Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 juli 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/07/2022 pub. 29/07/2022 numac 2022032823 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende tenuitvoerlegging van Verordening 2019/1111 van de Raad van 25 juni 2019 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking) (1) type wet prom. 20/07/2022 pub. 05/08/2022 numac 2022204364 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie en tot aanwijzing van een nationale cyberbeveiligingscertificeringsautoriteit type wet prom. 20/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015454 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende het verzamelen en het bewaren van de identificatiegegevens en van metagegevens in de sector van de elektronische communicatie en de verstrekking ervan aan de autoriteiten type wet prom. 20/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022204499 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van artikel 19, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat de verplaatsingsvergoeding bij economische overheidsbedrijven betreft type wet prom. 20/07/2022 pub. 01/09/2022 numac 2022041792 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de wijziging van de wet van 31 december 1851 op de loterijen tot legalisering van lokale tombola's en loterijen type wet prom. 20/07/2022 pub. 02/09/2022 numac 2022015617 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 23 mei 2017 houdende de militaire programmering van investeringen voor de periode 2016-2030 type wet prom. 20/07/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022015583 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en belegginsadvies, en houdende diverse andere bepalingen tot omzetting van Richtlijn 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen (1) type wet prom. 20/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022015582 bron federale overheidsdienst financien Wet op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen en houdende diverse bepalingen type wet prom. 20/07/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022042011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, opdat de raad van de hulpverleningszone elektronische vergaderingen op afstand kan houden wanneer de agenda dat mogelijk maakt type wet prom. 20/07/2022 pub. 17/10/2022 numac 2022042015 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie wat de discriminatiegrond gezondheidstoestand betreft type wet prom. 20/07/2022 pub. 09/02/2023 numac 2022043040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de wijziging van de wet van 31 december 1851 op de loterijen tot legalisering van lokale tombola's en loterijen. - Duitse vertaling type wet prom. 20/07/2022 pub. 09/03/2023 numac 2023010020 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie wat de discriminatiegrond gezondheidstoestand betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 20/07/2022 pub. 08/12/2023 numac 2023046875 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende tenuitvoerlegging van Verordening 2019/1111 van de Raad van 25 juni 2019 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking). - Duitse vertaling type wet prom. 20/07/2022 pub. 14/12/2023 numac 2023047246 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het verzamelen en het bewaren van de identificatiegegevens en van metagegevens in de sector van de elektronische communicatie en de verstrekking ervan aan de autoriteiten. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 20/07/2022 pub. 16/02/2024 numac 2024001133 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het verzamelen en het bewaren van de identificatiegegevens en van metage-gevens in de sector van de elektronische communicatie en de verstrekking ervan aan de autoriteiten. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 01/08/2022 numac 2022015495 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor toekenning van een subsidie in het kader van het Klimaat-, Transitie- en Relancefonds voor de aanleg van een waterstoftransportnetwerk type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 01/08/2022 numac 2022015556 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve overeenkomst van 12 mei 2022, gesloten binnen de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen, over het stabiliseren van de honorariumsupplementen en afdrachten type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 01/08/2022 numac 2022015568 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en de terugroeping van kleine individuele tafelbraadspitten type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 02/08/2022 numac 2022032875 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1675/27 van het Gerechtelijk Wetboek en tot organisatie van de toekenningsvoorwaarden, de betalingsmodaliteiten en het beheer van en de controle op de toelagen voor de oprichting van het centraal register collectieve schuldenregelingen type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 03/08/2022 numac 2022204470 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022041620 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 13, § 2, 5° en 6° van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 10/08/2022 numac 2022204077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 16/08/2022 numac 2022015575 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 10 april 2022 tot vaststelling en uitkering van de bedragen van de vergoedingen voor de invoering van de functieclassificatie die is voorzien in de sociale akkoorden die betrekking hebben op de federale gezondheidssector en die op 25 oktober 2017 en op 12 november 2020 door de federale regering werden gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 19/08/2022 numac 2022032887 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de berekeningsmethode en de modaliteiten van de controle van de kost van de strategische reserve en het capaciteitsvergoedingsmechanisme type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 22/08/2022 numac 2022041636 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen en de vergoeding van de houders van een offshore domeinconcessie in geval van onbeschikbaarheid van het Modular Offshore Grid type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 31/08/2022 numac 2022015555 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2018 tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022015616 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vereniging « RainbowHouse » voor het begrotingsjaar 2022 in het kader van het federale plan 2021-2024 voor een LGBTQI+ friendly België type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 16/09/2022 numac 2022015011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende het anciënniteitsverlof, sectorale verlofdag, regionale verlofdag en klein verlet type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 16/09/2022 numac 2022015006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de bezoldigingsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 19/09/2022 numac 2022033198 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 1993 tot instelling van een herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 19/09/2022 numac 2022033203 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van bepalingen betreffende de werving van militairen type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 19/09/2022 numac 2022033196 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader en tot opheffing van de beroepsproeven van de vorming voor kandidaat hoofdofficier voor de beroepsofficieren van niveau A type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 22/09/2022 numac 2022203603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen vanaf 58 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 22/09/2022 numac 2022203605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar voor zware beroepen voor de periode 1 juli 2021 tot 30 juni 2023 (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 22/09/2022 numac 2022203626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023 (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 30/09/2022 numac 2022041877 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan diverse V.Z.W.'s type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 17/10/2022 numac 2022015592 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Andenne, teneinde de afschaffing van de overwegen nr. 83 en nr. 84 op de spoorlijn nr. 125 en de aanleg van een overbrugging, een rondpunt en wegenis te realiseren type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 21/10/2022 numac 2022033453 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 3.750 euro aan de vzw Formation Education Culture ter ondersteuning van haar activiteiten in het kader van het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement « RISE » type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 28/10/2022 numac 2022041791 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de verlenging 2023-2024 van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2020-2022 type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 21/11/2022 numac 2022032936 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende vierde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 30/11/2022 numac 2022033979 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende de overdracht bij wege van ambtshalve mobiliteit van sommige statutaire ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Justitie naar de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022033658 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan het statuut van het administratief personeel van de Hoge Raad voor de Justitie om het recht op een aanvullend pensioen van zijn contractuele personeelsleden vast te stellen type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022032697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022203810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de bijkomende bijdrage ter financiering van de opleiding ondersteund door het sectorfonds, FOPAS, voor het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022203806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar in het kader van zware beroepen en met een loopbaan van 33 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022203821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar voor de mindervalide werknemers met een loopbaan van 35 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 20/12/2022 numac 2022203646 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 62 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 20/12/2022 numac 2022203790 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de bijkomende bijdrage ter financiering van de opleiding ondersteund door het sectorfonds, FOPAS, voor het jaar 2022 type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 20/12/2022 numac 2022203809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 62 jaar type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 12/12/2022 numac 2022015104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende coronapremie type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 12/12/2022 numac 2022015101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019 betreffende de loon-, arbeids- en indexeringsvoorwaarden voor de diensten die door de door de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd worden type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 20/12/2022 numac 2022015005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar, in het kader van een beroepsloopbaan van 40 jaar , met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder de witzandexploitaties (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 20/12/2022 numac 2022032698 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de coronapremie type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 20/12/2022 numac 2022203627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023 voor arbeiders die gewerkt hebben in een regeling van nachtarbeid (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 20/12/2022 numac 2022203799 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 05/01/2023 numac 2022203643 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de organisatie van een sectorale outplacement voor sommige oudere werknemers type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 05/01/2023 numac 2022203792 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 05/01/2023 numac 2022203874 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag mits 40 jaar loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 20/12/2022 numac 2022203807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het protocolakkoord in uitvoering van het koninklijk besluit van 30 juli 2021 tot uitvoering van artikel 7, § 1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen en in uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering van 6 mei 2021 om in 2021, boven op de marge van de loonkostontwikkeling, een coronapremie toe te kennen van maximaal 500 EUR type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 20/12/2022 numac 2022203822 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar met een loopbaan van 40 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 05/01/2023 numac 2022203624 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2009 tot bepaling van het bedrag, de wijzen van toekenning en vereffening van een jaarlijkse syndicale toelage (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 05/01/2023 numac 2022203645 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het sectoraal georganiseerd outplacement (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 05/01/2023 numac 2022203649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de coronapremie-cheques type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 05/01/2023 numac 2022203876 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 155 (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 05/01/2023 numac 2022203881 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 05/01/2023 numac 2022203883 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 05/01/2023 numac 2022203875 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het tijdskrediet landingsbaan voor werknemers met een lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 06/01/2023 numac 2022203793 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar met 40 jaar beroepsloopbaan type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 06/01/2023 numac 2022203794 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere arbeiders die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 06/01/2023 numac 2022203803 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 06/01/2023 numac 2022203825 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 06/01/2023 numac 2022203885 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de vaststelling van de periodes en de minimumlonen in het stelsel van de aanvullende scholingsovereenkomsten voor de jaren 2022 en 2023 type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 06/01/2023 numac 2022203869 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2021-2022 - lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 09/01/2023 numac 2022203644 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar na 40 jaar loopbaan voor de periode 1 juli 2021 tot 30 juni 2023 (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 09/01/2023 numac 2022203878 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de outplacement type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 09/01/2023 numac 2022203648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende het algemeen stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 62 jaar type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 09/01/2023 numac 2022203877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het tijdskrediet en landingsbanen voor de periode 1 januari 2023 tot 30 juni 2023 type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 09/01/2023 numac 2022203879 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de verhoging van het quotum overuren type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022203804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 62 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022203598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023, voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad nr. 151 type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022203628 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023 voor arbeiders met een lange loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022203870 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar met een loopbaan van 40 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022203871 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar in het kader van zware beroepen en met een loopbaan van 35 jaar (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/07/2022 pub. 19/08/2022 numac 2022015546 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod op het op de markt brengen van de ademhalingsbeschermingsmaskers van het merk "EN MeD+", model ENM-712 en EAN-code 8682431030195 type ministerieel besluit prom. 20/07/2022 pub. 26/08/2022 numac 2022015573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod op het op de markt brengen van de zwarte ademhalingsbeschermingsmaskers van het merk "YWSH", model SH-ZK12 en batchnummer 202101 A type ministerieel besluit prom. 20/07/2022 pub. 29/08/2022 numac 2022015544 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2015 tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones type ministerieel besluit prom. 20/07/2022 pub. 29/09/2022 numac 2022205502 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2018 tot vaststelling van het aantal, de vestigingsplaats en de regels betreffende de organisatie van de examencentra type ministerieel besluit prom. 20/07/2022 pub. 24/10/2022 numac 2022041701 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling "Chef de partie warme en koude keuken" ingedeeld op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 20/07/2022 pub. 24/10/2022 numac 2022041702 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het referentiedossier voor de afdeling "Eerste rangkelner" ingedeeld op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 20/07/2022 pub. 24/10/2022 numac 2022041703 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het referentiedossier voor de afdeling "Restaurantkelner/-dienster" ingedeeld op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de tweede graad type ministerieel besluit prom. 20/07/2022 pub. 24/10/2022 numac 2022041706 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het referentiedossier voor de afdeling "Expreskoerierchauffeur" ingedeeld op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 20/07/2022 pub. 24/10/2022 numac 2022041705 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het referentiedossier voor de afdeling "Alleen werkende kok" ingedeeld op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 20/07/2022 pub. 24/10/2022 numac 2022041704 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het referentiedossier voor de afdeling "Installateur residentieel, industrieel en tertiair elektricien" ingedeeld op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 20/07/2022 pub. 24/10/2022 numac 2022041709 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het referentiedossier voor de afdeling "Stalknecht" ingedeeld op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de tweede graad type ministerieel besluit prom. 20/07/2022 pub. 24/10/2022 numac 2022041711 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Getuigschrift hoger onderwijs inzake school- en academische oriëntatie" gerangschikt op het gebied van de psychologische wetenschappen en de opvoedingswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 20/07/2022 pub. 27/10/2022 numac 2022041699 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid "Voortgezette opleiding van ambulancier: omgaan met personen en/of patiënten - translatie en rechzetten zonder technische bijstand" ingedeeld op het niveau van het hoger secundair overgangsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 20/07/2022 pub. 27/10/2022 numac 2022041698 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Barman/Barmaid » ingedeeld op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 20/07/2022 pub. 27/10/2022 numac 2022041710 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van technologen inzake medische beeldvorming type ministerieel besluit prom. 20/07/2022 pub. 28/10/2022 numac 2022033072 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit van 20 juli 2022 houdende delegatie van bevoegdheid inzake het beheer van de rechtstreekse gewestelijke schuld en delegatie van handtekening type ministerieel besluit prom. 20/07/2022 pub. 16/11/2022 numac 2022033835 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot indexering van het maximumbedrag van de rechtsplegingvergoeding bedoeld in artikel 67, § 1, tweede lid, van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 20/07/2022 pub. 28/10/2022 numac 2022033014 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier voor de afdeling "tuinbouwbeambte fruitteelt" ingedeeld op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad en tot toekenning van het getuigschrift van hoger secundair onderwijs (CESS) aan houders van het getuigschrift van vakbekwaamheid "tuinbouwbeambte fruitteelt" specifiek voor het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie en het getuigschrift van "Aanvullende algemene opleiding ter verkrijging van het getuigschrift dat overeenkomt met het getuigschrift van hoger secundair onderwijs" type ministerieel besluit prom. 20/07/2022 pub. 28/10/2022 numac 2022033015 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier voor de afdeling "tuinbouwbeambte boomkwekerijen" ingedeeld op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad en tot toekenning van het getuigschrift van hoger secundair onderwijs (CESS) aan houders van het getuigschrift van vakbekwaamheid "tuinbouwbeambte boomkwekerijen" specifiek voor het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie en het getuigschrift van "Aanvullende algemene opleiding ter verkrijging van het getuigschrift dat overeenkomt met het getuigschrift van hoger secundair onderwijs" type ministerieel besluit prom. 20/07/2022 pub. 28/10/2022 numac 2022033020 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier voor de afdeling "tuinbouwbeambte groenteteelt" ingedeeld op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad en tot toekenning van het getuigschrift van hoger secundair onderwijs (CESS) aan houders van het getuigschrift van vakbekwaamheid "tuinbouwbeambte groenteteelt" specifiek voor het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie en het getuigschrift van "Aanvullende algemene opleiding ter verkrijging van het getuigschrift dat overeenkomt met het getuigschrift van hoger secundair onderwijs" type ministerieel besluit prom. 20/07/2022 pub. 17/11/2022 numac 2022033319 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2022 tot aanstelling van de leden van de Raad van universitaire ziekenhuizen type ministerieel besluit prom. 20/07/2022 pub. 18/11/2022 numac 2022021122 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid "Voortgezette opleiding van ambulancier: omgaan met personen en/of patiënten - werktuigen en rechtzetten zonder technische bijstand" ingedeeld op het niveau van het hoger secundair overgangsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 20/07/2022 pub. 18/11/2022 numac 2022042483 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het referentiedossier voor de afdeling "Eerste keukenmedewerker" ingedeeld op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de tweede graad type ministerieel besluit prom. 20/07/2022 pub. 18/11/2022 numac 2022042484 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het referentiedossier voor de afdeling "Restaurateur" ingedeeld op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 20/07/2022 pub. 18/11/2022 numac 2022021120 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het referentiedossier voor de afdeling "Technicus elektrische installaties" , ingedeeld op het niveau van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad en tot toekenning van het getuigschrift van hoger secundair onderwijs (CESS) aan de houders van het getuigschrift van vakbekwaamheid "Technicus elektrische installaties" specifiek voor het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie en van het getuigschrift "Aanvullende algemene opleiding met het oog op het behalen van het getuigschrift dat overeenkomt met het getuigschrift van hoger secundair onderwijs" type ministerieel besluit prom. 20/07/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022042485 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van mondhygiënisten

decreet

type decreet prom. 20/07/2022 pub. 05/08/2022 numac 2022032909 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van artikel 9 van het decreet van 17 februari 2022 tot wijziging van de artikelen 2, 33bis/1, 34 en 35 van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en tot invoeging van de artikelen 33bis/3 en 33bis/4 type decreet prom. 20/07/2022 pub. 11/08/2022 numac 2022032943 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen inzake hoger onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en wetenschappelijk onderzoek type decreet prom. 20/07/2022 pub. 17/08/2022 numac 2022032966 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de territoriale polen belast met de ondersteuning van de scholen van het gewoon onderwijs in de uitvoering van de redelijke aanpassingen en volledige permanente integratie type decreet prom. 20/07/2022 pub. 17/08/2022 numac 2022041801 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de begeleiding van slachtoffers van collectieve noodsituaties type decreet prom. 20/07/2022 pub. 19/08/2022 numac 2022041800 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de voorziening voor persoonlijke begeleiding en houdende diverse maatregelen ter begeleiding van de uitvoering van de gemeenschappelijke kern, en voor de toekenning van middelen aan basisscholen om een gerichte en versterkte pedagogische en opvoedkundige ondersteuning te geven aan de leerlingen type decreet prom. 20/07/2022 pub. 26/08/2022 numac 2022204816 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de basisopleiding digitale vaardigheden type decreet prom. 20/07/2022 pub. 23/09/2022 numac 2022021118 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het Kaderdecreet van 10 april 2003 betreffende de erkenning en subsidiëring van de beroepssector van de Podiumkunsten type decreet prom. 20/07/2022 pub. 23/09/2022 numac 2022021121 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het traject van kwalificerend onderwijs type decreet prom. 20/07/2022 pub. 14/10/2022 numac 2022033766 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022 type decreet prom. 20/07/2022 pub. 09/01/2023 numac 2023030019 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022

beschikking

type beschikking prom. 20/07/2022 pub. 27/07/2022 numac 2022032837 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzondere ordonnantie tot wijziging van artikel 41 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen teneinde een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen te waarborgen onder de gewestelijke ministers en staatssecretarissen type beschikking prom. 20/07/2022 pub. 28/07/2022 numac 2022032840 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkings-akkoord van 12 mei 2022 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 20 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad type beschikking prom. 20/07/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022032835 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de toegang tot officiële documenten, opgemaakt in Tromso op 18 juni 2009 type beschikking prom. 20/07/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022032836 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van de Vlaamse Gemeenschap, de Regering van de Franse Gemeenschap, de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, de Regering van het Vlaams Gewest, de Regering van het Waals Gewest, de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Regering van de Franse Republiek inzake het vervoer van lijken over land, gedaan te Parijs op 9 maart 2020 type beschikking prom. 20/07/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022032839 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het Wijzigingsprotocol ter modernisering van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van 28 januari 1981, gedaan te Straatsburg op 29 oktober 2018 type beschikking prom. 20/07/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022032838 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Handvest inzake lokale autonomie betreffende het recht op participatie in de aangelegenheden van lokale autoriteiten, opgemaakt in Utrecht op 16 november 2009

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2022 pub. 26/07/2022 numac 2022041644 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van een steun voor individuele beroepsopleiding in de onderneming type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2022 pub. 19/08/2022 numac 2022015500 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de ontwikkelingszone 2022-2027 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2022 pub. 13/09/2022 numac 2022041645 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019 tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2022 pub. 11/10/2022 numac 2022015499 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 december 2019 houdende benoeming van de bestuurders, voorzitter en ondervoorzitter van de raad van bestuur en commissarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel naar aanleiding van de vervanging van een bestuurder type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022034157 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van Inspecteur-generaal ; belast met de Directie Exploitatiebeheer Inspecteur-generaal (A4) ; belast met de Directie Infrastructuur, Uitrusting en Wagenpark ; Inspecteur-generaal (A4) belast met de Directie Verwerking en Commerciële Activiteiten van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2022 pub. 08/03/2023 numac 2023030595 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van directeur/directrice-diensthoofd Communicatie en Algemene Aankopen bij Leefmilieu Brussel

erratum

type erratum prom. 20/07/2022 pub. 12/10/2022 numac 2022042242 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, opdat de raad van de hulpverleningszone elektronische vergaderingen op afstand kan houden wanneer de agenda dat mogelijk maakt. - Erratum
^