Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 mei 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/05/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014000559 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 januari 2014 tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type wet prom. 12/05/2014 pub. 03/10/2014 numac 2014000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen wat de subsidiëring van de justitiehuizen betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 12/05/2014 pub. 10/10/2014 numac 2014000691 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie . - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 12/05/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014000740 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 januari 2014 tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 12/05/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat. - Duitse vertaling type wet prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003237 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende het tax shelter-stelsel ten gunste van audiovisueel werk type wet prom. 12/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014003246 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen type wet prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen type wet prom. 12/05/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014009237 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009301 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009302 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen type wet prom. 12/05/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014009388 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen wat de subsidiëring van de justitiehuizen betreft type wet prom. 12/05/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014009398 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van titel ****, hoofdstuk ****, van de **** van 24 december 2002 wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft (1) type wet prom. 12/05/2014 pub. 09/03/2015 numac 2014015225 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Dominicaanse Republiek betreffende de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Santo Domingo op 5 mei 2009 (2) type wet prom. 12/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203605 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat type wet prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels type wet prom. 12/05/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015000034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid. - Duitse vertaling type wet prom. 12/05/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen. - Duitse vertaling type wet prom. 12/05/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000160 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van titel ****, hoofdstuk ****, van de **** van 24 december 2002 wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft. - **** vertaling type wet prom. 12/05/2014 pub. 30/07/2015 numac 2015000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 12/05/2014 pub. 07/08/2015 numac 2015000408 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende het tax shelter-stelsel ten gunste van audiovisueel werk. - Duitse vertaling type wet prom. 12/05/2014 pub. 30/09/2015 numac 2015000518 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie . - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 12/05/2014 pub. 28/09/2015 numac 2015000524 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden. - Duitse vertaling type wet prom. 12/05/2014 pub. 31/03/2016 numac 2016000199 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2013012288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2013, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende het minimum uurloon type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2013207227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan sommige invalide arbeiders van de bouwnijverheid type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014003166 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overheidssector type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014011380 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 1, 1°, zesde lid, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014011381 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 1, 1°, zesde lid, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014011388 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 1996 betreffende de dringende medische hulp die door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt verstrekt aan vreemdelingen die onwettig in het Rijk verblijven type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014012017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 13/11/2014 numac 2014012024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014012034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de grind- en zandexploitaties, de witzandexploitaties uitgezonderd type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014012046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de vaststelling van het minimum percentage voor de berekening van het variabel loon van de zeevisser in toepassing van artikel 29 van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 29/10/2014 numac 2014012084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, met betrekking tot de harmonisatie van de barema's van de zorgkundigen type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014021080 bron federaal instituut voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 02-33-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van uitgaven met betrekking tot energiebesparende investeringen type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 25 en volgende van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014202144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toekenning aan de contractuele personeelsleden van de Ombudsdienst voor Energie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014202222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van de eindejaarspremie door het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de begrafenisondernemingen", opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2013 type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014202683 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen en van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014202871 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het algemeen beheersorgaan en van de bijzondere beheerscomités van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014007262 bron federale overheidsdienst financien ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van een revisor ter vervanging van de revisor bij het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers type ministerieel besluit prom. 12/05/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014031510 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de botanische benaming van tomaten type ministerieel besluit prom. 12/05/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014035604 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een code van goede praktijk ter uitvoering van artikel 11 van het Soortenschadebesluit van 3 juli 2009 en ter uitvoering van artikel 28 en artikel 41 van het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014 type ministerieel besluit prom. 12/05/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014035678 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van het tweede projectuitvoeringsplan van het natuurinrichtingsproject Dijlevallei ten zuiden van Leuven type ministerieel besluit prom. 12/05/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014035757 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de meetprocedure en de meetstrategie van elektromagnetische golven in de omgeving van vast opgestelde zendantennes type ministerieel besluit prom. 12/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014035767 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 januari 2011 tot vaststelling van de voorwaarden en procedures voor de betaling van de retributie, en van de voorwaarden voor de aanvraag van een conformiteitsattest voor vast opgestelde zendantennes van elektromagnetische golven met een frequentie tussen 10 MHz en 10 GHz type ministerieel besluit prom. 12/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203380 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de visvangst tijdelijk verboden wordt op het kanaal Pommeroeul-Condé type ministerieel besluit prom. 12/05/2014 pub. 30/03/2017 numac 2017011428 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot bepaling van het gesubsidieerde uurforfait in 2014 voor de gezins- of bejaardenhulpen en de huishoudelijke hulpen van de diensten voor thuiszorg

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 12/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014206010 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord inzake dak- en thuisloosheid

erratum

type erratum prom. 12/05/2014 pub. 26/05/2015 numac 2015003205 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen. - Erratum
^