beëindiging van de rechterlijke, administratieve en buitengerechtelijke procedures en beroepen die voortvloeien uit het epv niet mag overschrijden. Deze gegevens kunnen bewaard blijven na anonimisering of minstens pseudonimisering, indien anonimisering niet voldoet voor de beoogde finaliteit van statistische doelstellingen en wetenschappelijk of historisch onderzoek. De gepseudonimiseerde gegevens kunnen slechts bewaard blijven zolang doeleinden van wetenschappelijk en historisch onderzoek en statistiek daartoe nopen.". HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding

Art. 38.Deze wet treedt in werking op de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 13 mei 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Zelfstandigen, D. CLARINVAL De Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding, V. VAN PETEGHEM De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE Met 's Lands Zegel gezegeld: De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be): Stukken: Doc. 55-3259

^