Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 september 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/07/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022015583 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en belegginsadvies, en houdende diverse andere bepalingen tot omzetting van Richtlijn 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen (1) type wet prom. 31/07/2020 pub. 05/09/2022 numac 2022041306 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 06/09/2021 pub. 05/09/2022 numac 2022041507 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. - Duitse vertaling type wet prom. 12/12/2021 pub. 05/09/2022 numac 2022041509 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2021-2022. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 20/12/2021 pub. 05/09/2022 numac 2022041508 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van diverse bepalingen inzake de invordering en tot aanpassing van bepalingen ten gevolge van de invoering van het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2022 numac 2022041510 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tariefvrijheid van exploitanten van toeristische logies in de contracten afgesloten met platformoperators voor online reservatie. - Duitse vertaling type wet prom. 24/02/2019 pub. 05/09/2022 numac 2022041511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de programmawet van 27 april 2007 wat betreft de toekenning van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022015051 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 15 mei 2022, wordt de heer Raf JANSSENS, rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Financiën, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse A3, met d Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022015451 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 12/07/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022015584 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 66.000 euro aan de VZW "Verzoeningscommissie - Bouw » voor het begrotingsjaar 2022 type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022021100 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zevende beheerscontract tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht bpost voor de periode 2022-2026 type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022021102 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden en artikel 69 van het koninklijk besluit 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van (...) 1) Overheidsopdrachten gegund vóór 8 augustus 2002 Overeenkomstig artikel 15, § 4, van de a(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022032088 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 11 maart 2022 wordt het mandaat van de heer Pascal NEYMAN als korpschef van de lokale politie van de politiezone GENEPIEN/NIJVEL, hernieuwd voor een termijn van v type koninklijk besluit prom. 03/07/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022032645 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022032995 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022 wordt de heer Thierry PAUWELS, rijksambtenaar bij de Koninklijke Sterrenwacht van België in de klasse SW3 met de titel van Eerstaanwezend Werkleider eervol ontslag uit zijn am De heer Thierry PAUWELS mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van Ee(...) type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 05/09/2022 numac 2022041308 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/06/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022032483 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit houdende aanstelling van de afgevaardigde van de Minister van Begroting bij de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen

decreet

type decreet prom. 16/06/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022021086 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer

beschikking

type beschikking prom. 20/07/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022032835 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de toegang tot officiële documenten, opgemaakt in Tromso op 18 juni 2009

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022041246 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 2 bij de beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2021-2025

bericht

type bericht prom. 16/08/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022021098 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van de Gedelegeerd Bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot verdere delegatie van zijn bevoegdheid. - Rechtzetting

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022204652 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinatoren BAPCOC (niveau A2) voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer : ANG22346 Solliciteren kan tot en met 23/09/2022 via www.selor.be (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022204961 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Masters (niveau A) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG22370 Solliciteren kan tot en met 19/09/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (job(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022205001 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Selectieadviseurs (niveau B) voor talent.brussels. - Selectienummer: REQ194 Solliciteren kan tot en met 19/09/2022 via www.talent.brussels. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Een lijst van maximaal 12 laureaten, geldig voor 6 maand, zal na de selectie worden opgesteld. (...) type lijst prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022205010 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Medewerkers interne en externe communicatie (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG22319 Solliciteren kan tot en met 29/09/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde fun(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022205008 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige werfcontroleurs bouw (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG22323 Solliciteren kan tot en met 03/10/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022205113 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Copywriters (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG22267 Solliciteren kan tot en met 19/09/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022041436 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Ambassades In België Overhandiging van geloofsbrieven Op 27 april 2022 hebben H.E. de heer Aleksandar Tasic, de heer Gilbert Antoine van Lierop en de heer Eusèbe Agbangla de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de gel H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022015483 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 juni 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2022, wordt de heer Jeroen L.P. CLINCKSPOOR, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing va type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022015484 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 juni 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2022, wordt mevrouw Immle DE STAERCKE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Voo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022015488 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 juni 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2022, wordt mevrouw Hanne WECKHUYSEN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Voo Bij koninklijk besluit van 27 juni 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2022, wordt(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022015485 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 juni 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2022, wordt mevrouw Annelies LIEVENS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Vo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022015487 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 juni 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2022, wordt de heer Nick NUYTS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Voorzitt type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022015489 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 juni 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2022, wordt mevrouw Lisse DE BLICK, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Voorz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022032797 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 juni 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2022, wordt mevrouw Daphne D.A.A.-M. THYS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022032798 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 juni 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2022, wordt de heer Brecht R.A. VANDEWALLE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022032799 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 juni 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2022, wordt de heer Maarten M.M.-A. VANDERJEUGHT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissin type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022032800 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 juni 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2022, wordt de heer Gerd C.M.J. DE GOLS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Bij koninklijk besluit van 27 juni 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2022, wordt(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022032801 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 juni 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2022, wordt de heer Klaas J. DE MESMAEKER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022032804 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 juni 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2022, wordt mevrouw Veerle H.F. JACKERS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022032802 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 juni 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2022, wordt mevrouw Lore CLOOTS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Voorzit type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022032803 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 juni 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2022, wordt de heer Sven J. VAN DER BIEST, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022032806 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 juni 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2022, wordt de heer Stijn K. GEERTS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Voo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022032805 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 juni 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2022, wordt de heer Bart COESSENS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Voorz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022032810 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 juni 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2022, wordt mevrouw Jolien NECKEBROECK, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022032807 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 juni 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2022, wordt mevrouw Ann L.F. GEVAERT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Vo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022032809 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 juni 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2022, wordt mevrouw Pascale J. BONTE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Voo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022032808 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 juni 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2022, wordt mevrouw Danka MARCINIAK, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Voo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022032813 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 juni 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2022, wordt mevrouw Corry DE WISPELAERE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022032811 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 juni 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2022, wordt mevrouw Sofie DE SMEDT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Voor type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022032812 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 juni 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2022, wordt de heer Tom R. DE WEVER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Voor type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022032814 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 juni 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2022, wordt mevrouw Brigitte E.A. LOOCKX, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij besliss type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022032816 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 juni 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2022, wordt de heer Peter M.H. VAN DEN BROECK, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022032815 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 juni 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2022, wordt de heer Steven O.M. VAN DE CAPELLE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022032882 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 juli 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2022, wordt de heer Erwin J.M. ERAUW, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de V type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022032884 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 juli 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2022, wordt de heer Kris BOGMAN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorzi Bij koninklijk besluit van 5 juli 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2022, wo(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022032881 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 juli 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2022, wordt de heer Gratien FABUREL, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Vo Bij koninklijk besluit van 5 juli 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2022, wo(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022010033 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Werving van kandidaat-magistraten . - Oproep tot de kandidaten. - **** langs elektronische weg Bij toepassing van artikel 259bis-10 van het Gerechtelijk Wetboek, zullen de ****(...) Het examen inzake **** is bedoeld om de voor de uitoefening van het ambt van ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022021063 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaatsen van griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen (niveau B) voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard voor benoeming vi(...) - Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de vredegerecht(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022021071 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen **** **** plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: Assistent dossierbeheer bij parket ****, afdeling ****: 1

document

type document prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022204503 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten in sociale en gedragswetenschappen (niveau A3) voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG22309 Solliciteren kan tot en met 19/09/202(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022204763 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten pollutiebestrijding voor de dienst marien milieu (m/v/x) (niveau A1) voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG22299 Solliciter(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022204699 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Functionele Analisten (niveau A1) voor Regie der Gebouwen. - Selectie-nummer : AFG22208 Deze selectie werd afgesloten op 29/07/2022. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022204832 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectienummer: ANG22261 Solliciteren kan tot 10/10/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, sel(...) Na de selectie wordt een lijst met alle geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Naast d(...) type document prom. -- pub. 05/09/2022 numac 2022205042 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Spécialisten overheidsopdrachten (niveau A1) voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: AFG22266 Solliciteren kan tot en met 19/09/2022 via www.selor.(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...)
^