Etaamb.openjustice.be
Wet van 26 april 2022
gepubliceerd op 06 mei 2022

Wet tot regeling van het fiscaal stelsel van de beloningen voor verenigingsactiviteiten zoals bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2022031910
pub.
06/05/2022
prom.
26/04/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 APRIL 2022. - Wet tot regeling van het fiscaal stelsel van de beloningen voor verenigingsactiviteiten zoals bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : TITEL 1 - ALGEMENE BEPALING

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL 2 - WIJZIGINGEN BETREFFENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN

Art. 2.In artikel 31, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, worden de woorden "Bezoldigingen van werknemers zijn" vervangen door de woorden "Onder voorbehoud van artikel 90, eerste lid, 1° ter, zijn bezoldigingen van werknemers".

Art. 3.In artikel 37bis, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 1 juli 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016009352 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 29 februari 2016 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2016 sluiten, vervangen bij de wet van 18 juli 2018, vernietigd bij arrest nr. 53/2020 van het Grondwettelijk Hof, en vervangen bij de wet van 24 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205617 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het verenigingswerk sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt als volgt vervangen: " § 2.Alle in artikel 90, eerste lid, 1° ter, vermelde beloningen voor prestaties die in een bepaald kalenderjaar worden geleverd, worden als beroepsinkomsten aangemerkt van zodra voor dat kalenderjaar één van de in artikel 17, § 1, derde en vierde lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders vermelde grenzen of de in artikel 17 bis, § 2, van hetzelfde besluit vermelde jaargrens van 190 uren wordt overschreden."; 2° het derde lid wordt opgeheven.".

Art. 4.In artikel 90, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022040046 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen sluiten wordt de bepaling onder 1° ter als volgt vervangen: "1° ter de beloningen voor een tewerkstelling als bedoeld in artikel 17, § 1, eerste lid, 1° en 3° tot 7° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, waarvoor bij toepassing van datzelfde artikel 17 geen sociale bijdragen verschuldigd zijn;".

Art. 5.In artikel 97/2 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205617 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het verenigingswerk sluiten en vervangen door de wet van 27 juni 2021, wordt het tweede lid vervangen als volgt: "Het brutobedrag van de in artikel 90, eerste lid, 1° ter, vermelde inkomsten omvat alle beloningen voor de tewerkstelling, met inbegrip van de beloningen als vermeld in artikel 38 en vergoedingen tot geheel of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van inkomsten.".

Art. 6.In artikel 143, 7°, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 bron federale overheidsdienst financien Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën type wet prom. 18/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016022502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot vaststelling van het sociaal en fiscaal statuut van de student - zelfstandige sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "en in artikel 90, eerste lid, 1° ter, bedoelde beloningen" worden ingevoegd tussen het woord "bezoldigingen" en de woorden "verkregen door studenten";2° de woorden "en door leerlingen" worden vervangen door de woorden ", bezoldigingen verkregen door leerlingen".

Art. 7.Voor de toepassing van artikel 37bis, § 2, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op de in het kalenderjaar 2022 behaalde inkomsten, worden de in het kalenderjaar 2021 behaalde inkomsten uit het verenigingswerk als bedoeld in artikel 90, eerste lid, 1° ter, van datzelfde Wetboek, zoals het voor het kalenderjaar 2021 van toepassing was, in rekening gebracht om te bepalen of de jaargrens vermeld in voormeld artikel 37bis, § 2, tweede lid, voor het vorige kalenderjaar wordt overschreden.

TITEL 3 - INWERKINGTREDING

Art. 8.Deze wet is van toepassing op de inkomsten die vanaf 1 januari 2022 worden verkregen.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 26 april 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : K55-2569 Integraal verslag: 20 en 21 april 2022

^