Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 juni 2021
gepubliceerd op 23 juni 2021

Koninklijk besluit tot wijziging van tabel G, eerste afdeling, rubriek I, van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987, tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2021042336
pub.
23/06/2021
prom.
20/06/2021
ELI
eli/besluit/2021/06/20/2021042336/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 JUNI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van tabel G, eerste afdeling, rubriek I, van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987, tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, artikel 84, derde lid ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 juni 2021 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 14 juni 2021 ;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1 ;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid ;

Overwegende : - dat deze bepaling deel uitmaakt van het kader met betrekking tot de verlenging van de steunmaatregelen voorzien door de Regering voor het derde trimester 2021 omwille van de COVID-19-crisis ; - dat het in dit geval gaat om een verlenging van de vermindering van het tarief van de proportionele fiscale geldboeten inzake de belasting over de toegevoegde waarde tijdens het derde trimester 2021, past het, om elke juridische onzekerheid te vermijden, dat dit besluit kan worden aangenomen voor 1 juli 2021.

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging ;

Op de voordracht van de minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In afdeling 1, I, 2. A) van tabel G van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde, wordt de boete vastgelegd op 10 pct. van de verschuldigde belasting voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 september 2021.

Art. 2.De minister bevoegd voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 juni 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

^