Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 31 augustus 2022
gepubliceerd op 06 september 2022

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2022204821
pub.
06/09/2022
prom.
31/08/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AUGUSTUS 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 2, § 1, 4°;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 juli 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 13 juli 2022;

Gelet op de wet van 25 april 1963Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, artikel 15, eerste lid;

Gelet op de uitzondering van een regelgevingsimpactanalyse op grond artikel 8, § 2, 2°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door het feit dat het koninklijk besluit van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 30/12/2021 numac 2021206112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders sluiten tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, op 30 december 2021 in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt om in werking te treden op 1 januari 2022;

Overwegende dat de wet van 17 maart 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022201720 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders sluiten tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders op 31 maart 2022 in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt om in werking te treden op 1 januari 2022;

Overwegende dat de wet van 26 april 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2022 pub. 06/05/2022 numac 2022031910 bron federale overheidsdienst financien Wet tot regeling van het fiscaal stelsel van de beloningen voor verenigingsactiviteiten zoals bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders sluiten tot regeling van het fiscaal stelsel van de beloningen voor verenigingsactiviteiten zoals bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders op 6 mei 2022 in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt om in werking te treden op 1 januari 2022;

Overwegende dat de overgangsregeling van artikel 17, § 1/1, vierde lid, van het voornoemde koninklijk besluit van 28 november 1969 haar doel niet heeft bereikt, gelet op een bijzonder korte termijn tussen de bekendmaking van de maatregel en het feit dat het wettelijke en reglementaire kader pas eind april 2022 volledig uitgewerkt was, bestond er begin 2022 nog veel onduidelijkheid en onzekerheid op het terrein;

Overwegende dat de noodzakelijke informatie niet tijdig kon verstrekt worden, waardoor de doelgroep van de overgangsmaatregel van artikel 17, vanuit de bezorgdheid om juridisch correct te handelen, in 2022 toch opnieuw hun activiteiten hebben uitgeoefend in het kader van een aannemingsovereenkomst of via een overeenkomst via een Sociaal Bureau voor Kunstenaars. hier geen gebruik meer van konden maken;

Overwegende dat desbetreffende overgangsmaatregel dus moet uitgebreid worden voor personen die tussen 31 december 2021 en 1 oktober 2022 een aannemingsovereenkomst hebben gesloten alsook voor personen die tussen 31 december 2020 en 1 oktober 2022 via een Sociaal Bureau voor Kunstenaars arbeid hebben verricht;

Overwegende dat er rekening gehouden moet worden met het feit dat de maatregel uiterlijk op 1 oktober 2022 in werking dient te treden, teneinde werkgevers, werknemers en de betrokken overheidsdiensten zo spoedig mogelijk rechtszekerheid te bieden;

Gelet op het advies nr. 71.962 van de Raad van State, gegeven op 27 juli 2022 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk en van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 17, § 1/1, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 30/12/2021 numac 2021206112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders sluiten, de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het vierde lid worden de woorden "tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021" vervangen door de woorden "tussen 31 december 2020 en 1 oktober 2022";b) in het vierde lid, laatste zin, wordt de datum "31 december 2022" vervangen door de datum "30 september 2023";c) het wordt aangevuld met een lid, luidende : "Het verbod bedoeld in het eerste en tweede lid is niet van toepassing op personen die een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst voor het verrichten van diensten hebben gesloten via een Sociaal Bureau voor Kunstenaars tussen 31 december 2020 en 1 oktober 2022.Deze bepaling is van toepassing op de in het kader van deze overeenkomst geleverde prestaties tot en met 30 september 2023.".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2022.

Art. 3.De minister bevoegd voor Werk en de minister bevoegd voor Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 augustus 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

^